Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.11.16 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 26/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november
16-án 9.25 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin              képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                          (7 fő)                           Nagy Miklós                        képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória               jegyző

Tamás Lászlóné          osztályvezető

Gerencsér Tamás       műszaki ügyintéző

Bolla József                VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett           BVÖKI igazgató

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                            (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

419/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Javasolja a pénzügyi bizottsági ülésen tett javaslat értelmében a „Római úti útfelújítás” tárgyú sürgősségi indítvány felvételét.  Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

420/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 16-ii nyílt rendkívüli ülésének napirendjéhez a „Római úti felújítás” tárgyú napirendet felveszi és a nyílt ülés napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

 

1. Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet (szabályozási terv) sajtóhiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

2. 2016. évi jutalmazásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. Betelepítési kvótáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5. Római úti útfelújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet (szabályozási terv) sajtóhiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

421/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Építési Szabályzat mellékletének javítására vonatkozó eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatát az annak mellékletét képező SZT/A/M jelű szabályozási tervlapon az építési övezeti előírásokat tartalmazó táblázatban elkövetett elírás tekintetében hibajavítás jelleggel akként módosítja, hogy a tervlapon a rendeleti normaszöveggel azonos előírások szerepeljenek.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti “tárgyalásos” egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:        módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció  előállítása: 2016. november 16.

Felelős:          Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Határidő:        partnerségi egyeztetés megindításához: 2016. november 16.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

422/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Építési Szabályzat mellékletének javítására vonatkozó eljárás partnerségi egyeztetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának SZT/A/M jelű mellékletét érintő, elírás javítására irányuló, 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti “tárgyalásos” egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:

 

a)  Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2016. november 28-án 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2016. november 16-án ki kell küldeni.

b)  A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)   Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

 

Határidő:   partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2016. november 16.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

 

2./ Napirendi pont

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a jutalmazásokat illetően az alábbi javaslatokat teszi a Képviselő-testületnek:

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bolla József VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékát az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Molnárné Keller Csillát, a MENÜ Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. dolgozói részére 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget adjon át jutalmazás céljából a Kft. részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók 2016. évben nyújtott eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv részére 3,8 millió Ft + járulékai összeg biztosítását az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az álalános tartalék terhére.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kulturális Intézmény vezetője 1 havi munkabérének megfelelő összegű, valamint a közalkalmazottak részére 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget adjon át jutalmazás céljából az Intézmény részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását eredményes munkavégzésükért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ehhez 1.200 eFt + járulékai összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítson.

A bizottság javaslatot tesz arra, hogy ebből az óvodavezető 1 havi munkabérének megfelelő jutalmat kapjon.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 2 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak részére 400 eFt + járulékai keretösszeget biztosítson az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a VN. Kft. ügyvezetőjének jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

423/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bolla József VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti, mely összeget és annak járulékát az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a Menü Kft. ügyvezetőjének jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

424/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnárné Keller Csillát, a MENÜ Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a Menü Kft. dolgozóinak jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

425/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. dolgozói részére 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget átad jutalmazás céljából a Menü Kft. részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek  jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

426/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé javasolja és a munkavállalók 2016. évben nyújtott eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv részére 3,8 millió Ft + járulékai összeget biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az álalános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását támogatja a bizottsági javaslat értelmében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

427/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását eredményes munkavégzésükért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen, melyhez a Kulturális Intézmény vezetője 1 havi munkabérének megfelelő összegű, valamint a közalkalmazottai részére 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget átad jutalmazás céljából az Intézmény részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

428/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását eredményes munkavégzésükért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen, melyhez 1.200 eFt + járulékai összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

Javaslatot tesz arra, hogy ebből az óvodavezető 1 havi munkabérének megfelelő jutalmat kapjon.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester személyes érintettsége okán kéri kizárást a szavazásból.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a kizárással egyet ért szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

429/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint a polgármester jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nem szavazott 1 fő, meghozza az alábbi határozatot:

429/A/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 2 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Orbán Péter alpolgármester személyes érintettsége okán kéri kizárást a szavazásból.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a kizárással egyet ért szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

430/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint az alpolgármester jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nem szavazott 1 fő, meghozza az alábbi határozatot:

431/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslata szerint az önkormányzati foglalkoztatottak jutalmazását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

432/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati foglalkoztatottak részére 400 eFt + járulékai keretösszeget biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Kun István képviselő javasolja, hogy a polgármester úr a jegyző asszonyt 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről nem kell szavazni, a javaslatot tudomásul veszi.

3./ Napirendi pont

Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítésével kapcsolatosan az alábbi javaslattal él: kéri, hogy a műszaki osztály a mai napon értesítse az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. november 23-i határidővel a még be nem fizetett hozzájárulást – a kivitelezés költségének 50 %-át - fizessék meg az önkormányzat számlájára. Ha ez nem történik meg, akkor nem tud megvalósulni az idén a beruházás, az önkormányzat az eddig befizetett összegeket visszautalja. Javasolja az ÁKOR Bt-vel a szerződés megkötését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az erre vonatkozó tájékoztató levél a mai napon kerüljön megküldésre az érintettek részére.  Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapul vételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

433/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Föld utcai ivóvízvezeték kiépítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítéséhez 4.201.096,- Ft támogatást biztosít a Közmű és útalap terhére azzal, hogy a magánszemélyek által befizetendő mindösszesen 4.201.096,- Ft magánerő befizetése esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatot adó ÁKOR Bt-vel (Balassa Kornél, Szigliget, Liget utca) a kivitelezési szerződést kösse meg.

Felkéri az érintetteket, hogy 2016. november 23-i határidővel a még be nem fizetett hozzájárulást – a kivitelezés költségének 50 %-át - fizessék meg az önkormányzat számlájára. Amennyiben a befizetések az érintett ingatlantulajdonosok részéről hiánytalanul nem történnek meg, a munka nem tud megvalósulni az idén, az önkormányzat az eddigi befizetéseket visszautalja.

Az erről szóló tájékoztató levél a mai napon postázásra kerül.

Határidő: elfogadásra azonnal

kivitelezési szerződés megkötésére a magánerő beérkezését követően

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adó osztályvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

4./ Napirendi pont

Betelepítési kvótáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

434/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Betelepítési kvótáról, csatlakozás a MJV Szövetségének felhívásához

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához és a határozat melléklete szerinti csatlakozási felhívás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

megküldésre 2016. november 25.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

5./ Napirendi pont

Római úti útfelújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy írásos előterjesztés egyelőre nem készült, a tárgyalásról szóló emlékeztetőt megküldte a képviselők részére.  A Közútkezelő Kht. a 150 tonnás vállalását nem tudja teljesíteni az idén, mivel nincs aszfaltjuk. Ha a következő évit is hozzáteszik, akkor 300 tonna áll rendelkezésre jövőre. A testület korábban a Kisfaludy úttól Badacsonytomaj felé haladva 200 fm burkolásáról döntött. Az első szakaszon a járdát is ki kellett alakítani. A következő szakasz a Neptun szállodáig tart, esetleg a kis kápolnáig is el lehet jutni. Viszont vannak ennél rosszabb szakaszok is, például a Hősök kertje környékéről Badacsony felé indulva. Két lehetőség közül lehet választani. Az idén megcsináljuk az előkészületeket, az aszfaltozást pedig tavasszal végeztetjük el.  Ebben az esetben hideg aszfalttal a járdát a téli időszakra fel tudják tölteni és tavasszal melegaszfalttal lehet véglegesíteni. Ha tavasszal csináltatnánk, akkor egy ütemben megoldható az aszfaltozás.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Badacsonyban a Római úti járda folytatása bruttó 1,8 millió forintba kerülne. Ennek keretében az aszfalt a járda helyén fel lenne vésve, K szegély lerakva, betonozva és fugázva, majd egyelőre zúzott aszfalttal kitöltve, az aszfaltozás tavasszal történne. A Hősök kertjétől mindkét oldalon ki lehetne alakítani a járdát, ez a térkövezéssel együtt mintegy 6 millió forintba kerülne. A jobb oldalon egy keskenyebb járdaszakasz férne el a Statisztikai Hivivatal előtti rész kivételével. A kivitelezésre jövőre kerülhetne sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Stimmel üzlettől a Gyurkovics közig van lehetőség a járda folytatására, a megkezdett minőségben. Jobb oldalon a meglévő járdát Vízkeletiék házáig kellene felújítani, majd Tormáék bástyája mellett tovább is kiépíteni. Javasolja eldönteni, hogy most vagy tavasszal történjen a Római úti járda kivitelezésének megkezdése.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint célszerű lenne a Római úti járda folytatását még az idén megkezdeni, hogy tavasszal már csak aszfaltozni kelljen, így a kapkodás elkerülhető lenne.

 

Forintos Ervin képviselő szerint még egy réteg aszfaltot nem szabad a Római útra rátenni, így is nagyon meg van emelve a szintje. Csak az út felmarásával tudja elképzelni a felújítást.

 

Krisztin N. László polgármester összefoglalva az elhangzottakat javasolja, hogy a program I. üteme legyen megpályáztatva és elvégeztetve. A tavaly elkészített résztől a Neptun szállodáig történjen meg a járda kiépítése, a K szegély lerakása is. Az ajánlatok közül a polgármester vagy a vezetés döntése alapján a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozóval történjen meg a szerződéskötés, illetve rendkívüli ülés keretében is sor kerülhet a kivitelező kiválasztására. A munkára bruttó 2 millió forintot javasol elkülöníteni, a kivitelezést azonnali határidővel javasolja megkezdeni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a VN. Kft. is meg tudná csinálni, gépük is van hozzá. A helyi vállalkozók vagy nem adnak ajánlatot, vagy kétszeres árat jelölnek meg.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy sok munkájuk van. Arról volt szó, hogy a Kft.-nek kevesebb vállalkozási feladatot kell végeznie a jövőben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a helyi vállalkozóktól – a testület folyamatos tájékoztatása mellett – három árajánlatot kérjünk be, a járdaszakasz szegélyezésére 2 millió forintot biztosítva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

435/2016. (XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Római úti útfelújítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 1. a megkezdett Római úti járda Neptun szállodáig történő folytatásáról dönt.
  2. 2. felkéri a műszaki osztályt, hogy a helyi vállalkozók megkeresésével három árajánlatot kérjen be.
  3. 3. az ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozóval történjen meg a szerződéskötés, a kivitelezés azonnali megkezdése mellett.
  4. 4. a kivitelezéshez bruttó 2 millió forintot különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:   elfogadásra azonnal

árajánlatok bekérésére azonnal

kivitelezés megkezdésére: szerződéskötést követően azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak munkáját és a meghívottaknak a részvételt, majd a nyilvános ülést 9.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Kun István

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!