2016.11.07 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 25/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 07-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László       polgármester

Orbán Péter    alpolgármester

Forintos Ervin képviselő

Kun István      képviselő

Laposa Bence képviselő

Nagy Lajos      képviselő

Nagy Miklós    képviselő                                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória              jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás          műszaki-pályázati ügyintéző

Tóthné S. Zsuzsa         jegyzőkönyvvezető                              (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

415/2016. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

416/2016. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 7-ei nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 

1.) Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.) Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Fő utca és Hősök tere térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési munkák elrendelését, ehhez bruttó 16.878.300,- Ft összeg biztosítását a 2016. évi általános tartalék keret terhére. A munka Masszi Építész Irodától történő megrendelését, 2017. január 31-ei határidővel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ülés 2 napirendjével kapcsolatos döntések a „Világörökség Várományos Helyszín” pályázathoz csatlakoznak. A Fő utca és Hősök tere térségének felújítása kapcsán terveztetni kell. Erről szól jelen napirendi pont. Amennyiben a pályázat nem lesz nyertes, vagy maga a pályázat benyújtásában közreműködő szervezet döntése alapján nem tud bekerülni a pályázati körbe, akkor a saját erőből történő megújításához is szükséges a terv elkészíttetése.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a Badacsony-hegy programhoz is kezdjék el a pontosítást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elkészíti az alaptáblát. Kéri, hogy azt a Képviselők véleményezzék, és ez alapján egyeztetnek majd a szakemberekkel.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

417/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési ajánlatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Fő utca és Hősök tere térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési munkákat, melyhez bruttó 16.878.300,- Ft összeget biztosít a 2016. évi általános tartalék keret terhére. A munkát – az előzetes árajánlata alapján - a Masszi Építész Iroda Kft-től megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a tervezési munka elvégzésének, a tervek építési engedélyeztetésre történő benyújtásának határidejét 2017. január 31. napjában jelöli meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 munkanap

munkák elvégzésére 2017. január 31.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonyban, a Gesztenye soron a Műszaki osztály felmérése, kijelölése alapján rendelje el árusítóhelyek térburkolását 10.000 Ft./m2 áron, a Rizling soron lévő burkolatlan rész térburkolását, melyre br. 780.000 Ft. összeget biztosítson, továbbá az új burkolatok áramellátásának védőcsövezését br. 200.000 Ft. értékben. A munkák kivitelezésére 2016. december 31.-ei határidőt javasol meghatározni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három helyről történt meg árajánlatok bekérése. Egyedül a Szőlő- és Kertszerviz nyújtott be ajánlatot. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

418/2016. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli a 2016. évi általános tartalék terhére a badacsonyi közpark melletti Gesztenye soron – a Műszaki Osztály felmérése, kijelölése alapján – árusítóhelyek térburkolását, 10.000 Ft/m2 áron,
 2. elrendeli a 2016. évi általános tartalék terhére a Rizling soron lévő burkolatlan rész térburkolását a Rizling sori burkolókővel megegyező térkő felhasználásával, melyhez bruttó 780.000,- Ft összeget biztosít,
 3. elrendeli a 2016. évi általános tartalék terhére továbbá az új burkolatok áramellátásának védőcsövezését bruttó 200.000 Ft. értéken,
 4. az 1-3. pontban körülírt munkákat a Szőlő- és Kertszerviz Sipos Zsolt vállalkozótól (8257, Badacsonytomaj, Csigáskuti út 63.) megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert,
 5. felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 6. a kivitelezési munka elvégzésének határidejét 2016. december 31. napjában jelöli meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 munkanap,

munkák elvégzésére 2016. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak munkáját és a meghívottaknak a részvételt, majd a nyilvános ülést 9,15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Laposa Bence

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!