2016.10.26 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 24/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október
26-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                       képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                                 Nagy Miklós                             képviselő                                         (7 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Lesz Ferenc                                    SE elnök

Vargáné Szőke Judit                       VN. Kft. könyvelő

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (9 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

373/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 31 napirendi pont szerepel. Javasolja sürgősségi indítványként felvenni a Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelmét a Folly Arborétum részéről.  Kérdezi, hogy kíván-e még valaki módosító indítvánnyal élni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

374/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 26-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi 32. napirendi pontként a „Sürgősségi indítvány - HÉSZ módosítási kérelem a Folly Arborétum részéről” tárgyú napirendet.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e sorrendiséget módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. október 26-i soros, nyílt ülésének napirendjét 32 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

375/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 26-i nyilvános soros ülésének módosított napirendjét 32 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 2. Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szántai Attiláné elnök

 1. 3. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 4. MENÜ KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 5. MENÜ KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN KFT beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól (kiemelt figyelemmel a strandokra, parkolókra)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 7. Badacsonytomaj VN KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

10. Adóztatásról szóló 2015. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Polgárőrség helyiséghasználatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. NHSZ felé fennálló tartozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. A letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Peugeot Expert típusú személygépjármű állapotfelméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. 2016. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Kisfaludy-ház nádazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. 019 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Tóth Ádám kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések  végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 

32. Sürgősségi indítvány - HÉSZ módosítási kérelem a Folly Arborétum részről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy mindenki röviden foglalja össze a hozzászólását, mert sok napirendet kell megtárgyalni. Köszönetét fejezi ki azoknak, akik az elmúlt időszakban bármilyen programon részt vettek, illetve a település programkínálatát szélesítendő rendezvényt szerveztek. Külön köszöni a Jótékonysági Autósnap szervezőinek a nagyvonalú felajánlását. Elmondja, hogy jövő szerdán 18.00 órakor a szervezők jelenlétében kerül sor az összegyűlt adomány átadására a két támogatott fiatal részére.

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Lesz Ferenc elnök urat. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 687 ezer forint támogatási összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

376/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Sportegyesület támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport u. 8.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 687 ezer Ft összegben, azaz hatszáznyolcvanhétezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben elfogadott általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Sportegyesület bankszámlájára 2016. november 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: az egyesület működésének, kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:  a megállapodás megkötésére: 2016. november 10.

az összeg kifizetésére: 2. pont szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

2./ Napirendi pont

Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szántai Attiláné elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesület már korábban is kérte az önkormányzat támogatását. A testület elismeri tevékenységüket, különösen méltányolja, hogy sok helyi gyerek táncol az együttesben. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

377/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület (székhely: 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 100 ezer Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben elfogadott általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára 2016. november 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: az egyesületben részt vevő badacsonytomaji tagok ruha, szakmai képzés költségei kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. november 10.

az összeg kifizetésére: 2. pont szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a 2. pontban foglaltakra 2016. november 5-ei határidőt javasolja meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy az Intézmény, a Turisztikai Egyesület illetve a turisztikáért felelős tanácsnok készítsen egy marketing tervet a teljes badacsonyi programcsomagra, kiegészítve egy badacsonyi image kampánnyal. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy sokat költünk a rendezvényekre. Szükséges lenne a nagy rendezvényeket, illetve az egész települést marketing oldalról jobban támogatni.

 

Krisztin N. László polgármester 3. pontként javasolja megfogalmazni, hogy november 5-ig készüljön el a város marketing munkáját alátámasztó marketing terv, az intézményvezető asszony és Nagy Miklós turisztikai tanácsnok koordinálásában. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság kiegészített javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

378/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendezvényekre elkülöníthető kiadások összegét a 2016. november 5. napjáig kéri pontosítani.
 3. CÉH Turisztikai Egyesület bevonásával készüljön 2016. november 5. napjáig a város marketingmunkáját alátámasztó marketing terv.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

2-3. pontban foglaltakra 2016. november 5.

egyebekben 2017. évi költségvetés tárgyalása

Felelős: Krisztin N. László polgármester

3.pontban Nagy Miklós képviselő, turisztikai tanácsnok

Berecz Nikolett intézményvezető

 

4./ Napirendi pont

MENÜ KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

379/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

5./ Napirendi pont

MENÜ KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy már a bizottsági ülésen is jelezte, hogy a napirend elfogadását korainak tartja, mert még nem látható a 2017. évi költségvetés koncepciója. Az előterjesztés elkészítése ennek ellenére nem volt felesleges, mert a testület képet kapott a Kft. ügyvezetőjének elképzeléseiről.

 

Laposa Bence képviselő szerint azért támogatta a bizottság az üzleti terv elfogadását, mert plusz önkormányzati pénzeszközök nem jelentkeztek a tervben.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a norma emelkedhet, de a végösszeg nem változik. Még nem tudható, hogy januártól az ÁFA lecsökken-e 18 %-ra, vagy marad a jelenlegi 27 %-os szinten.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

380/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2017. évi Üzleti Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól (kiemelt figyelemmel a strandokra, parkolókra)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen áttárgyalták a napirendet, nem kíván kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően gazdasági szempontból eredményes volt a Kft. tevékenysége, a viszonylag hosszú esős időszak ellenére. A bevétel kiesést a szép ősz pótolta. Több visszajelzést kapott, miszerint a strandok állapota, a szolgáltatások javultak. A badacsonytomaji strandot a Kék hullám zászló minősítés során mintaként említik a többi önkormányzat felé. Ezzel kapcsolatosan előadás megtartására kérték fel a Balatoni Szövetség ülésén. Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak ezen eredményekhez. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

381/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT. 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy az 1-8 havi beszámoló részadatokat tartalmaz, tájékoztatást ad a cég pénzügyi helyzetérő, de a hátralévő negyedévben még változások várhatók.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

382/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft 2017. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

383/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Karbantartási Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ez a terv gondolatébresztőként értelmezendő, mivel konkrét tervet készíteni még nem tudnak. Nem ismert még a minimálbér mértéke, nem tudják, hogy a Kormány járulékcsökkentést vagy személyi jövedelemadó csökkentést tervez. Nem tudják a létszámot, illetve mi lesz a közmunka program sorsa.

 

Laposa Bence képviselő megköszöni a Városüzemeltető Kft. ezévi munkáját, sok pozitív dolog történt a településen. A rendezvények kapcsán az intézményvezető asszonynak is köszönetét fejezi ki. Az üzleti tervben és karbantartási tervben szereplő tételek teljesültek, viszont sok olyan pontja van a településnek, mely nem található meg a tervekben, ezért azok nem képezték a munka részét. Javasolja olyan terv összeállítását, melyhez a gondozatlan területek felmérésre kerülnek. Örülne egy térképes rendszernek, ahol egyértelműen látható minden. Kéri, hogy a következő évi üzleti terv ennek megfelelően készüljön el.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy több évtizedes problémákkal néznek szemben több közterület vonatkozásában.  Fontos lenne a cég tevékenységét kissé más irányba terelni, a vállalkozási tevékenység nagyságrendjét megváltoztatni vagy megszűntetni azt. Úgy gondolja, hogy a közterületek rendezettségére nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Fórum keretében javasolja tisztázni ezen kérdéseket, csak ezt követően tudnak konkrétabb üzleti tervet készíteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ügyvezetővel egyeztetett, a határozati javaslathoz módosító javaslattal fog élni.

 

Wolf Viktória jegyző szerint az ügyvezető úrral az elmúlt időszakban jelentősen javult az együttműködés. A koncepció előkészítése megkezdődött, november 4-i határidővel minden érintettől kérte az adattáblákat. A közterületek vonatkozásában szükség van egy egyeztetésre november elején, így az ellenőrzések, felülvizsgálatok hatékonyabbak lehetnek a műszaki osztály részéről.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. A Városüzemeltető Kft. 2017. évi üzleti tervét egy alapnak elfogadva továbbtárgyalásra javasolja. Kéri, hogy aki a módosító indítványát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

384/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal továbbtárgyalásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

10./ Napirendi pont

Adóztatásról szóló 2015. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       telekadó mértékének emelését megfontolásra javasolja az elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában,

-       települési adó kivetésének megfontolását javasolja 2017. január 1. napjától, az előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt a soron következő ülésre.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a napirendet minden évben kötelező jelleggel kell tárgyalni, és az szorosan kapcsolódik a következő évi koncepcióhoz is. Az adóbevételek jól alakultak. Ennek egyik oka, hogy az adóztatási morálban változás következett be, illetve a kollégák olyan be nem vallott adótárgyakat tártak fel, melyekre 5 évre visszamenőleges fizetési kötelezettséget írtak elő. Az idegenforgalmi adóbevétel terén változások várhatók. A vendégek egyre inkább csak hétvégén veszik igénybe a szálláshelyeket, hét közben gyakran nincsen „telt ház”. A 2017. évi adóellenőrzési terv szerint a telekadó vonatkozásában végzünk ellenőrzéseket, előfordulhat ugyanis, hogy a kedvezményeket egyes adóalanyok nem jogszerűen veszik igénybe. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az elhanyagolt bel- és külterületi ingatlanok esetében történjen szabályozás, illetve a települési adó kivetésének lehetőségét vizsgálni kell a tekintetben, hogy eredményez-e akkora adóbevételt, mint a ráfordított pénzügyi, adminisztratív és humánpolitikai intézkedések mértéke.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni az adós kollégák eredményes munkáját.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy külterületi ingatlanok esetében külön lesznek-e kategorizálva az épületek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem lehet diszkriminációt alkalmazni a bel- és külterületek között, az adó alapja a beépítetlen terület. Vizsgálni kell, hogy valóban beépítetlen-e az adott ingatlan, mert az ingatlan-nyilvántartás nem mindig pontos. Vizsgálni kell, hogy az elhanyagolt ingatlanok adóztatása mértékét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jelenlegi rendelet is tartalmaz kategóriákat. A telekadó mértékének emelését a beépíthető, de elhanyagolt ingatlanok esetében támogatná. Erre tavaly tett egy komoly javaslatot, de döntéshozatal nem történt. Továbbra is sok a gondozatlan ingatlan. Szezon elején a testület kérte a lakosságot, hogy különös figyelemmel legyenek az ingatlanok karbantartására, hiszen üdülőterületről van szó. A Városüzemeltető Kft. elérhetőségét is megadtuk, de nem történt áttörés e tekintetben. Valamit viszont tenni kell.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy sokan nem kérték meg a használatbavételi engedélyt, így nem adóznak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület csak a gondozatlan ingatlanok esetében készül adóemelésre, mely zömmel nem a helyi lakosokat érinti. A novemberi ülésre erről konkrét javaslat kerül előterjesztésre. A bizottság másik javaslata a települési adó kivetésére irányul. Az önkormányzatoknak 2015-től erre lehetőségük van, bevezetését a testület fontolgatja. Az ingatlanok előtti közterület rendben tartását rendelet szabályozza, melyet sokan nem tartanak be. A kikényszerítésének technikáját ki kell dolgozni. Erről az előző közmeghallgatáson is szó volt, de nem tapasztalható jelentős előrelépés. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy vizsgálja meg, hogy ezen speciális adó kivetésének van-e realitása. Minden javaslat a gondozatlan ingatlanok irányába mutat a településkép javítása érdekében. A bizottság ezen kívül javasolja megvizsgálni, hogy mely épületek nem rendelkeznek használatbavételi engedéllyel. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki fentiek elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

385/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. 2. javasolja a telekadó mértéke emelésének megfontolását az elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában, illetve települési adó kivetésének megfontolását javasolja 2017. január 1. napjától, az előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt a soron következő ülésre.
 3. 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal adóirodáját, hogy vizsgálja meg azon ingatlanokat, amelyeken lévő felépítmény még nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintéző

11./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a napirend minden évben megjelenik, a hagyományok szerint kialakult körzethatárok megállapítását javasolja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

386/2016.  (X.26.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

12./ Napirendi pont

Polgárőrség helyiséghasználatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester 8.50 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a polgárőrség elnöke kért egy helyiséget, ahol a felhalmozódott iratanyagot tárolni tudják. Erre a régi hivatal épületében javasol lehetőség biztosítani. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

387/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőrség helyiséghasználatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség részére engedélyezi, hogy a régi Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezze a használaton kívüli eszközeit és iratanyagait.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2016. november 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

13./ Napirendi pont

NHSZ felé fennálló tartozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Megjegyzi, hogy bruttó 4.435.622,- Ft tartozásról van szó.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ez az ügy az előző testület működésére nyúlik vissza. Az akkori jogi szakértő azt tanácsolta, hogy a testület ne írja alá a szerződést, most viszont ki kell fizetni a tartozást.

 

Krisztin N. László polgármester 8.52 érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult, jelenlévő képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többen felrótták neki, hogy hibás döntéseket hozott a korábbi testületekkel. Megjegyzi, hogy gyakran nem látható egy adott döntés hosszú távú következménye. Évekkel ezelőtt a szolgáltató részéről történt egy áremelés, mely a lakosságot érintette volna.  A szerződést 156 település vezetése aláírta, Badacsonytomaj a jegyző úr javaslatára egyedüliként nem.  A szolgáltató úgy tekintette, hogy ezzel a döntéssel az önkormányzat átvállalta a díjkülönbözetet, amit most az emberek helyett az önkormányzatnak ki kell fizetnie. Elmondja, hogy április óta még nem történt meg a számlák kiküldése a lakosság részére. A késlekedést az okozza, hogy létrejött egy állami szervezet, mely a díjbeszedést a jövőben intézni fogja. Felhívja a figyelmet arra, hogy visszamenőlegesen ki kell fizetni az elmaradt díjakat.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

388/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

NHSZ felé fennálló tartozásról – díjkülönbözet rendezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. között fennálló és rendezetlen 2012. július 1. és december 31. között felhalmozott 3.492.616 Ft+ 27% ÁFA, azaz 4.435.622 Ft összegű díjkülönbözetet elismeri és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az összeg átutalására.
 2. a díjkülönbözetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-t értesítse.

Határidő:       azonnal

értesítésre és átutalásra 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

14./ Napirendi pont

A letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fiatalok helyben maradását segítő rendeletet alkotott meg a testület, melynek keretében vissza nem térítendő illetve visszatérítendő támogatás kérhető.  A gyakorlat során felmerültek olyan szempontok, melyek a rendelet módosítását indokolják.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyik módosítás a korhatárt érintené. A kérelmezők között előfordul, hogy az egyik házastárs életkora meghaladja a 40 évet, de kiskorúak ellátásáról gondoskodnak, illetve további gyermekeket kívánnak vállalni. Ezért javasoljuk az egyik fél esetében az életkor megemelését 45 évre.  Október 30-ig várjuk a kérelmeket, melyek elbírálására november 30-ig kerül sor.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy többen a szülői ház tetőterét építik be. Elfordul, hogy a régebben vásárolt házon jelzáloghitel van. Ezek a kérelmek befogadhatók-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat banki tevékenységet nem folytathat, a hitel kiváltására ebben az esetben nincs lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy gyakorlat a fiatalok részéről a tetőtér beépítése, sajnos itt nem mindig tudnak megfelelni a rendeletben foglalt feltételeknek. Az ingatlan a szülők nevén van, ilyenkor általában a földszinten élő szülők elajándékozzák az ingatlant, vagy társasházzá kell nyilvánítani azt. Mindkét esetben sérülhet a másik testvér joga. Kéri a jegyző asszonyt, hogy a novemberi ülésre dolgozza ki, hogyan lehetne kezelni ezt a kérdést. Másik sarokpont a határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszony feltétele, mely gyakran problémát okoz.  Az esetleges módosítások a rendelet elfogadását követő időszakra vonatkozhatnak, tehát a következő évre. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás előkészítését támogatja a novemberi soros ülésre az elhangzottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

389/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi vitában elhangzottak alapján felkéri a jegyzőt, hogy a letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása kerüljön előkészítésre a novemberi soros ülésre.

Határidő:  elfogadásra azonnal

egyebekben novemberi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet módosítással egyetért az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2016.(X.27.) önkormányzati rendeletet

15./ Napirendi pont

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden évben kötelező a rendelet felülvizsgálata. A testület nem kívánja megemelni a sírhely megváltási díjakat.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

390/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság egyetértett azzal, hogy meg kell vizsgálni a temetkezéssel kapcsolatos középtávú feladatokat. A kolumbárium építésének I. üteme készült el, a bővítésre szükség van. Kéri az alpolgármester urat, hogy a korábbi tervet tekintse át, illetve a költségvetés készítése során a bővítés pénzügyi lehetőségét vizsgálni kell.

 

16./ Napirendi pont

Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Gyulakeszi Község kilépett a Társulásból, ezért a megállapodást módosítani kell. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

391/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Társulási megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Gyulakeszi Községnek a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból 2016. december 31. napjával történő kilépését tudomásul veszi. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1. melléklete módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testület határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.
 3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. november 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

17./ Napirendi pont

Peugeot Expert típusú személygépjármű állapotfelméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja és az állapotfelmérést követően készített ajánlatot elfogadva a személygépjármű értékét 400.000 Ft értéken javasolja elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy a gépjármű parkot átrendezi. Vásárolt egy Skoda Octávia típusú személyautót, a Peugeot Export típusú kisbuszt értékesíti és az ebből befolyó összegből a piros Suzuki Vitara  terepjárót felújítja. Az Opel busszal történik a gyerekek szállítása. Időközben a Badacsonytomajért Közalapítvány is tárgyalt arról, hogy kinek fogja a pályázaton elnyert járművet a továbbiakban biztosítani, mert az önkormányzat a feladatellátási szerződést felmondta. A pályázati iratanyag szerint a hivatal égisze alatt is több funkcióra lenne hasznosítható az Alapítvány szervezésében. Az ebédszállítás a pályázati csomag kb. 3 %-a, további 50 % a kulturális feladatokkal függ össze, illetve közbiztonsági feladatokra is használható lenne. Az iratot meg fogja küldeni áttanulmányozásra a képviselők részére. Nincs olyan szervezet, mely egyedül tudná hasznosítani, ezért nehéz megfelelni a pályázatnak. A Peugeot járműre az átvizsgálás során 400 eFt-os ajánlatot kaptunk. Időközben Sipos Zsolt a Szőlő és Kertszervíz képviseletében jelezte, hogy megvásárolná.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy kell-e pályáztatni ilyen esetben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat sofőrje szerint az autó rossz állapotban van, rövid időn belül teljesen tönkremegy.

 

Laposa Bence képviselő szerint több jelentkező esetén licitet kell tartani.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy hol hirdessük meg eladásra az autót.

 

Forintos Ervin képviselő a lakosság körében javasolja meghirdetni, az állapot felmérést csatolva a hirdetéshez.

 

Krisztin N. László polgármester a helyben szokásos módon – képújság, honlap, hirdetők, és postai szórólap -  javasolja a jármű meghirdetését a szakszervíz által  kimondott minimum 400 eFt-os áron. A jelentkezők között november 3-án 10.00 órára licitet javasol meghirdetni, a jármű megtekintésére lehetőséget biztosítva. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

392/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Peugeot Expert típusú KKU 946 forgalmi rendszámú személygépjármű értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU 946 forgalmi rendszámú személygépjárművet – szakszerviz által kimondott – minimum 400.000 Ft értéken értékesíti azzal, hogy 2016. november 3. napjára licitet hirdet, melyről tájékoztatást ad a helyben szokásos módon és szórólap postai úton történő kiküldésével.
 2. az adásvételi szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. november 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

18./ Napirendi pont

2016. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy napirend keretében tartson tájékoztatást a vadkárral kapcsolatosan az illetékes vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselője.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évente egy alkalommal kötelező jelleggel közmeghallgatást kell tartani, ahol a Képviselő-testület az éves munkájáról is beszámol. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

393/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi közmeghallgatás időpontját 2016. november 28. napján 17,00 órában határozza meg, helyszínéül az Egry József Művelődési Házat (2858 Badacsonytomaj, Római út 69.) jelöli ki azzal, hogy napirend keretében tartson tájékoztatást a vadkárral kapcsolatosan az illetékes vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselője.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2016. november 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

19./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház nádazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárta. A Bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a tűzvédelmi főkapcsoló és villámhárító elhelyezésére kérjen a Műszaki Osztály ajánlatot a testületi ülésig.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

 

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bérleti szerződés szerint a javítást a tulajdonosnak kell elvégeztetni, a nádazásra az árajánlatokat bekértük. Szükség van tűzvédelmi főkapcsoló és villámhárító elhelyezésére is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a finanszírozásról tárgyalt Török Péter és Nagy Miklós urakkal. A nádazás a tulajdonos feladata, a karbantartásokat a bérlőnek kell elvégezni. A bérlő felajánlotta, hogy a nádazás költségével megegyező felújítást fog elvégezni a vizesblokkokon, az önkormányzattal együttműködve.

 

Nagy Miklós képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

394/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a villámvédelmi rendszer pár százezer forintba kerülő kiépítését a bérlő vállalja fel.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy erre is kértünk be árajánlatokat, a munkát fel kell mérni, az anyagkiírást elkészíteni. A jövő hétre tudják megküldeni az ajánlatokat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az épületen a pofadeszkákat kell-e cserélni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a helyszínt megnézték, az oromdeszkákat nem kell kicserélni. A költségvetésben a szerkezetjavítás tétele szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Kisfaludy ház nádazását támogatja a beérkezett ajánlat alapján, illetve egyetért azzal, hogy ezen munkák erejéig a bérlő további felújításokat végezzen elsősorban a vizesblokkokat illetően, kézfelemeléssel jelezze. A tűzvédelmi főkapcsoló és villámhárító elhelyezésére vonatkozó ajánlatok beérkezését követően további tárgyalások szükségesek. A munkák elvégzésére tavasszal kerülne sor.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

395/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház nádazásáról - felújítási munkáiról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a tulajdonát képező Kisfaludy-ház nádtetejének felújítását, melyhez bruttó 3.410.000,- Ft összeget biztosít a 2016. évi általános tartalék keret terhére. A munkát a FODOZSO Kft-től megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a kivitelezési munka elvégzésének határidejét 2017. május 31. napjában jelöli meg.
 4. felkéri a Kisfaludy-ház bérlőjét, hogy az épületben található mosdókat/vizesblokkokat saját költségen újíttassa fel, melyhez kapcsolódó külön megállapodás aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza. Elfogadja továbbá bérlő azon felajánlását, hogy a felújítási értéket a nádazás munkáinak ellenértéke arányában, azaz bruttó 3.410.000 Ft értéken vállalja. Felkéri továbbá, hogy a tervezett felújítási munkákról készítsen tervezetet, költségvetési tervet és a kivitelezés ütemezésére vonatkozó forgatókönyvet, melyet jóváhagyásra nyújtson be a tulajdonos felé.
 5. a tűzvédelmi főkapcsoló és villámhárító elhelyezésére vonatkozó ajánlatok beérkezését követően felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal, nádazási munkák elvégzésére 2017. május 31.

bérlővel történő egyeztetésre és szerződéskötésre 2016. november 30.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester 9.30 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 9.45 órakor folytatódik.

Jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

20./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vendége érkezik, ezért el kell mennie. Elmondja, hogy megkereste egy cég azzal, hogy önkormányzati területek, nemzeti parkhoz tartozó területek kitisztítását ingyenesen vállalják, a kitermelt faanyagot pellettálják. Jelenleg Lesencetomajon dolgoznak, egy nagy ipari terület kialakításán. 1,5 hónapra leállnak, ezen időszakra keresnek munkát.

 

Krisztin N. László polgármester 9.50 órakor távozik a teremből.

Az ülés vezetését átadja Orbán Péter alpolgármester részére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja meghirdetni az ingatlant bérletre illetve eladásra is.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az augusztusi soros ülésen elfogadott határozati javaslat alapján történjen a döntés. A leadási határidő november 21-én 16.00 óra, november 22-én történne a bontás, illetve licit, ha több érdeklődő van.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az augusztus elfogadott határozat alapján a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

396/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)   8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)   területe: 1116 m2

c)   megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)   műszaki állapota: felújítandó

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

397/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)    területe: 1116 m2

c)    megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 119.300.000,- Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)      Pályázati dokumentáció 10.000 Ft-ért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán átvehető 2016. november 3. napján 8,00 órától 2016. november 17. napján 16 óráig.

j)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

k)    Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

l)      Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

m)   Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

n)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

 • o)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

21./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

398/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a./8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b./ területe: 4.200 m2

c./megnevezése: beépítetlen terület

d./ műszaki állapota: jó

e./ vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000 Ft
 2. 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

f./ Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”)

g./ Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

h./ Kikiáltási ár: 45.000.000,-Ft

i./ Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

j./ Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

k./ Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

l./ Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

m./ A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

n./ A pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

22./ Napirendi pont

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

399/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)        vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)       az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)        a hasznosítás módja: értékesítés

d)       a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

400/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

219.  hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)    területe: 3997 m2

c)    megnevezése: beépítetlen belterület

d)    műszaki állapota: A telken szennyvízátemelő telep működik. Területen állandó jelleggel meglévő magas talajvíz a házépítésnél megoldandó probléma.

Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

 1. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. 3. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 3. 4. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 4. 5. A hasznosítás módja: értékesítés
 5. 6. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

24./ Napirendi pont

019. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal, hogy az értékesítésből származó bevétel a fejlesztési alapba kerüljön.

Laposa Bence képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

401/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

402/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 019. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József (8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 019 hrsz-ú kivett vízmosás megnevezésű 3035 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve az esetleges elővásárlásra jogosult jelentkező számára 2.363.000,- Ft eladási áron.
 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 3. elrendeli, hogy az értékesítésből származó bevétel a fejlesztési alapba kerüljön.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

25./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16. kódszámú pályázat előkészítését.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy József Attila utcai járda következő szakaszát is le fogja térköveztetni, melyhez pályázatot nyújtott be. Ha a pályázat nem lenne eredményes, akkor saját pénzből fogjuk megcsináltatni. Többen megkeresték azzal, hogy előttük miért nem történik fejlesztés. Elmondja, hogy először a legfrekventáltabb helyeken készül térkő. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

403/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
 2. elrendeli továbbá a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16. kódszámú pályázat előkészítését.

Határidő: azonnal

2.pontban kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

26./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a beszámolóban részletesen leírt mindent. A badacsoonyörsi ivóvízrendszer viziközművé nyilvánításával kapcsolatosan elutasító határozat született, mely ellen keresettel éltünk. A megalapozatlan és törvénysértő határozatot a közigazgatási hatóság visszavonta. Véleménye szerint a viziközművé nyilvánításnak meg vannak a feltétele.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Bíró és Társai perben meghallgatják-e tanúként az akkori polgármestert és a képviselőket.  A Zöld és Társai perben a szolgalmi jog használatért üzletenként 1 millió forint lett megjelölve. Erről kért tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy kérte a felperesek keresetének jogi alapját képező, több évtizeddel korábban keletkezett kontaktus aláírójának tanúként történő meghallgatását, ami meg fog történni. A második kérdésre válaszolva elmondja, hogy a jegyző asszonnyal úgy ítélték meg, hogy a földhasználatért ellenértéket fizessenek az érdekeltek. Eddig a földhasználati jog ingyenes volt. Most egymilliós átalányösszeget nyilatkozott le a bíróságnak, mivel egy összegszerűséget meg kellett jelölni. A szolgalmi jogok alapításánál a bírói gyakorlat egyértelműen az, hogy ellenérték megállapítását az ítéletbe belefoglalják.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy Tátika üzletház bérletre illetve eladásra történő meghirdetését befolyásolhatja-e, hogy az ÉV. Kft-vel 2017. elejére van kitűzve az újabb eljárás.

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem tudható, hogy az akkori önkormányzatnak
volt-e ajándékozási szándéka, éppen ezért kérte a volt polgármester tanúként történő meghallgatását.

 

Laposa Bence képviselő kéri, hogy ezeket az ügyeket mindenki jegyezze meg, és jusson eszébe a képviselőknek, amikor a rendezvények támogatásáról, kedvezményekről, szemétszállításról és egyebekről dönt.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

404/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

27./ Napirendi pont

Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

405/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogatja és befogadja, de annak érdemi vizsgálatára csak a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatakor, várhatóan 2017. évet követően tud lehetőséget biztosítani
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

28./ Napirendi pont

Tóth Ádám kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati kiírásban a feltételek kerüljenek kiegészítésre a következőkkel:

-       a bérleti szerződést minimum egy évre, majd azt követően határozatlan időre köti, de legkésőbb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig,

-       a bérleti díj összegét 30.000 Ft/hó összegben javasolja meghatározni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő a javasolt bérleti díjat – főként szezonon kívül – túlzottnak tartja, javasolja a felére csökkenteni. Kérelmező raktározásra kívánja az épületet hasznosítani, annak állagát és a környezetét esztétikailag javítva.  Beleírná a szerződésbe, hogy az esztétikai javításra fordított összeggel a bérleti díj csökkenthető.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a pályázat kiírását a bizottság javaslata szerint. Megjegyzi, hogy az épület le lesz bontva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyilvános pályázatot le kell folytatni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a módosító javaslatot támogatja, - 15 eFt/hó bérleti díj + rezsiköltség megfizetését - kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

406/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselő módosító indítványát, miszerint a bérleti díj összegét 15.000 Ft/hó + rezsiköltségben határozza meg, elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot az eredeti kondíciókkal – a bérleti díj módosítása mellett – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

407/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)    a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő „borozó, söröző” feliratú üres üzlethelyiség

b)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: szolgáltatói/kereskedelmi tevékenység

c)    a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)    a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 15.000,- Ft/hó + rezsiköltség

e)    pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)                a bérleti jogviszony időtartama: minimum egy év időtartamú és határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

 

 1. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati felhívás elkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

29./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő a városarculattal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a tervezővel az alkalmas időpontok egyeztetésére, mely folyamatban van.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

408/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

409/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

31./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy polgármester úr távollétében tárgyalható-e ez a napirend.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a törvény erejénél fogva írásban, 15 napon belül kell választ adni a kérdésekre, amennyiben van.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a badacsonyörsi strand ügye hogyan áll.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előzetes megegyezés szerinti felvállalásokat megtettük. Gáborjáni úrtól és Nagy Gábor úrtól nem kaptunk visszajelzést.

 

Krisztin N. László polgármester 10.17 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Orbán Péter alpolgármester szerint mindent megtett a testület annak érdekében, hogy Badacsonyörsön újra strand legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony kempingnél a járda és a közvilágítás átadása megtörtént. Megköszöni azoknak a vállalkozóknak a munkáját, akik a településen önállóan fejlesztettek, gazdagítva ezzel a települést. Például a Badacsonyi Kemping tulajdonosa 12 millió forint értékben a kempingtől a benzinkútig megcsináltatta a közvilágítást, majd ajándékba adta a városnak. Épült panzió saját pénzből, borterasz, stb.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy Lantai Adriennel illetve a Bahart Zrt. szakembereivel miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Baharttal folytatott tárgyaláson az alpolgármester úr és a főépítész úr is részt vett. Szeretnék megújítani a hajóállomás épületét és a kikötőben az egyik vizesblokkot. A tervek készülnek, de a HÉSZ nem ad nagy mozgásteret. A badacsonyörsi stranddal kapcsolatosan az utolsó információja az, hogy ifjabb Balogh úr a fejlesztési szándékát fenntartja, viszont a terület szélére helyeznék a strandot, az önkormányzat pedig középre szeretné. Az álláspontok nem állnak közel egymáshoz.  Tájékozódott az örsi lakosság körében. Az SCD-s időszak után ők is félnek egy ilyen konstrukciótól. Ki kell dolgozni azt a jogi szabályozást, mellyel megnyugtatóan lezárható ez az ügy.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy Jászai Gellérttel miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az örsi ivóvíz ügyében érintett ingatlantulajdonosként ő az egyik mentor. Az Energetikai Hivatal már másodszor kért tájékoztatást. Reméljük, hogy a jövő évi törvényi változtatást ők is várják, ugyanis 2017. július 1-től kötelező lesz átvenni az ilyen rendszereket az államnak.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha megépül a komp, oda is szükség lesz egy kiszolgáló épületre. A hajóállomás épületének megújításával várni kellene addig. Kérdezi, hogy a MÁV-val kötendő szerződésben van-e előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a fejlesztés iránya a hajóállomás zárttá tétele. Az is felvetődött, hogy vitorlás kikötő szélére építsenek egy új épületet, ami mindkét funkciót ki tudja szolgálni, de a HÉSZ erre nem ad lehetőséget. A MÁV-val nem történt előrelépés.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

410/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

 

 

32./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány - HÉSZ módosítási kérelem a Folly Arborétum részről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen kiosztotta a Folly Arborétum kérelmét, mely a HÉSZ módosítására irányul. Hasonló kéréssel fordult a Varga Kft. is a testülethez. Az önkormányzatnak szintén vannak olyan ügyei, melyek szükségessé tennék a módosítást. Javasolja tárgyalásokat folytatni a két féllel arról, hogy vállalnák-e a felmerülő költségek rájuk eső részét, közösen összefogva az önkormányzattal. Egyébként az érdemi vizsgálatra 2017. évet követően kerülne sor.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a Folly Arborétum kérelmének elvi befogadását azzal, hogy történjen egyeztetés a HÉSZ módosítás költségeinek vállalásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

411/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Folly Arborétum kérelme HÉSZ módosításra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Folly Réka Folly Arborétumra (8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.) – HÉSZ módosításra vonatkozókérelmét elviekben támogatja és befogadja, de annak érdemi vizsgálatára csak a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatakor, várhatóan 2017. évet követően tud lehetőséget biztosítani. Amennyiben kérelmező a HÉSZ módosítás költségeit a felülvizsgálatot megelőzően vállalja, akkor annak függvényében dönt az eljárás megindításáról.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy a Kisfaludy ház hasznosításáról a végleges döntést a következő soros ülésén hozza meg, melyhez az előterjesztés előkészítésére felkéri a Hivatalt. A bizottsági ülésen Nagy Miklós képviselő érintettsége okán kérte a szavazásból történő kizárását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török úrékkal történt tárgyaláson felvetődött, hogy az önkormányzat értékesíteni kívánná az ingatlant, melyre a testület felállása után értékbecslés is készült. Abban kellene állást foglalni, hogy ezt a kérdést a novemberi ülésen napirend keretében tárgyaljuk-e.

 

Nagy Miklós képviselő kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

412/2016.  (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ebben a témában egy komplex előterjesztés készüljön, mindkét irányt vizsgálva a novemberi soros ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

413/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház jövőbeni hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház hasznosításáról a következő ülésen hozzon végleges döntést, melyhez kapcsolódó előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben novemberi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Skoda Octavia gépjárművet beemeltük a szabályzatba. Kéri a testület engedélyét az NVA 267 forgalmi rendszámú gépjármű használatára a polgármester és az alpolgármester úr részére. Egyéb használatra a polgármester úr adhat írásban engedélyt.  A járműre CASCO biztosítás van, használatra alkalmas.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a menetlevél vezetése kötelező.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a Ptk. szabályozza a kártérítés feltételeit, ha pld. egy köztisztviselő kárt okoz a gépjárműben, akkor azért ő felel. Egy vad esetében átvállalhatja-e az önkormányzat a kártérítést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokan szóvá tették, hogy a korábbi testület miért nem vizsgálta meg, hogy van-e fizetési kötelezettsége az akkori jegyzőnek azért, mert összetörte az autót. Ilyen esetre felkészülve történt az előző felvetés. Úgy gondolja, hogy eseti testületi vizsgálattal rendezhetők ezek a kérdések.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabályt is kell alkalmazni, mely rögzíti a kártérítési felelősség szabályait is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a gépjármű használat engedélyezését az elmondottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

414/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Skoda Octavia személygépjármű használatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Skoda Octavia típusú NVE-267 forgalmi rendszámú gépjármű használatát Krisztin N. László polgármester és Orbán Péter alpolgármester részére engedélyezi, melyhez kapcsolódóan a szabályzatok aktualizálását elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                         Orbán Péter                                     Nagy Lajos

polgármester                          alpolgármester                                   képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!