Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.09.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 23/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                       képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                                 Nagy Miklós                             képviselő                                         (7 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Poszlovszky Krisztina                     védőnő

Sári Ferenc                          Káli-medence Vadásztársaság részéről

Simonné Visi Erzsébet                    BÖÉE elnök

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (9 fő)

Lakosság részéről megjelent:   1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

343/2016.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 14 napirendi pont szerepel, melyet a bizottság további 4 napirenddel javasol kiegészíteni. Ezek a következők:

15. Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

16. VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

17. Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása (sürgősségi indítvány)

18. VN. Kft. támogatási kérelme (sürgősségi indítvány)

 

Kérdezi, hogy kíván-e még valaki módosító indítvánnyal élni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a plusz napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

344/2016.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

15. Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

16. VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

17. HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

18. Sürgősségi indítvány – VN Kft. támogatási kérelme

tárgyú napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e sorrendiséget módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-i soros, nyílt ülésének napirendjét 18 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

345/2016.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-i soros ülésének módosított napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos,

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos,

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos,

Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 2. MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 3. Badacsonyörsi lakók javaslatai településrész fejlesztésére

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. 7. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 019. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Sebességkorlátozó berendezés kihelyezése a József Attila utcán

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

10. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

11. Gépjármű beszerzéséről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

15. Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

16. VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

17. HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

18. VN Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Scheller György háziorvos,

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos,

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos,

Poszlovszky Krisztina védőnő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester 8.04 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Poszlovszky Krisztina védőnőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi a védőnőt, hogy az intézményvezetői megbeszélésen felmerült problémákra talált-e megoldást.

 

Poszlovszky Krisztina védőnő elmondja, hogy a kérelmét beadta a Polgármester úrnak a telefon és nyomtató témájában. A többi kérése egyeztetés alatt van, a szerelés még nem történt meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatalba tegnap érkezett meg a kérelem, szignálás után az ügyintézőhöz került. Sellyei doktor úr jelezte, hogy elutazott, így nem tud jelen lenni az ülésen.

 

Krisztin N. László polgármester 8.06 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

346/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2016. október 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

2./ Napirendi pont

MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a mosogatógép vásárlását támogatásra javasolja 969.000 Ft összeg erejéig, amennyiben a testületi ülésig a harmadik árajánlat beérkezik.

Molnárné Keller Csilla ügyvezető kiosztja a harmadik ajánlatot a testületi tagoknak

Krisztin N. László polgármester szerint, amíg nem láthatók az 1-9 havi gazdálkodás számai, nehéz a döntést meghozni. Ilyen összegű fejlesztés költségvetési beruházási kérdés. Javasolja visszafogottan kezelni, vagy legalább egységesen, mert van olyan kérelem, amikor a Bizottság a költségvetési időszakra javasolja elhalasztani a döntést, és van ahol nem. Kéri a további véleményeket.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a mosogatógép vásárlást előrevenné, mert több mint 200 gyerek és idős ember étkeztetését végzi a konyha. Csak a mosogatógép tudja biztosítani a megfelelő higiéniai feltételeket.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy folyamatosan vannak kiadások, fel kell állítani a prioritási sorrendet.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja ezt a véleményt, de az önkormányzati működés éves költségvetés alapján történik. Mindenkitől azt kértük, hogy a költségvetésbe építse be az igényeit, és év közben lehetőség szerint – rendkívüli helyzet kivételével - ne legyen nagyobb összegű kérés.  Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a mosogatógép vásárlásához 969 eFt biztosítását támogatja a tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

347/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít eszközbeszerzéshez – mosogatógép vásárlásához – 969 ezer Ft összegben, azaz mindösszesen kilencszázhatvankilencezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Badacsonyörsi lakók javaslatai településrész fejlesztésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

a) a Badacsonyörsi temető kérdésében a VN Kft. készítsen intézkedési javaslatot,

b) a kérelemben felsoroltak vonatkozásában a hivatal készítsen előterjesztést a koncepció tárgyalásához az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben,

c) kéri meghívni Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékes munkatársát és a vadásztársaság képviselőjét a testület ülésére.

Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend kapcsán megjelent vendégeket, Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnököt, az Egyesület nevében megjelent tagokat, a Nemzeti Park képviseletében Barcza Gábor urat és a Vadásztársaság képviseletében Sári Ferenc urat. Elmondja, hogy az Egyesület illetve a badacsonyörsi lakosság a településrész fejlesztése érdekében javaslatokat fogalmazott meg, melyeket a bizottság megvizsgált. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Simonné Visi Erzsébet elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem tudott részt venni. Alapvető kérésük, hogy az un. angol házat közösen tekintsék meg, ott egy közösségi házat szeretnének létrehozni. A badacsonyörsi játszótér 10 éves, ebből az alkalomból egy ünnepséget terveztek a nyárra. Az ünnepségre még nem került sor, az időpontját erre az időszakra módosították. Az útbaigazító táblák hasznavehetetlenek, pld. a badacsonyörsi kocsma mellett is, ebben lépni kell. A többi kérés hosszabb távra szól, nem igényel azonnali intézkedést. Kéri, hogy a megjelent vendégek kaphassanak szót.

 

Dr. Fenyvesi Györgyné örül annak, hogy a Vadásztársaság képviselője is jelen van az ülésen. Elmondja, hogy pár éve már tönkretették az ingatlanának a kerítését a vadat, akkor az akkori jegyző intézkedett. Most ismét komoly vadkáraik vannak. Kéri, hogy lőjék ki a túlszaporodott vadakat, ha kell, módosítsák a kilövési terveket. Másik problémája, hogy 10-15 éve nem vágják le a nádat, a rothad és tele van állattetemmel. Fertőzött és bűzös az egész terület. A nádat el lehet adni, akár külföldre is, népgazdasági szempontból is hasznos lehet a nádvágás. Nem szűnne meg, hanem megújulna, és szép lenne a nádas. Kéri, hogy a Vadásztársaság vezetője nézze meg a vadak kártevését a helyszínen.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Sári Ferenc urat, a Vadásztársaság vezetőjét. Kéri, hogy tegye meg hozzászólását.

 

Sári Ferenc elmondja, hogy ő a Káli-Medence Vadásztársaság vadászmestere. Ők intézik a város külterületének Vadásztársasághoz tartozó ügyeit. Sajnos gyakori probléma a nagyvadak és apróvadak kártétele. Lehet beszélni a túlszaporodásról, de a vad az élelemért és a búvóhelyért bemegy az elhanyagolt, bozótos belterületi részekre is. Ha ezeket az ingatlanokat rendben tartanák a tulajdonosok, akkor a vad nem lenne ott. A gyümölcsöt is fel kell szedni a fák alól.  A nádvágás is lényeges lehet, hogy a búvóhelyek megszűnjenek. Éves tervben meghatározott kilövési keretszámokat kell teljesíteniük. 1200 ha-on gazdálkodnak, 200 vaddisznót, 60 őzet és 60 szarvast lőnek ki évente. Bevételeiket a vadkárokra és üzemeltetési költségekre fordítják. Külön hivatásos vadászt foglalkoztatnak. Amit tudnak, megtesznek a károsultak érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sok bántást kap az önkormányzat is a vadak miatt, főként a temető kapcsán. Kérdezi, hogy igaz-e, hogy belterületen nem lehet kilőni a vadat.

 

Sági Ferenc elmondja, hogy alapvetően igaz.  A Vadásztársaság a vadászati törvény szerint működik, azok a helyek, amik nem tartoznak életszerűen a vadak tartózkodási helyéhez, -  temető, a belterület, a reptér -  nem tartoznak a vadászterület fogalmába.  Azon területek után, ahol vadászhatnak, haszonbérleti díjat fizetnek. Fontos lenne, hogy a lakosságnak el tudják mondani, hogyan lehet védekezni a vadak kártétele ellen. Belterületen nem tudnak vadászni, viszont az elhullott vadakat összeszedik és elszállítják. A lakosság a külterületi ingatlanok után kaphat vadkár térítést. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy belterületen tilos fegyvert használniuk, ez nagyobb veszélyt jelent, mintha a vad végigmegy az úton.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a vadaknak vannak-e kialakítva etetőhelyek az erdőben.

 

Sági Ferenc elmondja, hogy igen. A Badacsonytomaj és Badacsonyörs között a nádasban is van egy szóró etetőhely, itt kilövéssel is próbálják csökkenteni a vadállományt. A lakott területek szélét minden évben a téli időszakban egyszer lehajtják. Hajtóvadászatot csak lombhullás után lehet végezni. Erről az önkormányzatokat értesítik, illetve a face-book-on is közzéteszik. Örömmel veszik, ha valaki részt kíván venni a hajtóvadászaton. A kilövési kötelezettségüket ± 10 %-ban teljesíteniük kell, különben a hatóság büntetéssel szankcionál. Ha van rá lehetőség, megpróbálnak többlet kilövésre is engedélyt kérni.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy az Ibos úton a vaddisznók úgy elszaporodtak, hogy szinte háziállatnak számítanak.  Lehet-e a keretszámokat ehhez igazítani.

 

Barcza Ákos a Nemzeti Park képviselője elmondja, hogy addig jelen lesz a vad a belterületen, amíg ennyi felhagyott, gondozatlan ingatlan van. A bozót búvóhelyet, a gyümölcsfák élelmet jelentenek számukra. Ha a tulajdonosok a művelési ágnak megfelelően hasznosítják az ingatlanokat, akkor nem lesz ilyen mértékű a belterületi vadkár. Badacsonytomajon az Óbester panzió környékén az erdő és a nádas között mozognak leginkább a vadak, ezért oda egy befogót telepítettek. A Petőfi út felett kialakítottak egy etetőhelyet, ritkán megy rá a vad, mert a turisták éjjel-nappal járják a hegyet. Viszont a kertekben felszedik a gyümölcsöt. Tudja a vad, hogy belterületen nem háborgatják, nincs veszélyben. A lakott területtől 300 méteren belül nem használható fegyver.

 

Dr. Fenyvesi Györgyné elmondja, hogy a telkük melletti rész már külterület, ott lehet vadászni. A víz elöntötte a kertjüket, a fák és a virágok tönkrementek, a vaddisznók mégis feltúrták a területet.  Ismét kéri a Vadásztársaság képviselőjét, hogy nézze meg a helyszínt.

 

Barcza Gábor elmondja, hogy a nádvágásra a természetvédelmi hatóság és a Vízügyi Igazgatóság közösen adja ki az engedélyt. A környéken minimális nádvágás történt, a meghirdetett munkára az elmúlt 10 évben nem jelentkezett senki.  A nádra nincs igény, az államnak pedig nincs pénze levágatni. A Fűzfa utca környékén sok illegális csónakkikötő létesült, amik a nádvágó gépek munkáját akadályozzák, a drága gép tönkremegy, emiatt sem vállalják a nádvágást. Ha nem vágják le minden évben a nádat, akkor már nem lehet hasznosítani, csak pellettálni lehetne, amire itt nincs lehetőség. A vadak orra érzékeny, minden fehérjében gazdag rovart megéreznek a kertekben is. A téli időszakra raktározniuk kell, később csak makkot találnak. A temető ügyével kapcsolatosan elmondja, hogy amíg nincs teljesen bekerítve, addig be fog menni a vad. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége van a temető zárttá tételére, a kerítés még több helyen hiányzik. A ponthegesztett hálót nem tudja megemelni a vaddisznó. A felső temetőben a bekerítést követően megszűnt a probléma. A tervük 40 kilövést tartalmaz, március 1-től eddig 94 vaddisznót lőttek ki, ebből 65 db-ot a Badacsonyi hegyről. 20 élővad befogást terveztek, ezzel szemben 83 db-ot vittek el eddig, ebből 64 db-ot Badacsonytomaj belterületéről illetve annak közvetlen határáról. A befogókat a lakott épülettől 25-50 méterre helyezik ki, az érintett ingatlantulajdonosoktól meg kell kérniük a hozzájárulást, az állatvédelmi és balesetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni. Az önkormányzatnak és a lakosságnak az lenne a feladata, hogy a felhagyott telkeket újra műveljék, vagy legalább rendszeresen tisztítsák meg, ne legyenek bozótos területek. Az önkormányzatnak, földhivatalnak, talajvédelmi hatóságnak kell lépni, ők többet nem tudnak tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője szerint a vashálóval megerősített kerítést is szétbontják a vaddisznók. A Kft. a kerítés megerősítéséhez közel 1 millió forintot kér, a munkát 1-2 héten belül tudnák megkezdeni.

 

Sági Ferenc elmondja, hogy elmondja, hogy 5 mm-es betonvas hálóval megerősített kerítés véd a vaddisznók ellen. Ha szakszerűen van elkészítve, akkor nem verik szét az állatok. Ezt az erdőkben is alkalmazzák, megerősítésnek egy 50 cm-es csík is elegendő. A nádasban korábban nem volt vaddisznó, most a malacok ott születnek, ez lesz az elsődleges élőhelyük. A hosszú távú megoldás érdekében meg kellene keresni a lehetőséget a nádvágásra. El lehet gondolkodni azon, hogy egyáltalán jó megoldás-e a vad hajtása, mert lehet, hogy ezzel a belterületekre nagyobb vadnyomás nehezedik. Ott nem lehet velük mit kezdeni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha valaki nem védi meg az ingatlanát az elhangzottak szerint a vadaktól, az vét-e a jogszabály ellen.

 

Sági Ferenc elmondja, hogy ezt nem szabályozza a jogszabály, mert abból indul ki, hogy a belterületen nincsenek vadak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gondozatlan ingatlanok adóját jelentősen megemeltük, illetve a tulajdonosok felszólítást kapnak az ingatlan rendbetételére. Kéri, hogy a hivatal készítsen előterjesztést a koncepció tárgyalásához az őrsi lakók kérelmében foglaltakról. Javasolja, hogy a decemberben tartandó közmeghallgatásra kapjon meghívást a Vadásztársaság is, ahol napirend keretében tájékoztatnák a lakosságot a vadgazdálkodás témakörében.

 

Sági Ferenc köszönettel venné a meghívást. Úgy gondolja, hogy a megfelelő kommunikáció segít megoldani a problémát. A szemléletet kell formálni, nem biztos, hogy szankciókkal megoldható a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozati javaslat 2. pontjaként megfogalmazni, hogy a közmeghallgatáson a vadgazdálkodás napirendként szerepeljen, arra kapjon meghívást a Vadásztársaság képviselője.  3. pontként javasolja, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy milyen módon lehetne befolyást gyakorolni arra, hogy a település közigazgatási területén történjen meg a nádvágás. Jelentős állami területek vannak, illetve a strandok környékén magántulajdonú nádasok is találhatók. Javasolja, hogy a badacsonyörsi temető kérdésében készüljön intézkedési terv. Az un. angol ház esetében legyen közös bejárás annak eldöntésére, hogy mit szándékozik tenni a testület az objektummal a jövőben. Kéri, hogy aki az általa elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

348/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi lakók javaslatai településrész fejlesztésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi településrész fejlesztése tárgyában az ott élő állampolgárok kérelmét megtárgyalta és a következő intézkedések megtételét rendeli el:

a)    a kérelemben felsoroltak vonatkozásában a hivatal készítsen előterjesztést a koncepció tárgyalásához az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben,

b)    közmeghallgatásra meghívja a Káli-medence Vadásztársaság képviselőjét és napirend keretében tárgyalja

c)    Műszaki Osztály vizsgálja meg, hogy milyen befolyást lehetne gyakorolni, hogy a település közigazgatási területén miért nem valósul meg a nádvágás. Vizsgálja meg a jogszabályi hátteret, illetve a tulajdonjogi kérdéseket.

d)    a Badacsonyörsi temető kérdésében a VN Kft. készítsen intézkedési javaslatot,

e)    Angol házat tekintsék meg közösen és vizsgálja meg a testület, hogy alkalmassá tehető-e közösségi funkcióra

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és a tárgyalások lefolytatására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

4./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015.  (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a településen egyre több olyan család van, akik gyógykezeléshez szeretnének települési támogatást igénybe venni. A családi hátteret megvizsgálva ugyan rászorulók, de nem jogosultak az egy főre eső jövedelmük okán. Ezért javasolják a rendeletmódosítást.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a támogatás minden esetben hatástanulmány készítéséhez van-e kötve. Ha nem, akkor ilyen jellegű módosítás elképzelhető-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem kötelező.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a rendeletmódosítást fogadja el a Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal. Úgy érzi, hogy az egész szociális támogatási kérdéskör sok ponton beavatkozást igényel, ezért novemberben áttekintésre javasolja. Véleménye szerint sokan visszaélnek azzal, hogy megváltozott a jogszabály és gyakorlatilag korlátlanul kérik a támogatást. Miután a hivatal kapacitása nem bírja el minden esetben a helyszíni tanulmány készítését, csak a beérkezett papírokat tudjuk vizsgálni.

 

Laposa Bence képviselő szerint fél év alatt általában nem változik a kérelmező helyzete, ha van egy alapunk, arra lehet építeni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az új szociális rendelet életbelépésekor azt javasoltuk, hogy éves szinten szabályozzuk le az adható támogatások mértékét. A jövedelmi határokat úgy próbálták megállapítani, hogy ne fordulhassanak elő heti rendszerességgel „visszajáró” kérelmezők.  Ezt a Kormányhivatal jogsértőnek ítélte. Ha kimerül az állami normatívából kapott keret, akkor sem vitatható, hogy a kérelmező mire költi a támogatást, ha a számlát bemutatja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a kérdést globálisan megvizsgálni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

23/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban 40-50 m3 fát szoktunk kapni, most 228 m3-re lehet pályázni, melyhez 289.560,- Ft önerőt kell biztosítani. Sokan észrevételezték, hogy a 2 m3 fa kevés, ez egy jogszabályi kötöttség volt. Felmerült, hogy sok idős ember a méterben kapott fával nem tud mit kezdeni, ezért olyan javaslat érkezett, hogy legalább kuglikra vágassuk fel a fát az elosztás előtt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

349/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Szociális tűzifa pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 228 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 289.560,- Ft erejéig a 2016. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2016. október 3.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

6./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy most arról kell dönteni, hogy önkormányzatunk csatlakozik-e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ezt követően lehet majd a pályázatokat beadni a felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákoknak.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

350/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a II. határozati javaslat a fiatalok felé történő pályázati kiírást tartalmazza, két kategóriában. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

351/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.

Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:    2016. október 3., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

7./ Napirendi pont

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy Krisztin N. László polgármester részére előzetesen tájékoztatást ad a konkrét – Badacsonyt érintő – fejlesztési elképzelésekről.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Baharttól a jövő hétre időpontot kértek tőle azzal kapcsolatban, hogy a helyi állomás épületét el szeretnék bontani. Nyilván jegypénztárra szükség lesz, lehet, hogy újjá akarják építeni.  A megbeszélésről a testületet tájékoztatni fogja.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a saját támogatási szerződésünket érvényesítsük velük szemben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azt fogjuk kiküldeni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

352/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

BAHART ZRt. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART ZRT kérelmét támogatja és részére 770.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére azzal, hogy kérelmező a támogatást köteles a Badacsonyi kikötő fejlesztése és szinten tartása érdekében felhasználni, azzal, hogy Krisztin N. László polgármester részére előzetesen tájékoztatást ad a konkrét – Badacsonyt érintő – fejlesztési elképzelésekről.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát a támogatási szerződés előkészítésére a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 2016. október 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

 

8./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 019. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a tárgyalás idejét 2016. év október hó 18. nap 10,00 órát jelöli meg és kéri felkutatni a VN Kft-vel, hogy mennyi a kitermelhető faállomány a területen.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő személyes érintettsége okán kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a képviselő úr szavazásból való kizárását, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

353/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vadkárokkal összefüggésben is elhangzott, hogy vannak olyan területek, melyek alkalmasak arra, hogy ott a vad szaporodjon. Sajnos az önkormányzatnak is vannak ilyen területei. Az utóbbi időben néhány terület eladásra került annak reményében, hogy az új tulajdonos jobban karban tudja tartani. Ilyen kérelem van ismét a testület előtt. Elmondja, hogy 1 millió forint feletti ingatlanérték esetében az önkormányzatnak pályázati eljárást kell lefolytatnia a vagyon törvény, illetve a helyi szabályok értelmében, melyre gyakorlatilag bárki pályázhat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott: 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

354/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

019. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről - pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 019. hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 2.363.000,- Ft

c)    a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 2.363.000,- Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban, azaz 236.300,- Ft-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. év október hó 18. nap 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

A képviselő-testület kéri felkutatni a VN Kft-vel, hogy mennyi a kitermelhető faállomány a területen.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

9./ Napirendi pont

Sebességkorlátozó berendezés kihelyezése a József Attila utcán

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy beszerzésre javasolja a napelem tartószerkezettel és töltésvezérlővel rendelkező sebességkorlátozót 1.044.575 Ft összegben.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok bejelentés érkezett arról, hogy a Tapolca felől érkezők nem korlátozzák a sebességüket, balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. Javasolták, hogy a rendőrséggel egyeztetve forgalomkorlátozó megoldást keressen az önkormányzat, erre háromféle verzió született.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a napelemes rendszer teljesen független minden áramszolgáltatótól, saját tulajdon lenne. A másik esetben a külön mérőszekrény plusz 250-300 eFt költséget jelent. A rendőrséggel kellene egyeztetni arról, hogy fix, telepített kamerát tudnának-e idehozni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a forgalomkorlátozó berendezések sokba kerülnek. Megoldás lehet még a fekvő rendőr, a forgalomkorlátozó sziget, stb. A rendőrség a Szigligeten elhelyezett forgalomlassító berendezést javasolja ide is. Az a vélemény fogalmazódott meg, hogy ott az emberek jelentős része csökkenti a sebességét. Ezen kívül a rendőrség méréseket végez a József Attila utca ezen a szakaszán.

 

Kun István képviselő szerint visszatartó ereje lenne egy tábla kihelyezésének arról, hogy a berendezés rögzíti és tárolja az adatokat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja levélben megkeresni a rendőrséget azzal, hogy vizsgálják meg, hogy rendszerbővítés során saját forrásból tudnak-e ide biztosítani egy fix traffipaxot, illetve tábla kihelyezésével felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy a rendszer rögzíti az adatokat. A határozati javaslat alapja a Pénzügyi bizottság javaslata a napelemes sebességkorlátozó berendezés telepítésére a József Attila utca bevezető szakaszára.

Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az összefoglalt kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

355/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Sebességkorlátozó berendezés kihelyezése a József Attila utcán

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a József Attila utca, település bevezető szakaszára egy napelem tartószerkezettel és töltésvezérlővel rendelkező sebességkorlátozó berendezés telepítését,
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére,
 3. a költségek fedezetéül 1.044.575 Ft összeget biztosít a 2016. évi általános tartalék keret terhére,
 4. elrendeli a Rendőrség megkeresését, hogy fix traffipax telepítését tervezi-e a területre,
 5. „Traffic control” tábla kihelyezésével hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy a rendszer rögzíti az adatokat.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

10./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy arról van szó, hogy a bizottság a pályázati beszámolót tudomásul veszi, illetve javasolja elrendelni a külterületi utak kapcsán a pályázat előkészítését. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumból jelezték, hogy az óvodai melegítőkonyha kialakítására benyújtott pályázatunk nem nyert. Tájékoztatást ad arról, hogy tegnap a Vulkán Képzőközpontban tartott előadáson egy vállalkozóvá válást segítő pályázatra hívták fel a figyelmet, melynek kódszáma: VP-6.2.1.-16. Azok a magánszemélyek jelentkezhetnek, akik még nem voltak vállalkozók. 5 éves ciklusra 12,5 millió forint igényelhető, melyből egy üzleti tervet kell megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az érdeklődő helyi lakosoknak a pályázat benyújtásához segítséget tudunk adni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

356/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató és VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
 2. elrendeli pályázat előkészítését a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében megjelenő pályázati lehetőségre, mindkét célterület esetében.
 3. A pályázat előkészítése után újratárgyalja a lehetőséget.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

11./ Napirendi pont

Gépjármű beszerzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Skoda Octavia Style 1.4 TSI gépjármű beszerzését javasolja egy összegű kifizetéssel a 2016. évi általános tartalék terhére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ha a Suzuki Vitara gépjárművet átadjuk a Menü Kft. részére, akkor a hivatal dolgozói mivel tudnak kimenni helyszínelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat használatában jelenleg 4 jármű van, ezekből a piros Suzuki üzemképtelen állapotban van.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy három érdeklődő volt, akik az autó állapotát látva nem jelentkeztek többé.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja továbbra is jelezni, hogy ebben az állapotában szeretnénk értékesíteni a járművet. A Peugeot kisbusz helyben, vagy kisebb távolságon, hegyi utakon használható.  Az Opel kisbusz új, gyerekek szállítására használjuk. Pályázaton nyertük, ahol megkötés volt, hogy szociális célra, külterületen használható. A Suzuki Vitara szintén új, ezt a Badacsonytomaj Közalapítvány nyerte pályázaton. Az Alapítvánnyal feladat ellátási szerződést kötöttünk. Mivel csak szociális és közbiztonsági célra használható, ezért azt néhány hónap után felmondtuk, a jármű visszakerül a Közalapítványhoz.  Kértük, hogy az Alapítvány Kuratóriuma vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a Menü Kft.-vel kössön szerződést, így a Kft. teljes körűen ki tudná szállítani az ebédet. A Kuratórium még nem döntött, de felmerült, hogy inkább a Polgárőrségnek adnák át közbiztonsági feladatokra a másik autó mellé. Az elmondottakból kitűnik, hogy egy korlátlan funkcióval működő járművünk van. Felvetődött annak az igénye, hogy legyen egy olyan jármű, mellyel az egyéb feladatok elláthatók, meg lehet jelenni vele. Ez a bizottsági javaslat lényege.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a piros Suzukit mennyi pénzből lehetne működőképessé tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy feltárás nélkül 200-300 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester szerint egyeztetni kellene arról, hogy a Menü Kft. megvenné a járművet tőlünk, ezzel is tudnák hordani az ebédet. Abban is partner lenne, hogy a saját tulajdonú cégünknek térítésmentesen átadjuk az autót, felújítják, majd hasznosítják. Senkinek nem érdeke, hogy az autó itt álljon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindkét régi autó felújításra vár. Javasolja az új autó beszerzésénél lehetőség szerint beszámíttatni az egyiket.

 

Forintos Ervin képviselő inkább a Peugeot kisbusz beszámítását javasolja azzal, hogy amit ott nyerünk, azt fordítsuk a Suzuki Vitarára.

 

Nagy Lajos képviselő szerint tudni kellene, hogy melyik autót mennyiért számítanák be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az új autó vásárlásakor meg tudjuk kérdezni, hogy milyen áron számítanák be a régi autókat jelen műszaki állapotukban, ha erre felhatalmazást kapunk.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a bizottsági ülésen is elmondta, hogy az autó beszerzését a költségvetési koncepció tárgyalásakor vagy legalábbis az 1-9. havi gazdálkodási adatok figyelembevételével javasolja.

 

Kun István képviselő szerint mielőbb meg kell venni az autót, nem lesz jobb a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meglévő autók használatával nem akarja a sofőrt, illetve saját magát sem kellemetlen helyzetbe hozni.

 

Laposa Bence képviselő a bizottság által kiválasztott típus megvásárlását támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító javaslatát támogatja a döntés elhalasztására vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

357/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Gépjármű beszerzéséről – módosító indítványát

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát, mely szerint a gépjármű beszerzést halassza a testület a koncepció tárgyalásáig el, nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Skoda Octavia Style 1,4 TSI gépjármű beszerzését támogatja, egy összegű kifizetéssel az általános tartalék terhére, 5.250 eFt értéken úgy, hogy a Peugeot gépjármű kerüljön beszámításra, majd az ebből származó pénz a Suzuki Vitara felújítására legyen felhasználva, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

358/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Gépjármű beszerzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli egy darab Skoda Octavia Style 1.4 TSI gépjármű beszerzését egy összegű kifizetéssel a 2016. évi általános tartalék terhére 5.250 ezer Ft értéken azzal, hogy felhatalmazza tárgyalások lefolytatására a hivatalt a Peugeot személygépjármű beszámítása ügyében. Ha az új gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan a kisbusz beszámításra kerül, annak költségét fordítsa a Suzuki Vitara javítására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben beszerzés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

359/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a következő testületi ülésen szeretne tájékoztatást kapni a 6 ha-os terület ügyében.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy Mékli Bernadett kérelmével kapcsolatosan történt-e előrelépés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület döntését a kérelmező részére megküldtük, nem kaptunk visszajelzést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


360/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

14./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Szóbeli előterjesztés/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem volt ideje írásos előterjesztést készíteni. Kardinális, meghatározó tárgyalás nem történt, eseményekről tud beszámolni. A vasárnapi szavazással kapcsolatban felfokozott a várakozás és a kommunikáció. Önkormányzatunk tavasszal megtartott rendkívüli ülésén meghozta a döntését a kvótarendszer elutasítására. Azért mondta ezt el, mert csak azok értesülhettek róla, akik a honlapon megnézték a jegyzőkönyveket. Egyébként bármilyen ügyben várja a kérdéseket.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a József Attila utcában lakóknak az idén is Badacsonyörsön kell-e szavazniuk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szavazóköröknek a kialakítása az új választási törvény elfogadása után jogszerűen történt. Meg van határozva, hogy hány választópolgárra kell a szavazókört kialakítani. A 001 szavazókörben ezer főt meghaladja ez a létszám.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Badacsonyörsön hányan szavaznak, és hányan mennek át Badacsonytomajról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közel 400 fő rendelkezik badacsonyörsi állandó lakóhellyel. Mintegy 200 badacsonytomaji lakosnak kell átmennie szavazni a József Attila utcából, a Káptalantóti utcából és néhány alsó kis utcából. A jogszabály szerint 3 hónapot meghaladó, életvitelszerű tartózkodás esetén kötelező jelleggel állandó lakóhelyet kell létesíteni. Megjegyzi, hogy a tulajdonjognak nincs köze az állandó lakóhelyhez. A városnak hatalmas problémát jelent, hogy a településen élő népesség mintegy 20 %-a nem létesít állandó lakóhelyet. Ha itt létesítenének lakóhelyet, akkor a 3 ezres lakosságszám küszöbhatárát átlépve másfajta támogatások, normatívák lehívására is szerezhetne alapot a település.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszakról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


361/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

15./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Tatay Sándor Általános Iskola tájékoztatását elfogadásra javasolja és a szülők által megfizetett összeg átadását javasolja a Badacsonytomajért Közalapítvány részére esetlegesen szociálisan rászoruló vagy hátrányos helyzetű gyermekek támogatására.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület évek óta támogatja az iskola tanórán kívüli tevékenységét, az idén 5 szakkört finanszíroz. Javasolta a testület, hogy a szülők a szolgáltatást igénybevevő gyermekek után fizessenek egy jelképes összeget. Egyrészt felmerült, hogy a szolgáltatásokért térítést kell fizetni, illetve így nagyobb az esély arra, hogy a szakkörre beiratkozott gyerekek év közben nem szállnak ki a rendszerből. Ennek fontosságát az iskola is érezte, mert a döntéstől függetlenül már tett egy olyan megfogalmazást, hogy fél évig nem lehet kiiratkozni a szakkörről. A bizottság javaslata szerint a befolyó összeg a Badacsonytomajért Közalapítvány számlájára kerül, a szociálisan rászoruló vagy hátrányos helyzetű gyermekek támogatására fordítható. Elhangzottak rosszindulatú megjegyzések, melyeket ezzel a javaslattal lehet a helyére tenni.

 

Nagy Lajos képviselő 9.45 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

363/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola tájékoztatását elfogadja és a szülők által megfizetett összeg átadását javasolja a Badacsonytomajért Közalapítvány részére esetlegesen szociálisan rászoruló vagy hátrányos helyzetű gyermekek támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester 9.46 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.00 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

16./ Napirendi pont

VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja vételi ajánlat megtételét – midiTOURIST Turisztikai és Ingatlanközvetítő Kft. által készített értékbecslés alapján – a  Badacsonytomaj 227 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 50 millió forintos vételáron azzal, hogy az ingatlan megvásárlását követően azonnal birtokba kerül, a vételár utolsó részletének megfizetése után a tulajdonos azonnal kiadja a tulajdonjog bejegyzési engedélyt, illetve a tulajdonos eladó kizárólagos hozzájárulását adja, hogy a területre vonatkozó önkormányzati pályázatok beadásához hozzájárul az ingatlan tulajdonba vételéig.

A vételár megfizetését három részletben vállalja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy talán minden badacsonytomaji lakos egyetért azzal, hogy a Kft. mostani telephelye a város közepén nem a legjobb helyen van. Benyújtottunk egy pályázatot az objektum megújítására, ezzel gyorsítva a Kft. kitelepedését a centrumból. Vizsgáltuk a Badacsonyi Vízmű melletti önkormányzati hangár épület felújítását erre a célra. Párhuzamosan a 6 ha-os területtel kapcsolatosan folytattunk tárgyalásokat. A fejlesztő nem szívesen fogadna egy zajjal, gépek mozgásával járó funkciót a turisztikai hasznosítás mellé. Ezért ezt a gondolatot elvetettük. Ekkor érkezett Sári László helyi vállalkozó megkeresése, aki a Káptalantóti úton tulajdonában lévő ingatlant és hangárt ajánlotta fel az önkormányzatnak megvételre. A bizottság maximum 50 millió forintot javasol adni az ingatlanért 3 részletben, az első részlet kifizetése utáni birtokba vétellel. A tulajdonjog bejegyzésre csak a teljes vételár kifizetése után kerülne sor. A bizottság szeretné, ha a tulajdonos nyilatkozna arról, hogy ebben az időszakban is hozzájárul, hogy az önkormányzat a még tulajdonában nem lévő ingatlanra pályázzon, ha lehetőség lesz rá. A bizottság kérte a további egyeztetést, mivel javaslata eltér a vállalkozó gondolataitól. A vállalkozó 55 millió forintért hajlandó eladni az ingatlant az összes berendezéssel, eszközzel és géppel együtt. A bizottsági vélemények szerint üresen szeretnénk birtokba venni, de ezt Sári úr nem fogadta el. Az ingatlanra értékbecslést kértünk. Az értékbecslő 56 millió forintra értékelte az ingatlant.

 

Orbán Péter alpolgármester módosító javaslata, hogy a testület vegye meg az ingatlant 55 millió forintért, és adja el azokat a gépeket, amire nincs szükség.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a VN. Kft. távlatilag tudná-e hasznosítani az eszközöket illetve gépeket.

 

Bolla József ügyvezető örül annak, hogy a testület pozitívan áll a telephely kérdéséhez, mert a jelenlegi helyet alkalmatlannak tartja a megfelelő működéshez. Nem tudják a gépeket biztonságosan tárolni, mert sokan járnak a telephelyükön a könyvtár és egyebek miatt. Nincsenek meg a foglalkoztatáshoz szükséges feltételek, nyáron 45 fő, télen 22 fő dolgozik ott. Az anyagok tárolására is kevés hely van. Nyáron már 5 órakor kezdenek, a zaj miatt a lakosság részéről sokan reklamáltak. Sári László tulajdonában lévő terület nagyságrendjében bőségesen kielégíti a cég és a város igényeit.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy mekkora ráfordítás kellene a birtokbavételhez, a szociális helyiségek rendbetételéhez, stb.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy erre még nem tud válaszolni. Az átalakításra szükség lesz, Sári úr 5 emberrel dolgozott, ami elenyésző a Kft. létszámához képest. Vannak olyan szakembereik, akik az átalakítást meg tudják oldani.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a telephelyen lévő alapanyagoknak, eszközöknek milyen reális piaci értéke van.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy erre nem tud válaszolni. Ha tovább működtetnék a gépeket, ahhoz szakembereket kellene felvennie. Jelenleg nincs megfelelő jogosítványokkal rendelkező szakembere. A gépeknek és eszközöknek talán 1/3 részét tudnák hasznosítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ott lévő targonca valószínűleg használható, az anyagok egy része szintén. Nyilván az eszterga gép feleslegessé válik. Ilyen értelemben az ott lévő dolgok a többlet árat fedezik.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy meg kell vizsgálni, hogy az eszközök a munkavédelmi jogszabályoknak megfelelnek-e, mert ha alkalmazott ül a gépen, akkor mások a szabályok.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja megnézni a műhelyt a döntés előtt.

 

Krisztin N. László polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Elmondja, hogy a megkeresést a testület köszönettel fogadta, azt megtárgyalta. A végleges állásfoglalás előtt a képviselők a VN. Kft. vezetőjével és az önkormányzat munkavédelmi szakreferensével együtt tekintsék meg az ingatlant. Javasolja, hogy a Tapolcai Építéshatóságtól is kérjünk tájékoztatást az ingatlanról.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője nyilatkozzon, hogy tudja hasznosítani és be tud költözni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell az ott lévő eszközökről listával. Ez a könyvelésből is lekérhető, át lehet tekinteni, így egy hozzávetőleges értéket kaphat a testület. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az általa összefoglalt javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


364/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 227 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a megkeresést köszönettel megkapta, azt megtárgyalta és javasolja

 1. a végleges állásfoglalás előtt a VN Kft. ügyvezetőjével és az önkormányzat munkavédelmi szakreferensével együtt megtekinti az ingatlant,
 2. felkéri a hivatalt, hogy keresse meg a Tapolcai Építéshatóságot, és kérjen tájékoztatást az ingatlannal kapcsolatosan.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az indítvány lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a főépítész úr illetve a hivatal újabb sajtóhiba kijavítására tesz javaslatot, ismét a Vt-2* övezetben találtak hibát. Ezen kívül van még egy más kaliberű eset, amit a testület elé fognak terjeszteni.  2016. december 31-ig van lehetőség a tárgyalásos eljárás lefolytatására, ezért indokolt a sürgősség. Javasolja az előterjesztésben szereplő három határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a sajtóhiba kiigazításnak van-e költsége, anyagi kár éri-e az önkormányzatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervező a sajtóhiba térítésmentes kijavítására kötelezettséget vállalt.  A tárgyalásos eljáráson a kollégák vesznek részt, a folyamat humánerőforrást vesz igénybe.

 

Krisztin N. László polgármester nehezményezi, hogy ez már a harmadik ilyen kiigazítás. A három javaslatot külön-külön kéri megszavazni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

365/2016. (IX. 27.) képviselő-testületi határozata

HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatát a 2015-ös módosítás során a 12.§ építési övezeti előírásokat tartalmazó táblázatában elkövetett elírás tekintetében hibajavítás jelleggel akként módosítja, hogy a szövegben meghatározott Vt-2* építési övezet sorában a (megengedett) legnagyobb beépítettség tévesen szereplő 40 %-os értéke helyébe eredeti szándékának megfelelően újra a korábbi 50 %-os érték kerüljön.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:     módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2016.X.05.

Felelős:        Klie Zoltán településrendező vezető tervező

 

Határidő:     partnerségi egyeztetés megindításához: 2016. IX. 30.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

366/2016. (IX. 27.) képviselő-testületi határozata

HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatát a 2015-ös módosítás során a 9. § építési övezeti előírásokat tartalmazó táblázata utáni jelmagyarázatában szereplő értelemzavaró megfogalmazás tekintetében hibajavítás jelleggel akként módosítja, hogy:

Jelmagyarázat:

O:     oldalhatáron álló beépítés: a szomszéd épülettől álló telekhatártól legalább 3,0 m-re álljon. Ha a kialakult viszonyok miatt nem tartható az építménymagasság értéke, akkor ezt az értéket kell tartani. Saroktelek esetén 2 előkert és 2 (1) oldalkert tartandó. Általános esetben az építési övezetben megengedett építménymagasság mértékének megfelelő oldalkert méret biztosítandó. Kialakult meglévő beépítettség esetén, ha a kialakult beépítés indokolja, ez az érték a kialakult oldalkertnek megfelelően csökkenthető, de az oldalkert méret ebben az esetben sem lehet 3 m-nél kisebb

K:      kialakult beépítettség esetén az illeszkedés szabályai alapján (3-3 szomszédos telket vizsgálva) az engedélyezési eljárás során egyedileg eldöntendő,

Kialakult állapotban, a max.-ot megengedett legnagyobb beépítettséget meghaladó meglévő beépítés esetén az előírt zöldfelület indokolt mértékben a túlépítettség mértékével csökkenthető.

 

Az értelemzavaró megfogalmazás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:     módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2016. X. 05.

Felelős:       Klie Zoltán településrendező vezető tervező

 

Határidő:    partnerségi egyeztetés megindításához: 2016. IX. 30.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

367/2016.(IX. 27.) képviselő-testületi határozata

HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának elírás és értelemzavaró megfogalmazás javítására irányuló, 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:

a)    Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2016. október 10-én 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás és értelemzavaró megfogalmazás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2016. szeptember 30-án ki kell küldeni.

b) A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)    Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

 

Határidő: partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2016. IX. 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

VN. Kft. támogatási kérelme (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelmet a bizottság felvetés szintjén tárgyalta, ennek kapcsán készült az indítvány. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy indokolja meg a kérelmét.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Kft.-nél feltorlódtak a munkák. Több lakossági panasz érkezett, hogy a felső temetőben a vadak nagy kárt okoznak. Felvetődött a gondolat a teljes bekerítésére, még 91-92 méter hiányzik, ahol szabadon bejárhatnak. A kerítéshez plusz fedezetre lenne szükség. Az üzleti tervben a temetői járda burkolása szerepel, amit az ősz folyamán kellene megcsinálni. A Környezetvédelmi Felügyelőségtől engedélyt kaptak a nád kiirtására a badacsonytomaji strandon a Club Tomaj felé eső részre és Badacsonyban a Tátika üzletház kerítése által határolt részre, az engedély november 1-től december 31-ig érvényes. Ehhez szintén pluszforrás szükséges, külön brigádot kell létrehoznia a munka elvégzésére.  Az önkormányzat költségvetésében szerepelt még a József Attila utcai járda térburkolásának folytatása, erre a Kft. üzleti tervében nincs fedezet. A sürgősségi indítvány ezeket a tételeket tartalmazza.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mennyi idő alatt tudnák kiirtani a nádat.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a kézi és gépi munkával 1 hónap alatt tudják megcsinálni. A nádat úszóalkalmatosságról le kell kaszálni a vízfelület szintjéig, majd kotrógéppel átkotorni a gyökerek kiszaggatásához. Iszap nem keletkezik a folyamat során.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a Bányász strand szerepel-e az engedélyben.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nincs rá kapacitásuk, ott más technológiára van szükség, mivel nagy az iszap. A kedvező időjárásnak köszönhetően az éves várható eredményük jó lesz, ebből 1,5 millió forintot tud erre a feladatra fordítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a januári és februári bérekre is tud-e tartalékolni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy biztosan nem tudja ígérni, de előfordulhat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy lesz-e kapacitása a cégnek az elhanyagolt részek kipucolására, pld. az Erdős utcai fák kivágására, stb.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ha végeztek a nád kiirtásával, utána tudnak a többi feladatnak nekiállni. A szabadságokat is ki kell adnia, mert nyáron a dolgozók nem tudtak elmenni, így feltorlódott a szabadság és sok a csúszó is.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nádirtáshoz 4 fő munkavállaló alkalmazása szükséges, ehhez 1.400 eFt-ot kellene biztosítani. Kéri, hogy aki vissza nem térítendő támogatásként, az általános tartalék keret terhére ezen összeg biztosítását támogatja a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

368/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 4 fő munkavállaló alkalmazásához – nádirtás jogcímen – 2016. december 31-ig 1.400 ezer Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felső temető bekerítése 91 méter hosszban 826.116,- Ft, mely összeg tartalmazza az anyagköltséget és a munkadíjat. Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy ne kelljen a cég felé a munkadíjat kifizetni. Itt egy gesztusra gondol.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a vállalkozói tevékenység részeként nem került fedezet beállításra. Esetleg meg lehetne pályáztatni. Az év pénzügyi lezárása után lehet megmondani, hogy mennyi pénzből lehet gazdálkodni. A testület döntését elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rendkívül feszélyezi, hogy a testület az utolsó három hónapban elkezdte a milliók kiadását.

 

Kun István képviselő szerint a József Attila utcai járda burkolásával várni kellene, mivel az útépítésekkel összefüggő pályázatunkat nem utasították el, csak tartaléklistára került. Később javasolja a döntést, nincs annyira rossz állapotban a járda, nem tartja sürgősnek a felújítását.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a temetőt mindenképpen be kellene keríteni. Kérdezi, hogy mennyi ennek a munkadíja. Egyetért azzal, hogy a Kft. önerőből csinálja meg a munkadíjat illetően, ha később pénzügyi problémájuk lesz, a testülethez fordulhatnak.

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a kapukra egy rugós behúzót kell szerelni, így nem maradhatnak nyitva.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a temető bekerítésére a Képviselő-testület 826.116 Ft-ot biztosítson, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 tartózkodással, igen szavazat és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

369/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít a felső temető vadak elleni védekezése miatti kerítés építéshez 826.116 Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a kerítés építésébe bevonhatók-e a nádvágáshoz továbbfoglalkoztatott emberek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem. Gép és ember együtt dolgozik a nád kiirtása érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület a felső temető kerítésének építéséhez az anyagköltséget 258 ezer Ft összegben az általános tartalék keret terhére biztosítsa azzal, hogy a temető bekerítését munkadíj tekintetében a VN. Kft. oldja meg a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

370/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít felső temető vadak elleni védekezése miatti kerítés építését elrendeli és az anyagköltséghez 258 ezer Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 5 TOP-os és több kisebb pályázatot adtunk be, több mint egymilliárd forint értékben. Mindig van olyan feladat, ami újabb pénzeket igényel, ezért tartalékolni kell. Majd a zárszámadás mutatja meg az éves gazdálkodást. Kérdezi a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy mennyi a jelenlegi megtakarításunk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 210 millió forint van lekötve, melynek egy része már kötelezettségvállalással terhelt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy utánajárjunk-e a MÁK-nál, hogy a tartaléklistán milyen esély van arra, hogy forráshoz jussunk. Tavasszal abból, vagy saját erőből lehetne a József Attila utca járda burkolását folytatni. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a József Attila utcai járda térkövezéséhez a költségvetésben előirányzott összeget tartaléklistán lévő pályázat miatt, a beadott pályázat elbírálásáig nem rendeli el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

371/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN Kft. támogatási kérelmében foglalt József Attila utca járda térkövezéséhez a költségvetésben előirányzott összeg felhasználását az e tárgyban beadott pályázat (tartaléklistán lévő pályázat) elbírálásáig nem rendeli el.

 

Határidő: azonnal

egyebekben pályázat elbírálásáig

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a kotrógép beszerzéssel kapcsolatosan kéri a testület véleményét.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a nád kiirtásához kotrógépre van szükségük. Egy használt, mini lánctalpas, közepes állapotú, 4-5 éves gépről van szó, ami 4-4,5 millió forintba kerül. Kis utánfutó van hozzá, árkok pucolásához, térkövezéshez is használható. Megfelelő végzettségű emberük van, aki kezelné a gépet. Másik megoldás, hogy bérmunkában 1,5 millió forintért megcsináltatják a nád kiirtását. Neki 1,5 millió forintja van erre a munkára. Ha az önkormányzat kiegészítené 2,9 millió forinttal, akkor lehetne egy gépük.

 

Laposa Bence képviselő támogatja a gép megvásárlását. A bérmunkára 1,5 milliót kellene fizetni, ami rengeteg pénz, főként ha a cégnek van saját képzett embere is. A nádas több helyen is problémát okoz. Ugyanezen gép járdaépítésekhez, egyéb építési munkákhoz is használható. Szezonban nem lehet munkaerőt találni, gépeket kell venni, különben a városüzemeltetés le fog állni.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az ÁFÁ-t a cég visszakapja, így tulajdonképpen 2 millió forintot kellene biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a témát is szívesebben tárgyalná a költségvetésnél. A testület a nyáron elbizonytalanodott, hogy jó-e azaz irány, ha a VN. Kft-t vállalkozói feladatokkal terheli, közben a közterületek állapotára nem jut elegendő energia.

 

Laposa Bence képviselő szigorúan bekorlátozná a Kft. tevékenységét, és a non profit jellegét erőltetné a cégnek úgy, hogy a strandok és parkolók üzemeltetését meghagyná bevételi forrásként. Kibővítené a kötelezően ellátandó feladatokat, a kritikus pontokon a település kinézetét fejleszteni kell. A gépekre az árkok és utak tisztításához, kisebb nagyobb építési munkákhoz is szükség van. Ha azt akarjuk, hogy rendezett legyen a település, a feltételeket biztosítani kell hozzá.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért azzal, hogy olyan természeti közegben élünk, ahol szükség van a gépekre, a cég munkaerő gazdálkodása és hatékonysága jobb lesz a géppark bővítésével.

 

Kun István képviselő egyetért azzal, hogy a VN. Kft. maradjon meg a város üzemeltetőjének. Látható, hogy nem kapnak elegendő embert, a gépekre szükség van, így tudja a cég üzemeltetni a várost. Úgy gondolja, hogy a vállalkozói tevékenységre már nincs kapacitásuk.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a járdaépítéseknél mennyi az alkalmazott gép napi bérleti díja.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 10 órára 100 eFt.

 

Nagy Lajos képviselő szerint ki kell számolni, hogy mi éri meg jobban.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a cég kiépítésénél az volt az egyik kritérium, hogy ne legyen egy másik szolgáltató üzem, mert a helyi vállalkozóktól elvonja a munkát. Most sem szeretnénk, ha a gép beszerzési intenzitás meghaladna egy lélektani határt. A cég lássa el a karbantartási feladatokat, a vállalkozó tevékenységet ki kell helyezni a vállalkozásokhoz.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a 2 millió forint biztosítását.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy az ÁFA az államé, azt is ki kell fizetniük. Ha úgy látja a testület, akkor jelenleg hozzá tudják tenni a fennmaradó összeget, de nem tudja, hogy mi lesz decemberben. Lehet, hogy csak jövő ősszel realizálódik az ÁFA.

 

Krisztin N. László polgármester Forintos Ervin képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a MINI lánctalpas kotrógép beszerzéséhez 2.000 ezer Ft  biztosítását támogatja az általános tartalék keret terhére a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

372/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít MINI lánctalpas kotrógép beszerzéséhez 2.000 ezer Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                         Orbán Péter                                     Nagy Miklós

polgármester                          alpolgármester                                   képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!