2016.09.13 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 22/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 13-án 11.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin              képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                          (7 fő)                           Nagy Miklós                        képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória               jegyző

Lesz Ferenc                SE elnök

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                            (3 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

340/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

341/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 13-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Sporttelep elnevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Sporttelep elnevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj, Sport u. 8. szám alatti sporttelepet „Pintér Károly Sporttelep”-nek nevezze el, a névadó ünnepségre javasolja 2016. szeptember 18-án 13.00 órát.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Lesz Ferenc urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Lesz Ferenc SE elnök elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elmondottakat nem kívánja megismételni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az ünnepélyes programra meghívót küldünk. Kéri, hogy aki részt tud venni rajta, tisztelje meg a rendezvényt és annak névadóját.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

342/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Sporttelep elnevezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Sport u. 8. szám alatti sporttelepet „Pintér Károly Sporttelep”-nek nevezi el, a névadó ünnepségre 2016. szeptember 18-án 13.00 órát elfogadja.

 


Határidő:        elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. szeptember 18.

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönetet mond azoknak, akik a Szüreti rendezvényen, illetve annak szervezésében bármilyen módon részt vettek.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a rendezvényen a közterületek elfoglalásakor káosz volt tapasztalható, az árusok távozáskor sok szemetet hagytak maguk után. Erre a jövőben jobban oda kell figyelni. Kéri, hogy a közterület felügyelet jelenlétében történjen a közterületek elfoglalása, és a helyszín elhagyása is. Fontosnak tartja ezentúl a közterület használati díj befizetését minden esetben előre igazolni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterület felügyelők mindkét nap a helyszínen voltak előzetesen elrendelt szolgálatban, illetve a rendőrségtől közös szolgálatot is kértek. Megjegyzi, hogy ez sajnos nem valósult meg, ígéretük ellenére a nyári szezonban sem kaptunk tőlük támogatást, mely nagy problémát jelentett. Az árusok befizették a bérleti díjat, egy esettől eltekintve. A VN. Kft-vel erről is egyeztetni fognak, át kell tekinteni a megállapodásokat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az ősz folyamán a vonatkozó rendelet felülvizsgálatát, mert sok minden felmerült, például a bérleti díjak átalakítása, előre történő befizetése, az éjszakai hangoskodás szabályozása, stb. A rendezvény színvonalát a kézművesek jelenléte emelte, de a közterület növényzete tönkrement. El kell gondolkodni az árusító helyek esetleges leburkolásán a fák között. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak munkáját és a meghívottaknak a részvételt, majd a nyilvános ülést 11.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Nagy Miklós

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!