2016.07.29 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 20/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 29-én 10.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                         (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   képviselő                                          (2 fő)

Nagy Miklós                képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória               jegyző

Berecz Nikolett           igazgató

Greznár Attila              vállalkozó

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                           (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István és Nagy Miklós képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

300/2016. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kéri, hogy aki annak tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

301/2016. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 29-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. „Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Greznár Attila ügyvezető Happy New World Kft.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

„Rózsakő Fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Greznár Attila ügyvezető Happy New World Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-          a Rózsakő fesztivál szervezéséhez a Happy New World Kft. részére 2016. évben 2.350 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosítson az általános tartalék terhére, a határozati javaslatban megfogalmazott feltételek mellett.

-          közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és esetleges módosítását a novemberi soros ülésre előkészíteni.

-          a testület adjon felhatalmazást arra, hogy a koncepció készítésekor a 2017. évi Rózsakő Fesztiválra kerüljön elkülönítésre támogatási összeg.

-          történjen egyeztetés egy ún. Pályázati Alap létrehozásáról, mellyel új rendezvények jelenhetnének meg a településen.

Hozzáfűzi, hogy a programtervezetet a bizottság a melléklet szerint elfogadásra javasolja.  Greznár Attila az idén az önkormányzat színpadát nem kéri. A közterületek rendjéről és  használatáról szóló rendelet felülvizsgálata a kiemelt rendezvények tekintetében, a közterület használati díj oldaláról történjen meg. Javaslat hangzott el arra, hogy történjen egyeztetés egy Pályázati Alap létrehozásáról, mellyel új rendezvények jelenhetnének meg a településen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy mivel a támogatási összeg kevesebb, egyes programokat el kell hagyni, vagy egyéb bevételeket szerezni hozzá.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy Badacsonyban az ilyen jellegű hiányosságokat próbálta saját elképzelése szerint pótolni, de ehhez nem ragaszkodik. Szívesen csinálja, de szeretné elkerülni még a látszatát is annak, hogy ő ebből hasznot húz. Az elmúlt 10 évben nagyon jelentős összegekkel pótolta ki a rendezvény költségvetését, azon kívül, hogy sokat dolgozik rajta, kapcsolatait kihasználva. Addig folytatja ezt a munkát, amíg a testület arra igényt tart. Legalább 2,5 millió forintra lenne szüksége az önkormányzati költségvetésből, hogy hiánytalanul le tudjon bonyolódni az esemény. Ehhez az összeghez azt a különbözetet gondolta hozzátenni, ami a borosok részvételéből keletkezik.  Ha nem megy másképpen, akkor ezt kipótolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor támogatja, ha a vállalkozói hozzájárulás is 2,5 millióra emelkedik. Visszautal egy rossz hangulatú egyeztetésre a badacsonyi vállalkozókkal. A beérkezett vélemények és saját véleménye szerint is szükség van a Rózsakő Fesztiválra, de szeretné, ha úgy nézne ki ennek reflekciója, hogy a vállalkozói közösség szeretné megvalósítani a rendezvényt, és ezt támogatja az önkormányzat 2,5 millió forinttal.  Javasolja úgy meghozni a döntést, hogy elméleti felhatalmazást ad a testület arra, hogy ha a vállalkozói igény írásban beérkezik a következő napokban, a polgármester ezen keretek között reagálhat.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja azt a megfogalmazást, hogy minimálisan 2.350 eFt a támogatási összeg, maximálisan pedig 2,5 millió forint, ha a vállalkozók részéről ilyen nyilatkozat érkezik.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a vállalkozók által aláírt megbízólevelet elhozta, azt átadja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy közös érdek, hogy Badacsony turizmusát előrevigyük, ezért minden megbeszélésre hajlandó. Viszont kéri figyelembe venni, hogy a testület tagjai választott képviselők, elvárják a tisztességes viselkedést. Munkájuk felelősséget jelent, a következő választáson lehet majd kritikát gyakorolni.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor idekerült, rossz volt a hangulat az akkori testület és a vállalkozók között. Az egyezséget ő kezdeményezte. Most a vállalkozók már önszántukból hozzájárulnak a rendezvényekhez, elkezdődött a párbeszéd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mérlegelte és belátta, hogy szükség van a rendezvényekre. A vállalkozók se úgy éljék meg, hogy kegyet gyakorolnak az önkormányzat felé. Együtt kell dolgozni, mindkét félnek fel kell ismerni a saját érdekét. Úgy érzi, hogy az önkormányzat felismerte azt.

 

Orbán Péter alpolgármester szeretné látni, hogy ki milyen összeggel támogatja a rendezvényt, ha erre van lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésen kívül van rá lehetőség. Gyakran azoknak van a legnagyobb hangja, akik a legkisebb mértékű támogatást adják.

 

Nagy Lajos képviselő megjegyzi, hogy a kereskedők zöme nem badacsonyi érdekeltségű, nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz a szezon után.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Rózsakő Fesztivál szervezéséhez a Happy New World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére minimálisan 2.350 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosítson, mely összeg 2,5 millió forintra nőhet, ha a vállalkozói támogatás is eléri ezt a mértéket igazolt módon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

302/2016. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat

Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Rózsakő Fesztivál szervezéséhez a Happy New World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére minimálisan 2.350 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít, mely összeg 2,5 millió forintra nőhet, ha igazolt módon a vállalkozói támogatás is eléri ezt a mértéket.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Wolf Viktória jegyző javasolja a támogatási szerződés megkötését 3 napon belül a minimális összegre vonatkozóan, amennyiben Greznár Attila a vállalkozói befizetéseket igazolja, a fennmaradó összeg kifizetésére ezt követően kerüljön sor.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 9. pontos határozati javaslatot jegyző asszony kiegészítésével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

303/2016. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat

Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete - a továbbiakban: Ör. – 2. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Happy New World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1239 Bp., Szitás u. 156. adószám: 14027345-2-43. Cgj.sz.: 01-09-885517., képviseli: Greznár Attila ügyvezető) a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.350 eFt összegben, azaz Kétmillió-háromszázötvenezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet általános tartaléka keret terhére azzal, hogy a támogatás maximális és mindösszesen összege 2.500 ezer Ft összegre módosul az előbbi feltételekkel, ha és amennyiben a rendezvényt támogató vállalkozói támogatás igazolt mértéke eléri ezen összeghatárt.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára 2016. augusztus 17. napjáig.

3.  A támogatás célja: 2016. évi Rózsakő fesztivál működési kiadásainak támogatása

4.   A támogatás felhasználásának határideje: 2016. augusztus 31.

5. Elrendeli, hogy Támogatott a támogatásról 2016. szeptember 30-ig köteles elszámolni.

6. A támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

7.   Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4. §. (2) bekezdésében meghatározottakra.

8.  Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. Utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2016. augusztus 8.

az összeg kifizetésére és elszámolásra: megállapodás szerint

Felelős.       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet felülvizsgálatát támogatja a bizottsági javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2016. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat

Közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát elrendeli azzal, hogy az előterjesztést a 2016. novemberi soros ülésre kéri előkészíteni.

Határidő:    azonnal, egyebekben novemberi soros ülés

Felelős.       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Rózsakő fesztivál 2017. évi támogatására a koncepció alkotásnál térjen vissza a testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

305/2016. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat

Rózsakő Fesztivál 2017. évi szervezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Rózsakő Fesztivál szervezéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatásra a 2017. évi költségvetési koncepció alkotásakor visszatér.

Határidő:    azonnal, egyebekben koncepció készítésekor

Felelős.       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak munkáját és a meghívottaknak a részvételt, majd a nyilvános ülést 10.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Laposa Bence

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!