Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 12. 21. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 32/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december
21-én 8.55 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László            polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                       képviselő

Laposa Bence                 képviselő

Nagy Lajos                      képviselő

Nagy Miklós                    képviselő                              (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   jegyző

Horváth Márta                 osztályvezető

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Part Andrásné                 jegyzőkönyvvezető               (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

510/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 4 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

511/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.12.21-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét négy napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

1./ Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

2./ Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

3./Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

4/. Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogassa, valamint hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

512/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, valamint felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

2./ Napirendi pont

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/1. hrsz. alatt található ún.: „Manikűr-pedikűr üzlet” pályázatban szereplő üzletet a pályázatban megjelölt összegért 20.000 Ft/hó + rezsiköltség adja bérbe Kiss Róbert egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Fő u. 38.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig javasolja meghatározni.

-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található ún.: „Ruha-használtcikk üzlet” pályázatban szereplő üzletet a pályázatban megjelölt összegért 20.000 Ft/hó + rezsiköltség adja bérbe Hidvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Nagykör u. 13.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig javasolja meghatározni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy üzletenként egy-egy pályázat érkezett, melyek érvényesek. A szerződés holnaptól lép érvénybe. A Kinizsi Bankkal a megegyezés létrejött, a szerződést megkötöttük, a pénzt elutalták. Az üzletből március 31-ig kell levonulni. Az üzlet hasznosítására kiírandó pályázat feltételeinek meghatározása a februári testületi ülés napirendje lesz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 116/1. hrsz-ú ingatlanon található üzletre vonatkozó bizottsági javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

513/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/1. hrsz. alatt található ún.: „Manikűr-pedikűr” üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltség összegéért bérbe adja Kiss Róbert egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Fő u. 38.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.

Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződések előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú ingatlanon található üzletre vonatkozó bizottsági javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

514/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található ún.: „Ruha-használtcikk” üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltség összegéért bérbe adja Hídvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Nagykör u. 13.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.

Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződések előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

3./ Napirendi pont

Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, nyilvánítsa eredménytelennek, figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy senki nem nyújtott be a megadott határidőig pályázatot, ezért eredménytelen az eljárás. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben az esetben név szerinti szavazás szükséges a Kbtv. értelmében.

 

(A név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazással – 7 igen szavazattal,

Forintos Ervin képviselő: igen

Krisztin N. László polgármester: igen

Kun István képviselő: igen

Laposa Bence képviselő: igen

Nagy Lajos képviselő: igen

Nagy Miklós képviselő: igen

Orbán Péter alpolgármester: igen

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

515/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, eredménytelennek nyilvánítja, figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

4./ Napirendi pont

Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. gépvásárlásához adja meg hozzájárulását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy támogatta, hogy a testület elé kerüljön a kérelem, de már az előző testületi ülésen – amikor egy jelentősebb összeget biztosított tartalék címén a testület a Kft. részére – látható volt, hogy bevételük keletkezik. Az előző 3-4 évben a cég a felszámolás felé sodródott, eszközbeszerzésekkel növelhető a vagyona. A rézsűkaszát valóban tudnák hasznosítani, de egy kimutatást kér arról, hogy ezzel hány ember munkája szabadul fel, mit fognak csinálni ezek az emberek, mi lesz a sorsuk.

 

Kun István képviselő szerint a céget fejleszteni kell. El kell gondolkodni azon, hogy a későbbiekben a vállalkozói bevételek 100 %-át fejlesztésekbe fordítsa vissza, vagy egy részét a közhasznúsági feladatokra annak érdekében, hogy az önkormányzatnak ne kelljen a működéshez hozzájárulni.

 

Krisztin N. László polgármester a költségvetés időszakára kéri kimutatni, hogy az elmúlt években hogyan alakult a közhasznú és a vállalkozói tevékenységből származó bevételek aránya. Készültek ilyen kimutatások, kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy küldje meg a képviselőknek. Elmondja, hogy először az önkormányzat 100 %-ban finanszírozta a céget, majd megkapták a strandok és parkolók működtetését, melyből az elképzelések szerint finanszírozták volna a közhasznú tevékenységet. Az idén majdnem 30 millió forint támogatást kellett adni részükre. Ha a testület úgy határozna, hogy a céget forprofit irányba elviszi, onnantól működhetne úgy, mint más cégek, a pénz kivehető lenne belőle.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a múltkori bejárás során legalább 3 évre való munkát terveztek be, ha ideális állapotot szeretne a testület a településen elérni, akkor korlátlan munkalehetőség van. Az embereknek lesz munkája.

 

Forintos Ervin képviselő szerint látni kell, hogy egy adott területnek mennyibe kerül a kitakarítása, mennyi fa nyerhető ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem mindegy, hogy az 5 ember bérét az önkormányzat pénzéből finanszírozzuk, vagy a rézsűkasza által a rendszer részévé vállnak. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki bruttó 3,7 millió forintért támogatja a rézsűkasza beszerzését, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

516/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. részére rézsűkasza vásárlását – bruttó 3,7 millió forint összegben – támogatja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

értesítésre 15 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 9.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                   Nagy Miklós

polgármester                                                                               képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!