Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 12. 07. közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 29/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a badacsonytomaji Egry József Művelődési Központban (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                    képviselő                              (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   jegyző

Horváth Márta                 osztályvezető

Tamás Lászlóné            osztályvezető

Bolla József                   ügyvezető

Berecz Nikolett               igazgató

Krisztin N. Lászlóné       igazgató

Szári Zsolt                      Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgató

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető              (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 32 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a közmeghallgatás tulajdonképpen egy képviselő-testületi ülés, melynek formai kereteit be kell tartani. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja.

 

Forintos Ervin képviselő 17.02 órakor érkezett meg a közmeghallgatásra.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


494/2015. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

495/2015. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.12.07-én tartott közmeghallgatásának meghívó szerinti napirendjét három napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

1.) A balatoni halászat, halellátás és horgászturizmus aktuális kérdése

2.) Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról

3.) Egyéb, aktuális kérdések

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A balatoni halászat, halellátás és horgászturizmus aktuális kérdése

 

(Az előadás anyaga a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti Szári Zsolt urat, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyvezetőjét, aki hasonló előadást tartott a Balatoni Szövetség közgyűlésén. Akkor fogalmazódott meg az a gondolata, hogy ez a téma a helyi lakosságot, a helyi horgászokat is érdekelheti. Kéri, hogy tartsa meg előadását.

 

Szári Zsolt ügyvezető elmondja, hogy két éve megszűnt a Balatonon a halászat, 2013. szeptember 1-én életbe lépett az új halgazdálkodásról és halvédelemről szóló törvény. Jövő évtől minden természetes vízen megszűnik a halászat. Előadását megtartja.

Előadását, a témával kapcsolatosan felmerülő problémákat a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni, hozzászólni az elhangzottakhoz. Megállapítja, hogy nem. Megköszöni Szári Zsolt vezérigazgatónak, hogy elfogadta meghívását és színvonalas előadását megtartotta.

 

 

2./ Napirendi pont

Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jelenlegi Képviselő-testület tavaly októbertől tevékenykedik. A beszámoló 2015. év ezen időszakáig történt teljesítéseket tartalmazza. Beszámolóját megtartja.

A beszámoló anyagát a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

 

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

496/2015. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

3./ Napirendi pont

Egyéb, aktuális kérdések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a jelenlévők tegyék fel egyéb, aktuális kérdéseiket. Kéri, hogy minden felszólaló igyekezzen egy hozzászólás keretében megfogalmazni a gondolatait.

Elmondja, hogy először az írásban érkezett kérdésekre fog válaszolni. Köszönti Faragó Györgyöt, aki levélben kereste meg őt, illetve a Képviselő-testületet. Kérdezi, hogy a leírtakat kívánja-e szóban kiegészíteni. Megállapítja, hogy nem. A levélben többek között a társasági vízellátás hálózatainak köztulajdonba vételével, a DRV. szerepével, a kialakult helyzettel kapcsolatosan kér tájékoztatást. Elmondja, hogy a testület a településen lévő vízhálózatokban érdekelteket megkereste, tájékoztatást kérve a rendszerről, mivel a badacsonyörsi kisörshegyi hálózattal együtt ezeket is meg kívánjuk terveztetni.

 

Wolf Viktória jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a kormányrendelet szerint a magánjogi tulajdonban lévő ivóvíz és csatornahálózatok elsődlegesen a Magyar Állam tulajdonába kerülhetnek át, ha a határozatot e tárgyban a MEKH meghozza. A fő szabály mellett az önkormányzatok is tulajdonba vehetik a hálózatot, melyet mindig meg kell előznie egy vízjogi létesítési engedélyezési eljárásnak. Jelen esetben egy magánerős beruházásról van szó, a kezdeményezés az ügyfelek részéről megtörtént, a testület a 2016. évi költségvetés időszakában fogja meghozni a döntését a támogatás mértékéről. Elmondja továbbá, hogy újonnan létesülő hálózatok esetén az eljárás lefolytatásához kapcsolódóan szükséges viziközmű társulatot alakítani a beruházás lehatárolt területére. Ennek megfelelően az érdekeltségi egységenkénti hozzájárulás összege változó lehet. A már meglévő hálózati rendszer esetében más a helyzet. Ha az újraelőállítási érték az össz. előállítási érték 30 %-át nem haladja meg, akkor a Magyar Energetikai Hivatal határozatban adhatja ki, hogy viziközműnek minősülhet-e, illetve állami vagy önkormányzati tulajdonba kerüljön a rendszer, majd azt követően a szolgáltató a DRV. Zrt. átvegye üzemeltetésbe. Ha ilyen jellegű igény van, a hivatal készséggel áll mindenki rendelkezésére. Mivel nem ismerjük a rendszerek állapotát, a DRV. Zrt-től egy ún. „felkutatást” szoktunk kérni. Kérjük, hogy jelezzék felénk, ha ilyen jelegű kezdeményezés van a településen. Megjegyzi, hogy eddig két visszajelzés érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakosság indítványozta, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá különböző felújítási költségekhez, melyre a 2016. évi költségvetés ismeretében tudunk döntést hozni. Eddig az idén 5 programot támogattunk, mely közös együttműködés keretében valósult meg.

 

Faragó György elmondja, hogy az őt érintő ivóvízvezeték rendszer is régi, rossz állapotú, 1978-ban épült. A helyi vízművek leágaztatta a vizet feléjük, melynek költségét 11 ingatlantulajdonos fizette ki. Azóta sok személyi változás történt. A felújítás költsége meghaladná a lehetőségeiket, a kormány által meghirdetett szöveget nem tudja elfogadni. A rendszeren lévőknek saját mérője van, illetve egy központi órát helyezett el a DRV., a bevallás és a központi mérő között évente 100 eFt differencia van. Ezért gyors segítségre lenne szükségük. A magánutat átadták a településnek, hogy szabadon rendelkezzenek vele a vezetékek lefektetéséhez. Tudni szeretné, hogy ezügyben mit várhatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legtöbb kisebb viziközösség jogilag nem szervezett, talán a Kisfaludy Forrás PJT. kivételével. Véleménye szerint első lépésben meg kell terveztetni az új rendszert, ebben tud az önkormányzat segíteni. Ha elkészül a terv, akkor lehet lépéseket tenni a forrás megszerzésére. A mintegy 150 egységet tartalmazó terület kapcsán az új rendszer kiépítése a tervezői költségbecslés szerint 220 millió forint. Az örsi utak, árkok elhanyagolt állapotával kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy az új testület szórólapon próbálta felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az ingatlanok előtti terület gondozása az ingatlantulajdonosok kötelessége. Ennek kikényszerítésében nem tudtunk eredményeket elérni. Az eljárási rendet be kell tartani, sem forrás, sem türelem nincs a folyamat végig vitelére. Akkor lehet büntetéseket eszközölni, ha az összes önkormányzati terület is karbantartott. Az idén a közterületek gondozásában komoly előrelépést tettünk.

 

Laposa Bence képviselő szerint ezirányban sem a testület, sem a hivatal munkája nem kielégítő, az elmúlt egy évben nem sikerült érdemi eredményt elérni. Elfogadhatatlan számára, hogy ilyen sok elhanyagolt ingatlan van a településen.  A következő ülésre előterjesztés készül az eljárási rend felülvizsgálatára, a felelősségi körök megállapítására. Ahol nem illetékes az önkormányzat, a társhatóságokkal kell egyeztetni. A közterületek rendbetételét az idén télen megkezdjük, 4-5 nagyobb területet fogunk kipucoltatni. Fontos ezek hosszútávú fenntartása is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 1-től plusz 5 fő áll a VN. Kft. alkalmazásában, akik ezt a munkát fogják végezni.

Kérdezi Bolla József ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy feltárták a településen érintett területeket. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendbetételével kezdik a munkát. A műszaki osztállyal folyamatosan egyeztetnek, a tulajdonosokat előzetesen megkeresik. Az ütemtervet az egész ciklusra elkészítették.

 

Faragó Györgyné elmondja, hogy a Szőlő utca elején, a Pigál panzióval szemben lévő  házon az élősövény a keskeny út egy részét elveszi, az ágak ráesnek az útra, balesetveszélyt okozva.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelzett problémát oldják meg, a tulajdonos kapjon felszólítást. Felveti, hogy a Malatinszky Kúria alsó kerítésénél szintén borzalmas állapotok vannak. A parkolónak használt belső udvart a tulajdonos rendbe tette, a kerítésről még egyeztetni kell. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen téma volt a Tájház léte a Tájház udvar fejlesztése kapcsán. Kaptak olyan jelzéseket ezzel összefüggésben, hogy a Tájház legyen elbontva, építsük fel máshol.  A tervező úgy nyilatkozott, hogy a két épület megfér egymás mellett. A tervezési terület most az épület vonaláig terjed. A Tájház és a körülötte lévő szűk tér nem része a megújítási projektnek, de későbbi fázisban az lehet. Erről kérné a lakosság véleményét. Megállapítja, hogy nem kíván senki hozzászólni.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját. Megköszöni a jelenlévőknek, hogy eljöttek. A Képviselő-testület a jövőben is várja a munkáját segítő javaslatokat és véleményeket. A közmeghallgatást 18.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                               Laposa Bence

polgármester                                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!