2015. 11. 27. rendkívülis testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 28/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 27-én 9.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                  alpolgármester

Forintos Ervin              képviselő

Laposa Bence               képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                      (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                     képviselő                                        (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                 jegyző

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                        (3 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kun István képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

483/2015.  (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti 2 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

484/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.11.27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. 2015. évi céljuttatásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. / Napirendi pont

2015. évi céljuttatásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, felkéri Forintos Ervin elnököt a napirenddel kapcsolatban hozott határozatok ismertetésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a bizottsági határozatokat:

A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

- javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bolla Józsefet, a VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkája elismeréseként br. 300.000 Ft. jutalomban részesítse, mely összeget az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

- a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzésért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a 2015. évi várható bérmaradvány terhére.

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére.

- a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását az eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen 1 m. Ft. összegben, melyet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítson.

- javasolja a Képviselő-testületnek Krisztin N. László polgármester részére 1 havi bérének megfelelő jutalom, azaz 440.000 Ft biztosítását eredményes munkája elismeréseképpen, az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartaléka terhére.

- nem javasolja a Képviselő-testületnek Orbán Péter alpolgármester részére 1 havi bérének megfelelő jutalom, azaz 310.000 Ft biztosítását eredményes munkája elismeréseképpen, az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartaléka terhére.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja.

Kéri, aki egyetért azzal, hogy Bolla József, a VN. Kft. ügyvezetője munkája elismeréseként br. 300.000 Ft jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

485/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bolla Józsefet, a VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkája elismeréseként bruttó 300.000 Ft jutalomban részesíti, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazásával a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a hosszú időn át történő eredményes munkavégzésért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a 2015. évi várható bérmaradvány terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

486/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzésért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a 2015. évi várható bérmaradvány terhére.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását javasolják a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

487/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazására 1 millió Ft keretösszeg kerüljön meghatározásra, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

488/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását az eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen 1 millió Ft keretösszegben, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Orbán Péter alpolgármester 1 havi bérének megfelelő jutalomban (310.000 Ft.) részesüljön eredményes munkája elismeréseként, kézfeltartással jelezze.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Orbán Péter alpolgármester szavazásból történő kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

489/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán – az alpolgármester jutalmazására vonatkozó – szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Orbán Péter alpolgármester 1 havi bérének megfelelő jutalomban (310.000 Ft.) részesüljön eredményes munkája elismeréseként, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

 

490/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkája elismeréseképpen 1 havi illetményének megfelelő jutalomban, azaz 310.000 Ft összegben részesíti, mely összeget, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester mivel rá vonatkozóan is érkezett javaslat kéri a szavazásból történő kizárását. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

491/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán – a polgármester jutalmazására vonatkozó – szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 1 havi bérének megfelelő összegű jutalomra (440.000 Ft.) tett javaslatot. Kéri, aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

 

492/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert eredményes munkája elismeréseképpen 1 havi illetményének megfelelő jutalomban, azaz 440.000 Ft összegben részesíti, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

2./ Napirendi pont:

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek hogy:

- Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. IV. em. 3.) pályázatfigyelés, projektgenerálás és ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenység vonatkozásában az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet fogadja el azzal, hogy a szerződés tervezet VII. 1. pontjában rögzített 4 éves időtartamot 1 éves időtartamban határozza meg.

-hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

493/2015. (X.27.) Képviselő-testületi határozat

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. – 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. IV.em. 3. – pályázatfigyelés, projektgenerálás és ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenység vonatkozásában az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet megtárgyalta és azt elfogadja azzal, hogy a szerződés tervezet VII. 1. pontjában rögzített 4 éves időtartamot 1 éves időtartamban határozza meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:       azonnal

aláírásra, megküldésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9,50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László                                                Wolf Viktória

polgármester                                                          jegyző

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!