Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 11. 09. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 25/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 9-én 15.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Nagy Lajos                     képviselő                                    (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence bizottsági tag

Nagy Miklós bizottsági tag                                        (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Horváth Márta                osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                                (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

423/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

424/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.11.09.-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

 1. 1. Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.     Római út burkolat-felújítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Forintos Ervint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendre vonatkozó határozati javaslatait.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a bizottság napirenddel kapcsolatos határozatait:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” (TIOP-1.2.1.A1-15/1.) című pályázati eljárás keretében a pályázatot nyújtsa be az Egry József Emlékmúzeum – 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21. vonatozásában az alábbiak szerint:.

 1. 1. pályázat keretében igényelt közkiadás összege: 57.000.000 Ft.
 2. 2. a pályázathoz szükséges forrásokat költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa,
 3. 3. a pályázat előkészítésére utasítsa a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt,
 4. 4. a pályázat beadására és a szükséges nyilatkozatok aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.

 

Javasolja továbbá a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy

a TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása - Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” című pályázat elkészítésére vonatkozó – előterjesztés szerinti – megbízási szerződést fogadja el és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a Soter-Line Oktatási Központ Kft-vel (1073 Budapest Erzsébet krt. 7.) kötendő szerződés aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülést megelőző bizottsági ülésen részletesen áttekintették a pályázattal kapcsolatos anyagokat, amelyeket extra sürgősséggel kellett előkészíteni. Múzeumok működési feltételeinek javítása, illetve látogató közösségi tér kialakításának támogatására írják ki a pályázatot, 100 %-os támogatottsággal, 75 %-os előleg biztosításával. Az Egry József Emlékmúzeummal szeretnénk pályázni egy pályázatíró cég bevonásával, akikkel megállapodást kellene kötni. Ismerteti a pályázat tervezett költségvetésének fontosabb részleteit:

 

I. Személyi jellegű költségek

A projektmenedzsment bér és járulékai

II. ERFA jellegű költségek:

Riasztó és tűzvédelmi rendszer, hűtő-fűtő rendszer, klimatizálás, világítás, páramentesítő, eszközbeszerzések (laptop, projektor, hangtechnika, bútorzat), akadálymentesítés, szoftverek beszerzése. Kiállítási tárgyak beszerzésére, így pl. Udvardi festmények vásárlására is lehetőség nyílna.

III. Szakmai megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások

Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek, műszaki ellenőr, biztosítási díj, nyilvánosság biztosítása

IV. Egyéb szolgáltatások

Általános (rezsi költségek), irodaszer, internet előfizetés

 

Javasolja, hogy 57 m. Ft. legyen a benyújtandó pályázat összegének a felső határa. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a napirendre vonatkozóan.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy amennyiben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, beleférünk-e az időbe?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy az új Kbt. szerint igen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával és azzal, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön maximum 57 m. Ft. erejéig, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

425/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” (TIOP-1.2.1.A1-15/1.) című pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az Egry József Emlékmúzeum – 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21. vonatozásában.

 1. pályázat keretében igényelt közkiadás összege: 57.000.000 Ft
 2. a pályázathoz szükséges forrásokat költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja,
 3. a pályázat előkészítésére utasítja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt,
 4. a pályázat beadására és a szükséges nyilatkozatok aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést a Soter-Line Oktatási Központ Kft-vel (1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.) a szerződéstervezet alapján (50.000 Ft. + ÁFA összegért, továbbá elnyert támogatás esetén 5 % + ÁFA sikerdíjért a tartalék terhére) aláírja, és erre felhatalmazza, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

426/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása - Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” című pályázat elkészítésére vonatkozó – előterjesztés szerinti – megbízási szerződést elfogadja 50.000 Ft. + ÁFA összegért, továbbá elnyert támogatás esetén 5 % + ÁFA sikerdíjért, mely összeget a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Soter-Line Oktatási Központ Kft-vel (1073 Budapest Erzsébet krt. 7.) kötendő szerződés aláírására.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

Római út burkolat-felújítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Római út 2+022,00 – 2+0,353,77 km. szelvények közötti szakasz burkolat-felújításához a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére 2.000.000 Ft. keretösszeg biztosítását.

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a Közútkezelő Kht. Veszprém Megyei Igazgatóságával együttműködés valósulna meg. Ha az Önkormányzat megépíti a K szegélyt, akkor ők a faltól-falig tartó aszfaltozást elvégzik. Amennyiben igent mond erre a Képviselő-testület, akkor a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére 2.000.000 Ft keretösszeget kell biztosítani és a holnapi naptól a feladat elvégzésére kivitelezőt keresni. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, és egyetért a Polgármester felhatalmazásával a szerződés aláírására, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

427/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Római út burkolat-felújítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Római út 2+022,00 – 2+0,353,77 km. szelvények közötti szakasz burkolat-felújításához a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére 2.000.000 Ft. keretösszeget biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 16,25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                                          Nagy Lajos

polgármester                                                                                      képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!