2015. 10. 22. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 24/2015.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október
22-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (7 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető
Bolla József                    VN. Kft. ügyvezető

Szabó Zoltán                  főépítész

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Békássy János              Céh Turisztikai Egyesület elnöke

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

388/2015.(X.22.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester:Krisztin N. László polgármester napirendek előtt köszönti Nagyné Sáska Máriát. Elmondja, hogy a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet elnök ügyvezetője és igazgatóságának elnöke 46 év munkaviszony után vonult nyugdíjba 2015. augusztus 31-én, amelyből 31 évet vezető beosztásban töltött. 1984-ben került az akkori Badacsonytomaj és Vidéke Takarékszövetkezethez és indította el a tapolcai fiókot. 1987-től Badacsonytomajon ügyvezető-főkönyvelő. 2011-től a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet és Igazgatóságának elnöke. Cégvezetése alatt támogatta a település rendezvényeit és a helyi civil szervezeteket. Úgy érzi, hogy a takarékszövetkezet és az emberek illetve az önkormányzat közötti jó viszony kialakításában jelentős szerepe van.  Az önkormányzat nevében megköszöni a sikerekkel tele, eredményes időszakot, jó egészséget és a nyugdíjas évekhez sok örömet kívánva átadja a virágcsokrot és az ajándékot.


Nagyné Sáska Mária megköszöni a Képviselő-testületnek és lakosságnak, hogy itt dolgozhatott Badacsonytomajon. Megjegyzi, hogy személyes kudarcának élte meg, hogy az önkormányzat folyószámláját nem a helyi Takarékszövetkezet vezette. Bízik abban, hogy az utána következőknek ebben nagyobb sikere lesz.


Krisztin N. László polgármester köszönti Szabóné Samu Andreát, aki 2004. március 1-től dolgozik a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél hitelügyintézőként, majd hitelügyi előadóként. 2015. szeptember 1-től a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet jogutódjaként megalakult B3 TAKARÉK Szövetkezet univerzális fiókjának vezetőjévé nevezték ki. Reméli, hogy a jó kapcsolat továbbra is folytatódik a takarékszövetkezet és az önkormányzat között. A testület nevében jó egészséget és sok munkasikert kívánva átadja a virágot.

Elmondja, hogy a mai napon több rendezvényt tartunk. 10.00 órai kezdettel kerül sor a Nagy Imre emlékszüretre, melyen részt kell vennie. 16.00 órakor projektzáró ünnepség lesz az iskolában. 17.00 órai kezdettel kerül sor az 56-os emlékünnepségre. 18.00 órakor a szülőknek és gyerekeknek fogadás lesz a projekt záróhoz kapcsolódóan. Az önkormányzat gépkocsija november 5-től egyelőre április 15-ig a badacsonyörsi és badacsonyi nyugdíjasokat a korábbiaknak megfelelően heti 1 alkalommal beszállítja a központba vásárolni és ügyeket intézni.  Felolvassa Német Kálmánnétól érkezett köszönő levelet, melyet férje 90-ik születésnapja alkalmából írt. Megjegyzi, hogy az elmúlt hónapban két 90 éves lakost köszöntöttünk, minden jót kívánunk nekik. Megköszöni a sok pozitív visszajelzést az utcafórumokon felvetett és időközben megoldott problémák kapcsán.

Ezek után javasolja, hogy a napirendek tárgyalására kerüljön sor. Elmondja, hogy az eredeti meghívóban 24 napirend szerepel, ezen kívül a Pénzügyi bizottság sürgősségi indítványként tárgyalta meg a „Badacsonytomaj Város Hész sajtóhiba javítás elhatározása” és „Sajtó-helyreigazításról” tárgyú napirendeket. Kéri, hogy aki fenti sürgősségi indítványok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


389/2015. (X.22.) határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 22-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

1./ „Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

2./ „Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról” tárgyú napirendeket.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 22-i soros, nyilvános ülésének napirendjét 26 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

390/2015. (X.22.) határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 22-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor András


 1. 2. Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő


 1. 3. Menü Kft. 2016. évi Üzleti terv tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető


 1. 4. 362/2015. (IX.30.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazottak végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft. átalakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

Bolla József ügyvezető VN. Kft.


 1. 5. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika TDM munkaszervezet-vezető

Vízkeleti Dóra front office menedzser


 1. 6. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető


 1. 7. Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft. ügyvezető


 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető


 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


11. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


12. Tájékoztató az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


13. Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző


14. Tájékoztatás a helyi adókról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


15. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


16. József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


17. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


18. Beszámoló Badacsonytomaj Város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


19. Kossuth Holding Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist felszámolásával összefüggésben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


20. 2015. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


21. Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról,

Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. „Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező


26. „Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat nincs.II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor András


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Veszprém Megyei Főügyészség P.C.1342/2015/1-I. számú levelét megismerte. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Triatlon Alapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 2.) alapítójaként és alapítói minőségében eljárva az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti ügyészi intézkedéssel értsen egyet.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Főügyészséget a döntésről értesítse.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Alapítvány hosszú ideje nem tevékenykedik. A Veszprém Megyei Főügyészség a megszűntetését kezdeményezte, melyhez az önkormányzat hozzájárulását is kérik.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

391/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Triatlon Alapítvány megszüntetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. A Veszprém Megyei Főügyészség P.C.1342/2015/1-I. számú levelét megismerte és a Badacsony Triatlon Alapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 2.) alapítójaként és alapítói minőségében eljárva az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti ügyészi intézkedéssel egyet ért.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Főügyészséget a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2015. október 22.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a szabályzatot aláírja és a döntésről az érintetteket értesítse.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


392/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szabályzatot aláírja és a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

3./ Napirendi pont

Menü Kft. 2016. évi Üzleti terv tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a mai ülésén is foglalkozik a Menü Kft. jövőjével. A testület korábbi ülésén elhatározta, hogy felméri az átalakítás, a VN. Kft-be való beolvadásának lehetőségét. Az átvezetés több időt vesz igénybe, ezért az üzleti tervet a Kft-nek el kellett készítenie. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az üzleti terv elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


393/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Lukács Antalné ügyvezető4./ Napirendi pont

362/2015. (IX.30.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazottak végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft. átalakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

Bolla József ügyvezető VN. Kft.


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 2015. szeptember 30-i forduló nappal és február 28-i várható beolvadási időponttal rendelje el a MENÜ Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44.§-a szerinti egyesüléssel (beolvadással) történő átalakítását, mely szerint a beolvadó jogi személy általános jogutódja a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) lesz.
 2. Kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az egyesülés vonatkozásában a kapcsolódó jogi feladatok ellátásáról gondoskodjon.
 3. Kérje fel a MENÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy az átalakításhoz szükséges kimutatásokat, mérlegeket készítse el, a társaság erőforrásairól (pénzügyi, humán, műszaki) egyeztessen a VN Kft. ügyvezetőjével.
 4. Kérje fel a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy üzleti tervében dolgozza ki az átalakítás során jelentkező erőforrás szükségleteket (pénzügyi, humán, műszaki) és hatékonyságot növelő intézkedéseket elsősorban a minőségi javításokat szem előtt tartva.
 5. Kérje fel Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezetőt, hogy az átalakítást célzó intézkedéshez kérjen be könyvvizsgálatra ajánlatokat.
 6. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy döntésről az érintetteket tájékoztassa és a soron következő testületi ülésre az előző pontokban megfogalmazott intézkedések végrehajtásáról számoljon be.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.


Wolf Viktória jegyző ismerteti Dr. Gáli Mihály ügyvéd által átküldött újabb határozati javaslatot, mely a cégbírósági bejegyzéshez szükséges, amennyiben az átalakulás mellett dönt a testület.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy miért szükséges külön könyvvizsgálati ajánlatokat bekérni. A VN. Kft-nek van könyvvizsgálója.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a gazdasági társaságokról szóló jogszabályok tiltják, hogy az állandó könyvvizsgáló cégezze az átalakulási vagyonmérleg és leltárok auditálását.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a beolvadással összefüggésben hogyan értelmezhető az ÁFA befizetési kötelezettség.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy egyelőre költségként jelentkezik. Azon eszközök után kell az ÁFÁ-t befizetni, melyek után a Menü Kft-nek visszaigénylése volt.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Menü Kft teljes vagyonával beolvad a Badacsonytomaj VN Kft-be, és a Menü Kft megszűnése és a Badacsonytomaj VN Kft. változatlan továbbműködése mellett a Menü Kft általános jogutódja a Badacsonytomaj VN Kft. lesz, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

394/2015.(IX.22.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT – VN KFT átalakításáról


A Képviselő-testület Bolla József, a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének, valamint Lukács Antalné, a Menü Kft ügyvezetőjének előterjesztése alapján megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata egyetért a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., cégjegyzékszám: Cg.19-09-511043.) és a Menü Kft (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., cégjegyzékszám: Cg.19-09-516761.) mint gazdasági társaságok egymás között olyképpen történő átalakulásával, egyesülésével, hogy a Menü Kft teljes vagyonával beolvad a Badacsonytomaj VN Kft-be, és a Menü Kft megszűnése és a Badacsonytomaj VN Kft. változatlan továbbműködése mellett a Menü Kft általános jogutódja a Badacsonytomaj VN Kft. lesz.


Határidő:    elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. november 20.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

dr. Gáli Mihály ügyvéd

könyvvizsgáló


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kell a könyvvizsgáló személyéről is.


Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a testület a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan rendelje el árajánlatok bekérését, és a legkedvezőbb ajánlatot adóval kerüljön sor a szerződéskötésre, melynek aláírására hatalmazza fel a polgármestert.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető a MENÜ Kft – VN Kft átalakítását célzó intézkedéshez kérjen be a könyvvizsgálatra három ajánlatot, és a legolcsóbb ajánlatot tevő könyvvizsgálóval kerüljön a szerződés megkötésre, kézfelemeléssel jelezze.


395/2015.(IX.22.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT – VN KFT átalakításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezetőt, hogy a MENÜ KFT – VN KFT átalakítását célzó intézkedéshez kérjen be könyvvizsgálatra három ajánlatot. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlatot tevő könyvvizsgálóval a szerződést megkösse.


Határidő:    elfogadásra azonnal,

intézkedések megtételére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető5./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika TDM munkaszervezet-vezető

Vízkeleti Dóra front office menedzser


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület által a 2015. évi idegenforgalmi szezonról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Krisztin N. László polgármester kéri Nagy Miklós képviselőt, mint az Egyesület oszlopos tagját, hogy néhány mondatban foglalja össze a szezonról alkotott véleményüket.


Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a mutatószámok szerint emelkedett a vendégek létszáma a vendéglátó helyeken és az irodában is. A Baharttal történt egyeztetés alapján is 3-5 %-os a tavalyihoz viszonyított növekedés, mely részben a jó időjárásnak köszönhető. Pozitív évet tudhatunk magunk mögött. Az Egyesület elnöke kérte a testületet, hogy novemberben közösen beszéljék át a jövő évi feladatokat.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


396/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület 2015. évi idegenforgalmi szezonról szóló beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület által a 2015. évi idegenforgalmi szezonról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

a) a BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

b) a BVKI szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját támogassa.

c) kerüljön felülvizsgálatra a Rózsakő fesztivál neve és rendezője, a jövőben ezt a rendezvényt a BVKI szervezze.

d) a Borhétről a Céh Turisztikai Egyesülettel történjen további egyeztetés.

e) a Balatoni Kör bevonását kezdeményezze a 2016. évi programtervbe.

f) a horgászverseny rendezését szeptember 15. utáni időpontra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Laposa Bence képviselő elmondja, hogy Lesz Ferenc SE elnök javasolta, hogy a Balatoni Kör szezonnyitó és őszi szezonnyitó rendezvénye valamilyen formában kerüljön be a városi rendezvények közé. Úgy gondolja, hogy ennek nincs akadálya.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy tárgyaltak a szorosabb együttműködés kérdéséről, melyet a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolója is tartalmaz. Elmondja, hogy a bizottság javaslatának c. pontja szerint a Rózsakő fesztivál szervezését vegye át a BVKI. Ez azt jelentheti, hogy ha nem tudja a BVKI a vállalkozói támogatást összeszedni, akkor a rendezvény teljes mértékben az önkormányzat finanszírozásába megy át. Utoljára a testület a borászati pavilonok helypénzével összefüggésben, 700 eFt-os bevétel kapcsán tárgyalt a témáról. Többen javasolták, hogy a program legyen a rendezvényterv része, de lehetőleg önkormányzati támogatás nélkül, vagy legalább legyen nyilvános felénk, hogy a vállalkozói kör mennyivel járul hozzá.


Kun István képviselő kiemeli, hogy a megfogalmazásban szerepel, hogy a Rózsakő megnevezés Greznár Attila vállalkozó szellemi terméke.


Nagy Lajos képviselő szerint a Balatoni Kör programjával a szezont meg lehet hosszabbítani.


Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a nyári időszakon kívüli rendezvényeknek kiemelt fontossága van. A szüreti rendezvényünk nagyon jól sikerült. Adott esetben a keszegsütéssel lehetne komolyabb májusi rendezvényt építeni. Valóban nincs klasszikus nagy őszi rendezvényünk, el kell gondolkodni, hogy milyen formában lehetne ilyet megvalósítani. A Balatoni Kör elsősorban a kommunikációban tudna segíteni, nem pedig konkrét rendezvények szervezése a cél.


Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a Süllő Fesztivál Szigligeten egy adottság, más a település összetétele. Nálunk a Márton Nap és egyéb apróbb rendezvények vannak az őszi időszakban.  Például minden hétvégén borkóstoló és vacsora valamelyik borpincében.


Forintos Ervin képviselő szerint az önkormányzat a Rózsakő fesztiválból nem profitál, ezért a helyszín biztosításán túl nem támogatná a rendezvényt.


Laposa Bence képviselő szerint nem fogadható el a Rózsakő fesztivál kapcsán az önkormányzati támogatás növelése. Ha a vállalkozói támogatás meg van, akkor beszélhetünk a rendezvényről, ha nincs, akkor nem. Láttuk, hogy milyen keretek között történt eddig a fesztivál szervezése, nem biztos, hogy az önkormányzatnak ebben hosszú távon részt kell venni.


Kun István képviselő szerint a drága koncertek után azonnal kiürül Badacsony, nincs semmilyen vonzata, nem csapódik le bevétel.


Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy ha lenne egy jól felépített koncertsorozat, erre egyfajta réteget hosszabb ideig itt lehetne tartani. Megköszöni a testület nevében a BVKI igazgatójának a szezonban végzett jó munkáját.


Krisztin N. László polgármester szintén megdicséri a BVKI vezetőjét. A Rózsakő fesztivállal kapcsolatosan részben más a véleménye. Az önkormányzati intézménynek nincs olyan mozgástere, mint egy rendezvényszervező irodának. Nem tartja rossz iránynak ezt a Rózsakő fesztivál kapcsán sem. Az anomáliákat meg kell beszélni, de nem tartja rossz megoldásnak, ha a szervezést egy vállalkozó végzi.  Az emberek sikeresnek ítélték a rendezvényt. Az jelent gondot, hogy a finanszírozása kissé átláthatatlan. Három millió forintos igénnyel szemben a testület 2 milliót adott. Úgy gondolja, hogy ha az intézményt terheljük ezzel, az többe fog kerülni pénzügyileg. Badacsonytomajon került sor a Nemzeti Művelődési Találkozóra, ahol megkérdezték, hogy ezzel a létszámmal hogyan képes ellátni a feladatát az intézmény. Ha újabb feladatokkal terheljük, ez a rendezvények minőségének a rovására fog menni.


Békássy János Céh Turisztikai Egyesület elnöke szerint a Rózsakő fesztivál a Happy New World Kft. szellemi terméke, ezért a nyilatkozatokkal óvatosan kell bánni. A program más réteget szolgál ki, mint a Borhét. Hihetetlen mennyiségű ember volt a fesztiválon, olyan életképes program, melyre van igénye a közönségnek. Tárgyalni kell arról, hogyan lehetne az önkormányzat számára a legtöbb hasznot kihozni belőle. Nem ért egyet azzal, hogy a szállásbevételen kívül nincs bevétele belőle az önkormányzatnak. Meg kell nézni a parkolók statisztikáját, illetve azt, hogyan hatnak a rendezvények a strandi és egyéb forgalmakra. Biztos abban, hogy vannak összefüggések. A tavaszi és őszi kirándulószezon meghosszabbítását a Nyitott Balaton programsorozat marketingjének támogatásával lehetne befolyásolni. Ha a testület a programsorozat marketingjét támogatná, ezzel erősíthetné a tavaszi és őszi időszakot.


Krisztin N. László polgármester szerint a helyi emberek inkább a Rózsakő fesztiválra mentek el, hozzá pozitív visszajelzések érkeztek, úgy érzi, hogy van létjogosultsága. Úgy mondaná, hogy a legtöbb bevétel a szálláshelyek igénybevételéből adódik az önkormányzat számára, nem pedig, hogy nincs más bevétele az önkormányzatnak. A honlapon olvasható, illetve megküldte a képviselők részére a 2013. évi településfejlesztési koncepciót, melynek fontos elemei a kulturális és művészeti hagyományokra épülő fejlesztések. Konkrét feladatként jelenik meg egy nagy elő és utószezoni rendezvény a meglévőkön túl. Kéri, hogy ha bárkinek van olyan ötlete, melyet a testület fel tudna karolni, jelezze. A Pénzügyi bizottság javaslatával szemben módosító indítvánnyal él. A Rózsakő fesztivállal kapcsolatosan a korábbi szervezővel egyeztetés kezdeményezését javasolja. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor induljon el a testület más irányba. Kéri, hogy aki a módosító indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


397/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékeléséről, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztetést kezdeményez a Rózsakő fesztivál korábbi szervezőjével annak érdekében, hogy más irányba el lehet-e mozdulni. Ha ezt a korábbi szervező nem támogatja, akkor más felé kell e tárgyban elindulni.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának többi pontját támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

398/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékeléséről, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a BVKI szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját támogatja.
 3. kezdeményezi a Borhétről a Céh Turisztikai Egyesülettel történő további egyeztetést.
 4. Balatoni Kör bevonását kezdeményezi a 2016. évi programokba
 5. a horgászverseny rendezését szeptember 15. utáni időpontra javasolja.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető7./ Napirendi pont

Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft. ügyvezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2015. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el és kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Bolla József ügyvezető örömmel számol be arról, hogy a strandok esetében a tervezett 35 millió nettó bevétel helyett 40 millió forint nettó bevételt tudtak produkálni. A parkolók bevétele 20 millió helyett 22,9 millió forintban realizálódott. Ez 85 %-ban a nyári melegnek, 15 %-ban pedig a kisebb fejlesztéseknek, munkarendben és személyi feltételekben történt átszervezésnek tudható be. A strandokon jegyellenőrök lettek beállítva és kamerarendszert építettek ki. A Balatoni Szövetségtől mindkét strand megkapta a Kék Zászló minősítést. További pozitívum, hogy a Napló értékelése szerint 10 települést vizsgálva az 5. helyet érték el. A strandi parkolóban új automatát állítottak be, az emberek megvették az 1400 Ft-os, két fő strandbeléptetését biztosító parkoló jegyet. A strandokon apróbb fejlesztések történtek, a több éves lemaradást be kell hozni.


Kun István képviselő megköszöni a VN. Kft. vezetőjének és dolgozóinak a munkáját, melynek kapcsán a település rendezettebb lett. Többen jelezték, hogy a strandgondnok személyével és hozzáállásával nincsenek megelégedve. Véleménye szerint tevékenységének pozitív hozadéka volt, a strandok színvonala nőtt.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

399/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

„Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2015. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:       elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Karbantartási tervét fogadja el az alábbi kiegészítéssel:

a) Egyeztetést kell kezdeményezni a Nemzeti Park helyi megbízottjával az önkormányzat tulajdonában lévő területeken lévő fák és bokrok kivágásáról.

b) A település több pontján a bozótot ki kell irtani, hogy rendezett, átlátható felület jöjjön létre.

c) előbbi célra is javasolja a bizottság a plusz 5 ember továbbfoglalkoztatását a VN. Kft-nél 2015. november 30-tól – 2016. április 1-ig terjedő időszakban, melyhez javasolja a szükséges fedezet biztosítását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzleti tervben minimális létszámmal terveztek. Látva viszont a feladatok nagyságát, és a testület feléjük támasztott igényeit, kezdeményezték plusz 5 fő 3 hónapra való felvételét a közhasznú feladatok ellátásához. A 6 millió forintos fedezetet a testület biztosította. A felvett dolgozók becsülettel végezték a munkájukat, mely a település összképén is meglátszott. Saját hatáskörben augusztus 31-től 3 hónapra meghosszabbította foglalkoztatásukat, szerződésük november 30-án jár le. Újbóli foglalkoztatásukat április 1-től tervezi. A cég feladata 15 éve hasonló, az éves igényekhez igazodik. Megalakulása idején 25 körüli állandó létszámmal rendelkezett, melyhez 25-30 közmunkás csatlakozott. Működéséhez 60-65 millió forint önkormányzati támogatást kapott. Mostanra az önkormányzati támogatás a felére csökkent, létszámuk harmadára, a közmunka programban dolgozók száma jelenleg 4 fő.


Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a téli időszakban az 5 fő továbbfoglalkoztatásával lehetőség lenne a település több részén az erdős, bokros részek kipucolására. Többek között a Balaton-parti szakaszt, a Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti részt, a 6 ha-os terület felső részét lehetne rendezni. Néhány év alatt így óriási fejlődést lehetne elérni, gondozott környezet jöhetne létre.  Parkos, ligetes részeket kellene kialakítani, ahol a fák közötti rész nyírható, gondozható.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy jelenleg a téli munkákhoz 11 fő fizikai állományuk van, akivel a feladatokat el tudják látni. A javaslat meglepte. Az 5 fő az elbozótosodott területek tisztítására lenne hivatott a Nemzeti Parkkal történt egyeztetést követően.


Kun István képviselő szerint az összes árkot ki lehetne pucoltatni. Ha nem tudunk megegyezni a Nemzeti Parkkal, akkor is javasolja a továbbfoglalkoztatásukat.


Laposa Bence képviselő szerint biztosan vannak olyan területek, melyhez nem kell senkinek a hozzájárulása, a területek jelentős része nem erdőként van nyilvántartva. Vannak olyan részek is, melyek nem az önkormányzat tulajdonát képezik, de rendbetételük mégis az önkormányzat felelőssége.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás, módosító indítvány van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


400/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Karbantartási Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Karbantartási tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)    javasolja egyeztetés kezdeményezését a Nemzeti Park helyi megbízottjával az önkormányzat tulajdonában lévő elbozótosodott területeken lévő fák és bokrok kivágását illetően.

b)    javasolja a település több pontján a bozót irtását, hogy rendezett, átlátható felület jöjjön létre.

c)    előbbi célra is javasolja plusz 5 ember továbbfoglalkoztatását a VN. Kft-nél 2015. november 30-tól – 2016. április 1-ig terjedő időszakban, melyhez javasolja a szükséges fedezet biztosítását abban az esetben, ha az a) és b) pontban rögzített egyeztetés is eredményt hoz.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

módosításra 2015. novemberi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Orbán Péter alpolgármester az 5 millió forintos fejlesztés mit takar.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a testület megfogalmazta, hogy azt szeretné, ha a cég a település központjából Badacsonyba, a Vízmű feletti területen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanra költözne, mely régen a Badacsonyi Állami Gazdaság irodája illetve raktára volt. Az épület erősen leromlott állapotban van. A testület kérte, hogy vizsgálják meg, hogy felújítása építési engedély köteles-e. Ha nem, akkor készüljön olyan terv, mely pályázathoz benyújtható. Úgy gondolja, ha nem lesz megfelelő pályázat, akkor saját erőből kell megújítani a telephelyet. A képviselők egy része megnézte az ingatlant, csak a villany bekötése 1,3 millió forintba kerül. Az 5 millió forint egy olyan tartalék lenne, melyből – ha nem jutnak pályázati pénzhez – megkezdhetnék a munkálatokat, vagy esetleg pályázati önrész is lehetne.


Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a felújítás részletes költségvetését küldjék meg a képviselők részére.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a fejlesztéseknél a testület ne csak a fejlesztésre koncentráljon, hanem arra is, hogy milyen hozadéka lesz a jövőre nézve. Gondolják át, hogy milyen módon lehetne bevételt elérni belőle, milyen módon lehetne egy további fejlesztés alapját megteremteni. Például egy parkoló kialakításakor hogyan történjen az üzemeltetés. A fenntartás legalább nullszaldós legyen, illetve alapozzon meg egy másik fejlesztést. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az üzleti terv elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


401/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2015. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy  szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

402/2015. (X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2015.(X.26.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az átcsoportosítás teremti meg a lehetőségét, hogy a Szülői Munkaközösség kérelme kezelhető legyen, pld. a Mikulás ünnepségre történő vásárlások tekintetében.12./ Napirendi pont

Tájékoztató az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kertében, a társulás által  fenntartott Balaton-felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca , Nyárfa u.3.) keretében az önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés alapján,  társulás keretében   lássa el.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az A. pontnak két része volt. A Balaton-Felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatot javasoljuk a feladatok ellátására.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pontosított határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

403/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatai ellátásának felülvizsgálatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993 évi III. törvény 136.§ (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra – felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak szerint dönt.


Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, a 2015.évi CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kertében, a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca , Nyárfa u. 3.) keretében az önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés alapján,  társulás keretében  kívánja ellátni.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal13./ Napirendi pont

Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót fogadja el és kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület az idegenforgalmi adó kivételével tavaly és az előző években sem emelt adót. Az IFA nem direktben érinti a lakosságot, azt a vendég fizeti. Az adóbevételek szépen teljesültek, több adónem esetében túlteljesítés mutatkozik a tavalyi évhez viszonyítva. Az érintett kollégáknak köszönetét fejezi ki. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


404/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal14./ Napirendi pont

Tájékoztatás a helyi adókról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

 1. 2016. évben az idegenforgalmi adó mértékének növelését.
 2. utasítsa a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a novemberi soros ülésre készítse elő az idegenforgalmi adó tekintetében.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság nem javasolja a helyi lakosokat érintő adónemek - az építményadó, telekadó, iparűzési adó - emelését. Tavaly az idegenforgalmi adó 390 Ft-ról 450 Ft-ra történő emelésére érkezett javaslat, végül a testület 420 Ft-ban állapította meg az adót. Ismételten javasolják megvizsgálni az adó mértékének növelését.


Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az IFÁ-t a vendégek fizetik meg, minden forint után 1,5 forintot kapunk állami támogatásként, mely megalapozhatja a fejlesztéseket. A település ebből profitálhat, így történhetnek turisztikai beruházások.


Laposa Bence képviselő szerint 6-7 %-os emelés plusz 2 milliós költségvetési többletet eredményez, ezért érdemes megfontolni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzleti terv kapcsán említette, hogy ha fejlesztési igény van, meg kell keresni azokat a megoldásokat, melyek a pénzügyi alapot megteremtik. Ez egy ilyen lehetőség. Kérdezi, hogy konkrét számszerű javaslata van-e valakinek.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adó változásokat érintő rendelkezéseket november 30-ig ki kell hirdetni, ezért a novemberi soros ülésen foglalkozni kell a témával. Most kezdeményezheti a testület az előterjesztés előkészítését.


Krisztin N. László polgármester szerint a lakosságot nem lehet további adókkal terhelni annak ellenére, hogy a Kormány megteremtette annak lehetőségét. Viszont azt át kellene gondolni, hogy mit lehet tenni az ingatlanjukat elhanyagolókkal, a porták előtti közterületek vonatkozásában, a közösségi akaratot – melyet a testület jelenít meg – be nem tartók esetében.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki osztály feladatkörébe tartozik a gondozatlan ingatlanok tulajdonosainak felszólítása. Felsőbb szintű jogszabályban illetve helyi rendeletben is szabályozva van a járdák és egyéb területek karbantartásával kapcsolatosan alkalmazható szankciók.


Laposa Bence képviselő kéri, hogy minden testületi ülésre készüljön tájékoztatás a műveletlen, gondozatlan ingatlanokról, a megtett intézkedésekről. Úgy érzi, hogy e téren nem ért el a testület eredményt, ez nem fogadható el.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy külterületek vonatkozásában az áttételek az illetékes hatóság felé megtörténtek, belterületeken a visszaellenőrzések nem mindig történtek meg, humán erőforrásbeli problémák miatt.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy fog javaslatokat tenni e témában.


Forintos Ervin képviselő szerint ki kell térni arra is, hogy az ideiglenesen itt lévő vállalkozások nem ide fizetik be az iparűzési adót.


Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az ideiglenesen ellátott tevékenység vonatkozásában van adófizetési kötelezettsége a vállalkozónak. A székhely és telephely vonatkozásában adómegosztási kötelezettsége is van.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kiegészítve a vitában elhangzottakkal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


405/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

A helyi adókról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló tájékoztatást megtárgyalta és a helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott adók vonatkozásában

 1. kezdeményezi 2016. évben az idegenforgalmi adó mértékének növelését.
 2. utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a novemberi soros ülésre készítse elő az idegenforgalmi adó tekintetében.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester
15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján és tartalommal hagyja jóvá.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:406/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét az alábbi tartalommal jóváhagyja:

 1. 1. Ellenőrzött szerv: Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Ellenőrzés tárgya: Tanügyi nyilvántartások vezetésének ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a nyilvántartások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és szabályszerűen vezetve vannak-e az intézményben.

Ellenőrizendő időszak: 2013-2015. év

Ellenőrzési kapacitás: belső ellenőr által kerül megállapításra

Ellenőrzés módszere, típusa: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. április-május hó


 1. 2. Ellenőrzött szerv: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal    

Ellenőrzés tárgya: Gyermek étkeztetés nyilvántartás ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatív támogatást megalapozó kedvezményes étkeztetést alátámasztó dokumentációk rendelkezésre állnak-e és a nyilvántartások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és szabályszerűen vannak-e vezetve.

Ellenőrizendő időszak: 2014-2015. év

Ellenőrzési kapacitás: belső ellenőr által kerül megállapításra

Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. június hó


 1. 3. Ellenőrzött szerv: Badacsonytomaj VN KFT

Ellenőrzés tárgya: Temetői, sírhely nyilvántartások, vezetésének ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a nyilvántartások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és szabályszerűen vezetve vannak-e a Kft-nél.

Ellenőrizendő időszak: 2013-2015. év

Ellenőrzési kapacitás: belső ellenőr által kerül megállapításra

Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. szeptember hó


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető

16./ Napirendi pont

József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Badacsonytomaj, József Attila utcai járdafelújításhoz a 2015. évi költségvetési tartalék terhére a VN Kft. árajánlatát elfogadva bruttó 4.611.773 Ft-ot biztosítsa.
 2. 2. a munka megkezdésének határidejét 2015. november 2. napjában jelölje meg, a kivitelezés véghatáridejét (teljesítést) 2015. december 15. napjában jelölje meg.
 3. 3. a József Attila utca I. szakaszának (340 méter hosszan Bercsényi utcától a Borostyán utcáig) járdafelújítására a közfeladatot ellátó, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező, Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) bízza meg.
 4. 4. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a Vállalkozói szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Forintos Ervin képviselő tudomása szerint a felújítás a kapubejárókat nem érinti.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az út másik oldalán a járdafelújítás pályázati pénzből valósult meg, ezért ott elkészülhettek a kapubejárók is. Most az önkormányzat saját erőből oldja meg a felújítást. Felhívja az igazgató úr figyelmét, hogy értesítse az érintetteket arról, hogy előzetes egyeztetés után van lehetőség a VN. KFt-vel a bejárót megcsináltatni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntése értelmében a felújítás szakaszolva lesz, elsőként a Borostyán utcától a Bercsényi utcáig fog elkészülni a járda, a jelenlegi szélességében. A hiányzó járdaszegélyeket is meg kell csinálni. Meglátása szerint keskenyebb is elég lenne, ez a beruházási költségen is javítana.


Kun István képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosságot legkevésbé zavaró módon, szakaszolva kell végezni a munkát.  A testület azért döntött így, mert a településre érkezőknek az első benyomás a legfontosabb, ha esztétikus járdaszakasz fogadja őket, az a komfortérzetet javítja, illetve a helyieket is jobban szolgálja.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szerint a munkát november 2-án kezdik, a befejezés határideje pedig december 15.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja az elhangzott kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


407/2015. (X.22.) Képviselő-testületi határozat

József Attila utca járdafelújításáról – I. szakasz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj, József Attila utcai járdafelújításhoz a 2015. évi költségvetési tartalék terhére a VN Kft. árajánlatát elfogadva bruttó 4.611.773 Ft-ot biztosít.
 2. A munka megkezdésének határidejét 2015. november 2. napjában jelöli meg, a kivitelezés véghatáridejét (teljesítést) 2015. december 15. napjában jelöli meg.
 3. a József Attila utca I. szakaszának (340 méter hosszan Bercsényi utcától a Borostyán utcáig) járdafelújítására a közfeladatot ellátó, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező, Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) bízza meg.
 4. mivel az önkormányzat saját erős beruházása, a kapubejárók készítését nem tartalmazza. Ha valaki szeretné megcsináltatni, mód van rá az ügyvezető igazgatóval történő egyeztetés alapján. A munkát szakaszolva, a lakosságot legkevésbé zavaró módon kell elvégezni.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 2015. október 27.

munkaterület átadásra 2015. november 2.

műszaki átadás 2015. december 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Bolla József VN Kft. ügyvezető17./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Laposa Bence bizottsági tagot személyes érintettsége okán a döntéshozatalból kizárja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogassa,
 2. 2. az előterjesztés határozati javaslatában Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező és abba felsorolt ingatlanokról - a 0160/65. hrsz-ú ingatlan kivételével - a kérelmező költségére készítessen értékbecslést, a kérelmező nyilatkozatának beérkezését követően.
 3. 3. az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása, az értékbecslés elkészülte után a kérelmet tárgyalja újra.
 4. 4. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Laposa Bence képviselő kéri a szavazásból való kizárását érintettsége okán.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a képviselő úr kizárását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


408/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt a „Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására” tárgyú napirendben történő döntéshozatalból – érintettsége okán – kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Kun István képviselő megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha az önkormányzat eladja a nyilvántartás szerint szántó és gyep művelési ágú területeit, akkor azt lepucolt állapotban tegye meg. Előtte a VN. Kft-nél foglalkoztatott plusz 5 fő vágja ki a bokrokat.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság bizonyos feladatokat jelölt meg a végső döntést későbbi meghozatala érdekében. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


409/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogatja és a kérelmező költségére értékbecslést készíttet, a kérelmező nyilatkozatának beérkezését követően, a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az alább felsorolt ingatlanokról


Önkormányzat tulajdon (hrsz)

Megnevezés

Önkormányzati tulajdoni rész

terület nagyság (nm)

Badacsonytomaj 0160/32

szántó

1/1

2491

Badacsonytomaj 0160/37

szántó

1/1

1976

Badacsonytomaj 0160/43

szántó

1/1

6078

Badacsonytomaj 0160/45

szántó

1/1

1924

Badacsonytomaj 0160/47

szántó

2/4

1083

Badacsonytomaj 0160/49

szántó

1/1

4369

Badacsonytomaj 0160/53

gyep

1/1

3038

Badacsonytomaj 0160/55

gyep

9/12

1920

Badacsonytomaj 0160/57

gyep

9/12

1634

Badacsonytomaj 0160/63

gyep

1/1

2075

Badacsonytomaj 0160/2

szántó

2/24

3462


 1. az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása, az értékbecslés elkészülte után a kérelmet újratárgyalja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Krisztin N. László polgármester a napirend kapcsán elmondja, hogy az önkormányzatnak mindösszesen több mint 600 ingatlana van. Ha a vagyonnal kapcsolatban kérelem érkezik vagy törvényi változás történik, a vagyongazdálkodási osztály kezeli. A vagyongazdálkodás viszont ennél többet jelent, súlyos milliókba kerül, jelentős része nem hoz eredményt az önkormányzatnak. A téli időszakban át kell gondolni, hogy lehet a vagyongazdálkodáson javítani. A nem hasznosított és gondot okozó ingatlanokat meg kell próbálni értékesíteni a település fejlődése érdekében. Pld. a BonVino Hotel alatti terület is önkormányzati tulajdon volt, melyet egy korábbi testület értékesített. Most szálloda működik az ingatlanon, folyamatosan bevételt termel az önkormányzatnak, illetve egyéb kedvező hozadékai vannak. Bejelenti, hogy egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie, az ülés vezetését átadja Orbán Péter alpolgármesternek. Kéri, hogy a nap hátralévő részében a képviselők vegyenek részt a korábban jelzett programokban.


Krisztin N. László polgármester 9.50 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.00 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik: Krisztin N. László polgármester


18./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy testületnek, hogy Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2015. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – fogadja el.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


410/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2015. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal19./ Napirendi pont

Kossuth Holding Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist felszámolásával összefüggésben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. ismerje el, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1298/1 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény, a Cooptourist Rt. f.a. tulajdonát képezi.
 2. 2. az 1. pontban megjelölt önkormányzati ingatlanon lévő, és a Cooptourist Rt. f.a tulajdonát képező felépítménynek a felszámolási eljárás keretében történő értékesítéséhez járuljon hozzá azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlását fenntartja.
 3. 3. kérjen értesítést a Kossuth Holding Felszámoló Zrt-től, ha az ingatlanon lévő felépítmény értékesítése meghirdetésre/pályáztatásra kerül.
 4. 4. kérje fel a hivatalt, hogy a döntésről a Kossuth Holding Ferlszámoló Zrt-t értesítse.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


411/2015. (X.22.) Képviselő-testületi határozat

Nyilatkozat kérés Cooptourist Idegenforgalmi Részvénytársaság felszámolásával összefüggésben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elismeri, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1298/1 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény, a Cooptourist Rt. f.a. tulajdonát képezi.
 2. 2. az 1. pontban megjelölt önkormányzati ingatlanon lévő, és a Cooptourist Rt. f.a. tulajdonát képező felépítménynek a felszámolási eljárás keretében történő értékesítéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlását fenntartja.
 3. felhívja a Kossuth Holding Felszámoló Zrt-t, ha és amennyiben az ingatlanon lévő felépítmény értékesítése meghirdetésre/pályáztatásra kerül arról előzetesen értesítse az önkormányzatot.
 4. felkéri a hivatalt, hogy a döntésről a Kossuth Holding Ferlszámoló Zrt-t értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 2015. október 26.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető20./ Napirendi pont

2015. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. december 7. napján 17,00 órában határozza meg.
 2. 2. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.
 3. 3. a közmeghallgatás helyszínéül az Egry József Művelődési Házat (Badacsonytomaj, Római út 69.) megjelölni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Nagy Lajos képviselő a közmeghallgatáson a SZMSZ azon pontját, mely szerint egy személy max. 3 perces hozzászólást tehet, kéri betartatni minden esetben.


Kun István képviselő kéri a Művelődési ház ügyvezetőjét, hogy a közmeghallgatáson az elvárható komfortot biztosítsa, fűttessen be.


Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


412/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi közmeghallgatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. december 7. napján 17.00 órában határozza meg.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.
 3. a közmeghallgatás helyszínéül az Egry József Művelődési Házat (Badacsonytomaj, Római út 69.) jelöli meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2015. november 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-  az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

- nyújtson be pályázatot a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című pályázati kiírásra az alábbiak szerint:

 1. a pályázatot a kiírás szerinti 1-es és a 2-es komponensnek megfelelően magvalósítandó programok lebonyolítása céljából kívánja benyújtani az alábbiak szerint:

a) A pályázat összköltsége: 1.500.000,- Ft.

b) A támogatás intenzitása: 100%

c) A pályázati díj mértéke 10.000.- Ft, azaz tízezer forint, mely pályázati díj összeg átutalását előzetesen elrendeli a Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

 1. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a pályázati adatlapok, dokumentumok aláírására.
 2. utasítsa a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázatot készítse el és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítésére mikor jelenik meg a pályázat.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzési tanácsadó megküldte a közbeszerzési hatóságnak a felhívást. A hiánypótlást teljesítették. A napokban megjelenik a közbeszerzési értesítőben a közbeszerzési felhívás.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


413/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Belügyminisztérium által kiírt Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázati kiírásra a pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

414/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Bűnmegelőzési projektek megvalósítása – pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című pályázati kiírásra.
 2. a pályázatot a kiírás szerinti 1-es és a 2-es komponensnek megfelelően magvalósítandó programok lebonyolítása céljából kívánja benyújtani az alábbiak szerint:

d)    A pályázat összköltsége: 1.500.000,- Ft.

e)    A támogatás intenzitása:             100%

f)     A pályázati díj mértéke 10.000.- Ft, azaz tízezer forint, mely pályázati díj összeg átutalását előzetesen elrendeli a Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati adatlapok, dokumentumok aláírására.
 2. utasítja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázatot készítse el és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2015. november 5.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


415/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról,

Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozatának

a) 6. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.”

b) 7. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.”

 1. vegye tudomásul, hogy jelen határozat 1. pontjában elfogadott módosítások az alaphatározatot – 271/2015.(VI.24.) határozatot – egyebekben nem érintik.

3.       528/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozatát az alábbi 4. ponttal egészítse ki:

„4. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a határozat 1. pontjában körülírt ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.

4.       a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el azzal, hogy a novemberi soros ülésre készüljön előerjesztés az egészségház fűtésének leválasztásával összefüggésben.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Forintos Ervin képviselő a közműfejlesztési pályázatokról – Badacsonyörsi útépítések, Helbeck utca, stb. - kéri tájékoztatni a lakosságot.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Major utca, Helbeck utca és Mandula utca felújítása részben önkormányzati, részben lakossági hozzájárulással – 50 – 50 %-ban – fog megvalósulni. A Major utcai és a Helbech utcai kivitelezés megkezdődött. A Mandulás utcában tulajdonosi viták vannak, később lehet megkezdeni a munkát. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


416/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a novemberi soros ülésre készüljön előerjesztés az egészségház fűtésének leválasztásával összefüggésben.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 725/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről - 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

417/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 725/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről - 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozatának

a./ 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.”

b./ 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.”

 1. tudomásul veszi, hogy jelen határozat 1. pontjában elfogadott módosítások az alaphatározatot – 271/2015.(VI.24.) határozatot – egyebekben nem érintik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 0214/3 hrsz-ú ingatlan 4/24-adásvételéről - 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

418/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0214/3 hrsz-ú ingatlan 4/24-edadásvételéről - 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 528/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki:

„4. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a határozat 1. pontjában körülírt ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


24./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatokat az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


419/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester25./ Napirendi pont

„Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a 8/2010.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatát a legutóbbi módosítás során a 12.§ (3) bekezdés d) pontjában elkövetett elírás tekintetében akként módosítsa, hogy a szövegben meghatározott Vt-2 meghatározás helyébe eredeti szándékának megfelelően Vt-2* kerüljön.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytassa le az önkormányzat.

- a 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának elírás javítására irányuló, 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában folytassa le az alábbiak szerint:

a) Partnerségi egyeztető tárgyalást hívjon össze 2015. november 2-án 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2015. október 26-án ki kell küldeni.

b) A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c) Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Szabó Zoltán főépítész urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy egy sajtóhiba javításáról van szó, melynek speciális eljárási módja van, hiszen településrendezési eszközt érint.


Wolf Viktória jegyző kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatokról külön szavazzon a Képviselő-testület.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elkövetett elírás tekintetében a szövegben meghatározott Vt-2 meghatározás helyébe az eredeti szándéknak megfelelően Vt-2* kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


420/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2010.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatát a legutóbbi módosítás során a 12.§ (3) bekezdés d) pontjában elkövetett elírás tekintetében akként módosítja, hogy a szövegben meghatározott Vt-2 meghatározás helyébe eredeti szándékának megfelelően Vt-2* kerüljön.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő: módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció előállítása:

2015. 10. 31.

partnerségi egyeztetés megindításához: 2015. 10. 26.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elírás javítására irányuló partnerségi egyeztetést az önkormányzat tárgyalásos formában folytassa le a javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


421/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának elírás javítására irányuló, 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:

a)    Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2015. november 2-án 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2015. október 26-án ki kell küldeni.

b)    A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)    Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

Határidő: partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2015.10.26.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész26./ Napirendi pont

„Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/


Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Dr. Gáli Mihály ügyvéd azon tájékoztatását elfogadva, hogy a Népszabadság című napilap 2015. október 16-i, pénteki számában a „Politika és Gazdaság” rovatban, az 5. oldal felső felében „Elcsúszott a hivatal a teraszon” címmel Boda András újságíró tollából megjelenő írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit sajtó-helyreigazítást kezdeményezzen.

2./ Kérje fel és egyben hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, mint az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a konkrét közleményszöveget fogalmazza meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvédet. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy évekkel ezelőtt az önkormányzat, mint tulajdonos-eladó kötött egy adás-vételi szerződést a Tátika épületre és az alatta lévő földterületre vonatkozóan. Az átvevőként jelentkező vállalkozó a szerződést polgári per keretében sok évvel ezelőtt megtámadta, a szerződés érvénytelenítését kérve az illetékes bíróságtól. Az önkormányzatot beperelő két vállalkozás követelése közel 150 millió forint.  A Veszprémi Törvényszék kimondta, hogy a szerződés érvénytelen volt, de a 88,5 milliós főkövetelés mellett a vállalkozók 60 milliós követelését elutasította. A felperesek által támasztott követelés egyrészt a vételár ÁFA tartalmából, jelentős késedelmi kamatból illetve az ingatlanon megvalósított több 10 milliós beruházási összegből tevődött össze. A Tátika épületért kapott vételárat az önkormányzatnak vissza kell fizetni, viszont az ingatlan tulajdonjoga ezzel egyidőben szálljon vissza a települési önkormányzat tulajdonába.  A másodfokú eljárás a Győri Ítélőtáblán zajlott le, a per fő tárgya tekintetében az első fokú bíróság döntését megerősítették. A Veszprémi Törvényszék által elutasított elemeket szintén elutasították. A felperesek által végzett felújítás vonatkozásában az első fokú ítéletet hatályon kívül helyezték, és új eljárás lefolytatását rendelték el. Az Ítélőtábla a felperesek vonatkozásában perköltséget is megítélt, mely jogerőre emelkedett. Az ügyben az önkormányzat nem igazán tudott rosszul járni, mert vagy a pénz marad nála, vagy az ingatlan visszaszáll a tulajdonába. A 150 milliós követelésből a két felperes 2-2 millió forint megtérítésére tarthat igényt. A két alperesnek – az önkormányzatnak és az OTP-nek – pedig egymás közötti elszámolásban kell rendeznie a dolgot a bíróság ítélete szerint. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat élt a bizonyítás eszközével és lehetőségével. Sall Csaba tanúvallomásában megerősítette az általa korábban leírtakat, miszerint az ingatlan határait megmutatta a felpereseknek. A másodfokú eljárásban az egyik felperes írásban a jogi képviselő útján úgy nyilatkozott, hogy az ingatlant valóban megmutatta Sall Csaba, az ingatlan természetes és valóságos határai ismertek voltak előttük. Mindezek ellenére az Ítélőtábla a szerződést eredménytelennek nyilvánította, a polgári per jogerősen véget ért.  Lehetőség van valamennyi peres fél számára az ítélet kézhezvételétől számított 60 napon belül a Kúriához felülvizsgálati kérelmet benyújtani. Létezik egy olyan legfelsőbb bírósági polgári jogi vélemény, mely szerint a perben egy oldalon álló alpereseket egymással szemben csak szigorú feltételek mellett lehet elmarasztalni. Mégis ez történt, amit mint gyakorló jogász, nehezen tud elfogadni.  Úgy gondolja, hogy van némi esély arra, hogy a Kúria a polgárjogi véleménnyel szemben a felülvizsgálati kérelmünknek helyt ad. Javasolja ezt megfontolni.

A sajtó helyreigazítással kapcsolatosan elmondja, hogy a Népszabadságban megjelent cikk kapcsán valótlan állítások, hamis tények jelentek meg. Az írás megjelent a HVG internetes oldalán is, több százezer olvasó láthatta. Ezért készítette az előterjesztést, melyet a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolt. Javasolja, hogy az önkormányzat kérje a sajtóorgánumtól egy helyreigazító közlemény megjelentetését. Ha ennek nem tesznek eleget, akkor éljünk bírósági keresettel.


Laposa Bence képviselő személy szerint maximálisan támogatja a helyreigazítást. Kéri a lakosságot, hogy ha érdekli a téma, mélyebben foglalkozzon vele, ne higgyen a szóbeszédnek. Nem állítja, hogy az önkormányzat 100 %-ban hibátlanul járt el, de az a fajta bűncselekményre utalás, ami megjelenik a cikkben, teljességgel kizárható. A Badacsony központjában lévő műemlék épület hasznosítása jelenleg nem megoldott, az ott folyó tevékenység, illetve annak színvonala nem engedhető meg. Ha közelebb jutunk a változtatás lehetőségéhez, akkor pozitívnak ítélhető az ügy állása.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mikor kerülhet az önkormányzat tulajdonába az ingatlan.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a bíróság kölcsönös teljesítéseket határozott meg, konkrét határideje nincs. A bíróság ítélete egy tulajdoni igényt keletkeztetett az önkormányzat számára, mellyel kapcsolatban nekünk lesz mozgásterünk.


Kun István képviselő kérdezi, hogy a másik alperes mennyire sürgeti a visszarendezést.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy erről nincs információja. Fel kell venni hivatalosan a kapcsolatot a kölcsönösen megfelelő teljesítési módban és határidőben történő megegyezés érdekében.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ingatlant használók meddig tartózkodhatnak az ingatlanban.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy erről sincs hivatalos információja, de úgy tudja, hogy ingatlanra kiürítési eljárás van folyamatban.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

422/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Sajtó-helyreigazításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Gáli Mihály ügyvéd azon tájékoztatását elfogadva, hogy a Népszabadság című napilap 2015. október 16-i, pénteki számában a „Politika és Gazdaság” rovatban, az 5. oldal felső felében „Elcsúszott a hivatal a teraszon” címmel Boda András újságíró tollából megjelenő írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit sajtó-helyreigazítást kezdeményez.
 2. felkéri és egyben felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, mint az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a konkrét közleményszöveget fogalmazza meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály


Orbán Péter alpolgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az elmúlt hónapokban végzett tanácsnoki tevékenységükről néhány szóban beszámolni a televízió nézőinek.


Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a novemberi testületi ülésnek napirendje lesz a beszámoló.


Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja.


K.m.f.Krisztin N. László                               Orbán Péter                                  Kun István

polgármester                                 alpolgármester                                képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!