Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 10. 13. rendkivüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 23/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október
13-án 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő                              (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                      képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                              (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                         (3 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István és Nagy Miklós képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

384/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

385/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.10.13-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét egy napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

  1. 1. Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1.G.40.084/2011. számú ügyben dr. Gáli Mihály ügyvéd úr a részére a felperesek által megküldött peren kívüli egyezségi ajánlatot ne fogadja el és kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a fellebbezési ellenkérelmek kapcsán elsődlegesen a kereset elutasítását, másodlagosan a hatályon kívül helyezést kérje az eljárás során.

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvédet, aki a Pénzügyi bizottság ülésén is részt vett. Elmondja, hogy a jelenlévők előtt ismert, hogy ügyvéd úron keresztül az É.-V.”Kft és a Vasi Kapacitás Kft. peren kívüli egyezségi ajánlattal élt. Az ügyvéd úrnak megküldött email nincs aláírva az egyezségi ajánlatot tevők egyike részéről sem. A testület feladata, hogy döntsön a tekintetben, hogy a peren kívüli egyezségi ajánlatot elfogadja-e. A Pénzügyi bizottság nem javasolja az ajánlat elfogadását. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a fellebbezési ellenkérelmek sorrendjét részben megváltoztatva elsődlegesen a felperesek keresetének a teljes elutasítását állítjuk az első pontba. Ezt követően a fellebbezésben felsorolt egyéb indokok sorrendiségüket követik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés előtt a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, több mint fél órán át elemezve a helyzetet. Az ülésen a jelenlévő képviselők részt vettek, teljes körűen tájékozódtak. Ezért nem bontakozik ki hosszabb vita, hiszen minden kérdésre választ kaptak.

Kéri, hogy aki a bizottság, illetve az ügyvéd úr javaslatának megfelelően nem javasolja az egyezségi ajánlat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

386/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.G.40.084/2011. számú ügyben Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr, az I. rendű alperes jogi képviselője részére megküldött peren kívüli egyezségi ajánlatot nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az ellenkérelmek sorrendjére vonatkozó javaslatot támogatja, - melynek lényege, hogy első pontban az ellenérdekű fél kérelmének teljes elutasítását kérjük, majd ezt követően a fellebbezésben felsorolt egyéb indokok sorrendiségüket követik – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

387/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.G.40.084/2011. számú ügyben első pontban az ellenérdekű fél kérelmének teljes elutasítását kéri, majd ezt követően a fellebbezésben felsorolt egyéb indokok sorrendiségüket követik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 14.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                               Laposa Bence

polgármester                                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!