választási hirdetmény

Jelölt, lista állítása az önkormányzati választáson

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményeképp kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési polgármesterek.

A jelölt- és listaállítás általános szabályai

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.

Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.

Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

-     akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,

-     aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,

-     aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,

-     aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

-     az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.Polgármesterjelölt

A polgármester-választáson a település egy választókerületnek számít.

A polgármester-választáson a jelölt:

-         párt jelöltje,

-         egyesület jelöltje, vagy

-         független jelölt lehet.

Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.


Polgármesterjelölt Badacsonytomaj városban az lehet, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.


A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019. augusztus 8-án, mely 1/2019.(VIII.08.) HVI közlemény szerint Badacsonytomajon a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 57 fő.

Ajánlás

Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező Badacsonytomaji Helyi Választási Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.


Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet a helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

-         a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,

-         a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy

-         korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.


Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 8.§-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.
A választópolgár által a (fő)polgármester-jelöltséggel egyidejűleg elfogadható jelöléseket az alábbi táblázat foglalja össze:

Jelölés

A jelölt által elfogadható más jelölés:

polgármester

egyéni listás

egyéni választókerületi

kompenzációs listás

megyei listás

fővárosi kompenzációs listás

főpolgármester

polgármester

10 000 alatti településen


ugyanazon településen

-

-

ugyanazon megyében

-

-

10 000 feletti településen

-

ugyanazon településen

ugyanazon településen

ugyanazon megyében

-

-

megyei jogú városban

-

ugyanazon településen

ugyanazon településen

-

-

-

fővárosi kerületben

-

ugyanazon kerületben

ugyanazon kerületben

-

igen

-

főpolgármester

-

-

-

-

-

igen (automatikus)


Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelöléstAz ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.


Az ajánlóívek átvétele

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére

-           a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

-           az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;

-           a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

a)         a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített);

b)        a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített),

c)         az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),

d)        az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

e)         jogosult.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven szereplő névvel fog szerepelniakkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

-        az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

-        a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

-        tömegközlekedési eszközön,

-        állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

-        felsőoktatási és köznevelési intézményben,

-        egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

-        a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html

A polgármesterjelölt bejelentése

A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

A polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

A nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban kívánja ellátni. Az E2nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kérjük mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.


Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.


A polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a Fővárosi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.


A közös polgármesterjelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös polgármester-jelöltet is állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.

A polgármesterjelölt kiesése

A polgármesterjelölt kiesik, ha

-           elhunyt,

-           a választójoga megszűnt,

-           a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,

-           a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

A lemondó nyilatkozatot polgármesterjelölt esetében a helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.
Egyéni listás jelölt


A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik a következők szerint:

  • 100 lakosig 2 fő,
  • 1000 lakosig 4 fő,
  • 5000 lakosig 6 fő,
  • 10 000 lakosig 8 fő.


A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi választási iroda vezetője határozta meg a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján.

Badacsonytomaj településen – egyéni listás választási rendszerben – a képviselők által megszerezhető mandátumok száma: 6 fő.

Jelölés

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019. augusztus 8-án, mely 1/2019.(VIII.08.) HVI közlemény szerint Badacsonytomajon az egyéni listás képviselő-jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 19 fő.


Ajánlás

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) Badacsonytomaji Helyi Választási Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

-         a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,

-         a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy

-         korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelöléstAz ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

Az ajánlóívek átvétele

A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére

-           a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

-           az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;

-           a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

a)     a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített);

b)    a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített),

c)     az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),

d)    az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.


Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.


Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

-          az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

-          a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

-          tömegközlekedési eszközön,

-          állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

-          felsőoktatási és köznevelési intézményben,

-          egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

-          a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg:https://www.naih.hu/ajanlasok.html

Az egyéni listás jelölt bejelentése

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

Az E2 nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a  szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kérjük mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezettenkívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.


Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.


Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.


A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás jelöltet állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.

Az egyéni listás jelölt kiesése

A jelölt kiesik, ha

-         elhunyt,

-         a választójoga megszűnt,

-         a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,

-         a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!