2018.09.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 12/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. szeptember 24-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás       műszaki ügyintéző

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 15 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

260/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. szeptember 24-i soros ülésének napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Krisztina

 1. 2. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Krisztina

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

261/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy tájékoztatójában mindent leírt, várja a kérdéseket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr jelenlétében az un. angol-ház adás-vételéről szóló szerződés aláírásra került. A vételár beérkezését követően megtörténik a birtokbaadás. Felmerült még a Mékli féle ügy, a szerződés aláírására ma délelőtt kerül sor. A Tátikával kapcsolatos perről kér tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az írásbeli beszámolója I. pontjában hivatkozott perről van szó. A Veszprémi Törvényszék I. fokon kedvező döntést hozott az önkormányzat számára, 7 millió forint vagyoni előnyt állapítva meg. Másodfokon a Győri Ítélőtábla felhívta a felperesek figyelmét arra, hogy nem akarnak-e indítványt tenni. Ezt megtörtént, a szakértő véleményét kiegészítették, az avulás vonatkozásában kérték a szakértő nyilatkozatát. Néhány hónap múlva elkészült az 1 oldalas szakvélemény arról, hogy több mint bruttó 25 millió forint összegre nem következett be avulás. Úgy gondolja, hogy ez a szakvélemény semmiképpen nem támasztja alá, hogy vagyoni előny szerzése történt az önkormányzat részéről, két oldalas beadványában részletesen kifejtette, hogy miért nem tudjuk ezt elfogadni. Az eddigiekkel ellentétben ez nem 85 %-os pernyertességet, hanem megközelítőleg 80 %-os pervesztést eredményezne. Tekintettel arra, hogy az előző eljárásban a Veszprémi Törvényszék előtt írásban és szóban kifejtett állásponttal ellentétes, a törvényes ítélethozatalhoz nem szolgálhat. Az ellentmondások miatt új szakértő kijelölését kérte. A másodfokú eljárásra Győrben kerül sor, október 14-én.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a tájékoztató anyag 4. pontjával kapcsolatosan megjegyzi, hogy a per már két éve húzódik.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy itt az önkormányzat az alperes, nem fűződik érdeke a per gyors befejezéséhez. Várhatóan a szolgalmi jog létének az elismerése be fog következni, az a kérdés, hogy mennyi lesz az ellenértéke.  A szakértő szerint néhány százezer forinttól néhány millióig terjedhet. Ez így nem fogadható el, pontosítani kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

262/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a polgármester urat, hogy az iskolai szakkörökkel kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kosárlabdát kivéve a szakkörök megfelelő létszámmal indulnak. A kézilabdás pályázatra tekintettel egy kérelem fog érkezni az iskola igazgatójától arra vonatkozóan, hogy az alsó tagozat részére egy szivacslabda szakkör indulhasson a kosárlabda helyett. Ez a költségeket nem növelné.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az iskolában bevezetik-e a régi szabályokat, pld. a cserecipő, köröm és haj festés tilalma, stb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy annyi hangzott el, hogy az iskolai időszak alatt ne legyen haj és körömfestés. A cipőváltásnak az a lényege, hogy ne a téli meleg csizmában legyenek a gyerekek egész nap, illetve a takarítás is könnyebb így. A szülői értekezleten a szülők pozitívan fogadják, hogy ebben az iskolában vannak szabályok.  A házirendet az Iskolaszék, a Nevelőtestület, a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség is elfogadta.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Rózsakő fesztiválon alkalmazott biztonsági személyzet bérét ki fizeti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérdés a szervező részéről merült fel. Tudomása szerint a szemét elszállítását, az egészségügyi ellátást vállalta az önkormányzat.

 

Laposa Bence bizottsági tag felolvassa a vonatkozó emailt, mely szerint a biztonsági személyzet költségeit is vállalta az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

263/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatról döntsön a bizottság.  Megjegyzi, hogy 12-14 tanuló volt eddig érintett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

264/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy már beszéltünk erről a témáról, a felettes szervünk egy határozati javaslat elfogadását javasolta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati felhívást a határozatban foglaltaknak megfelelően közzétettük, melyre 27 gyerek adott be – a mellékelt lista szerint – dokumentációt. A beérkezett pályázatok megfelelnek a pályázati felhívásnak. A pályázatban 30 gyerek ösztöndíjának megfelelő összeg áll rendelkezésre. Ha a testület támogatja, akkor a gyerekek 10 hónapon keresztül 12.175,- Ft/hó-ot kapnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat egyik célja ez volt. Elmondja, hogy a testület komoly gesztusokat tesz, melyek kommunikációja nem mindig sikeres, vagy el is marad. A letelepedési támogatással összefüggésben a szerződés ünnepélyes körülmények között kerül aláírásra. Ezek a gyerekek nem is találkoznak a Képviselő-testülettel. Javasolja egy, a képviselők által aláírt oklevél átadását részükre a támogatás megítéléséről. A pályázat keretében felújításra került egy tanterem az iskolában, ahol felnőttképzés folyik, illetve programokra, rendezvényekre kaptunk támogatást.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az ösztöndíj általában feltételekhez kötött,

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület 3,5 tanulmányi átlagot várt el, ezt a pályázók teljesítették. Az első évfolyamosok esetében a 8. év végi átlagot vettük figyelembe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

265/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti 1-27. sorszám alatti tanulók esetében határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez minden évben a testület elé kerül, a Kormányhivatal most vette először figyelembe a javaslatunkat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Veszprémi Járási Hivatal minden évben utasítást ad ki az illetékességi területre vonatkozóan. Ebben a tanévben a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Salföld, Ábrahámhegy és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan határozták meg. A tanulók között két hátrányos helyzetű gyermek van.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kisapátiból és Tapolcáról is járnak ide gyerekek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

266/2018. (IX:24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Sellyei és Fiai Bt. feladatellátási szerződése október 18-án lejár. A szerződést 6 hónapos felmondással szüntettük meg az ügyfél kérelmére. A praxist nem sikerült még eladni, ezt az örökösök az ANTSZ felé le is jelentették. A praxis működtetését november 30-ig vállalják. A helyettesítést Dr. Karasszon Diána gyermekorvos látja el. A működési engedélyt az önkormányzatnak kell intéznie. Ha az asszisztenciát nem tudja szolgáltatni, akkor az érintett 5 önkormányzatnak át kell vennie és fizetnie. A pénzügyi osztályvezető az ÁNTSZ-től más információt kapott, a doktornő jelezte feléjük, hogy mégsem tudja vállalni november 30-ig a helyettesítést.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy felhívta a doktornőt, aki egyelőre nem tudott pontos választ adni. A könyvelőjével egyeztet, majd a testületi ülésig választ fog adni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az érintett polgármesterekkel szerdán fogják megbeszélni a továbbiakat. Úgy gondolja, hogy a partner önkormányzatok egy része nem fog harcolni a praxisért. Több betegkártyát már elvittek innen. Rendezni kell a jogi vonatkozásokat is. Nem áll fenn a veszélye egy darabig, hogy a jogot Badacsonytomaj elveszíti, de bizonyos idő után vegyes körzetet alakíthatnak ki. Erre olyan orvossal van lehetőség, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel. Sajnos a háziorvosunknak nincs ilyen végzettsége. Sellyei Gábor leírta a tisztázandó kérdéseket. Pld. vannak a rendelőben olyan eszközök és bútorok, melyek a Bt. tulajdonát képezik. Szeretnék, ha ezeket megfelelő értéken az önkormányzat átvenné. Ezt pontosítani kell. Voltak pályázaton nyert eszközök, melyért 10 %-os önrészt fizettek. A másik az ott dolgozó hölgy sorsa. Előfordulhat, hogy az orvos hozza a saját asszisztenciáját, helyettesítő orvos esetében felmerülhet, hogy szükséges-e 8 órában a foglalkoztatása. Vannak speciális szoftverek, melyeknek szintén tisztázni kell a jogosultságát. A szerdai tanácskozás célja a tájékoztatás a kialakult helyzetről, illetve tájékozódás a társönkormányzatok hozzáállásáról. Információja szerint a helyi emberek szeretnék, ha megmaradna ez a szolgáltatás, különösen azok az anyukák aggódnak, akik gyermekek várnak, illetve az óvodás és iskolás gyermekek szülei is érdekeltek. A hirdetés eddig csak szakmai lapokban jelent meg, kérte, hogy szélesebb körben is hirdessék a praxist.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni a lehetőséget az orvosok számára.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lakás biztosításával, vagy albérleti támogatással. A környéken csak Tapolcán van gyermekorvos, más településen nincs.

 

Kun István bizottsági tag szerint a rendelőt fel lehetne ajánlani magánorvosi rendeléshez, kedvezményes használatra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy több végzettség esetén ez akkor lehet vonzó, ha ingyen használhatja az orvos. Viszont ekkor a fogorvos helyzetére is vissza kell térni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy praxis állítólag akkor rentábilis, ha ezer fő körül, felett van az ellátást igénybe vevők száma. Itt kevesebb kártya van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

267/2018. (IX:24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság kérdezi, hogy a Nyárfa utca folytatásában hány telek alakítható ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pénzügyileg a Hársfa utca kialakítása nem volt sikeres, de a hozadékában igen. Kialakult egy utcasor, a lakók adót fizetnek, megtöltik a gyerekek az óvodát és iskolát. Sall Csaba 15 évig próbálta a telekalakításhoz szükséges egyeztetéseket lefolytatni, munkája nem vezetett eredményre. Javasolja egy hozzáértő cég vagy személy megbízását. A HÉSZ-ben lakótelkek kialakítására van kiszabályozva a terület. A közút és közművek kialakítása az önkormányzat feladata, ez súlyos pénzeket jelent.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint, ha egy cég kapna megbízást a telekalakításra, akkor nem lenne kedvező a telkek ára. Nem 2,5 millió forintról, hanem inkább 6 millió forintról beszélhetnénk. Így nem a helyiek fognak ott telket vásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gulácsi út bal oldalán is van 7 hosszú telek, melyekkel Nagy Géza nevű úr foglalkozik egy ideje. Ott van egy önkormányzati terület, amire vételi ajánlat érkezett. A Képviselő-testület a területet nem kívánta értékesíteni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e élni kisajátítással.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az emberek hozzáállása különböző. Az a szerencsés, ha pozitív és önkéntes a hozzáállásuk.

 

Kun István bizottsági tag szerint nincs olyan helyzetben az önkormányzat, hogy most 44 millió forintot költsön az út és közművek kialakítására. Ebben az összegben a telekvásárlás még nem is szerepel.

 

Sütő Árpád ügyintéző elmondja, hogy a József Attila utca meghosszabbításában még vannak külterületi ingatlanok is, melyekkel az előterjesztés nem számol. Az előterjesztés a belterületi telkek felosztására, közművesítésére vonatkozik. 19 telekről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem biztos, hogy lakótelkekre lenne szükség, a fiatalok többsége nem akar kertet művelni. El kellene indulni a kulturált tömbházak irányába.

 

Wolf Viktória jegyző szerint egy kerekasztal beszélgetés az ingatlantulajdonosokkal sok mindenre rávilágítana. Ha nem akarják eladni az ingatlant, akkor van lehetőség kisajátításra, de ez 3-4 évig is tarthat. Javasolja felmérni a tulajdonosok véleményét, de pénzügyi szempontok miatt most nem javasoljuk erre önkormányzati források elkülönítését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztető tárgyalással reményt keltenénk az érintettekben, ami nem lenne szerencsés. Azt is mérlegelni kell, hogy a belterületi, de jelenleg mégis alacsony értékű területek közművesítése után a tulajdonos jóval magasabb áron értékesítheti az ingatlanát, közel sem biztos, hogy helyiek részére.,

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy megállapodás köthető-e olyan formában, hogy az ingatlant a tulajdonosok átadják, az önkormányzat megfejleszti, eladja a telkeket és a befolyt bevételből az ingatlantulajdonosok a részarányuk alapján részesülnek. Így az induláshoz az önkormányzatnak nem kell pénzt biztosítani, akkor csinálja meg az utat és a közműveket, amikor biztossá válik a telkek kialakíthatósága.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez nem rossz ötlet, de jobb lenne, ha valaki profit alapon elvégezné ezt az önkormányzat helyett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja levélben megkeresni a tulajdonosokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak most nincs pénze a közművesítésre. Akkor valósulhat meg a telekalakítás, ha valaki megveszi az egész területet mindenkitől, és üzleti alapon megvalósítja.

 

Krisztin N. László polgármester és Dr. Gáli Mihály ügyvéd

10.20 órakor távozott a bizottsági ülésről

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja megkérdezni Sall Csabát, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni az üggyel, hiszen ő 15 évig dolgozott rajta hiába. Egy Hársfa utca mögötti szőlőterület tulajdonosa két éve megkereste az önkormányzatot azzal, hogy eladná a területét, melyen több telek is kialakítható lenne. Ezzel szomszédos az önkormányzati tulajdonú akácerdő.

 

Sütő Árpád ügyintéző elmondja, hogy mindkét ingatlan külterület, a rendezési tervet módosítani kellene. Belterületbe vonásuk esetén hasonló nagyságú területet külterületbe kellene kiszabályozni, a művelési ágból kivonni, ezután lehetnének ott építési telkek. A rendezési terv szerint a Hársfa utcával szemben, illetve a József Attila utca mellett lehet építési telkeket kialakítani, illetve a Káptalantóti úton a volt szolgáltató üzemig, a másik oldalon pedig jóval beljebb van a belterület határa.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat a bizottság megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Javasolja megvizsgálni, hogy a település közigazgatási területén belül hol lehetne építési telkeket kialakítani. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

268/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte az abban foglaltakat tudomásul vesz és javasolja megvizsgálni, hogy a település közigazgatási határán belül hol alakíthatók ki építési telkek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Kun István 10.28 órakor távozott a bizottsági ülésről

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

269/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását, a pályázat kiírását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

270/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja az ingatlan további pályáztatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy volt érdeklődő. Az önkormányzatnak szüksége van pénzügyi forrásokra, ezért javasolja a pályázat ismételt kiírását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy még egyszer legyen kiírva a pályázat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

271/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg két közbeszerzési eljárás van folyamatban. A Zöld Város kialakítása Városháza térre vonatkozó része és az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, melyek beadási határideje október 2.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon pályázatnál a munkaterület átadása megtörtént-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szeptember 26-án lesz a szerződéskötés és a munkaterület átadása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol van a kerékpárút nyomvonala. A parkolók kialakítása során oda kell figyelni rá.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Gödör ABC-nél lévő parkolón átmegy, de csak felfestés lesz, a parkoló autókat nem zavarja. A Kert utcában szintén felfestés lesz, a parkoló az iskola előtt lesz kialakítva, a kerékpárút nem érintkezik a parkolóval. A József Attila utcában az építés során várhatók súrlódások. A kivitelezés határideje 75 nap.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az MLSZ programról kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a mobil lelátóhoz az alapozást meg kell csinálni. A helyét az önkormányzat választja ki, az öltözővel szemben, a pálya közepére javasoljuk, az elhelyezéséhez 30 db pontalapot kell kialakítani.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője jelezte, hogy az ősz folyamán a járda építésen kívül nem tud semmilyen munkát bevállalni, nincs több kapacitása.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzatnál nincs előirányzat ilyen célra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Sportegyesület elnöke az egyesületi tagokat kérje fel, hogy társadalmi munkában csinálják meg az alapokat. A betont illetően az anyagköltség 50 eFt-os tételt jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pálya a VN Kft. vagyonkezelésében van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Bolla József ügyvezető megérkezését követően ismerteti, hogy mi a bizottság kérése a Kft. felé.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a dolgozók nagy része szabadságon van, illetve a nyári túlórák miatt nem dolgozik. De a testület utasítását végre fogják hajtani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző a 150 férőhelyes lelátót javasolja megosztani, mert egy kandeláber miatt a kilátás korlátozott lenne. Ez plusz 94 eFt-ba kerül. 30 db gödröt kell kiásni, 2 m3 beton szükséges hozzá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése pályázatról és a Zöld Város kialakítása pályázatról kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az első esetében a héten indul a közbeszerzés, a költségvetés kell még összerakni.  A Városháza térre vonatkozóan pénteken elindult a folyamat. A strand és alsó parkra vonatkozóan a héten indul, a költségvetést a strand esetében még át kell nézni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I.-II. határozati javaslat elfogadását javasolja, illetve egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület utasítsa a VN. Kft-t a lelátóhoz szükséges 30 db pontalap elkészítésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

272/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a testületnek, hogy utasítsa a vagyonkezelő VN Kft-t a 150 férőhelyes mobil-lelátó telepítéséhez szükséges 30 db pontalap elkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy tavaly az önkormányzat támogatta a Mentőszolgálatot, az idén fedezet hiányában nem javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 50 eFt támogatást javasol.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ne legyen automatikus a támogatás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki fedezet hiányában a kérelem elutasításával  és a II. határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

273/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Fedezet hiányában javasolja a kérelem elutasítását. Kéri, hogy aki ezzel és a II. határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

274/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

275/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Földházi János ügyével kapcsolatosan megjegyzi, hogy 25 m2-es garázs után fizeti az adót, amit egyébként fatárolóként használ.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az építési engedélyt garázsra kapta meg, eszerint kell fizetnie.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Menü Kft. szellőző rendszerének kiépítésére nagyon magas összegű ajánlat érkezett, a határidő pedig lejárt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beszerzési szabályzat mindenkire vonatkozik, az ajánlatot a szabályoknak megfelelően kell megkérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

276/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin

bizottság elnöke

 

 

 

Kun István                                                          Nagy Lajos

jegyzőkönyv hitelesítő                                        jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!