2018.08.27. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 11/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. augusztus 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Bolla József                 ügyvezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2018. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 25 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a 8-16 napirendi pont legyen először megtárgyalva, mert Nagy Miklós bizottsági tagnak és neki is fél 10-kor el kell menniük.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalását Laposa Bence bizottsági tag által kért sorrendben támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2018. (VIII.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. augusztus 27-i soros ülésének módosított napirendjét 25 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. 028/9. hrsz-ú ingatlan (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Schramm László vételi szándéka Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Földházi János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 11. Bölcsődei ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 12. Ösztöndíj programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Magyar Állam részére víz és szennyvíz csatorna szolgalmi jogról történő hozzájárulásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Pál-Kiss Nikolett kérelme üzlethelyiségre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 2018. évi Balaton Díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két hete az érintettekkel, - közbeszerző, műszaki szakemberek, ügyvéd úr, stb. – egyeztetést történt. Most a közbeszerzés kiírása előtt állunk. Javasolja a Tájház udvar és a badacsonyi alsó park, strand bejárat kapcsán megszólított gazdasági szereplőket meghívni ajánlattételre.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a rendkívüli ülésen Balassa Kornél egyéni vállalkozó neve és a Rostfrei-Profi Kft. is felmerült. Javasolja most a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a testületi ülésen az még módosítható.

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a gazdasági szereplőket érintően a testületi ülésen történjen meg a végső döntés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a gazdasági szereplők vonatkozásában a testület döntsön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

233/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, a gazdasági szereplők vonatkozásában az ülésen hoz döntést.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Polgármestert, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester átadja a szót a Jegyző asszonynak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Gerencsér Tamás pályázati ügyintézőnél pályázati ellenőrzésen van, ha befejeződik, akkor tud az ülésen jelen lenni. Az ajánlatok nála vannak. Az ajánlatokat ismerteti. Három ajánlatot kértünk be.  Takács Balázs ajánlata a legkedvezőbb, az akcióterületi tervre bruttó 1 millió forintos, a fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon című pályázathoz bruttó 500 eFt-os ajánlatot adott. A kerékpáros MTA-hoz kapcsolódóan nem érkezett ajánlat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a napirend tárgyalását elhalasztani, amíg a pályázati ügyintéző megérkezik.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslatban foglaltak támogatását azzal, hogy az ajánlatokról a Képviselő-testület döntsön.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

234/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, az ajánlatokról a testület ülésén javasolja a döntést meghozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Polgármestert, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az energetikai pályázathoz kapcsolódóan módosítást kértünk, amit a MÁK elfogadott. Ezt a módosítást is szerződésbe kell foglalni. Javasolja a határozati javaslat támogatását, mivel ez az önkormányzat érdeke.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

235/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

028/9. hrsz-ú ingatlan (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával. Jelen helyzetben nincs rá pénz, megújítani sem tudnánk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

236/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

028/9. hrsz-ú ingatlan (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Javasolja az ingatlan további pályáztatását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

237/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Javasolja a Fűzfa utcai ingatlan további pályáztatását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

238/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlant a Képviselő-testület értékesítésre meghirdette, egy pályázat érkezett. Az Andonik Kft. az óvadékot befizette, pályázata a testület elveinek és kívánalmainak megfelel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testületi ülésen a TV nyilvánossága előtt ismertesse az un. Angol-ház jövőbeni funkcióját.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Kft. szerteágazó tevékenységet folytat, mellyel a település is fellendíthető. Javasolja az ingatlan eladását a pályázó részére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület azért döntött az ingatlan eladása mellett, mert az állagmegóvására, felújítására nincs szabad forrása. A pályázó elfogadható koncepciót tett le, reményeink szerint nem a jelen állapot konzerválásáról van szó, hanem megvalósítja a bemutatott programot. Az önkormányzat jól gazdálkodik a vagyonával, 40 millió forintot nyer az ingatlan eladásával, mely a fejlesztésekre visszaforgatható, illetve az objektum is megújul. Elmondja, hogy a testület korábban megbízta az ügyvéd urat azzal, hogy az ajándékozási szerződést vizsgálja át. Kérdezi, hogy van-e olyan passzus, ami az eladást gátolná.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy meglátása szerint nem köti az önkormányzatot semmi.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a vételárat fejlesztési tartalékba tenni. Kérdezi, hogy a pályázat minden feltételnek megfelel-e, és hány éven belül kívánják megvalósítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ehhez rendeletet kell alkotni. Az önkormányzatnak általános tartaléka van, mely jelentősen csökken. Ezért megfontolásra ajánl minden keretet csökkentő tételt. Az összeget javasolja a szakma részéről kizárólag fejlesztési forrásokra elkülöníteni. Elmondja, hogy a pályázathoz mindent becsatoltak, a munkálatokat ebben az évben elkezdenék, és a jövő szezonra kívánják befejezni az ajánlatban foglaltak szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

239/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Schramm László vételi szándéka Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Polgármestert, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy Nagy Lajos nevű úr évek óta próbálkozik a tapolcai út mellett lévő ingatlanok összevonásával azzal a céllal, hogy ott építési telkeket lehessen kialakítani. Azt szerette volna, hogy az önkormányzat vállalja fel ez a munkát és a kapcsolódó költségeket. Itt van az a 2748 m2-es önkormányzati terület is, melyet a kérelmező meg szeretne vásárolni.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat értékesíteni kívánja, akkor értékbecslést kell készíttetni, ami kb. 15 eFt-ba kerül. Ha ott közút kerülne kialakításra, akkor az önkormányzatot is terheli a kötelezettség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a városnak az lenne az érdeke, hogy ott egy HÉSZ által is támogatott lakóterület jöjjön létre, bár az önkormányzatnak is súlyos kötelezettségei lennének, melyhez a mintegy 60-100 millió forint forrást nem látja. A HÉSZ-ben ezen a részen 150 lakóterület van kijelölve, illetve az edzőpálya és a Ringa közötti területen 24 telek alakítható még ki, melyet korábban Sall Csaba próbált intézni. Az érintett ingatlantulajdonosok egyetértése szükséges, de nem támogatta mindenki. A lakosság részéről lenne igény a lakótelkekre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az értékbecslést megkérni. Megjegyzi, hogy ha az ingatlanokat a piaci szereplők megszerzik, az önkormányzat nem tud beleszólni a folyamatokba.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha magánszemély vagy cég felvásárolja a területeket, és ott építési telkeket akar létrehozni, kinek a kötelezettsége a közművek kiépítése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzaté.

 

Kun István bizottsági tag ebben az esetben nem támogatja a terület értékesítését, mert az önkormányzat kényszerpályára kerülhet.

 

Krisztin N. László polgármester meggondolandónak tartja, hogy a Ringa melletti terület vonatkozásában az önkormányzat megpróbálja menedzselni a telekalakítási folyamatot. Esetleg megbízást kaphat egy ingatlankezelő szervezet, aki minden ingatlan tulajdonossal egyeztet. Egyik út, hogy mindenkitől megvásárolja az önkormányzat az ingatlanát, amit társasházak építésére kiajánlhatunk, vagy kimérethetünk lakótelkeknek. A másik út, hogy csak fizikailag menedzseli, bár így is felmerül az út és a közművek kialakításának kötelezettsége. Hasonló volt a helyzet a Hársfa utca vonatkozásában, de ott a terület jelentős része önkormányzati tulajdon volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Hársfa utcával szemben egy virágkertészet működik. Kérdezi, hogy kinek van erről információja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tud róla. Kéri, hogy a közterületfelügyelők nézzék meg.

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy áprilisi értékbecslés van az ingatlanra. Ha a testület nem kívánja értékesíteni, akkor nincs szükség újabbra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja nem támogatni az ingatlan értékesítését, illetve új értékbecslés készíttetését, és kéri, hogy aki a II. határozati javaslattal és azzal egyetért, hogy kérjék fel a Hivatalt a Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezésére kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

240/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Schramm László vételi szándéka Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú ingatlanra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felkéri a Hivatalt a Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Földházi János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kérelmező a garázsa alatti önkormányzati területet szeretné megvásárolni. Kérdéses, hogy ki lehet-e szabályozni ekkora területet a HÉSZ-ben. A terület a Csiki parkolóhoz tartozik, csak a kiszabályozást követően tudná megvenni a kérelmező.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg az egész tér egy hrsz-on van. Elmondja, hogy a 90-es évek elején kapott építési engedélyezési dokumentációban nem található meg az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a földtulajdon és az épület tulajdonjoga elválik egymástól. Kérelmezőnek földhasználati joga van, nem feltétlenül szükséges a tulajdonjogot megszereznie.

 

Laposa Bence és Nagy Miklós bizottsági tagok 9.25 órakor távoztak a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 3 fő

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy kérelmező szeretné a tulajdonjogot megszerezni, de ennek feltételeit nem ismeri. Valamikor régen a garázs külön helyrajzi számon volt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy megoldás lehetne, hogy a garázs alatti terület a társasházhoz tartozna, de ezzel közös tulajdonba kerül. Ehhez az érintettek valószínűsíthetően nem fognak hozzájárulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kibékíthetetlen ellentét van a lakosok között, pereskedtek is egymással, az ügyvéd úr segítségével sem sikerült rendezni a problémát. Nem engedhető meg egyik kérelmezőnek a 22 m2-es terület kiszabályozása, ráadásul 100 %-os beépítettséggel, másnak pedig nem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden lehetőséget megpróbálunk az ügyfél tájékoztatása mellett. A határozati javaslat erre adna felhatalmazást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy el kell magyarázni a kérelmezőnek a jogi lehetőségeket. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

241/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Földházi János ingatlan vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tárgyban hozott tavalyi határozat tanévre szól, ezért kellett behozni a testület elé. Meg kell gondolni, hogy a kérelmet a testület minden évben megtárgyalja, vagy dönt arról, hogy visszavonásig érvényes.

 

Kun István bizottsági tag javasolja visszavonásig bevállalni a gyerekek szállítását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal és azzal, hogy a gyerekszállítást a határozat visszavonásáig vállalja fel az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

242/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a gyermekszállítást a határozat visszavonásáig vállalni javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Bölcsődei ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bölcsődei étkeztetés vonatkozásában rendeletet kell alkotni. A gyerekek gondozása térítésmentesen történne. A Menü Kft. megadta, hogy mennyiért vállalja a gyerekek négyszeri étkeztetését. A szülőknek 490 Ft hozzájárulást kellene fizetniük.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a nyersanyag norma 387 Ft + ÁFA, azaz 491 Ft, ezt kell az ingyenes ellátásra nem jogosult szülőknek kifizetni. Megjegyzi, hogy a normatíva elvileg közel fedezi a költségeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy úgy tudja 7 fő, kb. 2,5 éves kor körüli gyermek fog járni a bölcsődébe, így jelenleg egyfajta ételt kell biztosítani, de fel kell készülni a csecsemős korosztályú gyermekek étkeztetésére is. Az óvoda tálaló-melegítő konyhája rendelkezésre áll. A bölcsőde kap normatívát, de nem tudjuk, hogy ez mennyiben fogja fedezni a költségeket. Ha a gyermek után nem kell a szülőnek fizetni, akkor 959 Ft/fő/nap összeg terheli az önkormányzatot. A rezsiköltségek vélhetően csökkennek, mivel az épület hőszigetelése megoldódott. A bölcsődei eszközök beszerzése megtörtént, 3-5 évig erre nem kell költeni. A működési kiadásokra mintegy 100 eFt-ot tervezünk. Ha egy gyermek huzamosabb ideig beteg, arra az időszakra nem igényelhető le a normatíva, ezért azt átlagban 4 – 4,5 gyerekre igényelhetjük le, valószínűsíti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem nyereséges szolgáltatás, más szempontokat kell figyelembe venni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az évi normatíva gyermekenként jelentős, de biztos adatokat a MÁK adattáblája után tudunk. A két dolgozó bére és járulékai biztosítva van. A bölcsődei szolgáltatás egy plusz szolgáltatás, melyre hosszú évek óta igény mutatkozott. A működési engedélyt a napokban megkapják.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

243/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bölcsődei ellátásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Ösztöndíj programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy EFOP-os elnyert pályázat részeként 30 középiskolás gyermek ösztöndíj támogatását vállaltuk 10 hónap időtartamra, 12.815 Ft/hó/gyermek összegben. Ennek fedezete a pályázatból rendelkezésre áll. Mintegy 50 gyerek van a közigazgatási területünkön, aki a korosztályban érintett, de 30 gyerek támogatására van keret. Dönteni kell arról, hogy a diák kevesebb pénzt kap, vagy egyéb szempontrendszer szerint történjen a differenciálás, mely szociális alap nem lehet. Harmadik verzió, hogy az önkormányzat kiegészíti a pályázati pénzt, de ezt jelen helyzetben nem javasolja. Megoldás lehet a tanulmányi eredmény figyelembevétele.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a szakiskolába, illetve szakközépiskolába, szakgimnáziumba járó diákok kapjanak ösztöndíjat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kizáró ok-e, ha valaki már kapott egyéb önkormányzati támogatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő diák 12-14 fő,   Arany János ösztöndíjas 4 fő, ők szociális alapon kapják a támogatást. Nincs adatunk, hogy a diákok közül hány fő vesz részt szakképzésben, illetve gimnáziumi oktatásban, vagy ki kollégista.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a testületi ülésre pontosítani az adatokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az adatok kerüljenek pontosításra a felmerült szempontok szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

244/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ösztöndíj programról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, további pontosítással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a változások átvezetése megtörtént, leaktualizáltuk a vagyonkezelésbe adott ingatlanok körét, illetve azokat melyek egy része eladásra került, illetve az önkormányzat az elmúlt időszakban szerezte őket. Jelen tervezet a 2018. április után bekövetkezett változásokat tartalmazza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezen változásokat a VN. Kft. ügyvezetőjének is nyomon kell követnie, pld. a fűnyírások szervezésével összefüggésben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

245/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervet leaktualizáltuk. Időközben módosításra került az ABC parkoló esetében a dátum, június 7-re változott. Szerepel a tervezetben a GINOP pályázat, a művelődési ház és a Zöld város 2 közbeszerzése, illetve a kerékpáros fejlesztésnél két ütemre bontottuk az eljárásrendet.  Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, a közbeszerzési tervre, illetve a közbeszerzési szabályzatra vonatkozóan. Kéri, hogy mindkettőről szavazzon a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

246/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az I. félévi gazdálkodásról már nem kötelező beszámolni, de fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület képet kapjon.  Minden esetben, az intézményeknél is, a takarékos gazdálkodást tartjuk szem előtt. Az önkormányzatnál némely tétel teljesülése alacsony, ez azért jelentkezik, mivel a teljesítés nem időarányos a hónapokat tekintve.  Az IFA bevételeknél minimális növekedés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A nagyobb szálláshely kiadók jelentős összegeket produkálnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. Kft. turisztikai jellegű bevételei hogyan alakultak.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy negyedévenként számolnak be. Az augusztusi adatok még nem állnak rendelkezésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési számláján 70 millió forint körüli összeg van, melynek egy része kötelezettséggel terhelt, a szabad pénzeszköz kb. 34 millió forint.  Folyamatos a változás. A testületi ülésen pontos adatokkal fog szolgálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

247/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a bevételi és kiadási oldalon azokat a plusz dolgokat vettük be, mint például az önkormányzati szennyvízcsatorna támogatás, melyet a DRV-hez át kell utalni. Szerepel a Borhétre kapott érdekeltségnövelő támogatás, a közfoglalkoztatás összege, illetve az átcsoportosításoknál a testületi döntések és néhány technikai átcsoportosítás van a pályázatok miatt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület részére a Borhéthez 3 milliós tételt szavazott meg a testület. Kérdezi, hogy ennek a teljesülését ki ellenőrzi, és megtörtént-e az elszámolás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre külön szerződés készült. Az Egyesületnek elszámolási kötelezettsége 2019. január 31-gyel van. Javasolja, hogy a BVKI figyeljen oda a vállalt programok megvalósítására, ők működnek együtt, a hivatal nem tudja kontrolálni véleménye szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a BVKI vezetője kérjen egy beszámolót a CÉH Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy a szerződésben lerögzített programok teljesültek-e, illetve milyen érdeklődés mellett. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

248/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlan a Szénégető dűlőben van, osztatlan közös tulajdon, 42 ingatlantulajdonossal.  Javasolja a Földhivatallal egy földhasználati megosztási vázrajz készíttetése mellett az ingyenes felajánlás elfogadását. Úgy gondolja, hogy többen is odaadnák a részüket, ha ez elkészülne. Javasolja a többi ingatlantulajdonost is megkeresni, nyilatkozatukat kérve. Különben mindig a jelen helyzet marad.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Hegyközség idejében az üzletrészek arányában lett ez a terület szétosztva, azonban már nem gondozzák. 3 évvel ezelőtt a Magyar Állam lehetőséget adott az osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére úgy, hogy a Földhivatalnak ingyen, 1/1-es tulajdonba adták az ingatlanokat. Voltak, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel. Egy kisebb terület kipucoltatása közel 100 eFt-ba került. A terület tulajdonosainak jelentős része külföldön van, másik részük meghalt, nincs kivel egyeztetni. Az önkormányzat egyébként sem tudna ezzel a területtel semmit kezdeni. Vannak olyan részek, melyek pontosan ki vannak tűzve, jogtiszta tulajdonok jöttek létre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy a Földhivatal csak az összes tulajdonostárs hozzájárulásával tehet bármilyen bejegyzést, tehát ezt nem tehette volna meg.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint jogilag ez valóban nem tiszta. A területek művelési ága még mindig szőlő és szántó.  Ez csak egy elvi határozat lesz, nem tudjuk mikor realizálódhat.

 

Nagy Lajos bizottság tag nem javasolja a felajánlás elfogadását, mert sokan élnének ezzel a lehetőséggel, az önkormányzatnak csak gondot jelentenének ezek a területek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki nem javasolja a felajánlás elfogadását, és így a II. határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

250/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Magyar Állam részére víz és szennyvíz csatorna szolgalmi jogról történő hozzájárulásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a DRV. javára történne a bejegyzés a megállapodás szerint, de nem tudjuk, hogy hogyan fogja átvenni. A szolgalmi jogi megállapodás 13. pontja szerint a DRV. Zrt. a vagyonátadás során a Magyar Állam nemzeti vagyonkezelőjének meghatalmazotti képviseletében jár el a szolgalmi jog tekintetében a későbbiek során.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja elutasítani, az önkormányzatnak nincs ehhez köze.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan a temető melletti utcában van. A vezeték megépült, a kérelmező valószínűleg üzemeltetésre akarja átadni. A szolgalmi jogi bejegyzés kikényszeríthető, csak az eljárás húzható el nemleges döntéssel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

251/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Állam részére víz és szennyvíz csatorna szolgalmi jogról történő hozzájárulásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Pál-Kiss Nikolett kérelme üzlethelyiségre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a 60 napos felmondási idő október 1-én jár le. A pályázatról kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szóbeli értesülései vannak arról, hogy a manikűrös és masszás vállalkozó közösen bérelhető helyiséget keres, ahol folytatni tudják a tevékenységüket.  Most még nem tudjuk a pályázatot kiírni és bérleti jogosultságot sem tudunk biztosítani. Az érintett három vállalkozó aláírta, hogy szeptember 30-án az üzlethelyiségekből kivonulnak, sor kerülhet a munkaterület átadására.

 

Kun István bizottsági tag szerint a vállalkozók problémáit nem az önkormányzatnak kell megoldania. Teremtse meg a vállalkozó a munkavégzésének feltételeit. A tőlük kapott levél szemrehányó, holott ilyen kevés pénzért sehol nem tudtak volna üzletet bérelni. A fejlesztésről időben tájékoztatást kaptak, lett volna idő helyet teremteni maguknak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag két helyet tud javasolni. Az egyik a régi iskola utcában van, a másik a volt cipész műhely.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a régi pártházban, illetve a régi hivatalban is lehetne gondolkodni, hiszen fontos számukra, hogy központi helyen legyen az üzletük. Javasolja levélben értesíteni a kérelmezőket a lehetőségekről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kollégák napi kapcsolatban vannak velük, tájékoztatni fogják őket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

252/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pál-Kiss Nikolett kérelme üzlethelyiségre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a kérelmező építse ki a tűzcsapot a saját költségén, mely a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

 

Tomsics Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy kérelmező tavaly levélben fordult az önkormányzathoz, hogy építse ki a tűzcsapot, melyre a választ megkapta. Részéről ez egy próbálkozás volt.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a tűzcsap költségének megtérítése egy lavinát indíthat el. Korrekt volt, hogy a közútkezelő tulajdonosi hozzájárulását megkérte, de az engedély birtokában tudta, hogy a tűzcsap kiépítését neki vállalni kell. A tűzcsap nem önkormányzati terület ellátását szolgálja.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy egyetért az elmondottakkal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki nem javasolja a költségek megtérítését, és a II. határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

253/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tomsics Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a badacsonyi ABC parkolóhoz Harsányi Gábor, a 1295. hrsz-ú ingatlan társtulajdonosa közlekedési táblát szeretne kihelyezni azzal, hogy reggel 9 és délután 5 óra között csak áruszállítás céljából legyen megengedett a várakozás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy nem tartja indokoltnak a tábla kihelyezését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, és a I. határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

254/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

2018. évi Balaton Díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van javaslata.

 

Kun István bizottsági tag Borbély Tamás borászt javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Vecsey Andrást javasolja, aki minden évben naptárat készíttet a település nevezetességeit felhasználva.

 

Orbán Péter alpolgármester azt javasolja, hogy a bizottság most ne tegyen javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki alpolgármester úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

255/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2018. évi Balaton Díjról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasol a 2018. évi Balaton Díjra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke a Tájház udvarral összefüggésben kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 3 ajánlat érkezett, a közbeszerző a héten írja ki a hiánypótlást 4-5 napos határidővel. A műszaki részét visszajeleztük, a jogi része ma vagy holnap kerül elvégzésre. A testületi ülésen ismét tájékoztatást ad.  A kerékpáros pályázatra is 3 ajánlat érkezett, egyelőre több közbeszerzésünk nincs.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha más építené a parkot és az épületet, az nem jelent-e konfliktust.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint megoldható.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strandi pályázatok kapcsán 1,5 hete az NFÜ részéről pénzügyi ellenőrzésre került sor. Az elszámolást hiánypótlás nélkül elfogadták, a projektet lezárták.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az iskolai fedett tároló kialakításáról, illetve a konyhai pályázatról, a szellőzőre érkezett ajánlatokról érdeklődött a Menü Kft. ügyvezetője.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a konyhai pályázat indul, a szellőzőre még nem érkezett ajánlat. Az ügyvezető asszony türelmét kéri.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a BAHART-tal létrejött-e a megegyezés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy semmiféle választ nem kaptunk eddig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

256/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

257/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd urat, hogy kapott-e felhatalmazást a Spar telek szerződéseinek felülvizsgálatára.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy megvizsgálta a szerződéseket. Véleménye szerint az önkormányzat birtokába nem tudnak visszakerülni a telkek, a szerződések rossz szövegezése miatt nincs mozgásterünk. Erről írásban mintegy 1,5 hónapja tájékoztatta a testületet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri ismét megküldeni a vonatkozó anyagot a képviselők részére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István kéri, hogy a szolgalmi jog bejegyzésekhez kerüljön be, hogy a felső bazársor fejlesztésekor a gépjárművek bemehetnek.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy természetesen így lesz, ez az önkormányzat érdekeinek megfelelően meghatározható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Spar terület övezeti besorolásának módosítását, hogy jelentősen magasabb adótétel legyen megállapítható. Kérdezi, hogy két 2 ha-nál nagyobb gazdasági-kereskedelmi terület létrehozható-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy HÉSZ módosítással igen.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a komoly összegű jelzálogjoggal megterhelt ingatlan kié. Javasolja az illetékes bankkal felvenni a kapcsolatot.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem tudunk egyeztetni a bankkal, nincs ilyen jellegű kapcsolatunk. A kártérítési felelősség vizsgálatát megfontolás tárgyává lehet tenni, az 5 éves kárfelelősségi határidőt is figyelembe kell venni. Az SCD-vel kapcsolatosan volt már ilyen, a vétkességet bizonyítani kell. Ha az ellenfél bizonyítja, hogy rajta kívül álló okok miatt maradt el a fejlesztés, akkor a kárt nem lehet behajtani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szomszédos ingatlantulajdonosok is gátolták az építési engedély kiadását.  Az adózás tekintetében nem lehet diszkriminációt alkalmazni. Ha beépítetlen a terület, akkor jelenleg is telekadó köteles. Ha nem fizetnek, akkor 5 évre visszamenőlegesen, kamattal terhelten behajtható az adó.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy több ezer m2-es kereskedelmi övezetből származó bevétel jelentős lett volna.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a VN. Kft. dolgozóinak premizálásával kapcsolatosan javasolja, hogy a testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvezető esetében a polgármester rendelkezik, a dolgozók esetében pedig az ügyvezető tesz javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a VN. Kft. dolgozóinak premizálására tett javaslattal kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

258/2018. (VIII.27) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a VN Kft. ügyvezetőjének és a VN Kft. dolgozóinak jutalmazásáról hozza meg döntését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                                                           Kun István

bizottság elnöke                                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!