2018.06.25 soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 10/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. június 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        ügyintéző

Bolla József                 ügyvezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Kalmár György            Badacsony Média képviseletében

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke

Part Andrásné               jegyzőkönyvvezető                            (10 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

207/2018. (VI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 16 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 16 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

208/2018. (VI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. június 25-i soros ülésének napirendjét 16 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Helyi Esélyegyenlőségi programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tátika üzletház hasznosítása - értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. „Angol-ház” hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Mékli Bernadett Bt. 2551/9. hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Szociális bérlakás tervezési szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Pályázatokról szóló tájékoztató és pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerdai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Kéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy az ülést vezesse le. Megjegyzi, hogy a testületi ülésre készül egy sürgősségi indítvány, a már megbeszéltek szerint. Jelen napirenddel kapcsolatosan nem kíván kiegészítést tenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a lakosság kapott-e tájékoztatást a tűzgyújtási tilalomról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. Kül- és belterületen sem lehet már tüzet gyújtani a jogszabályok értelmében, illetve az országos tűzgyújtási tilalom miatt is majd figyelemmel kell lenni, ha elrendelik. Komoly bírsággal járhat, illetve eljárás is indulhat, ha a tűzoltóság kivonul egy téves riasztás miatt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy működik-e még a badacsonytomaji önkéntes tűzoltóság.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a helyi tűzoltóparancsnokság az Ajkai Katasztrófavédelmi Igazgatóság alá van besorolva, Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság néven működik. Egyéb önkéntes tűzoltók nincsenek a településen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy nagy meleg esetén vállalják-e a locsolást a településen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről a megyei parancsnokkal szokott egyeztetni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaji Hivatásos Tűoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a rendeletmódosítást a pénzmaradvány rendezése, az időközben megérkezett pályázati támogatások és a Képviselő-testületi döntések indokolják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a harmadik átcsoportosításnál mit jelent a beruházási többletköltség.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a bölcsődei beruházáshoz a Képviselő-testület adta a támogatást a pénzmaradvány terhére. Ez most kerül átvezetésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az óvoda átszervezésével kapcsolatosan a Társulási Tanács az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t és a Társulási Megállapodást módosította. A Társulási Tanácshoz tartozó önkormányzatok szintén meghozták az erre irányuló határozataikat, ezt Badacsonytomajnak is meg kell tennie. Reményeink szerint a bölcsődébe 7 gyermek fog járni, kizárólag Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Salföld területéről. 40 főt meghaladó gyermeklétszám esetén kötelező a bölcsőde indítása, Badacsonytomajon jelenleg 38 három év alatti gyermek él. A felvételnél a székhely település elsőbbséget élvez.  A Hivatal fogja kiküldeni a szülőknek a levelet arról, hogy ha lehetőségük van rá, vegyék igénybe ezt a szolgáltatást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a bölcsőde kialakításának költségeit miért Badacsonytomaj fedezi egyedül. Minden társuláshoz tartozó önkormányzatnak érdeke, hogy minél komfortosabb körülmények várják a gyerekeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a fenntartó önkormányzatok jóváhagyásával olyan megállapodás született, hogy minden olyan beruházást, mely az épületet érinti, Badacsonytomaj Önkormányzata finanszírozza le, mivel az ő tulajdona. A Társulásból való kiválás esetén kérdéses, hogy hogyan lenne ilyen esetben a vagyon megosztva. A gyermeklétszám finanszírozásához hozzájárulnak. Káptalantótiból jelentősebb létszámú gyermek jár ide, ennek ellenére nem kívánnak csatlakozni a Társuláshoz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatokhoz szükség lehet a programra, ezért a határozati javaslat elfogadásával a Képviselő-testület szeptember 30-ig vállalja a dokumentum hatályban tartását. Augusztusban újra a testület elé fog kerülni a HEP, akkor ismételten 5 éves időtartamra fogjuk előkészíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

212/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Esélyegyenlőségi programról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Arról kell dönteni, hogy a további pályáztatást támogatja-e a bizottság, illetve a Képviselő-testület.

 

Kun István bizottsági tag szerint felesleges most újra kiírni a pályázatot, esetleges jelentkező esetén javasolja majd megismételni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a forrásra szükség lenne, ezért javasoljuk a pályázatot újra közzé tenni, több ingatlanos honlapon is megjelentetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ugyanaz a javaslat, mint az előző napirend esetében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

214/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosítása - értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi érdeklődő újra jelentkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke jónak tartaná, ha az ingatlan az önkormányzat kezelésében maradna, pályázati forrás segítségével megújulhatna.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a bíróság előtt eljárás van folyamatban a felperesek és az önkormányzat között, jogalap nélküli gazdagodás vonatkozásában.  A felperesnek 41 milliós követelése volt, mely most 32 millióra csökkent. Nem lenne jó, ha az nyerne bizonyítást, hogy a vételár tekintetében az önkormányzatnak tetemes haszna van, ez a másik fél keresetének megalapozottságát erősítené meg.  Úgy látja, hogy az Ítélőtábla a perbeli ellenfélnek meg kíván ítélni valamilyen összeget a már megítélten felül, mert felhívta őket, hogy tegyenek indítványt a szakértői vélemény kiegészítésére. A következő tárgyalás még nincs kitűzve. Javasolja, hogy a jogerős döntésig ne legyen meghirdetve eladásra az objektum.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

215/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosítása - értékesítés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a „Tátika üzletház hasznosítása –” című napirend napirendről történő levételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

„Angol-ház” hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés szerint a vagyontárgy kikiáltási ára: 40.991.000,- Ft. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottság elnöke kéri a ház udvarát és környékét is rendbe tenni, a gazt levágni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint az ingatlan nem idegeníthető el. Kérdezi, hogy ez igaz-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ügyvéd úr megvizsgálta, úgy nyilatkozott, hogy értékesíthető. Egy szerződésről van szó, nem pedig adománylevélről.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy már akkor is sokszor tárgyalták az un. „Angol-ház” kérdését, amikor ő is képviselő volt. Az adományozónak az volt a szándéka, hogy az ingatlanában szociálisan rászoruló embereken segítsenek. 2016. szeptemberében a BÖÉE kezdeményezésére a testület határozatot hozott, hogy az Egyesület és az Önkormányzat közösen megtekintik, és a testület megvizsgálja, hogy alkalmassá tehető-e közösségi funkcióra. Ez nem történt meg, kéri, hogy a pályáztatás előtt tartsanak közös bejárást.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a testület megtekintette az ingatlant, jelen állapotában, komolyabb beruházás nélkül nem látja hasznosíthatónak. Nem tudna olyan jellegű funkciót javasolni, melyben az önkormányzat részt vállalhatna, kivéve, ha ez hatalmas ráfizetéssel történne.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy sok éve üresen áll a ház, nem érkezett a hasznosítására javaslat. Ezért gondolta a testület, hogy meghirdeti eladásra, mielőtt az állaga tovább romlik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkereste Somogyi Ildikót, aki Tapolcán Idősek Otthonát üzemeltet. A helyszínt megtekintve nem találta alkalmasnak erre a célra, mivel nem alakítható ki megfelelő számú szoba, mellyel gazdaságosan tudná üzemeltetni. Ezen tevékenység mögött már nincsenek olyan komoly állami támogatások, mint korábban, így egységnyi alapterületen a lehető legnagyobb szobaszám az elvárt. Olyan partnerrel is tárgyalt, aki művésztelepként akarta hasznosítani az ingatlant, de ez nagyon távlati elképzelés, így nem folytatták tovább az egyeztetést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a pályázati kiírásban megszabható-e a hasznosítási funkció.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy koncepciót terv kérhető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan állagmegóvására, fejlesztésére az elkövetkezendő 5 évben nem lesz forrása az önkormányzatnak. Készül egy Badacsonyt segítő csomag, az előkészítőknek ezt az ingatlant is megmutatta, de nem találtak hozzá funkciót. Az épület felújítása jelentős összegbe kerül, problémát jelent a megközelítése is. Pld. egy gyermektábor üzemeltetése 1.500 Ft/fő befizetéssel nem lenne gazdaságos, jelentős kiadás okozott volna elsősorban az önkormányzatnak. A szerződés értelmezhető úgy is, hogy értékesítésre kerülhet szociális célú fejlesztésre az ingatlan.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy a testületi döntés értelmében közösen kellett volna a helyszínen megnézni az ingatlant. Az Egyesület és az Önkormányzat együttműködése az elmúlt időszakban jó volt. Előfordulhat, hogy az Egyesületből valaki jó ötletet ad. 2016-tól nem kereste meg őket az Önkormányzattól senki, pedig sok lakossági aláírás szerepelt a benyújtott levélen. Kéri a közös egyeztetést a pályáztatás előtt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy olyan vállalkozókat várunk, akik az épület jövőbeni hasznosítását megoldják, nem pedig javaslatokat.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy bármikor bemehet az Egyesülettől bárki, akit érdekel az ingatlan, de kézzelfogható ötlettel senki nem állt elő eddig.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a BÖÉE tagsága bármikor megtekintheti az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a pályázatot augusztus 16-i határidővel közzétenni, hasonlóan a másik két ingatlanhoz. A kiírásba kerüljön bele, hogy a pályázó készítsen koncepció tervet a rövid és hosszútávú hasznosítás vonatkozásában?

 

Kun István bizottsági tag nem kéri a koncepció tervet szerepeltetni. Ha a BÖÉE-nek van konkrét ajánlata, akkor a pályázatot vissza lehet vonni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázat kiírását javasolja augusztus 16-i határidővel azzal, hogy a BÖÉE tagsága bármikor megtekintheti az ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Angol-ház” hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2018. augusztus 16-i pályázati határidő közzétételével és javasolja a BÖÉE felé az ingatlan megtekintését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy tudomása szerint már megkezdte működését a kerékpárkölcsönzéssel foglalkozó vállalkozó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Tourinform Irodával kooperálnak, nem tudja, hogy milyen alapon. A szolgáltatás viszont nagyon jó, szükség van rá.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy ennél jobb szolgáltatást keveset tud elképzelni, kulturált dologról van szó. Az összes többi, ami a közterületeken történik, sokkal rosszabb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tavalyi állapotok miatt megfogadta, hogy nem lesz többet hasonló helyzet, nem mehetnek oda be autóval, nem piknikezhetnek, stb. Nem engedhető meg, hogy mindenki azt csináljon Badacsonyban, amit akar.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e joga az önkormányzatnak a bírságolásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közparkról van szó, csak azt lehet szankcionálni, aki éppen behajt az autójával.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy a Danubius sorral is kell valamit kezdeni, nem hajlandók fejleszteni az ott lévő vállalkozók semmit.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy mivel a badacsonyi ABC körüli tér megépítésével egy magas szegély keletkezett, a Dísztér felől hajtanak be, a Danubius üzletsor környezete tele van autókkal.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy lehetne-e külön övezetet kialakítani, nagyobb adótétellel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy már külön övezetben vannak. A parkolás megakadályozására a közterületek védelme érdekében „drasztikusabb” megoldást tud csak elképzelni, esetleg láncot is javasol kihelyezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Rizling sori bejárással kapcsolatosan felmerült a talajból feljövő oszlop is. Ilyet el tudna képzelni a Dísztéren a MÁV terület határáig is, az oszlop darabonként kb. 500 eFt-ba kerül.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a MÁV üzletnél a fagyiárus kapott helyet, ismét beszűkült az átjárás útvonala.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ellenőrizni a helyszínt. Javasolja az oszlop kihelyezését az önkormányzat területére azzal, hogy a behajtás 6.00 – 10.00 óra között lehetséges.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az érintettek kaphatnak távirányítót, a behajtás időszaka is leszabályozható.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a testületi ülésre erről történjen meg az egyeztetés, a költségek felmérésével.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ha a bizottság azt javasolná, hogy a kerékpárok kölcsönzéséhez az üzlethelyiség ne legyen bérbe adva, akkor a városüzemeltetésnek kellene átadni, aki folyamatos gondozná a felső bazársor teljes területét.

 

Kun István bizottsági tag szerint a VN. Kft. tárolási célra tudná hasznosítani a helyiséget, a most kapott havi 20 eFt bérleti díj nem számottevő.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint fontos, hogy legyen Badacsonyban kerékpár kölcsönzés és javítás. Azt kellene leszabályozni, hogy ne járjanak be oda az autók.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a felső rész lezárásához a Kis Hableány felől a szükséges oszlopokat megrendelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj 1239. hrsz-ú ingatlanon mechanikus akadályok kihelyezéséhez a VN. Kft. kérheti meg a tulajdonosi hozzájárulást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

217/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Mékli Bernadett Bt. 2551/9. hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ehhez a napirendhez az önkormányzat ügyvédjének a jelenlétére lenne szükség.

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a napirend tárgyalását az ügyvéd úr megérkezéséig elhalasztani.

 

11./ Napirendi pont

Szociális bérlakás tervezési szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérlakások építésének egyik útja, hogy az önkormányzat jelenik meg beruházóként, ingatlanfejlesztőként. Másik lehetőség, hogy előre megkeresi a lehetséges partnert, aki megfizeti a vételárat, melyből az önkormányzat megépíti a lakásokat. Lenne igény a lakásokra, de a következő 2 évben az önkormányzatnak nem lesz pénze a megépítésükre.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a második verzió szerint szokott működni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kell-e kiviteli tervet készíttetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, de most az építési engedélyezési tervdokumentációról van szó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

218/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális bérlakás tervezési szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben 50 eFt-tal szokta támogatni az önkormányzat a gyerekeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 50 eFt támogatással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

219/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft összeggel a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tavaly is nyújtottak be kérelmet, amit a testület elutasított.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

220/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató és pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a napirend tárgyalását elhalasztani, amíg a pályázatokkal foglalkozó ügyintéző megérkezik.

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

221/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a FERÉPSZER Kft. a Római út mellett a támfalat két méterrel hátrább, a telek irányában építette meg.

 

Kun István bizottsági tag szerint valószínű a Közútkezelővel egyeztetve egy lejárót akarnak ott kialakítani. Az út viszont még mindig le van szakadva. Kérdezi, hogy a Szőlőskerttel szemben miért van lezárva az út egy szakasza.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy csőtörés volt, az útnak ez a szakasza nem az önkormányzaté.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy Udvardi Erzsébet háza előtt is rosszul javították ki az aszfaltot. Kéri, hogy 1 héten belül a DRV. I. osztályú minőségben állítsa helyre az utat.

 

Nagy Lajos jegyző elmondja, hogy a Kisfaludy úton a Janó borozónál szintén javítani kell az aszfaltot, illetve a Római úton a Szőlőskerttel szemben, a zászlós ház előtt is. A Kőfejtő úton szintén.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kértük az ügyvéd urat, hogy három utca vonatkozásában írjon levelet. A hivatal kétszer már élt felszólítással a kivitelező felé.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi az ügyvéd urat, hogy Farkas Erzsébet féle ügyben kiment-e a felszólító levél.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy igen, de még nem reagált. Nincs komoly jelentősége a felszólításnak, mert a jogviszony már régóta megszűnt. 2006-ban fel lett szólítva a lakbérhátralék megfizetésére, majd a lakás elhagyására. 12 éve nem tett eleget a kiköltözési kötelezettségének. Az újbóli felszólítás legfeljebb arra szolgál, hogy ismét tudomásul szerez arról, hogy most már el kell hagynia az ingatlant, mert valaki megvásárolná. Végrehajtást kizárólag jogerős bírósági döntéssel lehet keletkeztetni, ha önként nem tesz eleget. A lakás elhagyására június 29-ig kapott határidőt.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi az ügyvéd urat, hogy a Horváth Ép. Kft-t felszólította-e az IBOS utca helyreállítására.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy még nem, de eleget fog tenni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Budapesten erővel azonnal kilakoltatják a családokat, a testület pedig évek óta nem tud érvényt szerezni a határozatának.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy Budapesten lakáshiteles ügyletek vannak. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés esetében azonnali végrehajtásnak van helye. Itt nincs végrehajtható okirat. Ma már a lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba javasolja foglalni, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek – nem fizetnek lakbért, stb. – ő kötelezettséget vállal az azonnali kiürítésre. Jelen esetben a lakásbérleti jogviszony megszűnt, a jogcím nélküli lakáshasználónak 12 éve ki kellett volna költöznie. Ha a határidőre nem költözik ki, lakáskiürítési pert kell indítani, mely hosszú ideig elhúzódhat. Pár napja ment ki a levél, 29-i határidővel. A határozatot 15-én kapta meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozatokat az ülést követően megküldte. A bizottsági ülésen már elhangzott, hogy az ügyvéd úr tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy tájékoztató levélről van szó, nincs joghatálya. A per megindítására kér meghatalmazást. A vevő kérte, hogy az ingatlant az önkormányzat tehermentesítse.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.10 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ha nem költöznek ki, akkor az ügyvéd úr tegye meg a jogi lépést. Kérdezi, hogy a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatosan van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja a Képviselő-testületnek azzal, hogy hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet Badacsonytomaj, 2469/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban a további szükséges jogi lépések megtételére, beleértve a keresetindítást is, ami elősegíti a lakóház mielőbbi kiürítését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozat4t:

 

222/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti, 2469/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban a további szükséges jogi lépések megtételére, beleértve a keresetindítást is, ami elősegíti a lakóház mielőbbi kiürítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Miklós bizottsági tag 11.14 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke a 10. napirendi pont tárgyalásának folytatását kéri. Elmondja, hogy az épület be van jegyezve az ingatlannyilvántartásba, a tulajdoni lapon is szerepel. A használatbavételi engedély rendelkezésre áll az üzletre. Kérdezi, hogy a földhasználati jognak mi lehet az ellenértéke.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Badacsonytomaj 2551/9. hrsz-ú ingatlan a badacsonytomaji strandfürdő. A kereskedelmi épület alatti terület 39 m2, a földhasználati jog alapítása erre irányul.  Ez ingyenesen adható, vagy ellenértéket lehet kérni érte. Nem kompetens abban, hogy mennyi az értéke.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy miért kell földhasználati jogot adni, miért nem elegendő a bérleti jog biztosítása.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha az épület joga elválik a földtulajdontól, akkor az épület tulajdonosát földhasználati jog illeti meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület nem akar olyan helyzetbe kerülni, mint a Bíró féle vagy a Horváth Ottó féle esetben az előző testületek. A földhasználati jogot a /A. elnevezésű földrészletre kérik, az épület alatti területre vonatkozóan. Ezért eddig bérleti díjat fizettek, illetve az üzlet előtti területre is. Földhasználati jog nélkül viszont az épület átépítése nem történhet meg. Nem tudjuk, hogy hogyan épült 20-30 évvel ezelőtt, nem volt feltűntetve a helyszínrajzon sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak a vázrajzon szerepel, a szerződés mellékletében. A felépítmény időközben tulajdonost váltott.  Az adás-vételi szerződésnél csak az ügyfél által átadott iratok állnak rendelkezésre.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha nincs földhasználati joga, akkor nem kerül feltűntetésre az épület, és nem tud vele kezdeni semmit. Az az érdekünk, hogy megújuljon az épület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az önkormányzat vegye meg és hasznosítsa. Különben a strand későbbi fejlesztése során már nem lesz beleszólása, hogy mi történik ott.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs forrás a fejlesztésre, nem javasolja megvenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy eddig bérleti díjat fizettek, ha feltűntetésre kerül, akkor földhasználati díjat fizethetnek.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a földhasználati jog kikényszeríthető-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bírósági úton igen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy vélhetően építési engedély köteles tevékenységet kívánnak végezni. A vázrajz elkészült, 30 m2 térmértékben tartalmazza, hogy az épület feltűntetésre kerüljön. Nincs benne, hogy a földhasználati jogot mennyiért váltják meg.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzlet alatti területért 170 eFt-ot fizet évente.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10 évre vetítve 1,7 millió forintért javasolja értékesíteni a földhasználati jogot. Másik megoldás a felbecsültetése lehet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az önkormányzat tulajdonában van az épületet körbevevő terület. Kérdezi, hogy szolgalmi joga van-e a kérelmezőnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a földhasználati jog az épület mindenkori tulajdonosát megilleti.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az eredeti építési engedély nem egyezik meg a valósággal. Más a formája és a mérete is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az első tulajdonos csak az utca felé árusított zöldséget. Mékliék építették át az üzletet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzletnek önálló villanyellátása van, a víz almérővel ellátott és a strandi csatornára van rákötve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a földhasználati jog jár a kérelmezőnek. Azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat ingyen vagy pénzért adja-e meg. Nyilván büfét kíván üzemeltetni a kérelmező.

 

Wolf Viktória jegyző úgy tudja, hogy ha a testület hozzájárul a ráépítéshez, akkor automatikusan keletkezik földhasználati joga.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ez a hátsó büféknek konkurenciát jelent, nem javasolja. Ezzel a VN. Kft. kerül hátrányos helyzetbe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati büfék közül kettőt ugyanaz a vállalkozó bérel, az egyiket zárva tartva. Ezzel nem ért egyet. A középső büfének új bérlője van, működéséről még nem tud nyilatkozni. A három egybefüggő épület általunk sincs feltűntetve a vázrajzon.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzletek szerződése egy év múlva lejár. Utána új testület és új ügyvezető lesz. Elmondja, hogy a strand beépítettsége a megengedett szinten van, ezért nem tudtak új vizesblokkot építeni. Kérdezi, hogy ha a 30 m2 kikerül, akkor mi lesz.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ez nem jelent változást.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az előtte lévő területtel együtt egy büfé bérleti díja évente 1,5 millió forint. Ez tíz évre 15 millió forint, itt pedig az épület fennállásáig tartó jogról van szó. A tomaji strandon egyébként nem kell még egy büfé, üzletileg az lenne a jó, ha megvennénk és lebontanánk, a többi üzlet bérletét pedig megemelnénk.

 

Kun István bizottsági tag szerint kötelezővé kellene tenni az üzletek nyitvatartását, megállapítva annak idejét is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kereskedelmi egységek nyitvatartási rendjéről és annak bejelentéséről külön jogszabály rendelkezik. Egy üzletnél szezonálisan akár heti szinten be lehet jelenteni a nyitva tartás módosítását.

 

Bolla József ügyvezető javasolja megvárni a következő évet. A harmadik üzletet nem akarta a tavalyi bérlő kibérelni, arra hivatkozva, hogy nem gazdaságos. Úgy tűnik, hogy a három büfé is sok. A strand megújult, sokan dicsérik. A kérelemben jelzett üzletben most strandcikkeket árulnak, az üzlet felújításra szorul. Még egy hasonló profilú üzlet működik, a kettő teljesen felesleges. Nem tart attól, hogy ha megüresedne egy büfé, nem talál gazdára, naponta keresik meg bérleti igénnyel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a földhasználati jogot 15 millió forintban meghatározni. Ha a kérelmező ezt nem fogadja el, akkor az önkormányzat jelentse be megismételt vételi szándékát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

223/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mékli Bernadett Bt. 2551/9. hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti vázrajzon feltűntetett 2551/9/A hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog ellenértékét bruttó 15 millió Ft-ban meghatározni. Amennyiben ezt a felépítmény tulajdonosa nem fogadja el, akkor éljen vételi szándékkal a felépítmény tekintetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Pályázatokról szóló tájékoztató és pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása tárgyú napirend folytatását. Köszönti Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt. Javasolja az előterjesztés szerinti sorrendben megtárgyalni a pályázatokat. Kéri az ügyintézőt, hogy az Egészségház villamos hálózatának korszerűsítésével kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 4 ajánlat érkezett. A legkedvezőbb a Gy-Vill Kft. ajánlata. Az I. ütem csak a várótermek villamos korszerűsítését tartalmazza és a villamos szekrényt. A II. ütem vonatkozik a rendelőkre. A pályázatban 5.304 eFt van. Át lehet csoportosítani az orvoslakás pályázati összegét, mintegy 3 millió forinttal, így 9.047 eFt áll rendelkezésre. A teljes ajánlati összeghez 150 eFt hiányzik.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a vállalkozóval egyeztetni ezen összeg elengedéséről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre nincs mód, mert eredménytelen lesz az eljárás. Javasolja a pályázatban szereplő összeg elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a szerződéskötésre a Gy-Vill Kft-vel kerüljön sor, bruttó 9.192.199,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

224/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

-       a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a villamos hálózat korszerűsítési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) kössön szerződést bruttó 9.192.199 Ft (azaz bruttó kilencmillió-egyszázkilencvenkettőezer-százkilencvenkilenc forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon című projekthez kapcsolódóan az építési munkarész kivitelezésével kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy öt helyről kértünk ajánlatot, a legkedvezőbbet a Gy-Vill Kft. tette, 4.281.921,- Ft összegben. A programra 4,5 millió forint áll rendelkezésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti III. határozati javaslat elfogadásával azzal, hogy a Gy-Vill. Kft-vel történjen meg a szerződéskötés 4.281.921,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

-       a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az építési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 4.281.921 Ft (azaz bruttó négymillió-kettőszáznyolcvanegyezer-kilencszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy az EFOP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzéssel kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy itt 3,4 millió forint áll rendelkezésre. A legkedvezőbb ajánlatot a CsuSza Consulting Kft. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 50.) adta, bruttó 3.043.721,-  Ft összegben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat elfogadásával azzal, hogy a CsuSza Consulting Kft-vel történjen meg a szerződéskötés bruttó 3.043.721,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

-       a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az eszközbeszerzésre a CsuSza Consulting Kft-vel (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 50.) köt szerződést bruttó 3.043.721 Ft (azaz bruttó hárommillió-negyvenháromezer-hétszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásával kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy három ajánlat érkezett be, a legkedvezőbb az Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft. bruttó 2.800.000,- Ft-os ajánlata.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti V. határozati javaslat elfogadásával azzal, hogy az Oppidum-Civita Projektlebonyolító Kft-vel történjen meg a szerződéskötés bruttó 2.800.000,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

-       a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a végleges kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenységének ellátására a Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft-vel (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 8.) köt szerződést bruttó 2.800.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy az előterjesztés szerinti VI.  határozati javaslattal kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a módosítási igény keretében a gyermekorvosi lakás értékesítése esetén a lakás fűtéskorszerűsítésére vonatkozó költség átcsoportosítása szükséges a nem elszámolható építési költségsorra. Testületi döntés kell arra vonatkozóan, hogy a többletönerőt a testület biztosítja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy meddig kell a vételárnak megérkeznie.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nincs adás-vételi szerződés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti VI. határozati javaslat elfogadásával egyetért, a többletönerőt javasolja biztosítani a 2018. évi pénzmaradvány terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti VI. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy a z Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására érkezett pályázatokhoz kapcsolódóan adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a pályázatban 1.480 eFt áll rendelkezésre. Három ajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Virtual English Systems Kft. adta, bruttó 1.270 eFt összegben.

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e másik ajánlattevőt választani. Az Imperial Tender Kft. megbízását javasolja, munkájukkal elégedett volt. 600 eFt-tal magasabb ajánlatot adtak.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy összességében a legelőnyösebb ajánlatot lehet választani, ha ezt választja a testület, akkor a pályázatban vélhetően ezt nem tudják elszámolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja eredménytelennek nyilvánítani az eljárást. Javasolja, hogy a képviselő-testületi ülésen a képviselők ajánljanak újabb cégeket, akiktől ajánlatokat lehet bekérni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

-       TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó eljárást eredménytelennek javasolja nyilvánítani. Felkéri a testületet, hogy az ülésen újabb cégeket jelöljön meg, akitől ajánlatokat kér be.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a TOP – 3.1.1.-15 A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon pályázattal kapcsolatosan szerződést kötöttünk a közbeszerzési eljárás lefolytatására a VeszprémBer Kft-vel. Ki kellene írni az út építésére vonatkozó közbeszerzési részt is. Az indikátort októberig teljesíteni kell. A pihenőkre, csomagmegőrzőkre még nincs ajánlatunk. Ajánlatkiegészítést kértünk a VeszprémBertől. Az egyikre nettó 500 eFt, a másikra nettó 400 eFt-os ajánlatot adott. Az első elszámolható a pályázatban. Egyik lehetőség, hogy felbontjuk a VeszprémBerrel a szerződést, a második eljárásra új közbeszerzést folytatunk le.  Másik megoldás, hogy a szerződés szerint lefolytatjuk az eljárást és a következőre kérünk három ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja megindítani a VeszprémBerrel a leszerződött áron az első közbeszerzési eljárást. A második esetben valamennyit hozzá kell tennie az önkormányzatnak, ezt a polgármester úr saját hatáskörben is eldöntheti. Javasolja elfogadni, mivel nincs idő újabb eljárás lefolytatására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2018. (VI.25) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ajánlati felhívást a testületi ülésen jóvá kell hagyni.

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                                                  Laposa Bence

bizottság elnöke                                                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!