2018.04.18 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 6/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. április 18-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag                                     (2 fő)

Laposa Bence             bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás       műszaki ügyintéző

Berecz Nikolett            igazgató

Sütő Árpád                   ügyintéző

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István és Laposa Bence bizottsági tagok bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2018. (IV.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 14 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 14 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2018. (IV.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. április 18-i rendkívüli ülésének napirendjét 14 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 2. NKA Npművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Amaczán üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz. – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5. hrsz-ú lakás értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett intézményvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a februári soros ülésen a Képviselő-testület döntött arról, hogy meg kell vizsgálni az Egry József Emlékmúzeum pályázat útján történő bérbeadásának lehetőségét. Ehhez a Laczkó Dezső Múzeum Veszprém állásfoglalását kérték, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Múzeum Igazgatóság nem támogatja a bérbeadást. Tegnap éjszaka az Egry József Múzeumban a tűzjelző rendszer tüzet észlelt, közvetlen riasztást adott le a Katasztrófavédelem részére, akik a helyszínre kivonultak. Mivel első alkalommal fordult elő a téves riasztás, nem kellett kifizetnie az intézménynek a kivonulás költségeit. A tűzvédelmi rendszer elavult, mielőbb meg kellene csináltatni, egyébként ez is plusz költséget jelenthet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az idei költségvetésben a 8 milliós üzemeltetési költséget nem tudja az önkormányzat felvállalni. Javasolja megvizsgálni a csökkentett nyitvatartási idő lehetőségét.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a Megyei Múzeum Igazgatóság üzemeltesse az Egry Múzeumot, amennyiben nem járulnak hozzá a bérbeadáshoz.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy zárva legyen a múzeum. A Múzeum Igazgatóság nem fogja bevállalni az üzemeltetést. Vizsgálni kell a csökkentett időben történő nyitva tartást. Segítséget jelenthetne, hogy ha a Turisztikai Egyesület kihelyezett info pontot működtetne az épületben, legalább egy dolgozót biztosítva. A bevételek növelésével kisebb lehetne a veszteség, de nyilvánvaló, hogy ez a tevékenység nem lesz nyereséges.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy az intézmény költségvetésében 2 fő bére van betervezve. Korábban fél éven át heti 6 napot volt nyitva a múzeum.  Kéri Sütő Árpád ügyintézőt, hogy a tűzvédelmi rendszerrel összefüggésben ismertesse a problémát.

 

Sütő Árpád ügyintéző elmondja, hogy a tűzjelző rendszer ellenőrzése megtörtént, nagyon rossz állapotban van. Az érzékelők elhasználódtak, cseréjük szükséges. Az ellenőrzést végző szakemberek javasolták a rendszer átépítését is. Az érzékelők cseréje mintegy fél millió forint, a teljes rendszer átépítése a fejegységek cseréjével együtt 2 millió forint, de új vezetékek behúzása, a felmerülő kőműves munkák a költségeket még tovább növelhetik.

A Katasztrófavédelem most direktben kapja a jelzést, hiba esetében kivonulnak, amit az intézménynek ki kell fizetnie a továbbiakban. A rendszer átkötésével a közvetlen tűzjelzést meg lehetne szüntetni, az értesítést az intézményvezető vagy megbízottja kapná, ezt a jogszabály megengedi.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy az intézményvezető tegyen javaslatot arra, hogyan lehetne csökkenteni a nyitvatartási időt, két fő alkalmazásával megoldva. Javasolja megvizsgálni diákmunkások bevonásának lehetőségét. A tűzjelző rendszerrel kapcsolatosan javasolja, hogy ne legyen közvetlen jelzés a Katasztrófavédelemhez, ha az nem feltétlenül szükséges a képek biztosításához.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyeztetett a Munkaügyi Hivatallal, ahol elmondták, hogy korlátozott számban lesz lehetőség diákmunkára, a létszámról még nincs információja.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a legkedvezőbb biztosítás 622.680 Ft. Két fő bére 6 hónapra minimálbéren számolva mintegy 2 millió forint. 2015-ben szakfelügyeleti ellenőrzés kapcsán írta le a szakfelügyelő, hogy a múzeumot legalább 6 hónapig nyitva kell tartani.  A 6 milliós költségvetés a két fő bérét, a riasztó rendszer kötelező karbantartását, a klíma és páraelszívó rendszer karbantartását, rezsiköltséget és biztosítási költséget, illetve állagmegóvási munkálatokat tartalmaz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a múzeum működtetése soha nem lesz rentábilis. A bérköltség csökkentésére diákok foglalkoztathatók, illetve a nyitvatartási idő csökkenthető. A diákok általában két nyelvet beszélnek, ezzel a szolgáltatás színvonala tovább növelhető.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a képek igénylését mielőbb meg kell tenni, ezért kérte, hogy a rendkívüli ülésen történjen döntés. Elmondja, hogy a belépőjegyekből 1.760 eFt bevétel származott tavaly, illetve bizományosi értékesítésből volt még bevétel a múzeum tekintetében. Az Ajka Kristály sajnos megszüntette az értékesítést ebben a formában.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint vizsgálni kell, hogy az érdeklődés hogyan növelhető, illetve a felnőtt belépőjegy ára emelhető-e.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy törvény által szabályozott, hogy a felnőtt jegy árának a felébe kerül a diák és a nyugdíjas jegy ára. Megvizsgálták a jegyárakat, azok az országos szintnek megfelelnek. A diákok száma jelentősen csökkent, ezért egyeztetett a KLIK-kel, illetve tájékoztatókat küldött ki az iskolák felé.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke országos szinten minden középiskolának javasolja megküldeni a Múzeumra vonatkozó tájékoztatást. Kérdezi, hogy a tűzjelző rendszert kik jogosultak felújítani.

 

Sütő Árpád ügyintéző elmondja, hogy a tűzjelző rendszer felújítását csak a Katasztrófavédelem által elfogadott tűzvédelmi szakember végezheti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a hétfői soros bizottsági ülésig kéri tisztázni, hogy milyen időszakban nagyobb a múzeum látogatottsága. Kéri, hogy aki a csökkentett nyitvatartási idő vizsgálatával, a tűzjelző rendszer felülvizsgálatára árajánlatok bekérésével, a Katasztrófavédelem felé a közvetlen jelzés megszüntetésével, illetve a képigénylés elhalasztásával egyetért az elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

126/2018. (IV.18.)  Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Laczkó Dezső Múzeum állásfoglalását megismerte, azt tudomásul veszi.

Javasolja csökkentett nyitvatartási idővel, nyitvatartási napokkal üzemeltetésre az intézmény felé az Egry József Emlékmúzeumot, melynek vizsgálatára felkéri az intézményvezetőt.

Javasolja továbbá a tűzjelző rendszer felülvizsgálatára árajánlat bekérését, illetve a közvetlen jelzés katasztrófavédelmi hatóság felé történő jelzésének felülvizsgálatát is.

Javasolja a képigénylés elhalasztását a tűzjelző rendszer felülvizsgálatáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

NKA Npművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény kapcsán a pályázat összeállításra került, április 23-án éjfélig nyújtható be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

127/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

NKA Npművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a napirendek között szerepel a gyerekorvos által bérelt lakás értékesítésére irányuló kérelem. A lakás hasznosításának közzétételéhez szükséges a vagyonrendelet módosítása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, három árajánlat érkezett. A bíráló bizottság javasolja a testület felé a közbeszerzési eljárás érvényessé nyilvánítását és a Szorgos Fuvar Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) nyertességének elfogadását. Ajánlattevő a hiánypótlást teljesítette. A munkaterület átadására kedden kerülhet sor, 45 napos befejezési határidővel. A pályázati mérföldkőnek megfelelően tudunk haladni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ott bolt üzemel, amit a vásárlóknak meg kell tudni közelíteni. Erre megoldást kell találni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy 4.527.592,- Ft-ot hozzá kell még tenni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

129/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlanra mintegy 40 millió forintos értékbecslést kaptunk, a vagyontárgy javasolt kikiáltási ára 80 millió forint. Kérdéses, hogy a testület meg kívánja-e pályáztatni a területet.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a 3 fenyő alatti másik ingatlannal mi történt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd urat felkértük a bérleti szerződés áttanulmányozására és véleményezésére. Az anyag a soros ülésre kerül előkészítésre.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy személy szerint nem szeretné eladni az ingatlant, mivel helyi vállalkozó szőlőként műveli. Ha a testület mégis úgy dönt, akkor 80 millió forint legyen a kikiáltási ár. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy a Káptalantóti úton az Idősek Otthonának építéséhez, illetve a Spar üzletház építéséhez biztosított telkeket miért nem veszi vissza az önkormányzat. Egyeztetést kell kezdeményezni a tulajdonosokkal, hogy meg kívánják-e valósítani az ígért fejlesztést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Spar telek kapcsán a komplexum megépítésére volt építési engedély, tudomásunk szerint a tábla kihelyezésével az építkezést megkezdték. Visszavásárlási jogkör egyik ingatlan esetében sem volt kikötve. A Három fenyő alatti terület esetében már igen. A hivatal nem kötelezheti az építkezés megvalósítására, mivel nincs erre hatásköre, a gyommentesítésre tudunk felszólítást küldeni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja az ingatlant 80 millió forint kikiáltási áron meghirdetni, ezt az összeget nem csökkentené.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

130/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy javasoljuk a pályázat benyújtását, erre általában nyerünk is támogatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tavaly 500 eFt-hoz kaptunk 190 eFt-ot. Az Intézményvezetővel történt egyeztetés szerint a költségvetésben biztosított 450 eFt önrész felhasználásával szeretnének pályázni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

131/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző évben 7-8 millió forint körüli összeget kaptuk, az idén is ez várható. A pénzt 3 napon belül át kell utalni a DRV-nek, meghatározott célra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

132/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Amaczán üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat elbírálásától számított 15 nap után lehet a szerződést megkötni. A benyújtási határidő május 5. lenne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

133/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Amaczán üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérlő jó gazdaként rendben tartotta az ingatlant, az idei szezonban még a pályázat miatt is megoldható a helyiség bérbeadása kerékpárok tárolása céljából.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a vállalkozó jól és korrekten dolgozik, maximálisan segít mindenkinek. Javasolja a kérelmének befogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

134/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottság elnöke kéri utánajárni, hogy korábban ki érdeklődött az ingatlan iránt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az ingatlan további pályáztatását. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz. – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az ingatlan használója befizette-e az elmaradt tartozását. A határidő lejárt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tegnap kért csekket azzal, hogy a tárgyhavi bérleti díjat és talán valamennyit az elmaradásból befizet.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a lakás megpályáztatását azzal, hogy a jelenlegi lakáshasználónak is van lehetősége pályázni és megvenni az ingatlant.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a könyvszerinti érték vagy az értékbecslésben szereplő összeg szerepeljen a pályázati kiírásban.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a könyvszerinti érték, 8.451 eFt legyen a kikiáltási ár, a pályázat benyújtásának határideje pedig május 5. 14.00 óra. Nem fizetés esetén a tartozásukat végrehajtás alá fogjuk vonni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ha más nyeri el a lakást, akkor mi várható.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlant nem lakottan hirdetjük, az ott illegálisan tartózkodókat ki lehet lakoltatni. Ha az új tulajdonos beleegyezik, hogy ott maradjanak, akkor az új tulajdonos bérleti szerződést köt velük.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a lakáshasználó megkereste azzal a kérdéssel, hogy tudnak-e felvenni hitelt a lakás megvételéhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az óvadék beszámításra kerül, az adás-vételi szerződés megkötésekor kell fizetni. Ha valaki hitelből akarja, akkor ott a bank fizeti ki az eladónak. A pályázati kiírás I/4/i. pontja rendelkezik a pénzügyi teljesítésről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I/4.i. pont kivétele mellett az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja az Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz. – tulajdonjog átruházás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerinti I.4.i) pont kivételével. Javasolja a lakáshasználót a döntésről értesíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy kérelmező masszázsszalont szeretne üzemeltetni. Javasolja augusztus 31-ig az üzlethelyiséget biztosítani részére 20 eFt/hó + rezsi összeg ellenében. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

137/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5. hrsz-ú lakás értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úrral egyeztetett arról, hogy lehet-e tulajdonjog fenntartással adás-vételi szerződést kötni. Az ügyvéd úr leírta, hogy igen, az ingatlan-nyilvántartásba is bekerülhet, de a vételár teljes kiegyenlítéséig lehet legfeljebb fenntartani. A lakás a fűtéskorszerűsítési projektben 3,7 millió forinttal szerepel. Vagy forráselvonás, vagy átcsoportosítás történhet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázat akkor támogatja, ha továbbra is orvos bérlakásaként működik bizonyos időn belül. Felmerült, hogy a másik lakást értékesítené Mohácsi István, de a társtulajdonos elzárkózik ettől. Vállalta, hogy a pályázatban részt vesz, részletfizetést tudna vállalni, hitelt nem kíván felvenni. Az orvoslakás becsült értéke 8.202 eFt, plusz a fűtéskorszerűsítés 3,7 millió forint. Ehelyett az értékbecslő 652 eFt-tal számolt, ezt javítani kell.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a pályázat kiírását, az értékbecslés felülvizsgálatát, tekintettel a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó költségre. Amennyiben a felülvizsgálat során az értékbecslés összege változik, akkor az értékbecslésben foglalt kikiáltási árral javasolja a pályázat közzétételét azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötése tulajdonjog fenntartással történjen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázat kiírását az elhangzottak szerint javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

138/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5. hrsz-ú lakás értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Kert utca 32. szám alatti 2461/A/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírását.

Javasolja az értékbecslés felülvizsgálatát, tekintettel a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó költségekre és amennyiben a felülvizsgálat során az értékbecslés összege változik, akkor az értékbecslésben foglalt kikiáltási árral javasolja a pályázat közzétételét azzal, hogy az adásvételi szerződést tulajdonjog fenntartással kívánja megkötni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előterjesztőt, hogy ismertesse a napirendet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos a feladatellátási szerződés felmondását kezdeményezte, melyről Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek önkormányzatának is dönteni kell. A kérelmet 6 havi felmondási idővel javasolja támogatásra szerződés szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal kötött feladatellátási szerződés felmondását a szerződésben foglalt 6 havi felmondási idővel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2018. (IV.18) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal kötött feladatellátási szerződés felmondását a szerződésben foglalt 6 havi felmondási idővel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 10.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                         Nagy Lajos

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!