2016.11.16 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

Szám: 24/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. november 16-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József                 ügyvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (8 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

375/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 4 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

376/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. november 07.-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet (szabályozási terv) sajtóhiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

  1. 2. 2016. évi jutalmazásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. Betelepítési kvótáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet (szabályozási terv) sajtóhiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szakmai anyagot a főépítész úrral leegyeztették, mely elsősorban a kikötő környékét érinti. Klie Zoltán tervező is készíti az anyagot, az egyeztető megbeszélésre november 28-án kerülne sor főépítész úrral jelen. A tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően december 31-ig kell véleményeztetni és a tárgyalásos eljárást lefolytatni. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet (szabályozási terv) sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

2./ Napirendi pont

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ahogy az elmúlt alkalommal a bizottsági és a testületi ülésen is elhangzott, az önkormányzat éves működése alapján nyugodtan kijelenthető, hogy eredményes évet fogunk zárni, különösen a számszerűsíthető gazdálkodási eredmények tekintetében. Ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg az előterjesztésben foglaltak szerint a jutalmazás lehetőségét. Vannak olyan költségvetési egységek, ahol van pénzmaradvány, viszont vannak olyanok is, ahol nincs. Megfontolásra ajánlja annak a megfogalmazását a jövőre tekintve premizálási feltételként, hogy azok az intézmények kapnak jutalmat, ahol pénzmaradvány képződik. Elhangzott javaslat a kéttényezős jutalmazás lehetőségének vizsgálatára. Egyrészt az önkormányzat által biztosított egységes jutalom, illetve ha az intézménynek van pénzmaradványa, felhatalmazást kaphat a vezető arra, hogy ebből is adhat jutalmat. Azért most került ez a téma a testület elé, hogy a dolgozók az ünnepek előtt megkaphassák a jutalmat, ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodni. Továbbra is azt támogatná, hogy egy érdekeltségi alapot kellene képezni, a cégvezetők esetében egy premizálási rendszert kidolgozni, a dolgozók esetében pedig egyfajta alapot képezni, mely a teljesítmény alapján lenne felhasználható. Ha képes a rendszer megtermelni a jutalomalapot, akkor lesz jutalmazás, ha nem akkor nincs, vagy más módon történik. A jövőre nézve az érdekeltségi alapú megoldást a polgármesterre vonatkoztatva is el tudná képzelni.

 

Kun István bizottsági tag az érdekeltségi alap gondolatával egyetért, de a differenciált, teljesítményhez kötött jutalmazást támogatja. A polgármester részére a jövedelmének megfelelő kéthavi premizálást, az intézményvezetőknek, cégvezetőknek és az alpolgármesternek 1-1 havi jutalmat javasol.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért az elmondottakkal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez azért lehet tévút, mert például az óvoda esetében a testület a pénzmaradványt elvonta azzal, hogy azt óvodai fejlesztésre fordítja, ebből készült a kerítés, tehát felhalmozásba ment át.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az önkormányzatnál működik a rendszer, két millió forint maradvány keletkezett.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az óvoda költségvetésének 80 %-a bér, a dolgozókra szükség van. Javasolja, hogy ők is kapjanak jutalmat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy van-e pénzük a jutalmazásra.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen. Egy millió forintot tud szétosztani, emellett 90 %-os biztonsággal 4,5 millió forintot át tud vinni a következő évre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arra az év eleji forráshiányos időszakban, január, február hónapokban szükség lesz. A nonprofit Kft-ből nem veheti ki a pénzt az önkormányzat, a maradványt a működésre kell fordítani. A jutalmazás is ebbe a körbe tartozik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Menü Kft. esetében mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az I-VIII. havi kimutatás szerint ott nem keletkezett eredmény. Más jellegű a szervezet, a dolgozók jutalmazására nem maradt pénz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a BVKI vezetőjét, hogy van-e kerete a jutalmazásra.

 

Berecz Nikolett ügyvezető elmondja, hogy jelenleg nincs megtakarításuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elhangzott a kéttényezős jutalmazás lehetősége. Minden dolgozóra vetítve a testület jutalomkeretet biztosít, pld. 200 eFt/fő + járulékai összegben, melyből a polgármester, mint munkáltató a Képviselő-testület nevében leveszi a vezető jutalmát. A maradék kerül szétosztásra a dolgozók között. Emellett jelenik meg a megtakarított pénzmaradvány, mely mellé tehető. De dönthet úgy is az adott vezető, hogy a pénzmaradványt más célra használja fel.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy azt várja el, hogy az intézményvezetők differenciáltan adjanak jutalmat a dolgozóknak, hogy az a jövőre nézve motivációs tényező legyen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 8.32 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a VN. Kft. ügyvezetője 20 dolgozó jutalmazására 1 millió forintot javasolt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 200 eFt csak egy szám volt. Úgy érzi, hogy az utóbbi időben a Hivatal tevékenysége méltánytalanul alul van elismerve, bizonyos szervekhez viszonyítva. Példaként említi a műszaki osztályt, ahol szinte nem vehető észre, hogy 1 fővel kevesebb dolgozóval működik az osztály. A kollégák csendesen, de hatékonyan teszik a dolgukat.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint egyes intézményeknél vannak problémák.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a bizottság egyetért-e azzal az elvvel, hogy minden szervezet részére a Képviselő-testület 1 főre vetített egységnyi összeget biztosítson a jutalmazáshoz.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a rendező elvekben az intézmények között lehet-e differenciálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatal állománya csendben dolgozik, többen vállalják a túlmunkát, tartják magukat ahhoz az utasításhoz, hogy a hivatal belügyei nem tartoznak a városra. El kell mondani azt is, hogy tavaly a BVKI és az Óvoda vezetője a jutalomkeret egy részét osztotta csak szét a dolgozók között, differenciált módon. Az önkormányzat alkalmazásában áll a védőnő és az egészségházban dolgozó takarítónő is. Az önkormányzat vonatkozásában két vezető, a polgármester úr és az alpolgármester úr érintett. Az óvodában 11 fő, a BVKI-nál 5 fő, a Közös Hivatalban 19 fő van állományban. 200 eFt/fő + járulékai keretösszeggel számolva ez mindösszesen 11,4 millió forintot jelentene.

 

Forintos Ervin bizottság elnök javasolja a VN. Kft.-nél rendelkezésre álló keretet kiegészíteni. Figyelembe kell venni, hogy az ott dolgozók egy része mínusz 7 fokban szedi a nádat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatali dolgozók egy része többszörösen kapcsolt munkakörben dolgozik, sanálatos, hogy pl. 50-en túli kollégák csupán 140 F-ot keresnek bruttóban. Emellett 70 %-uk minden héten továbbképzésre jár, otthon dolgozza fel a szakirodalmat. A törvény értelmében max. 50 %-kal téríthető el a bérük. A másik intézmény munkáltatói döntés szerint dönthet az eltérítésről. Véleménye szerint a kollektívák nem hasonlíthatók össze.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Közös Hivatalnak mennyi a jutalomkerete.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 1.028 eFt pénzmaradvány keletkezett 2015. évről, melyet ebben az előirányzatban szerepeltetett a fenntartó. Az igazgatási ügyintézői álláshely nem került betöltésre az évben, illetve további 2-3 létszámmal kevesebbel oldották meg a feladatokat nyugdíjazás miatt. Spórolnak minden kiadáson, 2016-ban járulékteherrel együtt körülbelül 3 millió forintot takarítottak meg.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy a hivatal keretét 5 millió forinttal egészítse ki a testület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Menü Kft. ügyvezetőjének nincs fedezete a dolgozók jutalmazására.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri kívülről is nézni a folyamatokat. Fontos a munka elismerése, de az átlagember számára mást jelenthet a siker. Például a Menü Kft. a számokat nézve sikeres, de többen úgy gondolják, hogy azért, mert a testület komoly összegeket biztosított pluszban. A hivatallal ugyanez a helyzet. Maximálisan elismeri a Jegyző asszony vezetésével a dolgozók munkáját, de megfordítva, semmi komoly nem történt a településen, bár ez inkább a testületet minősíti.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Menü Kft. esetében a korábban keletkezett hiányt kellett kiegyenlíteni, az új vezető működése alatt pozitív változások történtek. A hivatal részére Nagy Miklós képviselő által javasolt összegű támogatással egyetért.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha a külső személyek nem is látják, de a munka folyik, az adóbevételek túlteljesültek, a műszaki osztály kevesebb fővel is ellátja a feladatát, stb.

 

Krisztin N. László polgármester szerint eredményként kell értékelni, hogy az önkormányzat biztonságban üzemelteti a települést, évről évre nő a megtakarítás.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy pld. egy minisztérium munkáját értékelve úgy hoznak a külső szemlélők ítéletet, hogy milyen intézkedések történtek, azoknak ilyen követkeményei vannak az országra nézve, nem pedig úgy, hogy a belső rendszer mennyire hatékony.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint jobban kommunikálni kellene a létszámmal kapcsolatosan elmondottakat, mert többen kritikaként fogalmazzák meg, hogy túl sokan vannak a hivatalban. A Menü Kft. esetében hagyna még időt arra, hogy bizonyítson.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért az elmondottakkal. A Menü Kft. dolgozói részére 20-30 eFt vásárlási utalványt javasol biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Kulturális Intézménynél nincs pénzmaradvány. Kérdezi, hogy az 5 dolgozó jutalmazása hogyan történjen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy végzett egy gyors számítást. A szükséges összeg a 200 eFt/fő + járulékait alapul véve a Közös Hivatalnál 3.800 eFt + járulékai, a Kulturális Intézménynél 1 millió forint + járulékai, az óvodánál 2,2 millió forint + járulékai, a védőnő és takarítónő illetve a két ügyvezető esetében összesen 800 eFt + járulékai, illetve a polgármester és az alpolgármester részére megtett javaslat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezt ő nem szavazza meg.

 

Bolla József ügyvezető szerint nem hasonlítható össze egy Kft. és a Hivatal, a Hivatalt kiemelten kell kezelni. Úgy érzi, hogy az általa vázolt jutalom mértéke nála megállja a helyét.

 

Nagy Lajos bizottsági tag az óvoda esetében a 2,2 millió forint maximum felét tartja elfogadhatónak. Javasolja, hogy a Kulturális Intézmény dolgozóinak jutalmazása hasonlóan történjen, mint a Menü Kft-nél.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a jutalmazásokhoz intézményi szinten hozzá kell fűzni az elhangzott elveket. Legyen néhány mondatban megfogalmazva, hogy mindenki értse, hogy teljesítmény alapon történik a jutalmazás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jegyzőkönyvek nyilvánosak, bár nem készül szó szerinti jegyzőkönyv. A kivonatokat minden érintett vezető 3 munkanapon belül megkapja. A dolgozók elvárják, hogy az intézményvezető szóbeli tájékoztatást adjon arról, hogy mi hangzott el az üléseken, holott hozzáférésük van mindenhez. Mindenkinek kötelessége, hogy a testületi munkába bele lásson, a jegyzőkönyveket és határozatokat olvassa. Van olyan intézményi dolgozó, aki helyettesítési feladatokat lát el, és fogalma sincs a testületi döntésekről.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja határozatba foglalni, hogy a jövőre nézve a testület állapítsa meg a premizálási célokat intézményekre szabva, ellenőrizhető módon. Elmondja, hogy a jutalmazással kapcsolatos kísérőszöveget szívesen megírja, és a képviselők részére megküldi.

 

Kun István bizottsági tag szerint a jutalmazáshoz illetve szankcióhoz hozzá kell tenni, hogy miért történt. Nehéz felállítani azokat a tendereket, mely alapján megállapítható, hogy ki mit érdemel, de javasolja ezt célként kitűzni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vásárlási utalványnak 51,7 % járulék adótartalma van. A bérjellegű jutalmazásnál 27 % a járulék összege.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a vitát lezárja. Javasolja, hogy a határozati javaslat szerint haladva a bizottság javaslatának megfogalmazását.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bolla József VN. Kft. ügyvezetője 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

378/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bolla József VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékát az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezetője 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Molnárné Keller Csillát, a MENÜ Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Menü Kft. dolgozói részére a Képviselő-testület 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget biztosítson jutalmazás céljából, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

380/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. dolgozói részére 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget adjon át jutalmazás céljából a Kft. részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 3,8 millió forint + járulékai összeget biztosítson a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

381/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók 2016. évben nyújtott eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv részére 3,8 millió Ft + járulékai összeg biztosítását az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az álalános tartalék terhére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kulturális Intézmény közalkalmazottai részére a Képviselő-testület 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget biztosítson jutalmazás céljából, illetve javasolja a bizottság, hogy a vezető 1 havi jutalmat kapjon, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

383/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kulturális Intézmény vezetője 1 havi munkabérének megfelelő összegű, valamint a közalkalmazottak részére 30 eFt/fő + járulékai összegű bértömeget adjon át jutalmazás céljából az Intézmény részére, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazására a Képviselő-testület 1,2 millió forint + járulékai összeget biztosítson, és javasolja, hogy ebből a vezető 1 havi jutalmat kapjon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

384/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását eredményes munkavégzésükért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ehhez 1.200 eFt + járulékai összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítson.

A bizottság javaslatot tesz arra, hogy ebből az óvodavezető 1 havi munkabérének megfelelő jutalmat kapjon.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Krisztin N. László polgármester 2 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

385/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 2 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Orbán Péter alpolgármester 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

386/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkája elismeréseképpen 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítse, mely összeget és annak járulékait az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Laposa Bence 9.10 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatásában lévő személyek részére 400 eFt + járulékai összeget biztosítsa, melynek elosztásáról a polgármester úr dönt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

387/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi jutalmazásokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak részére 400 eFt + járulékai keretösszeget biztosítson az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirendi pont

Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Horváth Ép. Kft. ajánlatában tételes kiírás szerepel. Kérdezi, hogy a másik pályázó, Balassa Kornél Ákor Bt. ajánlata tartalmában megegyezik-e ezzel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy árazatlan költségvetést kaptak a pályázók, az ajánlatok tartalma megegyezik.

 

Laposa Bence bizottsági tag 9.15 perckor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az jelenti a problémát, hogy előzetesen alul lett kalkulálva az ár, ennek megfelelően az érintett ingatlantulajdonosok kevesebbet fizettek be. Mindenki értesítést kapott arról, hogy többletbefizetésre van szükség 113.083 Ft összegben. Ma érkezett egy levél Dr. Németh Emőkétől, melyet felolvas. Kérdezi, hogy a többi tulajdonostól érkezett-e visszajelzés. Megjegyzi, hogy az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint csak akkor adható támogatás a közműalapból, ha minden érintett vállalja, hogy a költségek minimum 50 %-át befizeti.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy két fő még egyáltalán nem fizetett. Megoldás lehet, hogy ők addig nem köthetnek rá, amíg nem teljesítik a fizetési kötelezettségüket. Folyamatosan jönnek a visszajelzések, többen vállalják a plusz összeg befizetését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet rögzíti a befizetések és vállalások rendjét. Esetlegesen javasolja, hogy ha december 15-ig nem történik meg a befizetés, akkor a Hivatal utalja vissza a beérkezett tételeket.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja lenyilatkozni, hogy a pályázat során a legjobb ajánlat szerint az önkormányzatra eső többletet vállaljuk. Ha a magánszemélyektől november 20-ig beérkezik a hozzájárulás az önkormányzat számlájára, akkor a kivitelezési szerződést megkötjük, a munkát a kivitelező az idén megkezdi. Ellenkező esetben az idén nem lesz munkavégzés.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző javasolja a határidőt kicsit későbbi időpontban meghatározni.

 

Wolf Viktória jegyző a hétvégi napok miatt egy hétköznapi, november 23-i határidőt javasol.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogyan lehetett ennyire – harmadára – alábecsülni a költségeket.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy az értékbecslést Lasancz Tamás tervező adta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervek jók, ki lettek fizetve. Ha a nem fizetők helyett az önkormányzat megelőlegezné a hozzájárulás összegét, akkor annak behajtása nehézségekbe fog ütközni. A Közműalap azon alapul, hogy van egy önkéntes lakossági hozzájárulás. Javasolja, hogy amennyiben november 23-ig nem folyik be az 50 % az érintett lakosok részéről, akkor a munkát csak jövőre tudjuk megkezdeni. A vállalkozó várhatóan aktualizálja az árait, még többet kell fizetni. Javasolja most kiválasztani a kivitelezőt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az Ákor Bt. Balassa Kornél bruttó 7.612.936 Ft-os ajánlata a kedvezőbb.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy arról is szó volt, hogy ha nem érkezik be november 23-ig a hozzájárulás teljes összege, visszautaljuk a már befizetett pénzt. Az önkormányzatnak már felmerültek költségei, tervezési és egyéb díjak. Kérdezi, hogy ennek felét az önkormányzat felvállalja, vagy az egészet fizessék be az érintett lakosok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy belterületen az önkormányzatnak kötelessége kiépíteni az ivóvíz hálózatot, tehát ez a mi költségünk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kértünk lakossági hozzájárulást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja megpróbálni az összeg befizettetését. Ha ez nem történik meg november 23-ig, akkor nem tud megvalósulni az idén a beruházás, az önkormányzat az eddig befizetett hozzájárulást visszautalja. Kéri, hogy aki ezt határozati javaslatként elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

388/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Föld utcai ivóvíz vezeték kiépítésével kapcsolatosan az alábbi javaslattal él:

kéri, hogy a műszaki osztály a mai napon értesítse az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. november 23-i határidővel a még be nem fizetett hozzájárulást – a kivitelezés költségének 50 %-át - fizessék meg az önkormányzat számlájára. Ha ez nem történik meg, akkor nem tud megvalósulni az idén a beruházás, az önkormányzat az eddig befizetett összegeket visszautalja. Javasolja az ÁKOR Bt-vel a szerződés megkötését.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirendi pont

Betelepítési kvótáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a betelepítési kvótával kapcsolatosan februárban döntött a Képviselő-testület. Most ismét kezdeményezés érkezett, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előző döntés értelmében támogatólag aláírhatta volna, de jobbnak tartja, ha ismét a testület állásfoglalását kéri. A városok között arányaiban Badacsonytomajon vettek részt a legtöbben a népszavazáson, az igenek száma 98 % volt. Nem volt meg az 50 %-os részvétel, tehát jogilag nem kötelez, de üzenetértéke van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

389/2016. (XI.16.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Betelepítési kvótáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy arról volt szó, hogy a Római úti padkaépítés témáját a rendkívüli ülésen tárgyalni fogják.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Képviselő-testület napiendjére sürgősségi indítványként felvenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9.25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin

elnök

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!