2016.11.28 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 25/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. november 28-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Visi János

Rózsa Tamás

Molnár Zsolt

Horváth Ferenc

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                          (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

390/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 31 nyílt napirendi pont, és 1 zárt napirend szerepel. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 1. napirendi pontot Visi János megérkezése után tárgyalja a bizottság. Kérdezi, hogy van-e egyéb módosító javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi vonatkozó testületi határozat értelmében került a Marketing tervről szóló előterjesztés beterjesztésre. Ugyanakkor döntés született arra, hogy tárgyaljunk olyan cégekkel, akik e tekintetben iránymutatást adnak. Ezért most még feleslegesnek tartja az anyag tárgyalását, javasolja levenni a napirendről.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy kb. 1 hét múlva érkeznek be az ajánlatok. Javasolja, hogy ezt követően rendkívüli ülés keretében vagy informálisan, de még decemberben hozza meg a Képviselő-testület a döntését ebben a témában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a meghívó szerinti 2. napirendi pont levételével, az 1. napirend Visi János megérkezését követő tárgyalásával, illetve így a 30 nyílt és 1 zárt napirendi pont tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

391/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. november 28-i soros ülésének napirendjét 30 nyílt és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Halmi László megbízott képviselő, Visi János

 1. 2. EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 5. Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rózsa Tamás, Molnár Zsolt

 1. 6. A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. 2017. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Forgalomtechnikai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Kisfaludy-ház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Balatoni Hajózási Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A 2017. évi közvilágítás karantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Mékli Bernadett tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Letelepedési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. 2017. évi költségvetési koncepcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés:

 

 1. 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület emailben történő szavazással döntött arról, hogy legyen kidolgozva és beadva a pályázat. Az előkészítés költsége 400 eFt, melynek egyelőre a 10 %-át kell kifizetni. Ha a pályázat eredménytelen, akkor ennyi lesz a felmerült költség, ha nyertes, akkor a fennmaradó részt is be kell vállalni. A pályázatíró a testületi ülésre tudja elkészíteni az anyagot, amit másnap be is kell nyújtani. Az épület tekintetében a födém, a külső elemek, a tető nem támogatott, a pályázat az építési jellegű belső dolgokat tartalmazza, a nyílászárók cseréjét, burkolat cserét, akadálymentesítést, informatikai eszközök és bútorzat beszerzését.

 

Laposa Bence bizottsági tag 9.15 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ez a téma a testületi ülésen kerülhet kibontásra. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

392/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda esetében bizonyos hatásköröket a Társulási Tanács gyakorol, melynek tagja Ábrahámhegy, Salföld és Badacsonytomaj polgármestere. A szervezetnek be kell számolnia a munkájáról. A Társulási Tanács a beszámolót a mai napon elfogadta. Hónapokkal ezelőtt úgy döntött, hogy az óvoda pénzmaradványát elvonja és kéri a testületet, hogy azt az óvoda céljaira fordítsa. Óvodavezető asszony javaslatot tett a felhasználására. Az 1,5 millió forint az óvoda új kerítésének elkészítésére lett felhasználva.

 

 

Laposa Bence bizottsági tag 9.75 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

393/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egy irányadó tervezet van a bizottság előtt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvezető úrral folytatott tárgyalásokon és egyéb képviselői megbeszéléseken kialakult az az irány, melyet a VN. KFT-vel 2017-ben szeretnénk megvalósítani. Ez látható az üzleti tervből.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a minimálbér összegének változásából származó 1 millió forintos bérnövekedést tartalmazza-e a tervezet. Az 1. számú mellékletben szereplő 6,5 milliós összeg felosztására tett javaslatról most kell-e dönteni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzleti terv II. változata van a bizottság előtt. Az első változat mintegy 6 %-os béremelést tartalmazott. A héten döntött a Kormány a 15 %-os minimálbér növekedésről és a garantált bérminimum 25 %-os emeléséről, mely a bérben 2.490.500 forint emelkedést eredményez. Ez plusz terhet jelent, de örül a béremelésnek. Az üzleti tervben a 342 és 343 munkaszámú tételeket üresen hagyná, a két gazdálkodó szervezet építse be a költségvetésébe a karbantartási költségeket, a szükségessé váló munkákat rendelje meg. Az intézményvezetők árajánlatot kérhetnek a VN. Kft-től, illetve egyéb vállalkozóktól, így kialakulhat egy reális érték. Tételesen vezették, hogy az intézmények karbantartása éves szinten mennyibe került. Az önkormányzati megrendelésekről előzetesen egyeztettek, de a munkák felhalmozódtak. A József Attila utcai járda az önkormányzat idei költségvetésében szerepelt. A temetői munkákat Mindenszentekre befejezték. A nádirtást folyamatosan végzik, Badacsonyban befejezték, Badacsonytomajon még kb. a harmadrésze van vissza. A tomaji megkezdett térkövezés folytatását, az alsó temetőben mintegy 100 m2-en járda térkövezését javasolja. A közkút bekerülne a temető területére, meregetős rendszerrel lehetne vizet vételezni. A strandokon bejáró készülne. A következő évben saját erőből be tudná vállalni a VN. Kft. ezt a három tételt. Az éves megtakarításuk 4,5 millió forint, melyet a következő évre át tudnak vinni, ezzel csökkentve az önkormányzat terheit. Megjegyzi, hogy 2016-ban több millió forint értékben eszközbeszerzés is történt. A megvásárolt gumilánctalpas kotrógépet bérbe is adják, dolgoznak vele kifelé is. Ebből és a sátor bérbeadásából 8.300 eFt-os bevételt terveztek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az üzleti tervben az elhanyagolt területek karbantartása hogyan szerepel.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a már kipucolt területek karbantartására 4 fő tovább alkalmazását tette lehetővé a Képviselő-testület. Az utak melletti területek gallyazását is megkezdték. A munkálatokat folyamatosan végzik, akár képviselői javaslat alapján úgy, hogy látható előrelépés legyen.

 

Laposa Bence bizottsági tag szeretné, ha nagyobb fejlődés történne, ezért a feladatokat át kell beszélni. Kéri, hogy olyan üzleti tervet fogadjon el majd a testület, ami ezt lehetővé teszi.

 

Bolla József ügyvezető javasolja, hogy erről fórum keretében történjen egyeztetés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy cég ingyen elvégezné az elhanyagolt területek egy részének rendbe tételét. Szó volt arról, hogy a Badacsonyi strandtól a Bányász strandig pucolják ki az úthoz közeli területet. Itt viszonylag kevés olyan növény van, amit ők hasznosítani tudnak. Fel kellene mérni, hogy a VN. Kft-nek átadott területeken lévő fákból mennyit tudnánk részükre cserébe átadni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja odaadni azt a mennyiséget, ami rendelkezésre áll, ha van egy ilyen konstrukció.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kell-e engedélyt kérni a fák kivágására egy rét művelési ágú ingatlan esetében.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, de visszaültetési kötelezettség nincs. Az engedélyt megkérték. Elmondja, hogy dönteni kell a minimálbér és garantált bérminimum megemelése kapcsán az önkormányzati támogatás 2.490.000,- Ft-tal történő megemeléséről, illetve véleményt formálni az óvoda és a kulturális intézmény esetében a karbantartási költségek tervezéséről, jelenleg nem terveztünk ide semmit.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület kérte, hogy így legyen. Az intézményvezető felelőssége, hogy hogyan és mikor történik meg az adott karbantartás.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem tudja elfogadni, hogy a céggel való megállapodás függvényében rendeljenek keretet például a területkipucolásokhoz is. Ez nem szerepel az üzleti tervben olyan mértékig, ahogy átbeszélték.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ezek téli munkák. Amit bevállalt, azok tavaszi, illetve őszi munkák. Szeretné, ha szabad kezet kapna, mert a munkák függvényében tudja irányítani a folyamatokat.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a kéréssel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az üzleti tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a testületi ülésre kerüljön tervezésre további 2.490.000 Ft a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt, így 30.930.000 Ft-tal legyen tervezve az önkormányzati támogatás összege, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

394/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy kerüljön tervezésre a tervben további - minimálbér változás miatt - 2.490.500 Ft, illetve előzetesen a 28.440.000 Ft-tal tervezett önkormányzati támogatás összege, mindösszesen 30.930.000 Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rózsa Tamás, Molnár Zsolt

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az igényeket október 15-ig kellett benyújtani a 2017. évi megvalósítás tekintetében, melyre a költségvetésben 8 millió forint lett elkülönítve. A vonatkozó rendeletünk szerint egy adott beruházás maximum 75 %-ban támogatható. A Képviselő-testület azt is megfogalmazta, hogy ha az érintett lakók minimum 50 %-ban támogatják a megvalósítást, akkor a testület mindenképpen bevállalja a fennmaradó költségeket. Köszönti Rózsa Tamás és Molnár Zsolt urakat, akik a kérelmezők közül a bizottsági ülésen megjelentek. Kérdezi Rózsa Tamás urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Rózsa Tamás elmondja, hogy a Csendes dűlői lakók képviseletében van jelen. 2012. óta próbálják az előírásoknak nem megfelelő vízvezetéket elfogadható állapotba hozni. Ajánlatokat kértek a víz és csatorna egy ütemben történő megoldására. 2015. októberében a Geovíztől kapott 11-5 – 12 milliós ajánlatot beterjesztették. A lakótársak 5 millió forintot adtak össze eddig. Úgy gondolja, hogy az 50 %-hoz szükséges mintegy 1 millió forintot hajlandók lennének hozzátenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a szennyvízcsatornázás esetében a lakók egyöntetű hozzájárulása elengedhetetlen feltétel.

 

Rózsa Tamás elmondja, hogy 10 lakó érintett, mindenki hozzájárult.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület szabadon csoportosíthat át, ha van miből, a 2016. évi költségvetésben szereplő összeg növelésére, illetve szűkítheti is a keretet. A Föld utcai ivóvízvezeték körüli állapot mutatott rá arra, hogy szükség lesz a rendelet felülvizsgálatára, mert egyes pontok nehezítik a feladatok végrehajtásának hatékonyságát. Ilyen például a részletfizetés lehetősége. Az önkormányzatnak ez nem érdeke, mert így a részletfizetők helyett évekig a saját pénzünk van a beruházásban. A Csendes dűlő esetében az önkormányzat segítene egy alapvető infrastruktúra kiépítésében. Megítélése szerint a döntésnél figyelembe kell venni a befektetés megtérülését is. Pld. a másik kérelmező esetében üzemel egy nagy adóbevételt nyújtó vállalkozás, ami a megtérülést biztosítja. Javasolja, hogy a bizottság állásfoglalásába vegye bele a rendelet felülvizsgálatát a hiányosságok megszűntetése érdekében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke részben ért egyet az elmondottakkal. Úgy gondolja, hogy vannak olyan részek, ahol a helyi lakók érintettek inkább, velük is foglalkozni kell. A közműalapban 8 millió forint van, ezért a kérelmek egy részét csak a 2017. évi költségvetés terhére lehet támogatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az első kérelemnél 75 % volt az igényelt pályázati támogatás. A másik esetben 48,8 %, illetve a harmadik esetben 84,55 %. A rendeletünk szerint a harmadik kérelem támogatási összegre irányuló kérelme nem elfogadható, a maximum keret 75%-os. Elmondja azt is, hogy az idén rendelkezhet még a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés közműalap terhére, illetve a 2016. évi általános tartalék terhére, illetve a 2017. évi közműalapban annyi összeget tervezhet, hogy a beruházást meg lehessen kezdeni.

 

Rózsa Tamás elmondja, hogy úgy tudja, hogy a DRV. is adott esetben kész lenne hozzájárulni egy ilyen fejlesztéshez, hiszen a nyereség nála csapódik le.  Javasolja az önkormányzatnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a DRV-vel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fel fogjuk venni a kapcsolatot.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy a beruházás becsült összköltsége 15.862 eFt-ra változik, a szolgalmi jog bejegyzés, vázrajzok és engedélyezési eljárás díjai miatt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Rózsa Tamás közös képviselő kérelmére a badacsonyörsi Csendes-dűlői magánerős közműfejlesztési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 15.862.000,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 50% támogatást a 2016. évi közműalap terhére kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

395/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Rózsa Tamás közös képviselő kérelmére a badacsonyörsi Csendes-dűlői magánerős közműfejlesztési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 15.862.000,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 50% támogatást a 2016. évi közműalap terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a következő kérelem Vásárhelyi Árpádtól érkezett, a Helbeck utca útépítési munkáinak támogatására irányul. A lakossági hozzájárulás összege 1.220 eFt. Az igényel támogatás összege 1.160 eFt, az összköltség 48,8 %-a. Kérdezi, hogy hogyan kell helyreállítani az utat.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a vállalkozó ebben az összegben nem vállalta az út helyreállítását. Murvázással szerepelt a szerződésben is.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Közműalapban lévő keret kimerült.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a kiépítésnél figyelni kell a megfelelő műszaki tartalomra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 2.360.000,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 48,8% támogatást a 2016. évi általános tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

396/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Vásárhelyi Árpád közös képviselő kérelmére a Helbeck utcai magánerős útépítési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 2.360.000,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 48,8% támogatást a 2016. évi általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnár Zsolt kérelmezőt. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Molnár Zsolt elmondja, hogy három embert képvisel a Klastrom utcából. Elmondja, hogy vendégháza eddig a saját bitumenes úton volt megközelíthető, kivéve az önkormányzat által megcsináltatott alsó részt. Az építkezések során az út állaga nagyon megromlott. Vállalkozásához az út alapfeltétel, jelenleg 50 fő befogadására képesek. Mindent saját erőből csinált, jelen pillanatban nem tud nagyobb összeggel hozzájárulni. Hárman 750 eFt-ot tudnak a beruházáshoz adni. Eddig 1.184 vendége volt, 1.034.550 Ft idegenforgalmi adót fizetett be. Május óta üzemel a teljes egység, ez a szám jövőre még nagyobb lesz. Három évvel ezelőtt a Bewital Bt. iparűzési adóját Halásziból áthozta Badacsonytomajra 90 %-ban. Ez számszerűsítve 2014-ben 335 eFt, 2015-ben 648 eFt, 2016-ban 764 eFt volt. Másik cégének éves árbevétele 192 millió forint. Ha az önkormányzat támogatja a kérését, akkor ennek a cégnek is idehozná az iparűzési adójának a 90 %-át. Ez 2016. évre 1.278 eFt. Ezek az adóbefizetések folyamatosan jönnének. Kéri, hogy a Képviselő-testület biztosítsa számukra az egyedi támogatást, ha szükséges a rendelet módosításával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a hatályos rendelet szerint nem fogadhatja be a bizottság a kérelmet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vállalkozók a ténylegesen elvégzett tevékenységük alapján kötelesek az iparűzési adó befizetésére. Jelenleg a rendelet 75 %-os maximális támogatást ír elő. Ha az érintett közösség a fennmaradó 25 %-ot bevállalja, akkor az önkormányzat rendelkezhet a fennmaradó részre az általános tartalék terhére, vagy a 2017. évi felhalmozási kiadások terhére a Klastrom utca felújításáról dönthet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az anyagot a testület akkor tudja tárgyalni, ha a lakossági hozzájárulás a 25 %-ot eléri.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy sok felújítandó terület van, reálisan az önkormányzatnak néhány 10 milliós szabad pénze van erre a célra egy adott költségvetési évben. A lakossági hozzájárulás bevállalásával a sorrendiséget lehet megváltoztatni. Ha nincs lakossági támogatás, nehéz megindokolni, hogy miért az adott utca felújításával kezd a testület. Általában 50 %-os támogatást vállal fel az önkormányzat, itt 75 %-ról lenne szó az elmondottak miatt.

 

Molnár Zsolt szerint a település érdeke, hogy az adóbevételt hozó vállalkozások kapjanak támogatást. Meg fogja kérdezni az érintetteket a testületi ülésig, hogy ki tudják-e egészíteni a megajánlott összeget, hogy a 25 %-os lakossági hozzájárulás biztosított legyen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ezen a területen hány fő lakik.

 

Molnár Zsolt elmondja, hogy a hegy felső részéről van most szó, az alul lakóknak jó az útjuk. 7-8 ember közül valójában hárman érdekeltek. Az utat mintegy 4,7 millió forintból rendesen meg lehetne csináltatni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy 2,5 eFt/m2 áron újra hasznosítható aszfalt vásárolható, érdemes lenne a hirdető tapolcai vállalkozóval felvenni a kapcsolatot.

 

Molnár Zsolt elmondja, hogy az előző testület döntött arról, hogy az út felső szakaszának szélét megcsináltatja. Ezt a korábbi döntést kéri kiegészíteni a 75%-os támogatási kérelemre módosítással.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Klastrom utca útépítési munkáit és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 4.562.870,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 75% támogatást a 2016. évi általános tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

397/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Molnár Zsolt közös képviselő kérelmére a Klastrom utcai magánerős útépítési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 4.562.870,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 75% támogatást a 2016. évi általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

a a testül

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Halmi László megbízott képviselő, Visi János

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Visi János urat. Kérdezi, hogy a szivattyú miért nem került beépítésre.

 

Visi János elmondja, hogy a mai napon az aknában mindkét szivattyú benne van, üzemképes állapotban, csak a vezérlése nem jó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés előkészítését megelőzően a kollégák előzetes helyszíni szemlét tartottak. Lakossági bejelentést kaptunk, hogy az egyik szivattyú nincs ott. A javítás a beérkező levél alapján 130 eFt-ba kerülne, a munkát a Szollár és Janzsó Kft. végezné. Információja szerint a közösség ezen összeget ki tudja fizetni, de jobban szeretné, ha az önkormányzat biztosítaná azt.

 

Visi János elmondja, hogy azért nem volt ott a szivattyú, mert nem volt kifizetve a beszerelése. Ha bekötés nélkül beteszik az aknába, akkor rövid időn belül eltűnt volna. Náluk volt letétben. A rendszer nem tudja saját magát automatikusan vezérelni, mint korábban. Mivel a szivattyú környéki problémákat az önkormányzat szívén viselte, a javítást is kifizette, ezért kérték, hogy ha lehetséges, vállalják fel ezt a terhet is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke furcsának tartja az önkormányzati rendelet és jogszabályok tekintetében, hogy a közösség az önkormányzat tudta nélkül épít be valamilyen szivattyút, amit nekünk kellene kifizetni. Kérdezi, hogy feltétlenül szükség volt-e a második szivattyúra.

 

Visi János elmondja, hogy igen.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy fenntartják-e kérelmüket a 130 eFt kifizetésére vonatkozóan.

 

Visi János elmondja, hogy igen. Kiegészítésként elmondja, hogy a beszerelést végző vállalkozó szerint a szivattyú ház villamos vezérlése nem megfelelő. Sok éven át a két szivattyú egymás mellett működött. Amikor a meghibásodás történt, 2-3 évvel ezelőtt az önkormányzat új szivattyút építtetett be, ezekben az évben ez egyedül biztosította az ellátást. Ez veszélyes volt, ezért az egyik szivattyút megjavíttatták, de az automatikus átkódolását nem csinálták meg. A szerződés nem teljesült, az eredeti állapotot nem állították vissza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ki jogosult ebben a helyzetben az árajánlat bekérésére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogi és műszaki anomáliák okán, tulajdonképpen a 159 tulajdonos közül bárki. A rendszer tulajdonviszonyai rendezetlenek továbbra is. Az a szivattyú van az önkormányzat tulajdonában, amit az önkormányzat vett.

 

Visi János elmondja, hogy a múlt heti szemlén kiderült, hogy a teljes villamos felújítás halaszthatatlan, a vezérlés rövid időn belül nem fog működni. Kérték a Szollár és Janzsó Kft-t, hogy dolgozza ki, mit kellene csinálni a rendszer biztonságossá tételére. Úgy tájékoztatták, hogy mintegy fél milliós költséget jelentene.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ha nem a hivatal kéri az árajánlatokat, akkor nem fogja támogatni. Kérdezi, hogy van-e még hozzászólás.

 

Horváth Ferenc elmondja, hogy a múlt évben indított eljárás első fokon most ért véget, a határozat tele van jogi problémával, a hatályos és volt jogszabályok betartása nem valósult meg. Az önkormányzatnak megküldte azokat a jogi szempontokat, melyeket a fellebbezésben javasol figyelembe venni. A DRV. nyilatkozatai eltérőek az összegeket tekintve. Javasolja a DRV-vel ismételten tárgyalásokat folytatni. Az augusztus 10-i megbeszélés értelmében történjen a további egyeztetés. Megjegyzi, hogy a DRV. 2016. november 24-re ismételt vízkorlátozást jelentett be.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy van-e a közösségnek elnöke vagy vezetője, mivel nincs bejegyezve a cégbíróságon. Ki képviselheti jogszerűen.

 

Horváth Ferenc megjegyzi, hogy erre a kérdésre Kálóczi Kálmán volt polgármester tudna válaszolni. Soha nem volt vizitársulás, polgárjogi társulás, nem volt bejegyezve, jelenleg is rendezetlen viszonyok vannak. A mai jogszabályok szerint a szolgáltató a DRV. Nem igaz, hogy a rendszer engedély nélkül épült, hiszen hogyan lehetett volna több mint 100 ingatlannal rácsatlakozni egy szolgáltató hálózatára, az aszfaltos útban hálózatot építeni, stb.

 

Visi János megjegyzi, hogy ő azért van itt, mert meghívást kapott. Az ősszel jelezte, hogy nem vállalja tovább a közösség képviseletét, mert kilátástalannak tartja az ügyet. Mondhatná, hogy hagyja az egészet, majd lesz valahogy. De ez sem megoldás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a viziközmű társulat megszervezésére az elmúlt években történtek próbálkozások. Jelenleg sincs a rendszernek tulajdonosa. Kezdeményezték a MEKH-nál a viziközművé nyilvánítást, a DRV-vel több tárgyalást folytattak. Az ő irodájukban hangzott el, hogy 8-10 millió forintból felújítható a rendszert. Ezt az összeget most 35 millióra becsülték, úgy gondolja, hogy erre alapozni nem lehet. Most arról kellene dönteni, hogy a szivattyú beépítésével kapcsolatos 130.385 Ft-os számlát átvállalja-e a közösségtől az önkormányzat, mint az egyik érintett a közösségben.

 

Horváth Ferenc elmondja, hogy ha ezen a rendszeren most beruházás történne, akkor hatályba lépne az országos tűzvédelmi szabályzat előírása, 200 méterenként tűzcsapot kellene elhelyezni. Jelenleg az a legjobb, ha nem nyúlunk hozzá, csak a karbantartási feladatokat végezzük el.

 

Visi János elmondja, hogy ismét van egy kisebb csőrepedés a hálózaton, melynek elhárítása minimum 30 ezer forint lesz. Egy éven belül olyan minőségben leromolhat a vezeték, hogy használhatatlan lesz a rendszer, nem lesz víz.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy csőtöréskor ki rendelheti meg a javítást, ki nyúlhat hozzá.

 

Visi János elmondja, hogy a DRV. magántulajdonnak tekinti. Tavaly két egyszerűbb csőtörésnél az összeszedett karbantartási pénzből a közösség rendelte meg a javítást helyi vállalkozótól. A harmadik nagyobb csőtöréshez műszeres mérésre is szükség volt, ez többe került. A jelenlegi csőtörés helye látható, mivel az utcán folyik a víz. Kérdezi, hogy a mostani 130 eFt-os számlát átvállalja-e az önkormányzat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki feltárást az önkormányzat fizette ki, ez volt az a helyzet, amikor többszáz m3 víz elfolyt a rendszerből. Az önkormányzat mindig segítő kezet nyújtott, ha szükség volt rá.

 

Visi János ismételten kéri, hogy vállalja át a testület, ha mégsem, akkor ők ki fogják fizetni. Elmondja, hogy a szivattyúházban semmiféle védelem nincs. Az 5-10 m3-es aknában, ha megnövekedik a víz mennyisége, akkor az egész berendezés tönkremegy. Kéri az önkormányzat segítségét, ha ezt nem kapják meg, akkor előfordulhat, hogy nem lesz víz a térségben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ne ilyen távolságtartással történjen a beszélgetés. A közösség nevében Önök kérnek segítséget, de úgy tűnik, mintha azt akarnák megszabni, hogy az önkormányzatnak mit kell megcsinálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem szabad elfelejteni, hogy 159 ingatlantulajdonos érintett a rendszeren. A közösséget képviselő Halmi László úrtól kérte, hogy tegyen le egy javaslatot, hogyan lehetne a szivattyúházat kezelhetővé tenni. Az önkormányzat egy a tulajdonostársak közül, és sajnos néhány információból kimarad. Javasolja, hogy a tulajdonosi közösség jelöljön ki egy embert, aki nyitja és zárja a szivattyúházat illetve ellenőrzi és jelzi nekünk is, ha baj van.

 

Visi János elmondja, hogy összeírta a listát a problémákról és a teendőkről, melyekkel a rendszert a minimális szintre fel lehetne hozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ezt a műszaki osztály is el tudja végezni. Összefoglalja az elhangzottakat, miszerint mindkét szivattyú vezérlésének felülvizsgálata történjen meg és erre vonatkozó árajánlatok kerüljenek bekérésre. Az önkormányzat kezdeményezzen a DRV ZRt-vel tárgyalást. Javaslat hangzott el a VOGEL típusú szivattyú árajánlat szerinti kiviteli munkáinak kifizetésére bruttó 130.385 Ft összegben a Szollár és Janzsó Kft. részére, a 2016. évi általános tartalék terhére. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

398/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy mindkét szivattyú vezérlésének felülvizsgálata történjen meg és erre vonatkozó árajánlatok kerüljenek bekérésre. Javasolja továbbá, hogy kezdeményezzen az önkormányzat a DRV ZRt-vel tárgyalást. Javasolja a VOGEL típusú szivattyú árajánlat szerinti kiviteli munkáinak kifizetését bruttó 130.385 Ft összegben a Szollár és Janzsó Kft-től (8300 Tapolca, Hősök tere 32.), mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 


 

6./ Napirendi pont

A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az egyik javaslat a helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására irányul. Az adó mértékét a törvényben meghatározott adómaximum alá kell vinni, mely 335,7 Ft/m2.  Javaslat 335 Ft/m2-ben javasolja meghatározni. A másik része az előterjesztésnek a települési adó bevezetésének lehetősége, melyet a bel és külterületi termőföldek után lehet kivetni. Ebbe a körbe tartozik az a termőföld, mely az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület művelési ágban nyilvántartott földrészlet. Az adó mértékét 1000,- Ft/hektárban javasolja meghatározni a rendelet tervezet, mely a Zala, Vas és Veszprém megye településeihez viszonyítva nagyon alacsony mértékűnek mondható. E tárgyakban utánanézett az adómértékeknek. Felmentést kaphat az, akinek a területe szőlő művelési ágba tartozik, és agrárkamarai igazolást mutat be arról, hogy a művelési ágnak megfelelő művelés alatt áll a terület. A testületnek el kell dönteni, hogy támogatja-e a települési adó bevezetését, illetve milyen feltételek mellett. Bevezetésére 2017. január 1-től kerülne sor az 1 ha-t meghaladó ingatlanok esetében a tervezet szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a közterület felügyelő képes-e az összes ingatlant feltérképezni és ellenőrizni. Minek nevezhető az a terület, ahol a vadak közlekednek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adóztatás önbevvallás alapján működik, a földkönyv alapján történik az ellenőrzés, nem feladata a közterület felügyelőnek az adóellenőrzés. Jelenleg telek és építményadót kell fizetni. Ha a testület úgy dönt, 2017. január 1-től a termőföld után is fennáll az adófizetési kötelezettség. Az ingatlan elkerítése a tulajdonos kötelessége.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint többe kerül az adminisztráció a rendeletben javasolt ezer forintnál. A város teljes közigazgatási területe mintegy 300 ha, a teljes terület utáni bevétel 300 eFt lehetne. Úgy gondolja, hogy egy komolyabb tétel jobban felgyorsítaná a területek hasznosítását és művelését.

 

Wolf Viktória jegyző szerint ne többletbevétel elérése céljából adózzon a lakosság. Szakmai szempontból a maga részéről nem látja itt az idejét egy ilyen települési adónak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy sok az elhanyagolt terület, a Helbeck utca környéke, Kisfaludy házhoz vezető út környéke, Káptalantóti út melletti részek, stb.

 

Nagy Miklós bizottsági 10.000,- Ft/ha összegben javasolja meghatározni a települési adó mértékét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a telekadó mértékének 335 Ft/m2-re való visszavételét és ezzel a módosító rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

399/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a települési adó bevezetését támogatja 10.000,- Ft/ha mértékben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

400/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy az adó mértékét 10.000 Ft/hektár összegben javasolja meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Belügyminisztérium a támogatói okiratban 80 erdei m3 tűzifa megítéléséről döntött, melyre a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel kerülne sor az adás-vételi szerződés megkötésére.  A szükséges önrész összegét 101.600, Ft-ot és a kiszállítás költségét az önkormányzatnak kell biztosítani. Elmondja, hogy a támogatást kapó lakosság egy része nem képes konyhakésszé tenni a tüzelőt. Kérdezi, hogy mennyibe kerülne a fa kuglikra fűrészeltetése.

 

Krisztin N. László polgármester erre nem tud választ adni. A testületi ülésre meg fogja kérdezni.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat és rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

401/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

8./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a rendeletmódosítás arról szól, hogy a Jegyző akadályoztatása esetén a Költségvetési és adóosztály vezetője látja el a helyettesítési feladatokat.  A rendelet módosítás elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendeletmódosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

402/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

2017. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2017. évi munkatervet és így az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

403/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2017. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Nagy Miklós bizottsági tag 11.00 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a leltározási tevékenység minden intézmény esetében kötelező. A jogszabály változott, ezért javasolja azt is átnézetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

404/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Forgalomtechnikai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megyében csak egy utas tervezőt találtak egyenlőre, aki ajánlatot adott, ezért van a bizottság előtt csak egy árajánlat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja további árajánlatok bekérését a város közigazgatási területét érintő forgalomtechnikai terv elkészítésére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

405/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Forgalomtechnikai tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja további árajánlatok bekérését a város közigazgatási területét érintő forgalomtechnikai terv elkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós 11.03 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el kell dönteni, hogy milyen feltételekkel történjen a pályázat ismételt kiírása. Javasolja a mai megbeszélésen elhangzottak beépítését.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a ±10 %-os eltérítési lehetőség érvényes-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak felfelé van mód az eltérítésre. Javasolja átnézni a pályázati felhívást, mely az adás-vétel, illetve a bérbeadás feltételeit is széleskörűen ismerteti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ragaszkodik a szakértő által becsült összeghez. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai megbeszélésen elhangzottak kerüljenek beépítésre a pályázati felhívásokba, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

406/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a november 28-án megtartott megbeszélésen elhangzottak kerüljenek beépítésre a pályázati felhívásokba.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg forgalomképtelen vagyonként van nyilvántartva az ingatlan, a törvény egyértelműen rögzíti, hogy nem értékesíthető, illetve nem terhelhető meg. A II. határozati javaslat az ingatlan értékesítése eseteinek vizsgálatára vonatkozik, ehhez újabb előterjesztést kell előkészíteni, a vagyonrendelet módosítása szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg nem értékesíthető az ingatlan, de ha a testület értékesítésre javasolná, akkor a következő ülésre ennek a feltételeit meg lehet teremteni. Az az alapkérdés, hogy az önkormányzat bérleti konstrukcióban gondolkodik és tulajdonban akarja tartani, vagy értékesíteni kívánja. Mindenkinek érdeke, hogy ez a téma nyugvópontra jusson, egy korrekt üzleti kapcsolatot nem lehet bizonytalanságban fenntartani.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint egy elvi állásfoglalást kell hozni. Javasolja a ciklusra vonatkozóan dönteni, majd ennek fényében dolgozni tovább, különben a felújítási tárgyalások nehezen értelmezhetők.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a benyújtott pályázatokról február környékén kapunk értesítést. Úgy gondolja, hogy az eredmények függvényében lehet reális képet alkotni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez még nem tudható, hallott május környéki időpontról is.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kéri a szavazásból való kizárását érintettsége okán. Megjegyzi, hogy a felújításokat és egyéb döntéseket ők is ennek megfelelően tudják majd tervezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Nagy Miklós szavazásból történő kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

407/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az I. határozati javaslat a bérleti szerződés módosításának eseteit javasolja megvizsgálni. A II. határozati javaslat az ingatlan értékesítésének vizsgálatára vonatkozik, mely lehetőségeket kidolgozzuk, az ügyvéd úr hozzáteszi az észrevételeit.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem támogatja a további bérletet, inkább az ingatlan eladását javasolja. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslattal – bérleti szerződés módosításának vizsgálata - ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

 

408/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a korábbi pályázati felhívásra most sem érkezett ajánlat. Javasolja ismételt közzétételét, hasonló feltételek mellett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki pályázati felhívás ismételt közzétételével egyetért és elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

409/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy felhívásra most sem érkezett ajánlat. Javasolja ismételt közzétételét, hasonló feltételek mellett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki pályázati felhívás ismételt közzétételével egyetért és elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

410/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Balatoni Hajózási Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a 3 millió forint + ÁFA összegű bérleti díj átadását nem támogatja, mivel az idei évben sem volt előrelépés, sőt rosszabb volt a helyzet.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a Bahart területre a bérleti szerződés megkötését az előterjesztés szerint azzal, hogy a polgármester úr folytasson tárgyalást a Baharttal, valamiféle marketing aktivitást kérve. Javasolja, hogy a területet az önkormányzat ne adja további bérletbe, mert tönkreteszi a településképet. Ezévben nem javult a helyzet, továbbra is azt tartja, hogy a kulturáltság irányába kell haladni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint Badacsonyban a vasút területén, illetve más részeken is rossz állapotok vannak. Amíg ezeket nem sikerül rendezni, nincs értelme a javaslatnak. A területek bérbeadásának elmaradása miatt mintegy 10-15 milliós összeg esik ki.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja bérbe venni, majd korlátozott módon kiadni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint meggondolandó a Bahart és a MÁV részére mintegy 6 millió forintot átadni azért, hogy ne adja ki a területeit. Egyébként pedig pld. egy milliós útjavításokon vitatkozik a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült az a lehetőség, hogy a Vasút melletti sárga épületben kávézó legyen kialakítva, amit bérbe lehetne adni. A vele szemben lévő bizsukat áruló kereskedőnek a belső önkormányzati területeken lehetne helyet adni. A vasút melletti terület fő célja, hogy az átjárás biztosított legyen. A Bahart területnél felmerült, hogy a 3 millió forintot ki kell termelni úgy, hogy minél kevesebb hely legyen kiadva, kizárólag minőségi árusításra. Felajánlottuk a lehetőséget a Turisztikai Egyesületnek, illetve a BVKI-nek is. Mivel egyik sem vállalta, ezért maradt a közterület felügyelő feladata a bérbeadás.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint egy sétányról beszélünk, mely nem való bérbeadásra. Ha nem hoz áldozatot a testület, akkor nem javul a helyzet. Valóban sok a 3 millió forint, lehetne egyeztetni a csökkentéséről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tátika üzletház bérlőjével, illetve a volt pizzéria bérlőjével folyamatos volt a konfliktus amiatt, hogy megjelentek az ő tevékenységüket negatívan érintő vállalkozók, pld. a fagylaltárus. Júniusban úgy tűnt, hogy nem veszi ki senki a Baharttól átvett területet, mert korábban a Bahart egy nyomottabb áron adta bérbe. Ezért a testület ott egy IV. övezetet hozott létre, a bérleti díjat alacsonyabb összegben állapította meg.  Valójában ez a legfrekventáltabb terület, akár a legdrágább lehetne a bérleti díj. Köztes útként javasolja a bérleti díjat egységessé tenni. Úgy látja, hogy nyertes pályázat esetén is csak a 2017. évi szezont követően tudjuk a tervezett felújításokat megvalósítani.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy meg lehet-e tiltani, hogy a Bahart bérbe adja a területét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tilthatjuk meg. Minden alkalommal jelezték, hogy kinek adják bérbe. Úgy gondolja, hogy ezt a következő átfogó HÉSZ módosítás során lehet felvetni, esetlegesen a kereskedelmi tevékenység kizárásával.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az átadott 3 millió forintból mennyi folyt be.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 2.317.200 Ft.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a szemétszedés miatt folyamatos harcban volt az árusokkal. Javasolja, hogy a testület tárgyaljon a Baharttal. Tegyen egy olyan ajánlatot, hogy a zúzalékos részt közösen burkolják le, ennek fejében vállaljanak kötelezettséget, hogy a bérbeadással nem terhelik a területet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke egyetért a javaslattal, a jelenlegi tervekkel összhangban végezve a burkolást.

 

Krisztin N. László polgármester figyelmeztet arra, hogy emiatt a pályázati forrást elbukhatjuk, a beruházás megkezdettnek minősülhet, mivel az engedély nem szakaszos.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a 3 millió forintot átadni a Bahartnak azzal, hogy ezt a Móló és környékének felújítására kell fordítania.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja esetleg a további tárgyalok lefolytatására felkérni a polgármester urat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a bizottság javasolja a polgármester úrnak a BAHART ZRt-vel további tárgyalások lefolytatását kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

411/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni Hajózási Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a polgármester úrnak a BAHART ZRt-vel további tárgyalások lefolytatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

A 2017. évi közvilágítás karbantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a településen található közvilágítási lámpák karbantartásával 2017-ben az EON Zrt-t bíznánk meg, melyhez bruttó 2.903.474,- Ft-ot a működési kiadások terhére biztosítanánk. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

412/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 2017. évi közvilágítás karbantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy milyen határidővel hárítja el a meghibásodásokat az EON.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a szerződésben két hétben vállalták.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ő azt az információt kapta tőlük, hogy 5 munkahét, vagyis 25 munkanap egy lámpa kicserélésének végső határideje. Egy magánvállalkozó maximum 2 nap alatt kijavítja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke akkor támogatja a szerződéskötést az EON-nal, ha vállalják, hogy a bejelentéstől számított 48 órán belül kijavítják a meghibásodást.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a testületi ülésig erről egyeztetni az EON-nal.

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésig eljuttatja a képviselők részére azt a listát, mely intézményenként és szervezetenként tartalmazza azokat a tevékenységeket, melyekre igénybe vehető a gépjármű. A gépkocsi használatát mi fogjuk engedélyezni, illetve koordinálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

413/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Mékli Bernadett tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Képviselő-testület már tárgyalta a kérelmet, a kért dokumentumokat a kérelmező benyújtotta.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a kérelem a strand területét érinti. Az építmény nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban, nincs rá építési, illetve fennmaradási engedély. Nem tudható, hogy miképpen lesz hasznosítva a felújítást követően. Elképzelhető, hogy az önkormányzat tulajdonát képező üzletek kiadhatóságát hátrányosan érinti az ott folytatott tevékenység. A vállalkozó az üzlet alatti és az üzlet előtti területet évek óta bérli. Az épület adás-vételi szerződése 29 m2-ről szól, de a mostani tervekben 37,5 m2 szerepel. Kérelmező az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kéri. Megjegyzi, hogy vannak aggályai az üggyel kapcsolatosan.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

414/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mékli Bernadett tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beszámolót évente kötelező jelleggel kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek. Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

415/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, Tóth Ádám egyéni vállalkozó 15 eFt + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérelné a Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiséget, minimum 1 évre, illetve határozatlan időre, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, illetve a beruházás megkezdéséig. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

416/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy a BFT-s pályázatról kellene dönteni, mely parti sétányok kialakításának, fejlesztésének támogatására irányul. A mi esetünkben a badacsonyi központi park fejlesztésére lehetne 50 %-os támogatásra pályázni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy az edző pálya is zöldterület, az bevonható lenne-e a pályázatba.  Nem nagy a rendelkezésre álló keret, de javasolja megpróbálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy be lehetne vállalni a futballpályán egy műfüves pálya létrehozását. Az MLSZ-nek minden évben megjelenik egy ilyen pályázata, de a testület eddig elvetette. A Kert utcai játszótér is bevonható lenne a pályázatba. Kérdezi, hogy mi a benyújtási határidő.

 

Laposa Bence bizottsági tag 12.50 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy 2017. január 16.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy egyetért azzal, hogy a javasolt három tétel – József Attila utcai edző pálya fejlesztése, badacsonyi díszpark felújítása, Kert utcai játszótér fejlesztése – pályázatba való bevonásáról készüljön egy előterjesztés, illetve javasolja a pályázat előkészítése után újratárgyalni a lehetőséget, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

417/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételét és javasolja pályázat előkészítését a Balaton Fejlesztési Tanács által Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatra, az alábbi fejlesztési célok érdekében:

a) edzőpálya fejlesztése (József Attila utca)

b) Badacsony díszpark felújítása

c) Kert utcai játszótér fejlesztése

Javasolja a pályázat előkészítése után újratárgyalni a lehetőséget.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben összefoglalt támogatási kérelmek érkeztek, melyekről külön-külön javasol döntést hozni. Kéri, hogy aki Lukács László és Balogh Evelin kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

418/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Lukács László és Balogh Evelin Zsuzsanna (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 74.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Kiss Gábor és Nagy Enikó kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

419/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Kiss Gábor és Nagy Enikő (8258 Badacsonytomaj, Kisörsi utca 9.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Lencz Gábor és Lencz Katalin kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

420/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Lencz Gábor és Lencz Katalin (8257 Badacsonytomaj, Virág köz 3.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Farkas Zoltán és Farkasné Hanák Ildikó kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

421/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Farkas Zoltán és Farkasné Hanák Ildikó (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán út 42.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Rakics Eszter kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

422/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Rakics Eszter (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 30.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Sikos Ibolya és Hoffer Péter kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

423/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Sikos Ibolya és Hoffer Péter (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 35.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a településképről szóló kormányrendelet elfogadásra került, mely alapján jogszabály rendeli el kötelező jelleggel a települések részére az arculati terv elkészítését, melyhez forrás is biztosítani fog. Jelenleg további információkról még nem tudunk. A most készülő anyagot település arculati kézikönyvként lehet kezelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ki adta a legkedvezőbb ajánlatot a pályázók közül.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az első két ajánlattevő személyesen itt járt. Jegyző asszonnyal az volt a meglátása, hogy mindkét cég meg tudja csinálni. Az Úr-Ben Design Kft.-nek van komolyabb referenciája, több szakterületet érintő, komplexebb munkákat végzett, emellett ők a legolcsóbbak. A harmadik később érkező pályázat a legdrágább. Az előzetes megbeszéléseken kiemelt pont volt a meglévő és folyamatban lévő tervekhez való alkalmazkodás, ezért a tervezőkkel is egyeztetni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a településképi arculati kézikönyv jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés alapján történő elkészíttetését az Ur-Ben Diesign Kft. megbízását támogatja 2.450 ezerFt + Áfa összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

424/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy településképi arculati kézikönyv elkészítését – a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés alapján – az Ur-Ben Kft-től rendelje meg 2.450.000 Ft + ÁFA összegben

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mi a probléma a Fűzfa utcai terület eladásával.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2006-ban a Fűzfa utcai ingatlan egy része, körülbelül százegynehány négyzetméternyi része szennyvízátemelő telepként van bejegyezve és a legnagyobb része beépítetlen területként, melyre most derült fény. Az ingatlan nyilvántartáson nem került átvezetésre. A DRV-vel felvettük a kapcsolatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az építményadó esetében elírás történt, kéri javítani. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

425/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi döntéseket, a normatívát, stb. átvezettük. 2016. a látványos előkészítések, tervezések éve volt, 2017-ben kerülhet sor a megvalósításra. Az önkormányzat gazdálkodása stabil.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

426/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

2017. évi költségvetési koncepcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 28 pontban próbáltuk meg összefoglalni a tervezési irányelveket, melyek betartását elvárnánk. Felülvizsgálatra javasoljuk a humánerőforrás felhasználását, például a nyugdíjba vonuló kollégák pótlását esetleg közfoglalkoztatásból lehetne megoldani. A pályázatok esetében költségtakarékosságra, magasabb színvonalra kell törekedni. A tervezetben a szociális rászorultságot figyelembe vettük. A 2016. évi általános tartalék összegét irányoztuk elő minimumként 2017. évre is. Fontos az üzemeltetési, karbantartási feladatok és az oktatási, nevelési tényezők fenntartása a településen. Elsődleges cél a kötelező feladatok ellátása, ezt követhetik a szabadon vállalt feladatok. Az idegenfogalmi adó utáni támogatás 0,5 Ft-tal csökken. A járulékpontok csökkentése várható, de a minimálbér emelkedése miatt az intézményeknél újra kell tervezni a költségvetést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

427/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2017. évi költségvetési koncepcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmonda, hogy a törvényességi észrevétel leiratát elfogadjuk, azt legkésőbb a felülvizsgálatkor tudjuk rendezni. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

428/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Badacsony felé menő út és a Badacsonyörs felé menő út melletti közvilágítás kiépítésére is kérjünk be ajánlatokat. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

429/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

430/2016. (XI.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.31 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!