2016.11.07 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

Szám: 23/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. november 7.-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (5 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki-pályázati ügyintéző

Tóthné S. Zsuzsa         jegyzőkönyvvezető                            (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

371/2016. (XI.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

372/2016. (XI.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. november 07.-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési

ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt héten 2 képviselői fórumot is tartottak, illetve az 5 képviselő tartósan együtt volt és sok dolgot meg tudtak beszélni. Kialakult az a vélemény, hogy a világörökség várományos helyszínek fejlesztésére kiírt pályázat részeként nem az eredetileg beadott látogatóközpont szerepelne, hanem a Fő utca rekonstrukció, illetve a Badacsony-hegy program. Ehhez 2017. február 6-ig be kell adni a központi pályázatot, melyet a BFT –mint közreműködő szervezet- nyújtana be, több település nevében. Ehhez az szükséges, hogy arra az időpontra engedélyes tervvel kell rendelkeznünk, vagy igazolás arról, hogy az eljárást megindítottuk. Három árajánlatot kértünk be, melyek közül határidőn belül 1 ajánlat érkezett a Masszi Építész Iroda Kft-től.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Wéber Építésziroda nem válaszolt megkeresésünkre, a Kreatívterv Kft. jelezte, hogy nem tud a feladattal foglalkozni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy mivel változtattunk, ezért ki fognak jönni egy helyszíni szemlére, akkor lehet véglegesíteni, hogy tényleg bele kerülhet-e ez a projekt a pályázatba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint ez a pályázat 2018-ban is beadható.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy kell egy összekötő kapocs, amely mentén a többi település projektjét is fel lehet fűzni. Mivel a legtöbb település egyházi tematikára építi pályázatát, ezért javasolta, hogy a látogató központ helyett a Badacsony-hegy program legyen. Ehhez jött hozzá a Fő utca – Hősök tere felújításának javaslata.

 

Forintos Ervin bizottság elnök elmondja, kérdésként felmerül benne, ha csak egy szelete jut a pályázati pénznek Badacsonytomajra, akkor is be tudják vállalni ezeket a költségeket?

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy általában a pályázati rendszerben minden gondolatot „ha”-val kell kezdeni. (Utal a T.O.P. pályázatra.) A Képviselő-testület elég vehemensen támogatta, hogy a ciklus ideje alatt a Fő utca rekonstrukciója történjen meg, akár úgy is, hogy erre évenként bizonyos összeget félre tesznek. Ahhoz, hogy lépni tudjanak, mindenképpen tervre van szükség.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint nem szabad 2018-ig várni a pályázattal, azt most kell benyújtani.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megemlíti a Badacsony-hegy programmal kapcsolatban, hogy a bástyák többsége magán tulajdonban van.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy nem kis tervezői feladatról van szó, mivel közműveket is érint, ezért speciális tervezőket is be kell vonni a feladatba. Tehát a megbízott vállalkozó ki lesz szolgáltatva az alvállalkozóknak is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az új Kbtv. szerint nem közbeszerzés köteles a 111.§ s) pont értelmében.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsony-hegy programra nem kérnek tervet?

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző válaszában elmondja, hogy konkrétan meg kellene határozni, hogy mit szeretne a Képviselő-testület megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a Kisfaludy PJT vezetőjével a mai napon fog tárgyalni az ivóvízük ügyében, ez azonban érinti az Önkormányzati tulajdonban lévő Kisfaludy Házat is. Amíg ez a közmű program le nem zajlik, addig nem érdemes arra az útra költeni. El kell dönteni, hogy mi a legfontosabb, amit szeretne a Képviselő-testület megvalósítani, és amit engedélyeztetni is lehet.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, megérdeklődte, az E.ON ajánlatot ad a közmű föld alá fektetésének megtervezésére. Azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez a változás a Fő utcai ingatlan tulajdonos esetében jelentős költséget jelentene.

 

Laposa Bence bizottsági tag a Badacsony-hegy programmal kapcsolatban elmondja, hogy minden lepusztult, elhanyagolt, a bástyák, utak, információs táblák, stb.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke véleménye szerint a településre kellene inkább költeni, mint a hegyre.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a rázós út sem az Önkormányzat tulajdonában van.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint Badacsonyról beszélnek, teljesen mindegy, hogy kinek a tulajdona. Nem várhatnak mástól segítséget a megújításra. A mi útjainkról, a mi területeinkről, a mi turizmusunkról van szó.

 

Nagy Lajos bizottsági tag véleménye szerint pl. a Kisfaludy út tekintetében a bal oldali ingatlan tulajdonosokat fel kellene szólítani, hogy tegyék rendbe a bástyáikat, területüket.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, ő biztosan nem fogja megszavazni, hogy az E.ON százmilliós összegért földkábelt fektessen. A Kisfaludy PJT ivóvíz ügyét és az útfelújítást támogatná.

 

Kun István bizottsági tag emlékeztet arra, hogy az E.ON téma azért merült fel, mert a libegőnek útjában van a villanyvezeték.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző szerint a projektbe a Kisfaludy PJT ivóvíz ügyét nem engedik bevenni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy munkatársa, Gerencsér Tamás kérdezze meg, hogy a közmű kiváltást engedélyeznék-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint, amikor 100 %-os állami támogatásról van szó, ne foglalkozzanak a Kisfaludy út ingatlan tulajdonosaival.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy PJT vízügyét két oldalról kell megközelíteni: 1.) Kisfaludy Ház működtetése, 2.) A Kisfaludy utat addig nem ésszerű rendbe tenni, amíg a vízvezetéket nem viszik fel.

Javasolja, hogy jelentsék le a Badacsony-hegy, Fő utca – Hősök tere projektet és a helyszíni szemlére felkészülünk a műszaki tartalomból. A mai napon elkészít egy tájékoztató táblázatot.

Említette már, hogy a Fő utca tekintetében mindenképpen szükség van a tervre. Az Önkormányzat mindenkori anyagi helyzetének függvényében kell majd döntést hoznia a Képviselő-testületnek a megvalósításról. Megemlíti, hogy a T.O.P.-os pályázatoknak is lesz egy második köre, előfordulhat, hogy ott még lesz lehetőség pályázatot beadni. Emlékeztet arra, hogy egy évvel ezelőtt azt latolgatták, hogy a Városkapu vagy a Fő utca megújításával foglalkozzanak-e. Azt tudja mindenki, hogy minden programot a tervezéssel kell kezdeni. Ha a döntést nem ma hozzák meg, akkor ennek a pályázatnak a lehetőségéről lecsúsznak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy időközben lesz-e lehetőség a tervezőkkel egyeztetésre?


Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy a Masszi Építész Iroda ajánlata 2 alkalmat tartalmaz egyeztetésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vagy további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a „Fő utca és Hősök tere felújítása” munkákhoz szükséges tervezési munkáival a Képviselő-testület a Masszi Építész Iroda Kft.-t bízza meg benyújtott ajánlata (nettó 13.290.000 Ft, bruttó 16.380.000 Ft) alapján, a tervezési munka elvégzésének, a tervek építési engedélyeztetésre történő benyújtásának határidejét 2017. január 31. napjában jelöljék meg, egyebek szerint a határozati javaslat alapján, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

373/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési

ajánlatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. rendelje el a Fő utca és Hősök tere térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési munkákat, melyhez bruttó 13.290.000,- Ft összeget biztosítson a 2016. évi általános tartalék keret terhére. A munkát – az előzetes árajánlata alapján – a Masszi Építész Iroda Kft-től rendelje meg és a vállalkozási szerződés aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.
 2. kérje fel a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a tervezési munka elvégzésének, a tervek építési engedélyeztetésre történő benyújtásának határidejét 2017. január 31. napjában jelölje meg.
 4. hatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Laposa Bence bizottsági tag a Rizling sor és a védőcső kiépítésére vonatkozó ajánlatokat javasolja elfogadásra. A Gesztenye sor esetében javasolja, hogy ne az 54 m2-re vonatkozó (anyag és munkadíj) 540.000 Ft.-os árajánlat elfogadásáról, hanem 10.000 Ft./m2 ár elfogadásáról döntsenek.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, a Műszaki Osztály és Orbán Péter alpolgármester úr jelölje ki a szükséges helyszíneket, és az a mennyiség, amit megcsinálnak, kerüljön kifizetésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja Laposa Bence bizottsági tag módosító indítványát a határozati javaslatra vonatkozóan, mely szerint a Szőlő- és Kertszerviz ajánlata kerüljön elfogadásra, Rizling sor 780.000 Ft., védőcső kiépítése 200.000 Ft., a Gesztenye sor esetében 10.000 Ft./m2 összeggel.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

374/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. rendelje el a 2016. évi általános tartalék terhére a badacsonyi közpark melletti Gesztenye soron –a Műszaki Osztály felmérése, kijelölése alapján- árusítóhelyek térburkolását, 10.000 Ft./m2 áron,
 2. rendelje el a 2016. évi általános tartalék terhére a Rizling soron lévő burkolatlan rész térburkolását a Rizling sori burkolókővel megegyező térkő felhasználásával, melyhez bruttó 780.000,- Ft összeget biztosítson
 3. rendelje el a 2016. évi általános tartalék terhére továbbá az új burkolatok áramellátásának védőcsövezését bruttó 200.000 Ft. értékben.
 4. az 1.-3. pontban körülírt munkákat a Szőlő- és Kertszerviz Sipos Zsolttól rendelje meg és a vállalkozási szerződés aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.
 5. kérje fel a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 6. a kivitelezési munka elvégzésének határidejét 2016. december 31. napjában jelölje meg.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 


Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 8,55 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin

elnök

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!