2016.09.13 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

Szám: 20/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. szeptember 13-án 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (5 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Lesz Ferenc                 SE elnök

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

315/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. szeptember 13-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Sporttelep elnevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Sporttelep elnevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lesz Ferenc SE elnök urat. Kéri, hogy ismertesse az Egyesület kérelmét.

 

Lesz Ferenc SE elnök elmondja, hogy augusztus 5-én elkészítette az előterjesztését, miszerint a Sportegyesület elnöksége kéri, hogy a sporttelep felvehesse a Pintér Károly Sporttelep nevet. Pintér Károly életútjával és életvitelével rászolgált arra, hogy róla nevezzék el a sporttelepet, példaként állítva a helyi gyerekek elé. Életútjából kiemeli, hogy hosszú ideig itt focizott, szakosztályokat hozott létre, edzőként és elnökként is tevékenykedett. Az ünnepségre szeptember 18-át javasolja. Kéri a bizottság illetve a Képviselő-testület támogatását és az ünnepségen való részvételét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kérdezi, hogy a névváltoztatást át kell-e vezetni minden kapcsolódó dokumentumon.

 

Lesz Ferenc SE elnök elmondja, hogy nem, csak a tudósításokban fog így szerepelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

317/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sporttelep elnevezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj, Sport u. 8. szám alatti sporttelepet „Pintér Károly Sporttelep”-nek nevezze el, a névadó ünnepségre javasolja 2016. szeptember 18-án 13.00 órát

.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 


Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin

elnök

Nagy Miklós

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!