Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.08.29 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 19/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. augusztus 29-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin              bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                 (4 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Nagy Miklós                   bizottsági tag                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                   jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné       igazgató

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

286/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága Forintos Ervin bizottsági elnök javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

287/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.08.29.-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 24 napirendi ponttal elfogadja:

 1. 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tűzoltó alezredes

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 3. Javaslat iskolás gyermekek szállítására a település iskolától távol lévő településrészekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető, Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 4. 2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 5. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi teljesítésének beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Magyar Vidék Országos 56-os szervezet támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Egry sétány csapadékvíz elvezetése, valamint gesztenyefák pótlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. MÁV ZRt-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Suzuki Vitara gépjármű hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Gördülő Fejlesztési Tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Mékli Bernadett kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Tapolca COOP ZRt. megkereséséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tűzoltó alezredes

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy sokan begyújtják a településen az ingatlanon keletkezett zöldhulladékot és egyéb hulladékot, amit meg kellene fékezni. Kérdezi, hogy ilyenkor a tűzoltókat lehet-e értesíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szeptember 30-ig belterületen tűzgyújtási tilalom van, külterületen a katasztrófavédelemtől kapott engedélyhez kötött ez a tevékenység. Kéri, hogy ha valaki ilyet tapasztal, jelentse a hivatal felé vagy a tűzoltósághoz. A szabálysértők szankciókra számíthatnak, mivel a közösségi együttélés szabályait is többszörösen megsértik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

288/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 2. Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az iskola igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy az évkezdéshez már bevásároltak a nyári üdültetés bevételéből. A pontos elszámolást ezt követően tudják megcsinálni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az elszámolást végignézte, teljesen jónak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester 9.15 órakor távozik a bizottság üléséről.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a vagyonkezelési szerződést kell-e módosítani.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy 2017. január 1-ig a régi rendszer van érvényben, így még maradhat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződés él, függetlenül a vezető- vagy esetleges szervezetváltástól. A szerződés szerint mindenképpen jár az iskolának a nettó árbevétel 50 %-a. Megjegyzi, hogy az igazgató asszony azt kérte, hogy a teljes összeget adja át a testület.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bevétel 100 %-ának átadását és a II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

289/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 3. Napirendi pont

Javaslat iskolás gyermekek szállítására a település iskolától távol lévő településrészekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető, Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a Jegyzőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendszer évek óta működik. A gyerekek bérletét mindenképpen biztosítani kell, ez a KLIK-en keresztül történik. Az óvoda és iskola vezetőjével történt egyeztetés szerint a jármű reggel fél 8-kor illetve délután fél 4-kor indul, így a gyerekek szállítása túlmunka miatt pluszköltséget várhatóan ezen tanévben nem fog eredményezni. Csak badacsonyörsi gyerekek érintettek.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy Badacsonyba nem kell kimennie a járműnek, sem iskoláskorú, sem óvodás gyerekek miatt. Ezen összeg fejében kéri, hogy a testület biztosítsa a nem körzetből bejáró gyerekek bérletének kifizetését, mely kevesebbe kerül, mintha Badacsonyba is menni kellene. Éves szinten mintegy 130 eFt-ot jelent. Az iskolának jó a híre, Tapolcáról, Szigligetről, Kisapátiból is járnak ide gyerekek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

290/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat iskolás gyermekek szállítására a település iskolától távol lévő településrészekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 4. Napirendi pont

2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató megjegyzi, hogy az idén négy hónapról van szó, kisebb az I. félév költsége 50 %-nál.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy természetesen a teljes tanév szerepel a költségvetésben. December 31-ig a tartalékból, a továbbiakban pedig a kötelezettségvállalás terhére a következő évi költségvetésben biztosítható a szakkörök működtetésének fedezete.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a következő soros ülésre készüljön előterjesztés arról, hogy konkrétan milyen szakkörök indulnak, milyen feltételekkel.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a tavaly működő szakköröket szeretnék elindítani újra, hasonló feltételek mellett.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatok keretében a követező testületi ülésre készüljön erről egy beszámoló.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy tavaly rendszeresen ellenőrizte a szakkörök működését, minden szabályosan zajlott.

 

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy tavaly határozat született arról, hogy az idei tanévtől a szakkörök költségtérítésesek lesznek. Véleménye szerint nincs jó üzenete az ingyenes dolgoknak. Javasolja egy összegben, félévre előre kérni a hozzájárulást, így a gyerekek is jobban érzik a felelősségüket.

 

Kun István bizottsági tag szerint mivel a szakköröket az önkormányzat finanszírozza, a térítést az önkormányzathoz fizessék be a szülők.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs ilyen kormányzati funkciója az önkormányzatnak, a költségvetési szerveknek sincs ilyen tevékenysége. Javasolja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek esetében a Badacsonytomajért Alapítványhoz forduljanak a szakkörök díjának befizetése tárgyában. A szülők akár a Hivatalba is bejöhetnek, továbbítjuk a kérelmüket az Alapítvány felé.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy az iskola igazgatója a szakkörök igénybevételéről, illetve annak költségtérítésessé tételéről a soron következő testületi ülésen számoljon be, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

291/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a szakkörök igénybevételéről, illetve annak költségtérítésessé tételéről az intézményvezető beszámol a soron következő testületi ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy az iskola szeptember elsején 30 éves lesz. A tantestület úgy döntött, hogy az ünnepséget a jövő évi Tatay Napok keretében tartja meg. Ezt a 2017. évi költségvetés készítésekor jelezni fogja.

 

 1. 5. Napirendi pont

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi teljesítésének beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a teljesítés időarányos, a finanszírozás rendben megtörtént. Likviditási problémák nem voltak.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a közhatalmi bevételek hogyan teljesülhettek 200
%-ra. Az ingatlan tulajdonosokat buzdítani kell a rendeletek betartására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a belterületi ingatlanok esetében pozitív irányú elmozdulás történt. A gazos, elhanyagolt ingatlanok mintegy 20 %-át 2-3 alkalommal is fel kell szólítani, illetve pénzbírság kiszabására is többször sor kerül. A külterületi ingatlanokról a Kormányhivatal illetékes szerveivel próbálunk egyeztetni. Sajnos ebben az évben nem tudtunk humánpolitikai problémákra hivatkozva együttes ellenőrzésre sort keríteni. Az észrevételezett parlagfüves szennyezéseket a talajvédelmi hatósághoz áttesszük.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a belterületek esetében a Római út karbantartására a Közútkezelőt fel lehetne-e szólítani. A vízelvezetők tisztítását sem oldják meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Római út egy része önkormányzati tulajdonban van, a másik része a Magyar Államé. A kérést továbbítjuk a Közútkezelő felé.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy az ún. Gróf domb környéke a legkritikusabb szakasz, a bokrok kinyúlnak az útra, az iszap lerakódott az aszfalt mellett.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a Kutató Intézettől a település határáig mindkét oldalon hasonló gondok vannak. Készült a VN. Kft. bevonásával egy térkép.  Kéri a 71-es út, a Római út, az Egry sétány, a Park utca, illetve Badacsonytomajon a főbb utcák rendben tartását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mielőbb le fogják helyszínelni és az illetékesek felé továbbítani.

 

Kun István bizottsági tag felhívja a figyelmet a rendeletek hathatós betartására. Kéri a Városüzemeltető, hogy végezze el a munkát, majd számlázza ki.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a Kft. vezetője jelezte, hogy nincs megfelelő kapacitásuk a fűnyíráshoz.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy úgy érzi feleslegesen tölti itt az idejét, mert a számára legfontosabb  dolgokban nincs előrelépés. Legfőbb vállalása a településkép javítása, a rendeletek betartatása volt, ebben nem tudtak eredményt elérni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a rendelet és a valóság között nincs meg a harmónia. A rendeletet nem lehet betartatni, nem tudnak egyezségre jutni a MÁV-val és a Közúttal sem.  Kezelhetetlen a dolog, ingyen nyírják a füvet ezeken a területeken. Üzleti terven és erejükön felül dolgoznak a megfelelő településkép elérése érdekében. A Római utat is végigkaszálták, mert az ingatlantulajdonosok nem tették meg. Lehet, hogy egyes részeken nagyobb a fű, de nincs több kapacitásuk. Kéri, hogy a testület teremtse meg a fedezetet a feladatok elvégzéséhez, ha kell, vállalkozó bevonásával oldja meg azokat.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy hamarosan egy fél munkaidőben foglalkoztatott közterület felügyelő lesz csupán. Kérdezi, hogy ekkor hogyan lehet betartatni a rendeleteket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem fél közterület felügyelője van a hivatalnak, hanem 2 fő + 1 közfoglalkoztatott segíti az adminisztrációs feladatok ellátását. Az egyik közterület felügyelő december 11-gyel megy nyugdíjba, a másik 1 nap kivételével itt tartózkodik. Az átszervezés meg fog történni, a feladatok el lesznek látva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

292/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi teljesítésének beszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 6. Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztés az Önkormányzat, a Kulturális Intézmény és a Hivatal féléves költségvetésének alakulásáról ad tájékoztatást, mely időarányosnak tekinthető. A számlák kifizetése folyamatos és zökkenőmentes, a képződő pénzek lekötésre kerülnek. Mindenki igyekszik takarékosan gazdálkodni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy a vitorláskikötőben éjszakázók után is idegenforgalmi adót kellene beszedni, ott is ellenőrzéseket végezni. Tudomása szerint átalány összeget fizet a Bahart.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Bahart bevallás alapján fizeti az adót.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Hivatal munkatársai ki fognak menni, köszöni a jelzést.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ők tavaly milyen összeget fizettek be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adat adótitoknak minősül, nem mondhatja meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

293/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 7. Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az eddig érkezett befizetések, az állami támogatás, a Képviselő-testület döntései és a pénzmaradvány felosztása kerültek beépítésre a rendeletmódosításba az Önkormányzat, a Hivatal és a Kulturális Intézmény vonatkozásában. A Hivatalra vonatkozóan az Ábrahámhegyi Képviselő-testület elfogadta a költségvetés-módosítását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a működési kiadások 1.600 eFt-os tétele mit takar.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez pénzmaradvány. A testület úgy döntött, hogy az intézmény az önkormányzat számlájára utalja vissza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 8. Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendeletet negyedévenként aktualizáljuk, most az értékesítések, ajándékozás okán történik a módosítás. Elnézést kér a hibáért, de cserélni javasolja az egyik mellékletet.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az iskolai étkezde az iskolához vagy a Menü Kft-hez tartozik-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a KLIK-kel kötött szerződés szerint a Menü Kft-hez, a Társasházi szerződés szerint az iskolához van csatolva. A konyhát az önkormányzati kft üzemelteti, véleménye szerint az étkező is hozzátartozik. A gyerekétkeztetés után normatívát kap az önkormányzat. Célszerű lenne a Társasházi Alapító Okiratot módosítani és az étkezdét is átadni a Menü Kft-nek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

295/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 9. Napirendi pont

Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem javasolja kérelem befogadását. Véleménye szerint elsősorban a település lakosságát kell támogatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a Magyar Államnak kell ilyen esetekben támogatást adni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a biztosítók nagyon lassan adnak kártalanítást. Úgy érzi, hogy ha mi kerülnénk bajba, mások segítenének. Ezért jelképesen 100 eFt támogatást javasol megszavazni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítvány elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az alpolgármester 100 ezer forint összegű támogatását nem javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki nem javasolja támogatni a kérelmezőt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a támogatás megállapítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

10. Napirendi pont

Magyar Vidék Országos 56-os szervezet támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy rendezvényhez kérnek támogatást, összeg megjelölése nélkül. Személy szerint nem javasolja a kérelem befogadását. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti B./ határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

298/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Vidék Országos 56-os szervezet támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti „B” határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

11. Napirendi pont

Egry sétány csapadékvíz elvezetése, valamint gesztenyefák pótlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy három árajánlat érkezett. A csapadékvíz elvezetés kiépítésére jelenleg nincs fedezet. A gesztenyefák pótlását 170 eFt értékben támogatja.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy gyors növekedésű, előnevelt fákat vettek, de nem vállal az eladó rájuk garanciát.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a Balaton vízmagassága kb. 50 cm-rel magasabb, mint a befolyó szintje. Ebben a helyzetben nincs értelme a csapadékvíz elvezetéssel foglalkozni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszakis kollégák többször voltak helyszínelni az Egry sétányon, komolyabb problémát nem tapasztaltak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a bizottságot, hogy a fák pótlásáról és a csapadékvíz elvezetéséről is hozza meg javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a fák pótlásával egyetért, illetve a csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan és így az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

299/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egry sétány csapadékvíz elvezetése, valamint gesztenyefák pótlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

12. Napirendi pont

MÁV ZRt-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a MÁV más tartalmú együttműködési megállapodást küldött, ezért kérte a további tárgyalásokra polgármester úr a felhatalmazást.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a badacsonyi móló bérbeadásából mennyi bevétel keletkezett.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 6,5 millió forint folyt be összesen augusztus 23-ig a közterületbérletekből. Konkrétan nem tudja megmondani, hogy ebből mennyi a mólóról befolyt összeg, de ígéri utánanéz. A MÁV által küldött együttműködési megállapodás nem azt tartalmazza, amiről szó volt, ezért az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogalmazta meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy Badacsonyban az alsó nagyparkolóban a benzinkúttól az önkormányzat által üzemeltetett illemhelyig egy sétány kialakítható lenne.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy ezt a területet a parkoló bővítésére szánják.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a MÁV-val milyen időtávra lenne megkötve a szerződés, illetve az hogyan kezelné az épület kérdését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy határozatlan időre szólna.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

300/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MÁV ZRt-vel történő együttműködésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

13. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy január 1-től mindkét önkormányzatunknak használni kell az ASP központosított rendszert, melyhez pályázati lehetőség jelent meg augusztus 31-i beadási határidővel, 3 millió forint értékben. Választási lehetőség jelen álláspont szerint nincs, kéri a pályázat benyújtásának támogatását azért, hogy a szükséges fejlesztéseket megoldhassák. Információja szerint a TOP-os programokat, a Városkapu projektet befogadták. A többi pályázatról elméletileg 45 napon belül megszülethet a döntés, ezekről még nem kaptak tájékoztatást. Az „utas” pályázatban sajnos nem nyert az önkormányzat. A Zöld Város pályázat hiánypótlásának eleget tett a kolléga, november környékén várható a döntés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Lantay úr sérelmezte, hogy mennyi észrevétel érkezett a testület részéről, másutt a polgármester véleményezte a pályázatokat. Éveken keresztül különböző fórumokon tárgyalt a testület arról, hogy mit szeretne, majd két héttel a beadási határidő előtt kapott egy verziót, mely nem felelt meg az elvárásainak. Amit lehetett az utolsó pillanatokban még megtettek, de nem elégedett a cég munkájával.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki osztályvezető és a pályázati ügyintéző a szükséges anyagokat többször átküldte az ALD Consulting Kft. részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

301/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az ASP rendszerhez kapcsolódó pályázat benyújtását és a II. határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

302/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

14. Napirendi pont

Suzuki Vitara gépjármű hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Suzuki Vitara jelen állapotában történő értékesítése merült fel, 700 eFt összegben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gépjármű eurotaxos értéke 995 eFt. Azt javasolták elpzetesen, hogy licit útján kerüljön értékesítésre, de nem volt érdeklődő.  A javítása az autószerelők előzetes felmérése szerint kb. 250 eFt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy a házi gondozók az ebédet kerékpárral illetve gyalogosan viszik ki az időseknek. Kérdezi, hogy erre a célra felajánlható lenne-e a jármű. A Kistérség vezetője azt ígérte, hogy erről egyeztet az önkormányzat vezetőivel. Szerinte a Kistérség részéről történt kezdeményezés, de nem volt rá fogadókészség. Az egyeztetést az ősz folyamán, mielőbb meg kell tartani az Önkormányzat, a Kistérség és a Menü Kft. részvételével.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kinek a feladata lenne.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Társulásé. Minden évben javaslatot tesznek, hogy mennyi a szállítási költség és mennyi az étel térítési díja. Véleménye szerint a legjobb megoldás lenne, ha a Menü Kft. meg tudná oldani az ebédszállítást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a járművet jelen állapotában 700 eFt értékben ingyenes internetes portálokon meghirdetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a Polgárőr Egyesület elnökét megkérdezni arról, hogy ők kinek adták el a gépkocsijukat, majd felajánlani a részükre a járművet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

303/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Suzuki Vitara gépjármű hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a vételárat 700 ezer Ft összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

15. Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a beérkezett ajánlat és az értékbecslés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindenképpen versenyeztetni kell, mivel az értéke meghaladja a 25 millió forintot, az értékbecslés szerinti minimum értéke 119.300 eFt. El kellene dönteni, hogy bérbeadásra, értékesítésre, vagy mindkettőre szóljon a pályázati kiírás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a versenytárgyalás keretében történő értékesítést támogatná elsősorban.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy ért ezzel egyet, hogy a vevő az épület hasznosítását csak teljeskörű felújítást követően kezdheti meg, külsőleg az eredeti állapot visszaállításával. Az adás-vételi szerződésben ki kell kötni a 3 éven belüli felújítást, az épület visszavásárlási lehetőségével, jogilag levédve. Javasolja a pályázat mellé a projekttervet is bekérni, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy csak az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel nem áll perben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint ki kell kötni, hogy ha nem valósul meg a felújítás 3 éven belül, akkor alacsonyabb összegen történik meg a visszavásárlás.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha a felújítás alatt nem működtetik az üzletházat, az rosszabb látvány lesz, mint a jelen állapot. Kérdezi, hogy a működési engedélyt az Önkormányzatunk adja-e ki.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a hasznosítási funkciókat fel kellene kínálni, bár ha valami túlszabályozott, az általában kútba esik.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint vissza kellene állítani az alsó részen az önkiszolgáló éttermet, a felső részen a presszót és élőzenés szórakozási lehetőséget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat (üzletház értékesítése) elfogadását támogatja az elhangzottak figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

304/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a versenyfelhívásban kerüljön rögzítésre:

-       a tulajdonos három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori könyv szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén,

-       üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg,

-       a vevő az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül,

-       a pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet,

-       kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

16. Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ajánlat nem érkezett. Az értékbecslő 35 millió forintban határozta mg az ingatlan értékét. Kérdezi a bizottság véleményét.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy korábban olyan döntés született, hogy folyamatosan történik a hirdetése 45 millió forint értéken.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a kikiáltási árat 40 millió forintra kellene módosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki továbbra is 45 millió forintos kikiáltási árral javasolja a pályázat kiírását, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

305/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

17. Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlan kikiáltási ára 28 millió forint, a licitlépcső 1 milló forint. Tekintettel arra, hogy ajánlat nem érkezett, de a pályázati határidő lejárta után érdeklődő volt, a határozati javaslat a felhívás ismételt közzétételéről szól.  Kérdezi, hogy a HÉSZ szerint hány százalék az ingatlan beépíthetősége.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az átemelőt nem számítják, úgy emlékszik 30 %, de utánanéz.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az ingatlan bejárati kapuját tegyék vissza a helyére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ingatlan értékesítésére az ismételt versenyfelhívás kiírásával és a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

18. Napirendi pont

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke, hogy a Móricz Zsigmond utcában megosztott ingatlan utolsó önkormányzati tulajdonban lévő telkéről van szó, melyre helyi érdeklődő nem volt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

307/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

19. Napirendi pont

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a vendéglátó egységekkel, üzletekkel és borászatokkal a településen iparűzési adót fizető egyéb vállalkozók tartozzanak egy kategóriába. Az anyagban ez nem így van, javasolja módosítani. Nem igazán tudja, hogy mit fog a testület kézhez kapni, annak mi lesz az eszmei értéke.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy háromnegyed éve első körben három ajánlattevőt keresett meg, majd öt másikat, ezt követően nyolcat. Összesen két ajánlat érkezett, az egyik időközben visszalépett, ezért csak a megmaradt ajánlatot tudta előkészíteni. Az ajánlattevő a helyszínt végigjárta, ha a testület úgy kívánja, személyes egyeztetésre is leutazik.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint jogszabályi értelemben is végig kell gondolni, javaslatokat tenni. A jogi rendezettség a fő feladat. Ezen túl minden frekventál utcafront, közterületen megjelenő tábla, bútor és egyéb elem is szerepeljen benne. A rendeletnek lesz egy folyamatossága, egységes arculati elemeket kell használni a településen. Javaslatot kell tenni a bevezetés ütemezésére, a társadalmasításra is.

 

Wolf Viktória jegyző az elmondottak alapján összegzi, hogy az újabb árajánlat tisztázza a jogi alkalmazhatóságot, a vendéglátó egységek mellett az összes iparűzési adó alany tartozzon azonos kategóriába, a frekventált utcafrontokra, köztéri arculatra, a bevezetés ütemezésére és társadalmasítására, a szükséges egyeztetésekre is térjen ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által összefoglalt javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

308/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az árajánlat kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal:

-          a jogi alkalmazhatóság tisztázottságát is tartalmazza,

-          az iparűzési adóalanyokra is terjedjen ki az alkalmazhatóság,

-          településrészekre lebontva központi és frekventált utcafrontokra is adjon ajánlatot az ajánlattevő, mely a szabályozottságra is tartalmaz előírásokat felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban, például köztéren megjelenő tábla, bútor, dísz, utcabútor, napernyő, reklámtábla, spaletta stb.,

-          kiköti egységes arculati elemek használatát a település közigazgatási területén,

-          javaslat a bevezetési ütemezésére, társadalmasítására – mérföldköveket jelentessen meg a megvalósítási szakaszokra,

-          vállalja az előzetes egyeztetést a szolgáltatókkal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

20. Napirendi pont

Gördülő Fejlesztési Tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a terv készítése kötelező a DRV. Zrt. részére, melynek megvalósítására akkor kerülhet sor, ha a szolgáltató engedélyezésre azt az Energetikai Hivatalhoz benyújtja. Erre kötelezettséget vállal, ha az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazást a Polgármester úr aláírja. A badacsonyörsi Kisörshegyi vízrendszer ügyéről megemlíti, hogy most már bízik abban, hogy azt viziközműnek fogják minősíteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy kifizették-e az 1,2 milliós vízdíj hátralékot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy úgy tudja, nem. Tudomása szerint vannak fizető és nem fizető ingatlantulajdonosok. Az önkormányzatnak nincs restanciája. A DRV. megküldte a listát, hogy kik fizettek.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint nem szabad a nem fizetők helyett kiegyenlíteni a hátralékot, akik megint erre várnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

309/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gördülő Fejlesztési Tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

21. Napirendi pont

Mékli Bernadett kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Mékli Bernadett megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy szeretné felújítani a badacsonytomaji strandon lévő üzletét. Ehhez kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mékli Bernadett kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

22. Napirendi pont

Tapolca COOP ZRt. megkereséséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tapolca Coop Zrt a badacsonyörsön található kisboltot értékesíteni kívánja. Jelenleg a kereskedelmi egység bérbe van adva. Mivel kihasználatlan, megkeresték az önkormányzatot is, hogy nyilatkozzon arról, hogy meg kívánja-e venni. A belső vezetés 27 milliós vételárat határozott meg. Ha a bizottság erre javaslattal él, akkor mindenképpen értékbecslést kell készíttetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem javasolja megvenni az ingatlant, viszont kötelezné a tulajdonost, hogy ott boltot üzemeltessen, hasonlóan Badacsonyban is kötelezővé tenné a nyitva tartást. Így nem kellene minden héten a lakosságot a központi boltba beszállítani, megoldhatnák helyben a bevásárlásukat. Úgy gondolja, hogy az üzletek nyereséggel működhetnének.

 

Kun István bizottsági tag szerint a kisebb boltok, pld. az un. Gödör ábc sem tudja kitermelni a költségeit.

 

Orbán Péter alpolgármester a 27 milliós vételárat soknak tartja. Ha valaki megvenné, akkor sem boltként működne, mert nem éri meg ott üzemeltetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a vételi ajánlattal ne éljen az önkormányzat, azaz a II. határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

311/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca COOP ZRt. megkereséséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

23. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ellenőrizve van-e az útfelbontások utáni helyreállítás minősége.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, folyamatosan.

 

Laposa Bence bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy a Badacsonyi Kempingnél a járda átadása előtt a területet rendezni, gyomtalanítani kell.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy jogszerűen vannak-e kint az utcanév jelző oszlopokon egyéb hirdetőtáblák. Fizetnek-e azokért az illetékesek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, engedélyt kér kérni a kihelyezéshez és díjat fizetni utána.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló és a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

312/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

24. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az NHSZ-től kikérni, hogy mely ingatlantulajdonosokkal vannak szerződésben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az NHSZ-szel az Önkormányzat van szerződésben. Azt a listát tudják megmutatni, amit mi adtunk át. Ígéretet tettek arra, hogy leellenőrzik a helyszínen a valós állapotokat, de még nem jeleztek vissza. Megjegyzi, hogy mindkét településen vannak illegális hulladéklerakó helyek.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy pld. a Káptalantóti úton a VN. Kft. dolgozói hetente több zsák szemetet szednek össze, melyek nem tartalmazzák az NHSZ-es feliratot. Javasolja a problémás helyekre kamerák felszerelését.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy ez össztelepülési probléma. A nyaralótulajdonosoknak 6 hónapra kell megvenniük a zsákokat, ellenkező esetben lehet szankcionálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közös egyeztetésre van szükség az Önkormányzat, a VN. Kft. és az NHSZ között. Az ősz elején meg kell találni a koncepcionális megoldást a problémákra. Úgy gondolja, hogy a térfigyelő kamerák egy idő után eredményt hoznak, büntetésekkel lehet ezt a helyzetet megszüntetni.  Ábrahámhegyen a kamerával ellátott részeken nincs szemét.

 

Kun István bizottsági tag javasolja az új számlázó céggel leegyeztetni a listát. Ha valaki mentességet kér, számlákkal kell igazolnia, hogy nem használja az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez már így működik. A vonatkozó rendeletünk szerint helyszínelnek a kollégák, a kérelmezők becsatolják az igazolásokat. Ezt követően küldjük tovább a kérelmeket.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a polgármester úr a bizottság támogatását kéri ahhoz, hogy a rendezvényeken ingyenes parkolójegyet adhasson a VIP tagok részére. Kéri még, hogy döntsön arról a bizottság, hogy a NÉBIH-től kapott levelet felolvassa-e.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a levél felolvasását a testületi ülésen a napirendek előtt, illetve a tisztifőorvos úr behívását a testületi ülésre.

 

Bolla József ügyvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a mai Naplóban a Dűlőre futás illetve a Badacsonytomaji Strand értékelése is szerepel, melyről beszélni kellene.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló és a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

313/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Népegészségügyi Intézet Menü Kft-t érintő levelének felolvasásával egyetért, illetve kéri meghívni az intézet képviselőjét a testületi ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

314/2016.(VIII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Népegészségügyi Intézet MENÜ Kft-t érintő levelét olvassa fel napirendek előtt, illetve kéri meghívni az intézet képviselőjét a testületi ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 12.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                      Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!