Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.06.27 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 15/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. június 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (4 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Laposa Bence                bizottsági tag                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Molnárné Keller Csilla    ügyvezető

Bolfné Tóth Melinda       óvodavezető

Gerencsér Tamás          ügyintéző

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2016.(VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága Forintos Ervin bizottsági elnök javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 19 nyílt napirendi pont és 2 zárt napirendi pont szerepel. 20. napirendként javasolja megtárgyalni a „A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e egyéb módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülésen a 20 napirendi pont tárgyalásával, a zárt ülésen a 2 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

236/2016.(VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.06.27.-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 20 napirendi ponttal, zárt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

1./ MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője

2./ Nyári napközihez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Suzuki Vitara típusú gépjárműről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ 0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ 988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ RészreVétel projektről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgál-tatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés:

1./  Főépítészi díj 2016. - javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./  Veszprém Megye Érdemrendje 2016. - javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ülésen jelen van Fekete Ferenc, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület elnöke. Javasolja ezért a „Viziállások, csónakveszteglők létesítése” tárgyú napirend előrehozatalát, másodikként történő megtárgyalását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

237/2016.(VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sorrend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága a „Viziállások, csónakveszteglők létesítése” tárgyú napirend előrehozataláról, második napirendként történő tárgyalásáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető a bizottság tagjainak a bevételek és kiadások alakulásáról egy kimutatást ad közre, illetve a NÉBIH ellenőrzésről készült jegyzőkönyv másolatát osztja ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslat szerint a tagi kölcsön visszafizetésétől a Képviselő-testület eltekint, azt vissza nem térítendő támogatássá alakítja. Az ügyvezető eszközvásárláshoz is támogatást kér. Kérdezi, hogy a nyári hónapokban a normatíva hogyan lesz finanszírozva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gyereklétszám alapján egész éves támogatást kapunk, de az önkormányzat közel 9 millió forintot tesz hozzá az étkezési költségekhez.  Egyre több óvodás gyermek étkezik ingyenesen, amit szintén az önkormányzat finanszíroz le. Ők, illetve 9-11 iskolás korú napközis gyermek nyáron is igénybe veszi az étkeztetést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a nyári étkeztetést tudja-e az ügyvezető előfinanszírozni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy még igen, de nem tudja, hogy az érkező csoportok hogyan fognak fizetni, és hányan veszik igénybe a konyhát. Júliusban még van nyári napközi, augusztusban nincs. Igyekszik előre tartalékolni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy az ügyvezető levélben előzetesen keresse meg a csoportokat, felajánlva az étkezési szolgáltatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Kft. által  kibocsátott számla egy részét fedezi a normatíva, a többit az önkormányzat teszi hozzá saját költségvetéséből. Vannak, akik ingyenesen étkeznek, azokra kapunk normatívát.

 

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a régi ügyvezető nem térítette vissza a tagi kölcsönt és sok tartozást hagyott hátra, melyeket az új ügyvezetőnek kell kiegyenlíteni.  Nem fizetette a villanyt, a berendezések rosszak, az üst robbanásveszélyes a szakember szerint. Ha a testület nem tesz valamit, hűtlen kezelésért feljelentést fog tenni a rendőrségen. A régi ügyvezető a testületet támadja azzal, hogy kirúgta őt és a családtagjait. Ez nem igaz, nyugdíjazását saját maga kérte, a többiek is önként mondtak fel. Vagy fizesse vissza a tartozást és a tagi kölcsönt, vagy rá kell terhelni a lakására, nem tehető felelőssé az új ügyvezető illetve az önkormányzat. A Menü Kft. átvétele után Molnárné Keller Csilla mindent rendbe tett, ami dicsérendő. A Kft. autója is olyan állapotban volt, hogy 30-40 eFt-ért takarították ki. Nem szabad őt bántani, a lakosság és a város érdekeit kell nézni. A Kft. működése pozitív irányba változik. 300 főre főznek, korábban ennél jóval kevesebb adagot készítettek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag úgy érzi, hogy nem most, hanem korábban kellett volna lépnie a testületnek. Kérdezi, hogy mennyire látja nehéznek az ügyvezető asszony a Kft. nyári működtetését.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy nem tudja még átlátni a várható helyzetet. Igyekszik tartalékolni, de az alapanyagot meg kell vennie. Több mint 120 eFt-ot fizetett ki 2013-2014-es követelésként.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint gond esetén, egy rendkívüli ülésen a testület tud segítséget adni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri a polgármester urat, hogy a nyilvános testületi ülésen olvassa fel a NÉBIH ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, mivel az új ügyvezetőt feljelentették ennél a szervnél. A telefonáló bejelentése valótlan kijelentéseket tartalmazott.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint tudatosítani kell a lakosság felé, hogy a testület az előző ügyvezető által okozott problémákat próbálja rendbe tenni, a tényeket kell publikálni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 8.38 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 8.42 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindkét Kft. speciális. Egy üzleti alapon működő Kft. esetében a tulajdonos nem akar pénzt belefektetni, inkább kivenni szeretne belőle. A gyermekétkeztetés kapcsán elmondható, hogy az árszerkezet a szülő által fizetett részből illetve az önkormányzati részből áll, amit nem biztos, hogy fedez az állami normatíva. Az önkormányzat kénytelen hozzátenni, mert a gyermekétkeztetés kötelező feladat.  Ha az étkezést igénybe vevő gyermekek száma nő, akkor az önkormányzat által fizetendő összeg is emelkedik. A két ügyvezető között az a különbség, hogy az előző ügyvezető nem jött a testülethez, maga próbálta megoldani a problémáit. Most viszont az a legnagyobb gondja a testülettel, hogy neki nem segített, az új ügyvezetőt másként kezeli. Vélelmezi Molnárné Keller Csillának jobb az üzleti érzéke, a testület segítségével kívánja a működés feltételeit megteremteni. Egyetért azzal, hogy a tagi kölcsön kerüljön átfordításra támogatásként, de most plusz pénzt eszközök vásárlására nem javasol biztosítani. Ha nyáron nem tud működni a Kft, megsegítésére több módszer van, a polgármesternek is van bizonyos hatásköre, rendkívüli ülés is összehívható. Az új ügyvezetőnek a tanítás időszakáról már vannak tapasztalatai, de a nyári időszakra vonatkozóan nincsenek. Ez okozza a feszültséget. Az előterjesztés szerint a két tétel megszavazását támogatná, az eszközvásárlást most nem.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az internetes felületeken megjelentetni, hogy a Menü Kft. milyen szolgáltatást tud biztosítani a nyári időszakban. A határozati javaslatba kéri belefoglalni, hogy a polgármester úr a nyilvános testületi ülésen a NÉBIH ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet olvassa fel.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető kéri, hogy az április 5-ét megelőző időszakban keletkezett dolgok miatt ne őt terhelje felelősség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyilvános soros ülésen a NÉBEH ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a polgármester úr olvassa fel, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

238/2016.(VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

NÉBIH jelentés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a soros nyilvános Képviselő-testületi ülésen a Menü Kft-nél 2016. május 30-án tartott NÉBIH vizsgálatról készített jelentést olvassa fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi az ügyvezetőt, hogy az eszközbeszerzés mennyire sürgős, tud-e főzni, ha most nem valósul meg.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a vízlágyító lenne a legfontosabb, de főzni tud.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az eszközbeszerzéshez biztosítandó 558 eFt kivételével a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

239/2016.(VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosítson a működési kiadásokhoz 1.677 ezer Ft összegben, azaz mindösszesen egymillió-hatszázhetvenhétezer forint összegben.
 2. 2. a fennálló 865.510,- Ft tagi kölcsön visszafizetésétől tekintsen el, azt vissza nem térítendő támogatássá alakítsa át.
 3. 3. rendelje el, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 4. 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 5. 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 6. 6. rendelje el, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 8. 8. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. 9. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 1. 2. Napirendi pont

Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Fekete Ferenc urat, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület elnökét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy több helyről kértünk be tervezői ajánlatot a csónakveszteglők kialakítására, melyek közül most kellene javaslatot tenni a testület felé. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több éve küzd a testület azzal, hogy nincs a területen a szabályoknak megfelelő csónakkikötő. Az Egyesülettel folyamatosan egyeztetünk, legutóbb végignézték az esetlegesen alkalmas helyszíneket egy vízügyi tervező bevonásával. Legjobbnak látszik a Bányász strand erre a célra. Ha most nem sikerül a megvalósításhoz forrást szerezni, a tervet akkor is javasolja megcsináltatni. A Bányász strand egy vizibázis lehetne, ahol vitorlás- és szörfoktatás zajlana, csónakveszteglő lenne kialakítva, és megmaradna a fürdés funkció is.  A másik helyszín Badacsonyörsön a Kemping melletti Ábrahámhegy felé eső rész lehet. Emellett javasolja, hogy a VN. Kft. segítségével készüljön a tomaji strand Klub Tomaj felőli részénél is egy stég, melyet a helyi horgászok is használhatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hogyan történt az árajánlat kérés. A tervet jónak tartja, de nem hasonlíthatók össze az ajánlatok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy speciális területről van szó, melyhez a műszaki osztály nem ért. Elmondtuk, hogy mit szeretnénk az adott helyen megvalósítani, a szerződésbe bele fogjuk foglalni az alapfeladatokat, azt hogy mit várunk el.

 

Kun István bizottsági tag szerint sem lehet összehasonlítani az ajánlatokat, a műszaki tartalom nincs meghatározva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződésben fel rögzíteni kell, hogy milyen tervezési feladatokat kell ellátni.

 

Fekete Ferenc elnök elmondja, hogy a nyári időszakban a horgászok csak a badacsonyi mólóról tudnak horgászni, a strandokra nem mehetnek be, a kőgátat is lezárta a BAHART. A csónakkikötők pillanatnyilag csak megtűrtek, 4-5 éve is felszedték a cölöpöket, ez bármikor megtörténhet újra. A nagy egyesületek csónakkikötőket hoztak létre, 70-80 millió forintért. Azért, hogy a nádas ne legyen megszabdalva, javaslatot tettek csónakveszteglők kialakítására a Balatonakaliban megtartott konferencián, ezek torkolatoknál, befolyóknál, fürdőzők által nem használt területeken alakíthatók ki, bójákkal leválasztva. Kéri a testület segítségét az előrelépés érdekében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyibe kerülne a tervek megvalósítása.

 

Fekete Ferenc elnök szerint 15 millió forintból a komplett kivitelezés megoldható lenne.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Balatonedericsen a csónakveszteglő végében van egy horgászstég. Kérdezi, hogy Badacsonyban ez engedélyeztethető lenne-e.

 

Fekete Ferenc elnök szerint igen.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy Badacsonytomajon a strand badacsonyi oldalán három stég készült. Korábban felmerült az igény, hogy a strand másik oldalán is legyen ilyen, ehhez egy nyiladék szükséges a nádasban. Megkérte az engedélyt a Környezetvédelmi Igazgatóságtól. A szerződés aláírása folyamatban van.  Az igazgató úr úgy nyilatkozott, hogy ott a nádas gyéríthető, mert folyamatosan elveszi a helyet a fürdőzéstől. Balatonfenyvesről vásárolt egy 46 méteres, felújításra szoruló stéget, tartozékaival együtt. Ezt a Kft. dolgozói rendbe teszik, tavasszal telepítésre kész állapotba hozzák.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Bányász strandon a mederkotrás az egész strandra vonatkozik-e. Megjegyzi, hogy a csónakveszteglőhöz külön bejáratra lenne szükség.

 

Fekete Ferenc elnök elmondja, hogy Badacsony felé eső nagyobb kapun a csónakok bevihetők. Az épületek Badacsonytomaj felőli részén lévő kiskapun lehetne a csónakveszteglőhöz a gyalogos bejárat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Éri Balázs Special Bauterv Kft. ajánlata a legolcsóbb a Bányász strandi csónakveszteglő és a mederkotrás tervezésére.  Kéri, hogy aki az ajánlat elfogadását támogatja a 2016. évi költségvetési tartalék terhére 1230 ezer Ft + Áfa összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

240/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vízállások, csónakveszteglők kialakításához kapcsolódó tervezői árajánlatok közül a SPECIAL BAUTERV Kft-vel kössön szerződést 1.230 eFt + Áfa összegben a Bányász strandon megvalósítandó csónakveszteglő kialakítására, illetve a Bányász strand mederkotrása-vízjogi engedélyezési tervre, mely tervezői költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítson.

Határidő:    azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsonyörsi Kempingben a csónakveszteglő tervezését vizsgálja-e a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester szerint igen. Bár a terület az államé, előfordulhat, hogy a folyamat elakad.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy itt a legkedvezőbb Éri Balázs Special Bauterv Kft. 670 eFt  + ÁFA összegű ajánlata. Kéri, hogy aki az ajánlat elfogadását támogatja a 2016. évi költségvetési tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

241/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vízállások, csónakveszteglők kialakításához kapcsolódó tervezői árajánlatok közül a SPECIAL BAUTERV Kft-vel kössön szerződést 670 eFt + Áfa összegben a Badacsonyörs camping mellett levő csónakveszteglő terve, kb. 50 csónak részére, mely tervezői költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Kun István képviselőnek, hogy egy kávéfőző géppel és kávéval is megajándékozta a Hivatalt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni Fekete Ferenc horgászegyesületi elnöknek a jelenlétét, kéri, hogy az egyesületet tájékoztassa az elhangzottakról.

 

 

 1. 3. Napirendi pont

Nyári napközihez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napközi június 16-tól működik. Mivel van jelentkező, kötelező önkormányzati feladatként biztosítani kell a lehetőséget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

242/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nyári napköziről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 4. Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a rendeletmódosítás lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy szakmai továbbképzésen vettek részt a pénzügyes kollégák, ahol adószakértőtől kaptak tájékoztatást arról, hogy az anyakönyvi ellátásokért fizetendő díjak ÁFA mentesek. Elmondja, hogy a település népszerű, több mint 30 esküvőt tartottunk eddig ebben az évben. Az éves árbevétel várhatóan 1 millió forint lesz ebből.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az anyakönyvvezetők plusz költségeit fedezi-e a befizetett összeg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a külső helyszínek esetén kb. nettó 4 eFt-ot kapnak alkalmanként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most lehetne változtatni a fizetendő díjon, főként a külső helyszínekre vonatkozóan.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a környékbeli településekhez viszonyítva olcsóbbak vagyunk, a változtatást inkább január 1-től javasolná.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

243/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 5. Napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az új közbeszerzési törvény tavaly lépett hatályba. Az új szabályzatot javasolja elfogadásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a közbeszerzési szabályozat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

244/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 6. Napirendi pont

Suzuki Vitara típusú gépjárműről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy négy járművet tartunk fenn. A Suzuki Vitara javításra szorul. Dönteni kell arról, hogy megjavíttassuk, vagy értékesítsük. Az Opel busz és az új Suzuki használata korlátozott, csak 5 év múlva lehet szabadon használni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag inkább javasolja olcsóbban értékesíteni az autót, de ne költsünk a javítására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy 700 eFt legyen a kikiáltási ár, mivel a javítási költség magas lesz.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy július 20-án 10.00 órára hirdessük meg a licitet, a licitlépcső 50 eFt legyen. Megjegyzi, hogy az 1,2 millió forintért meghirdetett badacsonyörsi ingatlant 5,9 millió forintért tudtuk eladni licit útján.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a II. határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy a Suzuki Vitara típusú személygépkocsi kerüljön értékesítése, kikiáltási ára 700 eFt, a licitlépcső 50 eFt legyen, kézfelemeléssel jelezze. A licit időpontjáról a Képviselő-testület döntsön.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

245/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárműről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában álló IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárművet értékesítse és kikiáltási árként a gépjármű értékét a műszaki állapota miatt 700.000 Ft összegben határozza meg. A licitlépcsőt 50.000 Ft összegben javasolja meghatározni azzal, hogy a licit napját a képviselő-testület határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 7. Napirendi pont

A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

246/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Felső-bazársori üzlethelyiség” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

 1. 8. Napirendi pont

0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

247/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 1. 9. Napirendi pont

Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a volt bérlő kiegyenlítette-e a tartozását.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a kauciót ne adjuk vissza.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tartozás kiegyenlítése megtörtént. Most két iroda bérletét kéri Tóth Tamás pályázó.  Az óvadékot befizette.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

248/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

10. Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Szerinte bérbeadás esetén nem várható csoda. Ugyanezen állapotok lesznek 10 év múlva is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérleti díj és a vételár ÁFA mentes. Eladás esetén egyenlőre csak a könyv szerinti értéket tudjuk, de versenytárgyalás tartása szükséges. Informális üléseken sok mindenről szó esett. Ügyvéd úr előkészítette a szerződéstervezetet. Közben érkezett a vételi ajánlat. Ha a testület értékesíteni akarja az üzletházat, akkor el kell dönteni, milyen feltételekkel legyen meghirdetve.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint csináltassunk értékbecslést és pályáztassuk meg, a II. határozati javaslatnak megfelelően.

 

Kun István bizottsági tag is az értékesítést támogatja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint minél gyorsabban el kell adni, hogy megszűnjön a jelenlegi állapot, a kirakodástól meg kell szabadulni. Az a kérdés, hogy ha pld. 150 millió forintra felértékeli az értékbecslő, ezt az összeget is hajlandó-e megadni az érdeklődő.

 

Krisztin N. László polgármester 9.45 órakor távozott a teremből.

 

Orbán Péter alpolgármester a megajánlott 100 millió forintot kevésnek tartja, annyiért vette vissza az önkormányzat.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy független igazságügyi szakértőtől kérjenek értékbecslést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ha beérkezik a független igazságügyi szakértőtől az értékbecslés, utána térjünk vissza a versenyfelhívás feltételeire. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

249/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrszingatlanra vonatkozóan kérjen be független igazságügyi szakértőtől értékbecslést, melynek birtokában térjen vissza a versenyfelhívás feltételeinek újratárgyalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

11. Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 28 milliós értékbecslést kaptunk erre a badacsonyörsi értékes vízparti területre. Kérdezi, hogy mennyi az ingatlan könyvszerinti értéke.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 540 eFt. Az ingatlan forgalomképes, értékesítésére tettünk javaslatot. Az 1 millió forintos licitlépcső javasolt az előterjesztésben, az módosítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja a versenyfelhívást az internetes hirdetési portálokon is megjelentetni.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

250/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal, hogy a felhívás jelenjen meg országos internetes hirdetési portálokon.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

Nagy Miklós bizottsági tag 9.51 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

 

12. Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a korábbi feltételekkel javasolja a pályázati felhívás közzétételét és a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

251/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

13. Napirendi pont

988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az értékbecslő 33,5 millió forintban határozta meg az ingatlan értékét. A testület 45 milliós kikiáltási árat szabott meg. Nem javasolja ezt csökkenteni, az előzőeknek megfelelően javasolja meghirdetni.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

252/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke 9.54 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.02 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

14. Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol van az ingatlan. Ki a 3/12-ed rész tulajdonosa. Javasolja, hogy kérjünk rá értékbecslést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy értékbecslés készült. A könyvszerinti érték magasabb, mint az értékbecslésben jelzett összeg.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ún. Szénégetőben van az ingatlan, a társtulajdonos pedig venezuelai lakos az ingatlan-nyilvántartás szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

253/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

15. Napirendi pont

RészreVétel projektről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse, hogy miről van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a projekt az Erasmus + Program által támogatott csomag része. Javasolják csatlakozni és népszerűsíteni az ifjúsági közösségek és döntéshozók aktív bevonásával megvalósuló, fenntartható települések jövőtervezését.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

254/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

RészreVétel projektről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

16. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást a lehetőségekről.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy új pályázati lehetőség a konyha és étkező fejlesztése az óvodában. Az óvodavezető leírta, hogy mit szeretnének, melyet felsorol. A kalkulált ár 741.150,- Ft. A felújítás része a csaptelepek és burkolatok, a tálalópult, kiadó fapult és mosogatók cseréje 4.482.277,- Ft összegben. A pályázat összköltsége 5.223.427,- Ft, melyből 15 %, 783.514,- Ft az önerő. Az igényelt támogatás 4.439.913,- Ft. A konyhát a másik óvodai pályázat nem érinti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja az elhangzott számok figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

255/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató – Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot azzal, hogy

-       a pályázat költségét összesen: 5.223.427,- Ft-ban,

-       az önerő mértékét (15%): 783.514,- Ft-ban,

-       az igényelt támogatás összegét (85%): 4.439.913,-  Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Tavaszi fesztivál kapcsán mennyi pénz folyt be a vállalkozóktól.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a testületi ülésre megnézi a pontos adatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy már most több szponzorációs összeg érkezett, mint tavaly egész évben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Badacsonyi Szüret programtervezetét a testületi ülésen vitassák meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt sürgősségi előterjesztésként javasolja megtárgyalni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az összes TOP-os pályázatunkat befogadták, döntésre felterjesztették. A Lantay Ákos féle pályázat még folyamatban van, benyújtásának határideje július 15.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

256/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

17. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Fő utcai üzlet előtti területre Margittai Elemér vállalkozó befizette-e a közterület bérleti díjat.  Javasolja visszavonni az engedélyt, mert nem lehet a járdát rendeltetésszerűen használni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy előfordult, hogy a babakocsit le kellett tolni az úttestre, mert a kipakolás miatt nem lehetett elférni a járdán. Tudomása szerint kapott egy felszólító levelet. Ha arra nem intézkedik, javasolja visszavonni az engedélyét. Kérdezi, hogy a BAHART-tól bérelt területen sikerült-e bérbe adni a helyeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 1,5 millió forint bevétel keletkezett eddig, pedig a rendeletünket módosítottuk, a bérleti díjat a BAHART szintjére levittük.  Kéri, hogy a közterület felügyelők jobban figyeljenek oda Badacsonyra. A motorosok a Dísztéren parkolnak, az alsó bazársornál bent állnak az autók, káosz van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sajnos nem tudnak folyamatosan jelen lenni a területen, de kérte a rendőrséget, hogy együttes szolgálatot tartsanak a közterületfelügyelőkkel, de ígéretük ellenére nem jelentek meg.

 

Kun István bizottsági tag szerint a Tátika esetében a főbérlőt kellene felszólítani, hogy intézkedjen a szabálytalan parkolás miatt.

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.20 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Három fenyő melletti területen is parkolnak. A strandi belépőkkel és nyitva tartással kapcsolatosan érkezett levéllel összefüggésben a VN. Kft. ügyvezetője várja a döntést.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

257/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

18. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

258/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

19. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti eseményekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a múlt héten a VN. Kft. bevezette azt a rendszert, hogy a badacsonytomaji strandot 7-8 óra között bezárják, ezen időszak alatt takarítanak. A strandra 6 órától 7 óráig be lehet menni, majd 8 órakor el kell hagyni a területet, vagy meg kell venni a belépőjegyet. Ezt néhány fürdőző nehezményezte. A VN. Kft. vezetője azzal érvel, hogy sokan nem hagyják el a strandot, pénztárnyitáskor nem veszik meg a jegyet, ingyen veszik igénybe a szolgáltatást. A környező strandok közül Ábrahámhegyen bármikor szabadon be lehet menni a strandra, nincs zárt időszak. Az intézkedés bevezetését nem tudja támogatni, a célszerűségét nehezen látja be, a testületet támadják miatta. A képviselők egy részével azt javasolják, hogy készüljön egy figyelmeztető tábla, de az intézkedést javasolja visszavonni.

 

Kun István bizottsági tag szerint az üzemeltető a nyitáskor jogosult kérni a jegy megvételét a strandon lévőktől. Megjegyzi, hogy az éjszakai fürdőzéssel is vannak problémák.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a helyi rendelet szerint a strandfürdő területén nyitvatartási időben csak jeggyel lehet tartózkodni, az érintettek figyelmét erre fel kell hívni. Viszont a rendelet a pontos nyitva tartásról nem rendelkezik. Javasolja az üzemeltetőnek, hogy nyitvatartási időn túl saját felelősségre lehessen ott tartózkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az emberek mindig viszonyítanak. Szigligeten és Ábrahámhegyen lehet éjjel is fürödni, Badacsonytomajon éjfélkor bezár a strand. A levelet aláírók jelentős része idénybérlettel rendelkezik. Vannak olyan családok, akik jogokat keletkeztetnek maguknak, mert régen itt élnek, nem értik az intézkedést. A VN. Kft. szerint mintegy 30 eFt nem folyik be naponta azért, mert a nyitás előtt érkezők nem veszik meg később sem a jegyet.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a biztonsági szolgálat munkaidejét meghosszabbítani reggel két órával.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy elsősorban a nyaralótulajdonosok járnak reggel fürödni, illetve a vendégeket a szobakiadók úgy informálják, hogy ha nyitás előtt bemennek a strandra, nem kell fizetniük. A parkoló már fél 8-kor félig tele van. Majdnem volt a közelmúltban egy halálos baleset a strandon, ez bármikor előfordulhat. Az üzemeltetéssel járó felelősség csak a nyitvatartási időre vonatkozzon.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a strandgondnok a pénztárossal együtt járja végig a bent lévő vendégeket, kérje el a belépő árát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a polgármester úrnak kell adni egy olyan jogosultságot, hogy pld. éves szinten 30 belépőt saját hatáskörben kiadhat, pld. a rendőrök részére. Úgy tudja, hogy a badacsonyi strand este 9-től zárva van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez már működik. Kéri, hogy akinek van ilyen igénye, jelezze. Azoknak szokott adni, akik tesznek a városért. A nyitva tartás témáját végig kell beszélni. Amikor a városkapu projektet tervezték, arról volt szó, hogy sétány épül. Ez nem egyeztethető össze a strand zárva tartásával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki strandok nyitva tartásával kapcsolatosan érkezett beadvánnyal kapcsolatosan további egyeztetést javasol, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Strandok nyitva tartásával kapcsolatos egyeztetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a strandok nyitva tartásával kapcsolatosan érkezett beadvánnyal kapcsolatosan további egyeztetést javasol.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

20. Napirendi pont

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Magyar Állam létrehozta az Országos Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t, aki a díjak beszedésére jogosult. A rendszer még nem működik tökéletesen, a lakosság nem kapta meg a számlákat sem. A jogszabályunkat le kell módosítani több ponton.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

260/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőt. Kéri, hogy mondja el, miért jött el a bizottsági ülésre.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy a pénzmaradvány ügyében kellene egy olyan kimutatást készítenie, hogy a tervezett beruházások mennyibe kerülnek. Elmondja, hogy nem tudta határidőre megcsinálni a pénzügyi osztályvezető által kért anyagot,  fél napja kapta a jelzést és ő nem szakember. Azt az információt kapta, ha az ülésre nem érkezik meg az anyag, akkor csak augusztus végén tudja tárgyalni a Képviselő-testület. Szeretné elmondani, hogy milyen problémák vannak az óvodában, erről fényképeket is közread.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pénzmaradványról a testület dönt. Egy 5 soros felsorolást kapott, ezért kérte annak kiegészítését az összeg hozzárendelésével, melynek meghatározásában a műszaki osztály tud segíteni.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető kérdezi, hogy miért így működnek a dolgok Badacsonytomajon. Három évvel ezelőtt a korábbi óvodavezető ugyanezeket a pontokat már leadta. Rossz a kerítés, a sövény kiszáradt, a teraszt javítani kell. Az épületen nincs biztonsági zár, a kerítés egyik oldalának rendbetétele 2 millió forint. A játékokról lejött a festék, rosszak a csavarok.  A szükséges pénz a testület nem biztosította a költségvetésben. Úgy gondolja, hogy szakmailag mindent megtett, nem érthet minden területhez. A testület nélkül nem tudja megoldani a felújításokat. A VN. Kft. nem tud embert adni az óvoda és az udvar karbantartásához. Mindig írásban jelzi feléjük, ha valamit meg kell csinálni. Látja, hogy másutt is nagy a fű, biztosan ezért nem tudtak jönni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Társulási Tanács azt mondta, hogy ők nem akarnak dönteni, mert zömében Badacsonytomaj Önkormányzat pénzéről van szó. A pénzmaradványt visszautalta az önkormányzathoz azzal, hogy az óvodavezető kérésének figyelembevételével döntsön annak felhasználásáról.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy maga részéről mindig maximálisan segítette az óvodavezető munkáját. A költségvetésből azért vették ki a tételeket, mert ha nyer a pályázat, abból sok minden megvalósítható lesz. A Társulási Tanács az ő javaslatára utalta a badacsonytomaji testület hatáskörébe a pénzmaradvány elköltését, mely az óvodavezető javaslata szerint kerülhet felhasználásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérte az osztályvezető asszonyt, hogy az előterjesztés tartalmazza az összegszerűséget is. A Pénzügyi osztályvezető jogszerűen járt el, utasításának megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a témában sürgősségi indítványt fog benyújtani a testület felé. Az óvoda tanévzáró értekezletén több problémát felvetettek, mellyel a testületnek foglalkozni kell. Kéri a műszaki osztályt, illetve az alpolgármester urat, hogy a költségvetés tekintetében segítsenek.

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a VN. Kft. fizikailag nem győzi a sok feladatot.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy ha a dolgozók két órakor befejezik a műszakot, utána más formában alkalmazza és fizesse meg a Kft. őket, így rendbe tehető lenne a település.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja szabad kezet adni az ügyvezetőnek a feladatok megoldásához. Ha anyagi fedezet szükséges, akkor jelezze a testület felé.

 

Kun István bizottsági tag szerint az is gondot jelent, hogy az intézményvezetők és osztályvezetők együttműködése nem megfelelő. Kéri, hogy a bizottsági és testületi üléseken az intézményvezetők is vegyenek részt.

 

Wolf Viktória jegyző visszautasítja, hogy az intézményvezetők és az osztályvezetők nem kommunikálnak. Minden intézményvezető, aki hozzá fordul kéréssel, mindig megkapja a megfelelő segítséget. Az óvodavezetőtől elnézést kér, nincs ideje minden emailre válaszolni, az osztályvezetőkön keresztül történik a megoldás. Ő az előterjesztések előkészítéséért felel, melynek határideje van. Az anyagok nyilvánosak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az óvodavezető a műszaki osztállyal együttműködve dolgozza ki az anyagot úgy, hogy holnap abból egy sürgősségi indítványt tudjon készíteni a Jegyző asszony.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az intézményvezetői értekezleteken a jegyző asszony, az alpolgármester úr és az osztályvezetők is jelen vannak. Kéri, hogy a problémákat elsősorban feléjük jelezzék, ne pedig közvetlenül a képviselőknek.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy nyáron nem tudják bezárni az óvodát, a karbantartás alatt a gyerekek ott lesznek az udvaron. Mindenütt bezárják az óvodát egy hónapra, nem érti, hogy itt miért nem oldható meg. Van olyan helyiség az óvodában, ahol a nyitás óta – 21 éve – nem volt tisztasági meszelés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a sürgősségi indítvány előkészítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

261/2016. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Óvoda pénzmaradványával kapcsolatos sürgősségi indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja sürgősségi indítvány előkészítését a soros képviselő-testületi ülésre az óvoda pénzmaradványának felhasználása tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!