Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 12. 21. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 27/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. december 21-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                        (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető              (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

407/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban négy napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy elfogadja az ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

408/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.12.21-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pont:

1./ Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

2./ Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

3./Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

4/. Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

1./ Napirendi pont

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy még nem történt meg a HÉSZ javítása. A tervező cég szerette volna feltölteni az EDTR-be az engedélyes tervet. Közös szerződés van a parkot tervező és a strandot tervező céggel. A teljesítés mindkét tervezőnek a feltöltés és a tenderterv leszállításához volt kötve. A tenderterv viszont nem készül el addig, amíg a végleges terv nincs készen és a BAHART-tal az egyeztetés nem történik meg. Ezért adták be a kérelmüket. Minden tervet leszállítottak, teljesítették a szerződésben foglaltakat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy háromoldalú szerződést kötöttünk a Wéber Építésziroda Kft-vel. A park tervek esetében a HÉSZ módosítása szükséges. Mivel közös szerződés van, addig nem tudunk fizetni, amíg nem teljesül minden.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a tervek készen vannak, tudna teljesíteni a tervező, de nem az elvárásaink szerint.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a legnagyobb pozitívumnak azt tartja, hogy eltűnt a hosszú épület, de visszatértünk a szocreál stílusba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

409/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogassa, valamint hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

2./ Napirendi pont

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület döntött a Tájház udvari megvásárolt üzletek hasznosítás céljára történő megpályáztatásáról. Határidőre 1-1 pályázat érkezett, melyeket a Pénzügyi bizottság fog kibontani. A pályázati feltételek a felhívásban szerepelnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a Badacsonytomaj 116/1. hrsz-ú ingatlanon található Manikűr-pedikűr üzletre 1 pályázat érkezett, Kiss Róbert egyéni vállalkozó, Badacsonytomaj Fő u. 38. szám alatti lakostól. A pályázat érvényes, bérleti díj 20 eFt + rezsiköltség.  A Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Ruha használtcikk üzletre szintén egy pályázat érkezett, Hídvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó, Badacsonytomaj, Nagykör u. 13. szám alatti lakostól. A pályázat érvényes, a kiírásban foglaltaknak megfelel.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a bérleti jogviszony időtartama a döntést követő naptól, december 22-től határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig tart.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 116/1. hrsz-ú üzletre benyújtott pályázat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

410/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/1. hrsz. alatt található ún.: „Manikűr-pedikűr üzlet” pályázatban szereplő üzletet a pályázatban megjelölt összegért 20.000 Ft/hó + rezsiköltség adja bérbe Kiss Róbert egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Fő u. 38.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig javasolja meghatározni.

Kérje fel a jegyzőt a bérleti szerződések előkészítésére és egyben hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú üzletre benyújtott pályázat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

411/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található ún.:Ruha-használtcikk üzlet” pályázatban szereplő üzletet a pályázatban megjelölt összegért 20.000 Ft/hó + rezsiköltség adja bérbe Hídvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Nagykör u. 13.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig javasolja meghatározni.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

3./ Napirendi pont

Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az uniós, nyílt közbeszerzési eljárást kiírtuk. Több cég megvásárolta az anyagot, de a megadott határidőre senki nem adott be pályázatot. Ezért a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi lesz a teendő. Még egyszer ki kell írni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha meg kívánja a testület valósítani a feladatot, akkor igen.

 

Kun István bizottsági tag szerint a kiírás mellékletében foglaltak miatt nem indult senki.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy testület jól levédte magát minden téren, de a szerződés tervezet a piaci igényeknek nem felelt meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nekünk az önkormányzat érdekeit kell védenünk.  Nincs információja, hogy az érdeklődők miért nem tettek ajánlatot, nem léphetünk velük kapcsolatba a döntés előtt.  Nem az ajánlatkérő felelőségi körébe tartozik, hogy ki milyen banki finanszírozást választ. Szakmai véleményünk, hogy nem feltétlenül az expo típusú finanszírozással kell megvalósítani a fejlesztést. Néztünk példákat a lehetőségekre, ezért került sor a határidő módosításra is a közbeszerzési szakértő javaslatára, mely ezek szerint nem volt elegendő. El kellene gondolkodni, hogy a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzéshez kapcsolódó kiírás kerüljön közzétételre, így előfordulhat, hogy többen tesznek ajánlatot. A közvilágítás korszerűsítését van, aki banki hitelből tudja megoldani, van, aki másként. Ezen sokat vitatkoztunk, az anyag többszöri egyeztetést követően jóváhagyásra került, mely a közbeszerzési kiírás fontos kelléke.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az eddig eljárásnak több milliós költsége van, a testület sokáig tárgyalta, ennek ellenére nem érkezett be ajánlat. Így nézve is ellentétes ez a folyamat az önkormányzat érdekével, ezt is mérlegelni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az eredményhirdetés előtt nincs lehetőség az ajánlattevővel konzultálni arról, hogy a kiírásban mi nem felel meg számára. A közbeszerzési szakértőtől sem kaptunk olyan jelzést, hogy rossz a kiírás. Magunk részéről a közbeszerzési szakértőnek minden szakmai segítséget maximálisan megadtunk, a keze alá dolgoztunk. Olyan felelősségi körökben kellett döntéseket hozni a műszaki osztályvezetőnek, mely a közbeszerzési szakértőnek lett volna a feladata. Minden a szakértőn keresztül bonyolódott, akinek a díja még nincs kifizetve. Viszont bizonyítani tudja, hogy a hirdetmény megjelent, a határidőt lemódosította, a dokumentációkat biztosította.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint vele írassuk ki újra, tárgyalva arról, hogy ne kerüljön plusz összegbe, mert nem teljesítette 100 %-ban a feladatát.  Javasolja belefoglalni a szerződésbe, hogy eredménytelenség esetén más feltételek legyenek, ne legyen teljes kifizetés.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az önkormányzat érdekében az ügyvéd úr véleményezte a szerződést. Ahol működik ez a dolog, ott valószínűleg nagyobb az önkormányzat kockázatvállalási kedve, olyan feltételek is bekerülhettek, melyek nem adnak teljesörű biztonságot. El tudja képzelni, hogy egyes cégek és vállalkozók azt szeretik, ha a szerződés minél lazább. A közbeszerzőnek is lehet felelőssége, de ha az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva biztonsági okokból rakott a szerződésbe bizonyos dolgokat, akkor ezért nem vonhatjuk felelősségre.  Ha ugyanígy lenne kiírva, akkor ismét nem lesz pályázó. Ha másik közbeszerző készít egy anyagot, az is meg kell vizsgáltatni az önkormányzat ügyvédjével. Ugyanez történhet.

 

Kun István bizottsági tag szerint a közbeszerzési szakértő a szaktudását hozzátette a tőlünk kapott anyaghoz, őt nem igazán lehet hibáztatni. El kell dönteni, hogy a kockázatosnak ítélt expo finanszírozást felvállaljuk-e.  A programot a megtakarításra alapoztuk. Nincs garancia arra, hogy meddig lesz meg ez a lehetőség az önkormányzatok számára. Ha megmarad a jelenlegi rendszer, és nem fejlesztünk, előfordulhat, hogy központilag csökkentik a közvilágítási támogatást. El kell dönteni, hogy mennyi az önkormányzat kockázatviselő képessége.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy most azt a tényt kell rögzíteni, hogy a pályázat eredménytelen. Az a félelme, hogy jól lefedett a piac, miért engednék meg, hogy ez a téma a pályázatok része legyen. Léteznek más konstrukciók is, pld. Ábrahámhegyen is más módszert választottak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja az ügyvéd urat megkérdezni, hogy véleménye szerint mely feltételek voltak túlzottan kemények.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

412/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, nyilvánítsa eredménytelennek, figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Vargáné Szőke Judit a VN. Kft. ügyvezetőjének megbízásából elmondja, hogy a kasza 3,7 millió forintba kerülne, a Hegyközség Szövetkezetnek végzett útépítésből, javításból származó bevétel fedezi a megvásárlását. A rézsűkaszát a meglévő traktorhoz csatlakoztatnák, így elvégezhetnék azokat a munkákat is, melyeket jelenleg a Közútkezelő Kft-nek fizetnek ki.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a rézsűkasza megvásárlásával több ember munkáját ki lehetne váltani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kimutatást kér a Kft. jelenlegi gazdasági helyzetéről. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

413/2015. (XII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. gépvásárlásához adja meg hozzájárulását.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 8.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!