Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 12. 09. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 26/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. december 9-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                        (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                 bizottsági tag                        (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető              (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

395/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban öt napirendi pont szerepel, melynek felvételét javasolja az alábbiakkal:

 

 1. Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún. „Tátika” perről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek felvételével és a kiegészített napirendet 8 napirendi ponttal elfogadja az ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

396/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.12.09-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének – kiegészített –  napirendjét 8 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pont:

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún. „Tátika” perről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogyan fordulhat elő, hogy 2015. decemberében még nem kötött rá mindenki a szennyvízcsatornára. Lehet-e kötelezni őket. A szippantós autó többször megfordul a településen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy néhány helyen műszaki okok miatt nem építhető ki a hálózat illetve néhányan még nem kötöttek rá a meglévő vezetékre sem. Ők talajterhelési díjat fizetnek, a visszajelzések szerint többen rá fognak kötni. Megjegyzi, hogy Németh László rendszeresen leadja a jelentését a szippantásokról, számla ellenében végezheti ezt a tevékenységet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

397/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a biztos bevételi oldalt a normatív támogatás jelenti. A lakosság száma Badacsonytomajon csökkent, Ábrahámhegyen kismértékben nőtt, de a tavalyi finanszírozás összege nem emelkedett, a normatívában nincs változás. A bevételeket az előző évihez hasonlóan terveztük, a kiadásoknál a minimálbér változás még nem ismert, ezért költségvetési koncepcióról, tervezetről beszélhetünk. Egy álláshely jelenleg betöltetlen, 21 fő köztisztviselő, 2 fő munkatörvénykönyves munkavállaló van. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi létszám megfelelő, bár az igazgatási álláshely betöltetlensége kisebb-nagyobb problémát okoz. Kéri, hogy ezt az álláshelyet a testület ne vegye el, hiszen bármi előfordulhat. Jelenleg nincs aljegyző, alkalmazása nem kötelező, a koncepció tervben nem is szerepel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

398/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy ismertesse az SZMSZ módosítás főbb elemeit.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a módosítás lényege, hogy a pénzügyi osztályvezető helyettesítése megoldható legyen. Ezt nem plusz létszámmal, hanem a jelenlegi állományból szeretné megvalósítani. A vezetői feladatok ellátásához a pénzügyi osztályon 1 fő rendelkezik megfelelő végzettséggel, ezért az egyik ábrahámhegyi pénzügyes kolléganő, mint szakmai végzettséggel is rendelkező osztályvezető helyettes láthatná el a helyettesítési feladatokat a jövőben, aki január 1-től intenzívebben be lenne vonva a feladatokba. Főként helyettesítési szinten jelent nagy problémát, hogy a hivatalban mindössze 4 fő rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

400/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 38.§-a a következő c) ponttal egészül ki:

„38.§ c) A költségvetési- és adóosztályvezetőt  távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A költségvetési- és adóosztályvezető szabadsága esetén köteles az osztályvezető-helyettest a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. Az osztályvezető-helyettes a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt tájékoztatni. A költségvetési- és adóosztályvezető és osztályvezető-helyettes köteles a szabadságukat egyeztetni.”

 

 1. 2. a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 2. 3. a KÖH SZMSZ 1. melléklete III. pontja helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 3. 4. a KÖH SZMSZ 1. melléklete IV. pont 1. alpontja helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 4. 5. a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

4./ Napirendi pont

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan került beterjesztésre, a 20 %-os illetmény kiegészítés, mely a költségvetési év vonatkozásában adható kategóriába tartozik. A jogszabály szerint felsőfokú végzettség esetében 30 %-kal, középfokú végzettség esetében 20 %-kal lehet eltéríteni az illetményt. A jelenlegi rendelet december 31-ig van hatályban, ez 2016. január 1-től lépne életbe.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy az önkormányzatok a bértömeget támogatják, viszont a hivatal vezetője dönti el, hogy ki mennyi béreltérítést kap. Fontosnak tartja a dolgozók motiválását, ez megfelelő eszköz lehet. A béreltérítés fél évente felülvizsgálható lenne.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre van mód. Minden évben teljesítményértékelés történik, ez alapján felfelé 50 %-kal, lefelé 20 %-kal lehet eltéríteni az illetményt. Megjegyzi, hogy a lefelé való eltérítésre hivatalunkban az értékelés alapján jelenleg nincs indok.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy többször előfordult, hogy a bizottság illetve a testület a döntését nem eléggé pontosan hozta meg, ezért egy ügyről többször kellett tárgyalni. A jövőben az ilyen esetekben a két osztályvezetőnek jelezni kell, hogy nem megfelelően történt a szavazás.  Javasolja a bértömeg elfogadását azzal, hogy differenciált módon történjen a szétosztás, melynek felülvizsgálata fél évente történjen meg. Egyetért azzal, hogy a dolgozók alulfizetettek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetésben kell a forrást biztosítani. Ha a januári teljesítményértékelés megtörténik, ahhoz viszonyítottan lehet eltéríteni, mely a féléves felülvizsgálattal módosulhat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

401/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetmény kiegészítéséről szóló rendelet tervezetet fogadja el.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

5./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a törvény szerinti minimális cafetéria keret 193 eFt. Kérte ennek kiegészítését 200 eFt-ra, mely jövőre nettóban 149 eFt-ot jelent. A dolgozók többek között Erzsébet utalványban, Szép kártyában, egészségbiztosítási kártyában kaphatják meg ezen összeget.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy 2016-tól 0 %-os adózással a lakáshitel törlesztési kedvezmény is bekerült a lehetőségek közé. Kérdezi, hogy ebben van-e érdekelt dolgozó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a köztisztviselői törvény szabályozza a cafeteriában adható jutattásokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

402/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosítson.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2016. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítsa.
 3. Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

6./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún. „Tátika” perről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy kérte a Jegyző asszonyt, hogy az ítélet a honlapon legyen elérhető. A bírósági ítélet szerint 15 napon belül ki kell fizetni a megítélt összeget, erre kér felhatalmazást a testülettől. A testület jogosult dönteni arról, hogy ezt tudomásul veszi-e. Dönteni kell abban is, hogy fordulunk-e felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához. A januári soros ülés már határidőn túli, ha most nem kívánunk állást foglalni, erre még rendkívüli ülés keretében lesz lehetőség, de a fizetés vonatkozásában most kell dönteni. Az OTP Lízing Zrt. az önkormányzat partnere, az egyeztetési folyamat elindult. Azt ígérték, megvizsgálják, hogy milyen lehetőségek vannak, de a határidőt ettől függetlenül tartani kell.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy többször hallotta, hogy a képviselők eladták az ingatlant. Még egyszer nem szeretne ilyen szerencsétlen folyamatban részt venni. Fontosnak tartja, hogy az ingatlan legyen 1/1-es önkormányzati tulajdonban, a további sorsáról a testület dönthessen.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha a kifizetés határidőben lezajlik, ennek ellenére az OTP Lízing Zrt. nem tudja tulajdonba az ingatlant, akkor mi történik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre a jogi kérdésre nem tud válaszolni.  Háttér információi szerint jelenleg az OTP Lízing Zrt. még nincs tulajdonban, peres eljárás zajlik emiatt. Az egyeztetésre mindenképpen szükség van. Azt ígérte a vezetőjének, hogy a testület döntéséről mielőbb értesíteni fogja. Valószínű olyan levelet írnak, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy birtokba adják az ingatlant. Úgy gondolja, hogy ilyenkor halasztódik a kifizetés és a tulajdonba kerülés is.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha 15 napon belül az önkormányzat nem fizet, kamatokat számítanak fel.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a helyzetre tekintettel erre nem kerülne sor.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kötelező-e végrehajtani az ítéletet.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a kifizetést a határidő lejárta előtti pillanatban kell teljesíteni, addig az OTP Lízing Zrt. reagálni fog felénk. Innentől az önkormányzatot megilleti a birtokvédelem, ezzel élni kell. Ez elsősorban jegyzői hatáskör, illetve a jogszabály erejénél fogva a bíróság is jelen van. A javaslat szerint a testületnek december 15-ig intézkedni kell a költségek megfizetéséről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat 1-2-3. pontjának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

403/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún. „Tátika” perről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Győri Ítélőtábla – az ún. „Tátika” perben hozott – Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú jogerős részítéletében foglaltakat vegye tudomásul.
 2. utasítsa Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy az ítéletben foglaltak szerint az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagyis 2015. december 15. napjáig gondoskodjon az alábbi költségek megfizetéséről:

a./ az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág u. 11.) I.r. felperesnek és a Vasi Kapacitás Kft-nek (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 19.) II. r. felperesnek

aa/ személyenként 2.000.000 – 2.000.000 Ft-ot vételár-előleg  visszatérítése címén, továbbá

ab/ egyetemlegesen 1.275.000 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

b./ az OTP Lízing Zrt. (1012 Budapest, Vérmező u. 4.) II. r. alperesnek   219.216 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

c./ I.r. felperesnek és II. r.felperesnek fejenként 500.000 – 500.000 Ft-ot másodfokú perköltség címén,

d./ II. r.alperesnek 84.500.000 Ft-ot vételár visszatérítése címén.

3. a 2. pontban felmerült öltségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:    Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat 4. pontjának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

404/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún. „Tátika” perről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem támogatja, hogy a Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletével szemben a Kúria felé felülvizsgálati kérelmet nyújtson be az önkormányzat.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

7./ Napirendi pont

Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több olyan pályázati menedzser szervezet megkereste, akikkel szépreményű együttműködésre kerülhet sor. Az Első Magyar Vagyon és Adósságkezelővel 1 éves együttműködést fogadtunk el. Az előterjesztésben szereplő szervezet érzései szerint megfelelő kondíciókkal rendelkezik ahhoz, hogy segítségünkre legyen. A javaslat elfogadása különösebb kötelezettséggel nem jár egyik fél részére sem, csak kölcsönös tájékoztatásról van szó.  Ha olyan konkrét projekt kerül előtérbe, melyben hatékony lehet az együttműködés, akkor a testület előzetes tájékoztatása mellett egyedi megbízási szerződés megkötésére van mód. Ez a cég hozott pld. Nemesvitának 40 milliót templom felújításra. Személyes találkozásuk alkalmával úgy érezte, hogy megfelelő lobbi erőval rendelkeznek, jelen fázisban nem lát kockázatot az együttműködésben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

405/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a KELETKÖZ Ügynökség Kft-vel – 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 36. – az Európai Uniós 2014-2020 fejlesztési program keretében megjelenő felhívásokra települési önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes pályázatokban, projektekben, projekt előkészítésekben, projekt javaslatok kidolgozásában, pályázatok írásában, pályázat beadásában történő közreműködésben és projektmenedzsmentben történő együttműködés tekintetében az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet fogadja el.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:    azonnal, aláírásra, megküldésre 5 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezett módosítást megküldtük a tervező cég felé. A bizottság előtt a tervező cég által is elfogadott tervezet van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

406/2015. (XII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogassa, valamint hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!