2015. 11. 27. rendkívülis PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 25/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. november 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                               (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                       (5 fő)

Távolmaradását bejelentette: Kun István bizottság tag               (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kun István bizottsági tag távolmaradását előzetesen bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

386/2015.  (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti 2 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

387/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.11.27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. 2015. évi céljuttatásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

2015. évi céljuttatásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kun István tekintettel arra, hogy nem tudott jelen lenni a novemberi soros bizottsági és testületi üléseken, egy írásos javaslatot küldött részére. Ez arról szólt, hogy mint a település üzemeltetéséért felelős tanácsnok úgy látja, hogy a VN. Kft. jól végezte a munkáját, ezért javasolja, hogy az ügyvezető és a dolgozók valamilyen módon premizálásra kerüljenek. Sajnos a levelet csak a bizottsági ülést követően olvasta el, így nem tudták a soros üléseken megtárgyalni.

Vella Zsolt ábrahámhegyi polgármester járt nála, megkérdezte, hogy mivel tavaly is jutalmazták az intézmények és a hivatali dolgozók munkáját, lesz-e ilyen az idén. Azzal váltak el, hogy Jegyző asszony és a Pénzügyi Osztály vezetője megnézik a pénzügyi lehetőségeket. Az előterjesztés azt jelenti, hogy a jelenlegi költségvetési kereten belül egy jutalmazás megvalósítható, de nem olyan nagyságrendben, mint a tavalyi évben. Ez igaz arányosan a BVÖKI-ra is, de nem igaz az óvodára, hiszen ott már az új óvodavezető munkába állását követően rendezni kellett a költségvetést. Jegyző asszony ezekről a dolgokról tájékoztatást adott az ábrahámhegyi testületi ülésen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Kun István levelét ő is megkapta. Túlzónak tartja a Kft. működésének sikerességét. Véleménye szerint, ha valaki egy gazdasági évet eredményesen teljesít, akkor kaphat jutalmat. Májustól májusig tartó időszakot venne figyelembe, hiszen tudjuk, hogy a szezon vége mindig eredményes, csak a következő év elején jönnek az Önkormányzathoz támogatást kérni, hogy a szezont indítani tudják. Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri Jegyző asszony tájékoztatását az ábrahámhegyi ülésen a jutalmazással kapcsolatban elhangzottakról.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a badacsonytomaji hivatalban 1 álláshely nem került betöltésre egész évben, így keletkezett bérmaradvány. A BVÖKI-nál közel 1 m. Ft-os megtakarítás keletkezett a személyi juttatásoknál. Az idegenforgalmi adóellenőrzést a korábbiakhoz képest 4 fő helyett 3 fő látta el. Ez mellett természetesen takarékoskodtunk is.

Ábrahámhegyen tájékoztatást kapott a Testület, egyhangúlag támogatták a jutalmazási javaslatot. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy elrendelték a jutalom kifizetését a Közös Önkormányzati Hivatalban, hiszen az a munkáltatói jogkör gyakorlójának a felelőssége. Ha a Képviselő-testület javasolja a jutalmazást, még akkor is a két polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik a Jegyző esetében, illetve a 20 köztisztviselő a jegyző jogkörébe tartozik, hogy kíván-e jutalmat adni vagy nem.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megkérdezi, hogy Krisztin N. László polgármester kapott-e jutalmat az elmúlt 5 évben? Úgy gondolja, ha Ábrahámhegy Képviselő-testülete támogatja a jutalmazást, akkor a badacsonytomaji testület is támogassa, Polgármester úr és Jegyző asszony döntsék el, hogy ki mennyit érdemel az épületen belül.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztés határozati javaslatában lévő megfogalmazással gondja van, azt túlzónak tartja. Úgy véli, messze állunk még attól, hogy magas szintről beszélhessünk. Javasolja a munkavégzés alapján történő mértékű jutalmazást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a VN. Kft-hez kapcsolódóan elmondja, szerette volna, ha Bolla József olyan dolgot is fel tud mutatni, ami nem az alapdolgok közé tartozik. A Képviselő-testület megadta a Kft. részére a kért támogatást a plusz 5 fő foglalkoztatásához, minden egyéb kérdésben segítették a céget. Javasolja, hogy a jövőben kerüljön rögzítésre, hogy mihez kötik a prémium kifizetését.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ő napi szinten látja a hivatali dolgozók elismerésre méltó munkavégzését, az ügyfelekhez való hozzáállását, természetesen ennek során követnek el néha hibát is. Egyetért azzal, hogy nem biztos, hogy az első évben jutalmazni kellene a Kft. ügyvezetőjét, az mellett, hogy elismeri az elmúlt időszakot tekintve, hogy ő a legalkalmasabb a cég vezetésére. Felsorolja a VN. Kft. által az idei évben végzett nagyobb kivitelezési munkákat. (pl. Fő utcai járdafelújítás, József A. utca járdafelújítás)

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint azt kell majd megnézni, hogy a Kft. a jövő évi szezont el tudja-e indítani.

 

Laposa Bence bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt 1 évet olyan bázishoz tudják viszonyítani, amire senki nem büszke. Úgy véli, hogy a mostani teljesítéssel hozzák a minimumot. Még semmi olyat nem tettek le az asztalra, ami miatt akár saját maguk, akár más vállát meg kellene veregetni. Úgy gondolja, hogy 2-3 év múlva lehetünk abban a helyzetben, ha megvalósulnak a tervezett nagy projektek. Akkor mondhatják majd el, hogy csináltak valamit. Addig, amíg alapvető dolgokat nem tudnak megvalósítani, mint pl. a badacsonyörsi közvilágítás, nehéz dönteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem kötné a nagy projektekhez a mai napirendi pontot. Ő naponta járja a települést, úgy látja, hogy mindenki teszi a dolgát. Javasolja, hogy Bolla József, a VN. Kft. ügyvezetője 1 havi bérének megfelelő jutalomban részesüljön, Polgármester úrnak 2 havi bérének megfelelő jutalmat javasol.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a közszolgálati tisztviselők javadalmazása szigorúan a teljesítményértékeléshez kötődik. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testület a hivatali apparátus tagjainak csak a negyedével találkozik munkája során, akik az előterjesztések előkészítésével foglalkoznak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért az elhangzottakkal. A nagy projektek előtt állunk, ha most jutalmat adnak, mit csinálnak 2-3 év múlva? Egy minimális jutalmat javasol csak mindenkinek, Polgármester úrnak 2 havi jutalmat javasol. Kéri Jegyző asszonyt, hogy aki jól dolgozik, azt vegye figyelembe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke óva int mindenkit attól, hogy örömtáncot járjon, mert jövőre előfordulhat, hogy rossz szezon lesz.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Kun István a levelében sok mindent leírt, azonban ha a hivatali dolgozókat megvendégelik, attól a családjuk még nem lakik jól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője saját hatáskörben utalvány formájában rendezi a dolgozói juttatását. A napokban kiküldte a képviselőknek azt az anyagot, amely tartalmazza, hogy mennyit költöttek eddig beruházásokra, ez kb. 70 m. Ft. 2015-ben, de nincsenek benne a támogatások, 30 m. Ft. körüli az az összeg, ami kötelezettséggel terhelt. Mindez úgy valósult meg, hogy a lekötött pénz alig mozgott, meg van a számlán a 230 m. Ft. Felhívja a figyelmet arra, hogy „visszaidézhetetlen” feladatokra nem költhetnek el 100 m. Ft.-ot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy a VN. Kft. ügyvezető jutalmazását milyen módon lehetne leszabályozni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy a képviselők üljenek majd le egy alkalommal, és beszéljék át, hogy egy átlagos üzleti évben milyen bevételek keletkeznek, ez saját maguk számára lehetne egy stratégia.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elkezdődött a jövő évi költségvetés tervezése, ennek során az intézményvezetőkkel is leültek egyeztetni. Polgármester úrral már beszéltek arról, hogy a jövő év elején informális jelleggel is beszéljék át a képviselőkkel is a költségvetési tervezetet az idei évhez hasonlóan.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke úgy véli, ha a Menü Kft. ügyvezetője is többször támogatási kérelemmel fordult volna az Önkormányzathoz, úgy, mint a VN. Kft., akkor most nem itt tartana.

 

Laposa Bence bizottsági tag Bolla József ügyvezető, és Krisztin N. László polgármester részére 1-1 havi bérüknek megfelelő jutalmat javasol.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság javaslatot tehet a polgármester, az ügyvezető, a köztisztviselők jutalmazására.

 

Nagy Lajos bizottsági tag Bolla József ügyvezető részére 1 havi, Krisztin N. László polgármester részére 2 havi bérüknek megfelelő jutalmat javasol, a többi elosztását bízzák rá a vezetőkre.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az óvoda esetében az összegszerű meghatározást, mert ott nincs erre előirányzat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy többletköltség igényt a hivatal, illetve a BVÖKI esetleges jutalmazása nem igényelne. A VN. Kft. ügyvezetője, Polgármester úr és az óvodai dolgozók jutalmazása jelentene plusz költséget, amit az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének az általános tartalékból lehetne biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda esetében a keretösszeget a Képviselő-testületnek kell meghatároznia.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy amíg a Hivatal esetében 2,2 m. Ft. jutna 20 dolgozóra, addig a BVÖKI esetében 1 m. Ft. jutna 5 főre.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy az óvoda esetében 1 m. Ft-nál ne legyen nagyobb a jutalomra fordítható összeg.

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, ha nincs egységesség a jutalmazásban, akkor inkább feszültséget gerjesztenek a dolgozók között.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy minden intézményvezető számára egy keretösszeget határozzanak meg.

 

Nagy Lajos bizottsági tag Orbán Péter alpolgármester részére 1 havi bérének megfelelő jutalmat javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az Érdekeltségi Alap létrehozását, ahova meghatározott dolgok miatt folynának be pénzek, többlet teljesítményből fakadóan. (Pl. pályázat elnyerése, régebbről húzódó adóbehajtás) Most úgy néz ki, mintha kuncsorognának a dolgozók jutalmazásért. Az ő teljesítménye is nehezen megfogható. Megköszöni, hogy az ő neve is elhangzott a napirend során, mert 2008 óta nem kapott jutalmat. Úgy véli, ez jelzi, hogy a Képviselő-testület az ő munkáját eredményesnek érzi, de a 2 havi jutalmat túlzásnak érzi ebben a rendszerben. Ha a jutalmazás témáját a közös hivatal kapcsán Vella Zsolt polgármester nem veti fel, akkor ők nem is merték volna felhozni. Ezt a helyzetet megváltoztatná egy Érdekeltségi Alap, az intézményeket is beleértve. (pl. energiaköltség megtakarítás)

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért az Érdekeltségi Alap létrehozásával. Kéri, hogy jutalmazás témában róla ne döntsön a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bolla József, a VN. Kft. ügyvezetője munkája elismeréseként br. 300.000 Ft. jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

388/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága:

 

- javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bolla Józsefet, a VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkája elismeréseként br. 300.000 Ft. jutalomban részesítse, mely összeget az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

- hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a hosszú időn át történő eredményes munkavégzésért, kiválóan végzett munka elismeréseképpen a 2015. évi várható bérmaradvány terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

389/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek:

 

- a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzésért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a 2015. évi várható bérmaradvány terhére.

 

- hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását javasolják a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

390/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek:

 

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére.

 

- hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazására 1 m. Ft. keretösszeg kerüljön meghatározásra az általános tartalék terhére, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

391/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek:

 

- a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását az eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen 1 m. Ft. összegben, melyet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítson.

 

- hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Krisztin N. László polgármester 2 havi bérének megfelelő jutalomban részesüljön eredményes munkája elismeréseként, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

392/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Krisztin N. László polgármester részére 2 havi bérének megfelelő jutalom kifizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Krisztin N. László polgármester 1 havi bérének megfelelő jutalomban (440.000 Ft.) részesüljön eredményes munkája elismeréseként, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

393/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Krisztin N. László polgármester részére 1 havi bérének megfelelő jutalom, azaz 440.000 Ft biztosítását eredményes munkája elismeréseképpen, az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Orbán Péter alpolgármester 1 havi bérének megfelelő jutalomban (310.000 Ft.) részesüljön eredményes munkája elismeréseként, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

394/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Orbán Péter alpolgármester részére 1 havi bérének megfelelő jutalom, azaz 310.000 Ft biztosítását eredményes munkája elismeréseképpen, az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2./ Napirendi pont:

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirenddel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tegnapi napon kiküldte véleményeztetésre az anyagot, melyből kiderül, hogy komoly referenciákkal rendelkezik a cég. Az előterjesztésben szereplő anyagok közül az együttműködési megállapodást javasolnánk aláírásra, 1 év időtartamra.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy a cég készítette el a Megyei Területfejlesztési programot, tehát teljes mértékben képben vannak a témában. Ha a Képviselő-testület támogatja ezt a dolgot, akkor a projektek listáját elküldenénk részükre áttekintésre. Továbbá kérnénk, ha megjelenne olyan TOP-os dolog, akkor hívják fel rá a figyelmünket. Egy olyan cégről van szó, aki hajlandó megfinanszírozni a tervezési munkákat. Külön feladatra szóló megbízásra most nem térünk ki, ha lesz konkrét projekt, majd akkor tárgyalnának róla. Az előterjesztésben szereplő harmadik anyag a közbeszerzésre vonatkozik. Véleménye szerint ne kötelezze el magát a Testület, ha lesz egy adott feladat, akkor majd megversenyeztetik. Az együttműködési megállapodás 1 éves időtartamra vonatkozó megkötését javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e a bizottsági tagok részéről kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

395/2015. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi céljuttatásokra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek hogy:

- Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. IV. em. 3.) pályázatfigyelés, projektgenerálás és ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenység vonatkozásában az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet fogadja el azzal, hogy a szerződés tervezet VII. 1. pontjában rögzített 4 éves időtartamot 1 éves időtartamban határozza meg.

 

-       hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9,30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!