2015. 11. 09. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 22/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. november 9-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence bizottsági tag

Nagy Miklós bizottsági tag                                        (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                       (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

352/2015.  (XI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a rendkívüli ülés meghívó szerinti 2 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

353/2015. (XI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.11.09-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

1.  Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.     Római út burkolat felújítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés ismertetését.

 

Krisztin N. László polgármester röviden ismerteti a pályázati lehetőség tartalmát. Olyan múzeumokban, ahol erre lehetőség van, ki lehet alakítani olyan közösségi tereket, amelyek szolgálják különböző csoportok művészeti, kulturális képzését, tájékoztatását, előadások szervezésére ad lehetőséget. Ennek a közösségi térnek a műszaki- és szakmai feltételeinek a kialakításához lehet hozzájárulni ezzel a pályázattal. Úgy szeretnénk felfogni ezt a programot, hogy az Egry József Emlékmúzeum minden egyes helyisége ilyen közösségi tér lenne. Ezeket a tereket elneveznénk Egry különböző alkotásai nyomán, (pl. Szivárvány terem), melyekben különböző programok bonyolítására kerülne sor. Berecz Nikolettel, a BVÖKI igazgatójával összesítették azokat a feladatokat, amelyek e mentén elvégezhetőek. Felmérték, hogy melyek azok a dolgok, feladatok, amire szükség lenne. A pályázat 100 %-os támogatottságú, melyhez 75 % előleget is biztosítanak, 2015. december 31-ig le kell bonyolítani. A pályázat beadásához szükséges a testületi felhatalmazás. Ismerteti a pályázattal kapcsolatos költségvetési tervezetet:

I. Személyi jellegű költségek

A projektmenedzsment bér és járulékai

II. ERFA jellegű költségek:

Ebben szerepel a riasztó és tűzvédelmi rendszer, hűtő-fűtő rendszer, klimatizálás, világítás, páramentesítő, eszközbeszerzések (laptop, projektor, hangtechnika, bútorzat), akadálymentesítés, kiállítási tárgyak szoftverek beszerzése, stb.

A jelenlegi hűtő-fűtő rendszer elavult. A páramentesítés megoldása nagyon fontos, hiszen évek óta kifogásolják a múzeumi szakemberek. A bútorzat beszerzése pl. székek vásárlására vonatkozna, de szükség lenne kiállítási tároló eszközökre is. A pályázat lehetőséget adna műalkotások vásárlására is, pl. Udvardi alkotások, melyekkel bővíteni tudnánk a kiállítási repertoárt.

III. Szakmai megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások

Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek, műszaki ellenőr, biztosítási díj, nyilvánosság biztosítása

IV. Egyéb szolgáltatások

Általános (rezsi költségek), irodaszer, internet előfizetés

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a szerződés tervezet szerint 50.000 Ft. + áfa egyszeri költségért történne meg a pályázat megírása, plusz 5 %, ami az elszámolható költségek között szerepeltethető. A bizottságnak, amennyiben támogatja a pályázat benyújtását, határozatot kellene hoznia magáról a pályázat beadásáról, továbbá arról, hogy a polgármestert felhatalmazza a pályázat elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy a tervezett költségvetésen lehet-e módosítani, mivel véleménye szerint árnyékolástechnikát is bele kellene tenni, hogy a projektor használatakor az látható is legyen. Fontosnak tartja a kamerarendszer kiépítését is.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy kérjék a pályázat készítőjétől, hogy 1,6 m. Ft-tal szerepeltesse a költségvetésben a kamerarendszert az előzetes árajánlatok alapján. Ezen összeggel kiegészítve 57 m. Ft. lehet a vége a pályázati igényünknek. Javasolja, hogy ezzel az összeggel fogadják el a pályázat beadását és bízzák a pályázatíróra, hogy a beérkező árajánlatok alapján ezen összeget ne lépjék túl.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy a későbbiekben van-e lehetőség arra, hogy az árnyékolás technika is bekerülhessen a pályázatba?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatíró tájékoztatása szerint ehhez szerződésmódosítás szükséges. Elmondja, hogy a költségvetési tervezetben az szerepel, hogy Egry képeket vásárolnánk, ezt pontosítaná. Udvardi képek vásárlását szeretnénk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e a bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri, hogy aki el tudja fogadni az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázat (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)” benyújtását 57 m. Ft-os összeggel a határozati javaslat szerint kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2015. (XI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” (TIOP-1.2.1.A1-15/1.) című pályázati eljárás keretében a pályázatot nyújtsa be az Egry József Emlékmúzeum – 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21. vonatozásában az alábbiak szerint:.

  1. pályázat keretében igényelt közkiadás összege: 57.000.000 Ft.
  2. a pályázathoz szükséges forrásokat költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa,
  3. a pályázat előkészítésére utasítsa a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt,
  4. a pályázat beadására és a szükséges nyilatkozatok aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy egyetért azzal, hogy a pályázat megírásával a Soter-Line Oktatási Központ Kft-t bízzák meg, és az erre vonatkozó megbízási szerződést Krisztin N. László polgármester aláírja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

355/2015. (XI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

a TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása - Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” című pályázat elkészítésére vonatkozó – előterjesztés szerinti – megbízási szerződést fogadja el és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a Soter-Line Oktatási Központ Kft-vel (1073 Budapest Erzsébet krt. 7.) kötendő szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2/ Napirendi pont

Római út burkolat felújítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy amikor a testület felállt elhatározták, hogy szeretnék, ha a Római út a ciklus ideje alatt megújuljon. A Közútkezelővel történt egyeztetés alapján, nyáron már volt egy bejárás ezzel kapcsolatban. Akkor abban maradtak, hogy a legforgalmasabb és legveszélyesebb szakaszt újítanánk meg először a Volán üdülőtől a Kisfaludy út bejáratáig. Az aszfaltozás bástyától bástyáig történne, azonban szeretnék, ha egy járda is megvalósulhatna oly módon, hogy ferde szegéllyel kerülne kiépítésre a Közútkezelő Kht-vel a mai napon történt egyeztetés alapján.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Közútkezelő Kht. már elkészítette a kiviteli tervet, vállalják az út aszfaltozását 4-6 cm. vastagságban. Azt kérik, hogy az Önkormányzat a K szegély kiépítését (330 méter hosszan) végeztesse el. Ez kb. 2 m. Ft. összeget jelentene az előkészítő munkákkal. Kiemeli, hogy a munkát a jövő hét közepéig el kell végezni, hogy a felújítás az idei évben megvalósulhasson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, attól tart, hogy így az Önkormányzatunkra szánt 2015. évi keret elveszik a Közútkezelőnél, mivel a VN. Kft. a József A. utcai járdafelújítás miatt nem tudja ezt a feladatot elvégezni. Véleménye szerint vállalkozókat kell megkeresni az ügyben.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felhívja a figyelmet az útszakasz melletti bástya rossz állapotára. Tart attól, hogy az a munkálatok során leomlik. Kéri a Műszaki Osztályt, hogy ezt előzetesen vizsgálják meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint az Önkormányzat a Római út 2+022,00 – 2+0,353,77 km. szelvények közötti szakasz burkolat-felújításához a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére 2 m. Ft. keretösszeget biztosítson.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

356/2015. (XI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Római út burkolat felújítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Római út 2+022,00 – 2+0,353,77 km. szelvények közötti szakasz burkolat-felújításához a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére 2.000.000 Ft. keretösszeget biztosítson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!