2015. 10. 21. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 21/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. október 21-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Poszlovszky Krisztina    védőnő

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

322/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. Sürgősségi indítványként javasolja megtárgyalni a

1./ „Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

2./ „Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról” tárgyú napirendeket.

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

323/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015. október 21-i soros ülésének módosított napirendjét 25 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor András

 1. 2. Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

 

 1. 3. Menü Kft. 2016. évi Üzleti terv tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

 

 1. 4. 362/2015. (IX.30.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazottak végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft. átalakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 

 1. 5. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika TDM munkaszervezet-vezető

Vízkeleti Dóra front office menedzser

 

 1. 6. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

 1. 7. Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft. ügyvezető

 

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

11. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12. Tájékoztató az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

14. Tájékoztatás a helyi adókról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16. József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. Beszámoló Badacsonytomaj Város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Kossuth Holding Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist felszámolásával összefüggésben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20. 2015. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21. Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról,

Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

24. „Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

25. „Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor András

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az Alapítvány 1992. óta nem folytat tevékenységet, vagyonnal, bankszámlával nem rendelkezik, követelése és tartozása nincs.  Az alapítvány elnöke is támogatja megszűnését. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

324/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Veszprém Megyei Főügyészség P.C.1342/2015/1-I. számú levelét megismerte.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Triatlon Alapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 2.) alapítójaként és alapítói minőségében eljárva az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti ügyészi intézkedéssel értsen egyet.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Főügyészséget a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző főállású védőnő, Hajdu Veronika munkaviszonya október 12-vel megszűnt, mivel áthelyezését kérte Ják Önkormányzatához. Proszlovszky Krisztina védőnő kinevezése így határozatlan idejűvé változott. A próbaideje 4 hónap.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy hol lakik az új védőnő és hová járnak iskolába a gyermekei.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a lakcímadatokról nem adhat ki információt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

325/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának elfogadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a szabályzatot aláírja és a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

3./ Napirendi pont

Menü Kft. 2016. évi Üzleti terv tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy kizárólag az étkeztetésből származó bevételeiből finanszírozza-e a Kft. működését. A táboroztatás során igénybe vették-e az étkeztetést.

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a működtetést az étkeztetésből származó bevételekből finanszírozza kizárólagos módon. A táborozó gyerekek igényelték az ellátást.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy soknak tartja a havi 21 eFt-os vállalkozói számlavezetési díjat. Ha neki is ennyit kellene fizetnie a pénzügyi szolgáltatásokért, nem a Takarékszövetkezetet választaná.  Kérdezi, hogy mit jelent a 150 eFt-os biztosítás, a tagdíjak és adók 400 eFt-os tervezetét is túlzottnak tartja.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy ez egy tervezet, mely változhat. A gázóra különválasztása megtörtént, de a KÖGÁZ Kft. az óra gyári számát még nem regisztrálta be, ezért eddig nem tudott fizetni. Két villanybojlerük van, de működtetésük sokba kerül, a forró vízzel is gond van. A Kft. tulajdonában lévő gépjármű hét éves, sokat kell rá költeni.  Ezekről a VN. Kft. ügyvezetőjével majd beszélniük kell.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint, ha a VN. Kft. átveszi az étkeztetési feladatokat, napelemek pályázat segítségével történő bevonásával az energia ellátáson módosítani kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ez egy tervezet, mely véleménye szerint ebben a formában elfogadható, nem jelent kötelezettséget. Kéri, hogy aki az üzleti terv tervezetének elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

326/2015. IX.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2016. évi Üzleti terv tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

4./ Napirendi pont

362/2015. (IX.30.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazottak végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft. átalakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Felügyelő bizottság előzetes véleménye rendelkezésre áll-e, illetve ki dönti el a könyvvizsgáló személyét. Elmondja, hogy a testület mindenképpen főzőkonyhát kíván működtetni a jövőben is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a könyvvizsgáló személyéről a testület fog dönteni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha a beolvadásról dönt a testület, az alkalmazottak automatikusan bekerülnek-e a VN. Kft-be, vagy megszűnik a munkaviszonyuk és új munkavállalók lesznek.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a dolgozók azzal kalkulálhatnak, hogy a jogviszonyuk folyamatos lesz. A cég neve más lesz, egyébként nem érinti őket a változás. Az ügyvezetőnek munkajogi kérdésekben nem kell egyeztetnie a testülettel, saját hatáskörben dönthet a Munka Törvénykönyve és egyéb hatályos jogszabályok alapján.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az ügyvezetői státusz automatikusan megszűnik-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a szerződéstervezet része lesz a továbbra is ténylegesen tovább működő kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó javaslat, melynek elfogadásáról a testület dönt. Ez automatikusan nem érinti a Menü Kft. ügyvezetőjének a jogviszonyát, csak ha a testület úgy határoz. Lehet több ügyvezető is a törvény szerint.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a beolvadó kft. kötelezettségeit tisztázni kell-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy erről a könyvvizsgálónak kellene nyilatkozni.  Ha a testület dönt a beolvadásról, kijelöli a könyvvizsgálót, vele kell konzultálni erről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy szokták-e inkasszóval terhelni a számláját.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy igyekszik a kötelezettségeit teljesíteni, így az utóbbi időben nem.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy érintett lesz az átalakulásban, a Kft-nek a beolvadáskor vagyonmérleget kell készíteni, majd az összevont vagyonmérleget fogja egy külső könyvvizsgáló ellenőrizni. A tervezett időpontot meg kell határozni. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy az átalakulás dátumaként a 2016. január 1. megfelelő. A 40 napos határidő miatt november 30-ig legkésőbb a vagyonmérlegeket is el kellene fogadni. A Kft-nek adóssága illetve adótartozása is van, melyeket rendezni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzati hivatal a napokban küldi ki az inkasszókat, kéri az adósság mielőbbi rendezését. Ismerteti, hogy az adókötelezettséget első körben be kell fizetni. Ha ezt az érintett nem tudja megtenni, méltányossági kérelemmel fordulhat az adóhatóság felé, akár részletfizetést kérve. Fedezet nélküli kifizetéseknél az ügyvezető kötelessége a tulajdonos önkormányzat tájékoztatása. Már korábban is jelezte, hogy ha 30 napot meghaladó szállítói tartozásról nem adnak tájékoztatást, akkor jogszabályi kötelezettséget sértenek az ügyvezetők.

 

Lukács Antalné ügyvezető kérdezi, hogy a vagyonleltárt és a kimutatást milyen határidővel készítse el a könyvelője.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erről a testület döntését követően lehet beszélni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a törvényi szabályozás szerint a fordulónaptól az átalakulásról szóló végleges döntésig 3 hónapnál több idő nem telhet el.

 

Székely István könyvvizsgáló szerint december 31-ig nagyon szűk az idő, ezért február 28-at javasolja az átalakulás határidejeként megszabni, szeptember 30-i fordulónap meghatározásával.

 

Lukács Antalné ügyvezető kérdezi, hogy meddig lesz ő a munkáltatója a dolgozóknak. Szerződése szerint 90 napos határidővel, rendes felmondással, indokolás nélkül megszűntethető a munkaviszonya. Április 4-én kell utoljára dolgoznia, utána nyugdíjas lesz.  Kérdezi, hogy mennyi felmondási idő letöltésére tart igényt a testület. Felhívja a figyelmet arra, hogy időben gondoskodni kell a konyhát vezető személyéről is.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a testület döntését meg kell várni. Jogszabályok határozzák meg, hogy milyen papírok birtokában kérhető a munkaviszony megszűntetése. Azt írásban kell kérni, ideje a NYUFI által kibocsátott határozat birtokában kerül kiszámításra. A felmondási időre vonatkozó szabályok is rögzítve vannak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint az egyesülésről szóló szerződésnek ezt részleteiben tartalmaznia kell.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az elhangzott véleményeket elfogadja, a nyugdíjazással kapcsolatos témakört ülésen kívül kell megbeszélni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki 2015. szeptember 30-i forduló nappal és február 28-i várható beolvadási időponttal a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

327/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

362/2015. (IX.30.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazottak végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft. átalakítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 2015. szeptember 30-i forduló nappal és február 28-i várható beolvadási időponttal rendelje el a MENÜ Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44.§-a szerinti egyesüléssel (beolvadással) történő átalakítását, mely szerint a beolvadó jogi személy általános jogutódja a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) lesz.
 2. Kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az egyesülés vonatkozásában a kapcsolódó jogi feladatok ellátásáról gondoskodjon.
 3. Kérje fel a MENÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy az átalakításhoz szükséges kimutatásokat, mérlegeket készítse el, a társaság erőforrásairól (pénzügyi, humán, műszaki) egyeztessen a VN Kft. ügyvezetőjével.
 4. Kérje fel a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy üzleti tervében dolgozza ki az átalakítás során jelentkező erőforrás szükségleteket (pénzügyi, humán, műszaki) és hatékonyságot növelő intézkedéseket elsősorban a minőségi javításokat szem előtt tartva.
 5. Kérje fel Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezetőt, hogy az átalakítást célzó intézkedéshez kérjen be könyvvizsgálatra ajánlatokat.
 6. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy döntésről az érintetteket tájékoztassa és a soron következő testületi ülésre az előző pontokban megfogalmazott intézkedések végrehajtásáról számoljon be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy a Képviselő-testület ülésén egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika TDM munkaszervezet-vezető

Vízkeleti Dóra front office menedzser

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a meghívott vendégeket. Kérdezi, hogy
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke elmondja, hogy a Tourinform Iroda a vendégforgalomról 2002-től rendelkezik kimutatással. A Badacsony Kártya is komoly adatbázist ad, illetve szezon végén a vendégek szállításával foglalkozó különböző cégek is adnak információt az egyesületnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a beszámolóban jelzett közel 2 ezer vendég fedezi-e a régiós buszjárat költségeit.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy a finanszírozói körön kívül egy támogatói kör is jelen van. A busz azokhoz juttatja el a vendégeket, akik hozzájárulnak a költségekhez. Azt tapasztalják, hogy a turizmusban egyre nagyobb szerepe van a különböző csomag ajánlatoknak, ezt bizonyítja a buszjárat is. A csomag a kiinduló hajókikötőben vásárolható meg, mely komplett napi programot nyújt. Jelenleg nullszaldós a járat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

328/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület által a 2015. évi idegenforgalmi szezonról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
 2. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett intézményvezetőt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy miért maradtak el az Egry Múzeumban a tervezett bevételek, a kiállítások és egyéb rendezvények.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy több egyeztetésre került sor a kávézó üzemeltetésével kapcsolatosan, de senki nem volt partner a kialakításában.

 

Kun István bizottsági tag szerint az intézménynek kellene üzemeltetni a kávézót.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a következő testületi ülésre megvizsgálják ennek lehetőségét, anyagi vonzatait.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a Rózsakő fesztivált jövőre a Kulturális Intézmény szervezze.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja egyeztetni a CÉH Turisztikai Egyesülettel a Borhetek, a BVKI-vel pedig a Városnap illetve a Rózsakő fesztivál jövő évi szervezése miatt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy korábban az Egry Múzeumban működött kávézó, de nem volt gazdaságos. Az a véleménye, hogy most sem lenne az. A Rózsakő fesztivál jövőbeni szervezésével egyetért, a 2015. évi rendezvények bonyolítása a Művelődési központ részéről pozitív volt, ezért dicséret illeti a dolgozókat. A 2016. évi tervezetet jónak tartja.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a közterületeket az önkormányzat hivatalán keresztül lehet kiadni, a rendelet alapján meghatározott díjakkal. Önkormányzati rendezvény esetén térítésmentesen lehet az intézmény rendelkezésére bocsátani a közterületet, viszont továbbértékesítése nem lehetséges.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy tudomása szerint a Rózsakő fesztivál Greznár Attila szellemi terméke.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a Rózsakő fesztivál nevét és rendezőjét felülvizsgálni. A Turisztikai Egyesülettel a Borhétről való egyeztetés megkezdődött. A Polgármester úr jelenlétében is volt egy értékelése a rendezvénynek, melyről az összefoglalót az érintettek megkapták. Elhangzott, hogy szükséges lenne év elején olyan irányba elmozdítani a Borhét szervezését, hogy több helyi koordinálási pont legyen. Úgy gondolja, hogy a rendezvény szervezése jó kezekben van, de nyilván lehet előrelépni. Több olyan javaslat és kritika elhangzott, melyeket érdemes megfontolni a jövőt illetően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke úgy tudja támogatni a Borhét szervezését, ha előre megállapodás születik a helyszín utólagos helyreállítására.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint erre az a megoldás, hogy a jövő évi költségvetésbe a locsolórendszer felülvizsgálatát be kell állítani.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat az Egry Múzeum épületét visszakapta. Egy művész műhely hiányzik Badacsonyból, melynek közönsége vásárlóképes lehet. Ezzel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Horváth Márta osztályvezető pontosításként ismerteti, hogy az MNV Zrt. felé beadtuk az ingyenes tulajdonba adási kérelmünket, melyre még nem érkezett válasz.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy az ingatlant megtekintették. A műszaki osztályvezetővel fel fogják venni a kapcsolatot a műszaki problémák miatt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a helyi fiatalok megkeresték azzal, hogy a szabadtéri programok hajnali 4 óráig tarthassanak. A téli időszakban a helyi fiatalok csak más településen találnak szórakozási lehetőséget, ezen változtatni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a badacsonyörsi utcafórumon is jelezték, hogy kevés rendezvény van a településrészen.

 

Kun István bizottsági tag szerint első lépésként a különböző stílusú zenét játszó helyi lakosokat lehetne megkeresni.

 

Lesz Ferenc SE elnök szerint a Balatoni Körrel lehetne egy tartalmasabb programot építeni 2016-ban.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a Sporthorgász Egyesület jelezte, hogy 2016. májusában pünkösdi keszegsütést terveznek, szeptember 15. után pedig szezonzáró horgászversenyt szeretnének tartani. Az Óvoda SZM is több programot tervez, pld. a húsvéti játszóház, gesztenyegyűjtés és karácsonyi program, melyhez éves szinten 80 eFt támogatást kérnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület a múlt ülésén olyan rendeletet alkotott, mely részben a támogatások nyújtásáról is szól. Az SZM nem bejegyzett szervezet, hanem egy közösség, mely ebben a formában, pénzzel nem támogatható. A kérelmet egy konkrét célra vonatkoztatva kell megfogalmazni, vagy a települési képviselőktől, vagy magánszervezetektől kérhetnek felajánlásokat.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a keszegsütés köré a szezonnyitó rendezvényt fel lehetne építeni, ebben lát fantáziát.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a horgászokat kellene ösztönözni arra, hogy a kifogott halból főzzenek, odavonzva a látogatókat.

 

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy sporthorgász versenyekről van szó, lemérik és visszaengedik a halat, tehát a jelzett felvetés itt nem működhet.

 

Békássy János elnök megjegyzi, hogy a kifogott hal közétkeztetési célokra való hasznosítása komoly szabályokba ütközhet. Véleménye szerint érdemes lehet közösen fellépni más településekkel együtt a balatoni horgászattal kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy a napirendhez van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy

-       a Rózsakő fesztivált a BVKI rendezze, melyhez a testület a forrást biztosítsa,

-       májusban kerüljön sor a pünkösdi keszegsütésre, a Balatoni Kör bevonásával komolyabb programszervezésre

-       szeptember 15. után horgászversenyre kerüljön sor

-       az SZM támogatása a jegyző asszony által elmondottak szerint történhet

kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

329/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

a)    a BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

b)    a BVKI szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját támogassa.

c)    kerüljön felülvizsgálatra a Rózsakő fesztivál neve és rendezője, a jövőben ezt a rendezvényt a BVKI szervezze.

d)    a Borhétről a Céh Turisztikai Egyesülettel történjen további egyeztetés.

e)    Balatoni Kör bevonását kezdeményezze a 2016. évi programtervbe.

f)             a horgászverseny rendezését szeptember 15. utáni időpontra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Békássy János elnök szerint novemberben az CÉH Turisztikai Egyesületnek és a Képviselő-testületnek egy értékelő megbeszélést kellene tartani, melynek időpontjáról írásos értesítést kérnek.

 

 

7./ Napirendi pont

Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft. ügyvezető

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Bolla József ügyvezető néhány tényadattal kívánja kiegészíteni a beszámolót. Elmondja, hogy a strandok és parkolók esetében a tervezett bevételeket túlteljesítették. A strandok esetében a tervezett 35 millióval szemben közel 40 millió, a parkolók esetében a tervezett 20 millióval szemben 22,9 millió volt a bevétel. Ez mintegy 85 %-ban a jó nyári időjárásnak, 15 %-ban pedig a munkarend és személyi feltételek átszervezésének tudható be. A belépőjegy ellenőrök és a kamerák beállítása biztosította, hogy fizetés nélkül ne lehessen belépni a strandokra. A visszajelzések azt mutatják, hogy a tisztasággal és a programokkal a vendégek elégedettek voltak. Mindkét strand megkapta a kék zászló elismerést, a Napló szerinti értékelésben is az 5. helyre kerültünk. Sokan igénybe vették a strandi parkolót, megváltották az 1400 Ft-ot jegyet strandi belépőjegyként. Megjegyzi, hogy tapasztalataik szerint az időjárás függvényében akár 11 milliós különbségek is lehetnek a bevételeket illetően az egyes évek között. Ezért a bevételek tervezésekor egy átlagot kell majd meghatározni az üzleti tervben.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a szezon elején tapasztalt strandi beléptetés katasztrofális volt. Úgy érzi, hogy főként a tomaji strandon lehetne még javítani a rendszeren. Ha bérlettel megy valaki a strandra, azt is le kell csippantani. Mérni kell, hogy hányan lépnek be a strandokra.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az északi part strandjain a pénztár mögött mindenütt jegyellenőrt alkalmaztak. Ezért a helyi strandokon is bevezették ezt. Tárgyalnak olyan céggel, aki a telefonos jegyvásárlást is elősegítené, hasonlóan, mint a parkolók esetében.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a település strandjairól a vendégek folyamatosan kimennek, mivel nem megfelelő a strandi szolgáltatás, sok a gyerekes család, illetve idős ember. El kell dönteni, hogy jövőre biztosítsák-e a többszöri belépés lehetőségét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a strandgondnok személye indulatokat váltott ki.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint több pozitív vonása van a gondnoknak, mint negatív, sokat tett az előrelépés érdekében.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a badacsonytomaji strandon az első büfét felszámolni. A burkolt részen túl nem lehet terjeszkedni, csak kultúrált megoldásokat lehet elfogadni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy év közben jelezték a problémát felé, jövőre nem lesz így. Nem tehette meg, hogy a vendégek ellátás nélkül maradjanak a szezon közepén. Az üzletet az önkormányzat pályázati rendszere szerint annak kell kiadni, aki a legtöbb árat ajánlja meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy ezen lehet-e változtatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. A strand egy közpark, a szabályokat be kell tartani. Javasolja figyelemfelkeltő szándékkal beszélni az üzlettulajdonosokkal erről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napozó ágyak bérbeadását miért nem a Kft. végzi. Napozóstégek kialakításáról is volt szó.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a Kft. sok feladatot kapott, nem volt rá kapacitásuk.

 

Laposa Bence bizottsági tag megköszöni a Kft. dolgozóinak munkáját és odafigyelését.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint jó irányú lépések történtek, melyeket folytatni kell. Az elmaradásokat nem lehet 1-2 év alatt felszámolni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szintén megköszöni a városüzemeltető munkáját, melyben nem talált kirívó hibákat. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

330/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2015. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el és kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egy tervezetről van szó. Megjegyzi, hogy a Péntek és Szombat árok rossz állapotban van. Rendbe tételük esetén a Római útra és a Park utcára ezek az árkok a gyalogos forgalom előtt megnyithatóak lehetnének.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint ez egy stratégiai feladat lehet. A Kisfaludy út rendbetétele sürgetőbb.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a temetők szépen rendezettek, de a vadaktól nem tudjuk megvédeni őket. Erre mielőbb intézkedni kell.  Kérdezi, hogy az intézményi karbantartások hogyan jelennek meg a költségvetésben.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a szezonban a feladatok ellátásához + 5 főt biztosított a testület bruttó 160 eFt fizetésért. Saját költségvetéséből ezeknek az embereknek a munkaszerződését 3 hónappal meghosszabbította, melyek november 30-án járnak le. Április 1-el tervezi újbóli felvételüket. A vadkár miatt felvették a kapcsolatot a Nemzeti Parkkal. Felelősséget nem vállalnak, kártérítést nem fizetnek. A felső temetőnél a felszaggatott dróthálót kicserélték. A legfelső temetőben egyik oldalon nem volt kerítés, jövőre a bástya tetején vaskerítést építenek. Most körbe új vadhálót húztak ki. Mindenszentekre a temetők rendezettek lesznek. A három intézmény karbantartási feladataira 600 – 600 eFt-ot terveztek az üzleti tervben. Látniuk kell, hogy az intézményvezetők hogyan készítik el a költségvetésüket, ebben a kérdésben további egyeztetés szükséges.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a karbantartási feladatokhoz tartoznak azok a feladatok is, melyeket a VN. Kft. nem tud elvégezni, mint például a rágcsálóirtás, vagy a tűzoltó készülékek karbantartása. Ezért az intézményvezetők is kötelesek előirányzatot tervezni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a település több pontján – 6 ha-os terület felső része, Badacsonytomaj és Örs közötti rész, a tomaji strand feletti, a vasút melletti részek és egyebek – szükség lenne bozótirtásra. Ezeken a területeken egy ligetes, átlátható felületet kellene csinálni. Javasolja már az idén télen megkezdeni a területek kipucolását, ehhez az 5 fő további foglalkoztatását el tudja képzelni április 1-ig.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a javaslattal. A Római út és a 71-es út mellett is sok ilyen hely van. Régebben volt tavaszi és őszi területbejárás. Javasolja a Nemzeti Park helyi megbízottjának bevonásával a terület bejárását, aki nyilatkozzon, hogy mely részek vághatók ki. A munkát a vegetációs időszakban lehet végezni, ezért soron kívüli intézkedésre van szükség.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 10 fő fizikai állományuk marad, az utak hó és jégmentesítése, levelek összegyűjtése mellett erre nincs kapacitásuk. Egyelőre az új temető feletti részen a fák ritkítására van engedélyük.  Amikor a cég megalakult, az önkormányzat 50-60 milliós támogatással működtette, kb. 60 ember foglalkoztatásával. Jelenleg 30 milliós támogatás mellett 15 ember dolgozik. Régen több közmunkást tudtak foglalkoztatni, most nem biztos, hogy lesz ilyen lehetőség. Ha nem kapnak plusz fedezetet, akkor az 5 főt el kell küldenie. A nyári plusz bevételt eszközök vásárlására kívánja fordítani, mivel az utóbbi években ez elmaradt. Eszközök nélkül nem lehetnek versenyképesek a piacon. De ebben a testületnek kell állást foglalni. A József Attila utcában még novemberben is dolgozni fognak az emberek.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy már jelezte a testület, hogy azt szeretné látni, hogy ténylegesen mennyibe kerül a település üzemeltetése. A költségvetés ne a megörökölt költségek, hanem a tapasztalatok alapján legyen összeállítva.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az éves beszámolójuk ezt fogja tartalmazni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel javasolja a beszámoló elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

331/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Karbantartási tervét fogadja el az alábbi kiegészítéssel:

a)    Egyeztetést kell kezdeményezni a Nemzeti Park helyi megbízottjával az önkormányzat tulajdonában lévő területeken lévő fák és bokrok kivágásáról.

b)    A település több pontján a bozótot ki kell irtani, hogy rendezett, átlátható felület jöjjön létre.

c)    előbbi célra is javasolja a bizottság a plusz 5 ember továbbfoglalkoztatását a VN. Kft-nél 2015. november 30-tól – 2016. április 1-ig terjedő időszakban, melyhez javasolja a szükséges fedezet biztosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 11.05 perckor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 11.30 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az előző napirend keretében a bizottság már megtárgyalta az üzleti tervet is. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

332/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve (tervezet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2015. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

333/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2015. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

334/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

12./ Napirendi pont

Tájékoztató az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jelenlegi szolgáltatóval jó az együttműködés, a település lakói elfogadták a kollégákat. Szakmai szempontból nem javasol változtatást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti A./ határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

335/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kertében, a társulás által  fenntartott Balaton-felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca , Nyárfa u.3.) keretében az önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés alapján,  társulás keretében   lássa el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

13./ Napirendi pont

Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évente kötelező jelleggel be kell számolni az adózással kapcsolatosan. A 2015. harmadik negyedévi mutatók szerint a bevétel eddig 96 %-ban teljesült, javult az adózási morál a tavalyihoz képest. Megdicséri az adós kollégákat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

336/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót fogadja el és kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

14./ Napirendi pont

Tájékoztatás a helyi adókról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltak szerint, hogy miben változik január 1-től a törvény. Amennyiben a helyi adórendelet vonatkozásában a Képviselő-testület adóemeléssel vagy adócsökkentéssel él, akkor erről az előterjesztést a soron következő ülésre elő kell készíteni, mert az adórendeletet november 30-ig ki kell hirdetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem javasol adóemelést.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy Badacsony központjában kiemelt kereskedelmi övezet létrehozásával lehet-e csak ott adót emelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre nincs lehetőség.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a hivatalnak mi az álláspontja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem kíván állást foglalni, nem az ő hatásköre. Azonban a méltányossági kérelmek száma évről-évre nő.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy látszik-e olyan adónem, ahol kirívóan sok vagy kevés a teljesülés. Globális emelést nem javasol, de az élet változik, ezt figyelembe kellene venni.

 

Wolf Viktória jegyző szerint meg kell nézni, hogy az állampolgárok teherviselő képessége milyen. Sok helyi adó került kivetésre, maximum az idegenforgalmi adó vonatkozásában lehetne emelni, de a maga részéről azt is hagyná a jelenlegi szinten. Az IFA felső határa 505 forint.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért a Jegyző asszonnyal, nálunk a környező településekhez képest magas az idegenforgalmi adó. A település rendezettsége nem olyan, ami indokolná az IFA emelését. Sok településen magasabb szinten áll a rendezettség és alacsonyabb az adó mértéke.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja az idegenforgalmi adót 450 forintra megemelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a gondozatlan ingatlanok után mennyi adót kell fizetni, milyen összeg folyt be eddig.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető most nem tud választ adni a kérdésre, de ígéretet tesz arra, hogy a testületi ülésre megnézi.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az idegenforgalmi adó tekintetében az adó mértékének növelésével, illetve azzal, hogy készüljön előterjesztés a novemberi soros ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

337/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a helyi adókról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

 1. 2016. évben az idegenforgalmi adó mértékének növelését.
 2. utasítsa a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a novemberi soros ülésre készítse elő az idegenforgalmi adó tekintetében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az idegenforgalmi adó 450 Ft-ra történő emelése a 2015. évi vendégéjszakákkal számolva közel kétmillió forint pluszbevételt jelentene.

 

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a temetői sírhely nyilvántartás naprakész-e.

 

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

338/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján és tartalommal hagyja jóvá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

16./ Napirendi pont

József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a beruházás 340 méteres szakaszon 1,5 méter széles járdaszakaszt jelent. A felújítás költsége 4.611.773,- Ft a VN. Kft. árajánlata alapján. A Kft-nek ÁFA visszaigénylési lehetősége van. Szeretné, ha a kompenzálási lehetőség realizálódna az önkormányzat számára.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az 1 milliós ÁFA határt el kell érnie a visszaigényléshez. Globálisan kell nézni a költségvetésüket, neki befizetési kötelezettsége is van. Nem tudja különválasztani ezt a munkát az egész rendszertől, ha ÁFA mentes lenne, csak akkor lehetne így gondolkodni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy milyen határidők vannak.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a munkát november 2-án tudják elkezdeni, a térkő egy részét még most kezdik legyártani. Befejezési határidőként december közepét javasolja meghatározni, hiszen egy esős időszak is következhet, amikor nem tudnak dolgozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy ütemezéssel végezzék a munkát, csak annyi legyen felbontva egy nap, amit le is tudnak rakni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a helyszínen elhelyezendő táblára felírni a telefonszámát, szívesen felvállalja, hogy az érdeklődőknek tájékoztatást, segítséget ad.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

339/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

József Attila utcai járda felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Badacsonytomaj, József Attila utcai járdafelújításhoz a 2015. évi költségvetési tartalék terhére a VN Kft. árajánlatát elfogadva bruttó 4.611.773 Ft-ot biztosítsa.
 2. a munka megkezdésének határidejét 2015. november 2. napjában jelölje meg, a kivitelezés véghatáridejét (teljesítést) 2015. december 15. napjában jelölje meg.
 3. a József Attila utca I. szakaszának (340 méter hosszan Bercsényi utcától a Borostyán utcáig) járdafelújítására a közfeladatot ellátó, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező, Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) bízza meg.
 4. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a Vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

17./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelemben szereplő ingatlanokat megnézte. Személy szerint nem javasolja a szénégető dűlővel szomszédos 0160/65. hrsz-ú, 590 m2-es telek eladását. Az ingatlan nyilvántartásban a területek gyep, szántó, legelő megnevezésű ingatlanként vannak nyilvántartva, valójában egy részük erdő. Amíg a VN. Kft. nem termeli ki a fát, addig nem javasolja a területek értékesítését. Feltételként szabná, hogy az értékbecslés díját a kérelmező vállalja át. Ha közben az önkormányzat úgy döntene, hogy egy adott területet mégsem ad el, akkor is ki kell fizetni az értékbecslést.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a vitában nem kíván részt venni érintettsége okán. A szavazásból kéri kizárását.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a területeket a kérelmező pucoltassa ki, a kivágott fát pedig adja át az önkormányzatnak. A VN. Kft.-nek erre nincs kapacitása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint ez nem kérhető. Vagy kivágatja a fát az önkormányzat, vagy a jelen állapotában adja át a területeket.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a rekultiváció után 5 éves fenntartási kötelezettségük van, mely jövő évben december 31-el jár le.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy ha Laposa úr megteszi a nyilatkozatot az értékbecslés költségének vállalására, csak akkor rendeljük meg.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy a Kisfaludy házat is fel kell értékeltetni, ehhez pénzt kellene biztosítani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a következő hónapban lesz egy előterjesztés az önkormányzat vagyonáról. Erről akkor kellene tárgyalni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy önálló előterjesztés tárgyát is képezheti. A polgármester úr saját hatáskörben is elbírálhatja, ha az értékbecslés költsége nem haladja meg a megszabott határértéket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy amíg a fák letermelése nem történik meg, ne értékesítsük a területeket.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy előfordulhat, hogy fakivágási engedélyt kell kérni, mert a HÉSZ-ben és a Balaton törvényben véderdőként szerepel a terület.

 

Kun István bizottsági tag szerint az ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításába senki nem szólhat bele. Le kell pucolni a területeket, a bokrokat és nyesedéket el kell távolítani. Nem ültetett fákról van szó.

 

Bolla József ügyvezető kérdezi, hogy melyik nyilvántartás a jogszerű.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az ingatlan-nyilvántartás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Laposa Bence döntéshozatalból való kizárását, a felsorolt ingatlanok értékesítését az első telek kivételével, illetve értékbecslés készítését a kérelmező költségére a kérelmező nyilatkozatának beérkezését követően támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

340/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

 1. Laposa Bence bizottsági tagot személyes érintettsége okán a döntéshozatalból kizárja.
 2. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

a) Dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogassa,

b)    az előterjesztés határozati javaslatában Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező és abba felsorolt ingatlanokról - a 0160/65. hrsz-ú ingatlan kivételével - a kérelmező költségére készítessen értékbecslést, a kérelmező nyilatkozatának beérkezését követően.

c)    az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása, az értékbecslés elkészülte után a kérelmet tárgyalja újra.

d)    kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

18./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évente köteles az önkormányzat beszámolni a város környezeti állapotáról. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

341/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város környezeti állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2015. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

19./ Napirendi pont

Kossuth Holding Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist felszámolásával összefüggésben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlanon található felépítmény a COOP Tourist tulajdonát képezi. Kérdezi, hogy a felszámolási eljárásban ez milyen értéket képviselhet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tudjuk kideríteni. Úgy lehet továbblépni, ha nem járulunk hozzá a felépítmény értékesítéséhez. Élhetünk az elővásárlási jogunkkal is, melytől vissza lehet lépni. Ha van egy árverési vevő, az ajánlat ismeretében beléphetünk a helyére.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mit tehet a felszámoló, ha a testület nem járul hozzá az eladáshoz. Kényszerpályára állítva olcsón felajánlja az ingatlant az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint, ha az összeg befolyik máshonnan, akkor nem fogják forszírozni az értékesítését, az üzlet továbbra is ott áll üresen. Ez nem jó az önkormányzatnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd javasolja elvileg hozzájárulni az értékesítéshez, de ha olyan az ajánlat, akkor a testület élhet az elővásárlási jogával. Ha nem értesítik az önkormányzatot, az törvénysértő.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint kérhetjük, hogy értesítsék az önkormányzatot, ha meghirdetésre kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki felszámolási eljárás keretében történő értékesítéssel egyetért oly módon, hogy az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlását fenntartja, illetve értesítést kérünk a Kossuth Holding Felszámoló Zrt-től, ha az ingatlanon lévő felépítmény értékesítése meghirdetésre/pályáztatásra kerül, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

342/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kossuth Holding Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist felszámolásával összefüggésben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. ismerje el, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1298/1 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény, a Cooptourist Rt. f.a. tulajdonát képezi.
 2. 2. az 1. pontban megjelölt önkormányzati ingatlanon lévő, és a Cooptourist Rt. f.a tulajdonát képező felépítménynek a felszámolási eljárás keretében történő értékesítéséhez járuljon hozzá azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlását fenntartja.
 3. kérjen értesítést a Kossuth Holding Felszámoló Zrt-től, ha az ingatlanon lévő felépítmény értékesítése meghirdetésre/pályáztatásra kerül.
 4. kérje fel a hivatalt, hogy a döntésről a Kossuth Holding Ferlszámoló Zrt-t értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

20./ Napirendi pont

2015. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a közmeghallgatás tervezett ideje december 7., helye a Művelődési ház.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a külső teremben legyen a rendezvény, kéri előtte befűteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

343/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. december 7. napján 17.00 órában határozza meg.
 2. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.
 3. a közmeghallgatás helyszínéül az Egry József Művelődési Házat (Badacsonytomaj, Római út 69.) megjelölni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kaptunk-e értesítést a Norvég Alapra benyújtott pályázat elbírálásáról.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy hivatalosan még nem.  A pályázaton nyert autókat viszont átvettük.

 

Bolla József ügyvezető kérdezi, hogy a feleslegessé vált peugeotnak mi lesz a sorsa.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi a könyv szerinti értéke. Használatra átadható-e a VN. Kft-nek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 500 eFt alatt, de értékesíteni minimum a könyvszerinti értéken lehet. A használatra történő átadást nem javasolja, inkább adás-vételi szerződést megkötését a céggel vagy magánszeméllyel.  Így a felelősség és a járulékos költségek is az új tulajdonost terhelik.

 

Forintos Ervin bizottság elnökére kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

344/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy az előterjesztésben szereplő másik javaslatról is döntsön a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnökére kéri, hogy aki a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című pályázati kiírás benyújtását támogatja a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

345/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című pályázati kiírásra az alábbiak szerint:

 1. a pályázatot a kiírás szerinti 1-es és a 2-es komponensnek megfelelően magvalósítandó programok lebonyolítása céljából kívánja benyújtani az alábbiak szerint:

a)    A pályázat összköltsége:         1.500.000,- Ft.

b)    A támogatás intenzitása:          100%

c)    A pályázati díj mértéke 10.000.- Ft, azaz tízezer forint, mely pályázati díj összeg átutalását előzetesen elrendeli a Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

 1. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a pályázati adatlapok, dokumentumok aláírására.
 2. utasítsa a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázatot készítse el és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

346/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról,

Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítésével kapcsolatosan mi a helyzet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha a kivitelezésnek most nekiállnánk, akkor két hétig nem lenne fűtés az óvodában illetve az egészségházban. Jelenleg a három kazán működik, az óvoda fűtése megoldott. Kicsi a valószínűsége, hogy egyszerre két kazán elromlik, és az intézmények fűtetlenek maradnak. A kazánokat bizonyos időszakonként a VN. Kft. felülvizsgáltatja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy ha legközelebb hasonló folyamatok lesznek, szakértői véleménnyel legyen alátámasztva pld. a kazánok működőképessége.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Bogyai úttal kapcsolatosan a testület meghatározta azt a műszaki tartalmat, mellyel a Nemzeti Vagyonkezelőtől átvennénk a tulajdonjogot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ennek az előterjesztésnek nem témája a Bogyai út. Ha legközelebb ilyen eset lesz, kéri jelezni, mert újabb törvényességi felhívást kaphatunk.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a feltételeket le kell írni, ezen el kell gondolkodni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy településfejlesztési és üzemeltetési célra lehetett volna elsősorban. Sürgősségi indítványként lehetett volna tárgyalni, de így holnap már nincs rá lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a tervezőkkel tárgyaltunk tegnap. Úgy látja, hogy ismét meg kell fogalmazni a testület elvárásait, mert nem halad megfelelően előre az ügy, nem építették be a korábban megfogalmazottakat a tervekbe.  A tervező egyelőre csak az egyik épületegyüttesre lát fedezetet. Úgy érzi, hogy a strandot így nem  tudjuk befejezni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a tervező azért kapott megbízást, mert feltételezhetően jobban ért hozzá, mint a testület. Hibásnak tartja azt a hozzáállást, hogy a testület minden elképzelését keresztül akarja vinni a tervezésen. Meg kell találni azt, amit mindkét fél el tud fogadni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke úgy érzi, hogy befejezetlen marad a strand és ez a testület felelőssége. Csak az egyik épületet tudjuk felújítani, a többi a jelen állapotában marad.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a napozóterasz hatalmas összegbe kerül.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy jövő szerdán jönnek a tervezők az újabb egyeztetésre.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy az egészségház fűtését le kell választani az óvoda fűtéséről. A folyamatot el kellene indítani, melyhez a társasági szerződést át kell dolgozni. Arra is oda kell figyelni, hogy a pályázat lejártakor ne kelljen visszafizetni semmit az egészségház vonatkozásában.  Kérdezi, hogy az épületben lévő egészségügyi vállalkozók ingyenesen kapnak-e mindent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a fűtés témájában minden ülésen ugyanazt elmondja a bizottság illetve a testület. Egyszer végig kell beszélni mindent, lezárva ezt a témát.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az egészségház leválasztásával kapcsolatban szakemberektől kértünk javaslatot, mely rendelkezésünkre áll. Innentől a testületnek, illetve a társasházi tulajdonosoknak kell dönteni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy évente vagy 5 év alatt összesen kell felhasználni a pályázatban szereplő energia mennyiséget.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy évente kapjuk az elszámolást. Hasznot nem termelhetünk. Az önkormányzatnak nem keletkezik bevétele, a pályázat ezen részével nincs probléma. A lakások fűtését így nem lehet megoldani. Ha elektromos kazán lesz a későbbiekben, a tulajdonostársaknak többet kell fizetni. Előfordulhat, hogy ezt nem vállalják fel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a novemberi soros ülésre készüljön erről előterjesztés. A gázt is intézni kell az egészségház leválasztásához.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy sikerült-e aláírni Koncz Lászlóval a szerződést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről szóló 271/2015. (VI.24.) számú határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

347/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról,

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1.  271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozatának

a) 6. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.”

b) 7. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.”

 1. vegye tudomásul, hogy jelen határozat 1. pontjában elfogadott módosítások az alaphatározatot – 271/2015.(VI.24.) határozatot – egyebekben nem érintik.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről szóló 271/2015. (VI.24.) testületi határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását támogatja,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

348/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 528/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozatát az alábbi 4. ponttal egészítse ki:

„4. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a határozat 1. pontjában körülírt ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását támogatja az elhangzott kiegészítéssel együtt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

349/2015. IX.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el azzal, hogy a novemberi soros ülésre készüljön előerjesztés az egészségház fűtésének leválasztásával összefüggésben.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

24./ Napirendi pont

„Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

350/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a 8/2010.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatát a legutóbbi módosítás során a 12.§ (3) bekezdés d) pontjában elkövetett elírás tekintetében akként módosítsa, hogy a szövegben meghatározott Vt-2 meghatározás helyébe eredeti szándékának megfelelően Vt-2* kerüljön.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytassa le az önkormányzat.

- a 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának elírás javítására irányuló, 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában folytassa le az alábbiak szerint:

a)    Partnerségi egyeztető tárgyalást hívjon össze 2015. november 2-án 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2015. október 26-án ki kell küldeni.

b)    A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)    Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

25./ Napirendi pont

„Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy úgy ítélte meg, hogy az újságíró az önkormányzat vonatkozásában valótlan tényeket állít, ezért készítette az anyagot. A sajtóorgánumtól 5 napon belül kell kérni a helyreigazítást. Ha elutasítják, vagy nem megfelelően kezelik, akkor 30 napon belül lehet keresetet indítani a bíróságon.  A cikk nemcsak az önkormányzatot, hanem egyes természetes személyeket is sért. Kéri a testület döntését, hogy egyetértenek-e a sajtó helyreigazítással.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja kérni a helyreigazítást.

 

Bolla József ügyvezető szerint mérlegelni kell, hogy a településen hányan olvashatták a Népszabadságot.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a facebook-on is fent van a cikk, mely azt sugalmazza, hogy bűncselekményeket követtek el azok, akik az adás-vételi szerződés megkötésében részt vettek. Az előkészített anyagot korrektnek tartja, javasolja elsődlegesen a helyreigazítás kérését a sajtóban, a Népszabadságban, a HVG-ben. Ha ez nem lesz eredményes, akkor javasolja a továbblépést is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

351/2015. (X.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Dr. Gáli Mihály ügyvéd azon tájékoztatását elfogadva, hogy a Népszabadság című napilap 2015. október 16-i, pénteki számában a „Politika és Gazdaság” rovatban, az 5. oldal felső felében „Elcsúszott a hivatal a teraszon” címmel Boda András újságíró tollából megjelenő írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit sajtó-helyreigazítást kezdeményezzen.

2./ Kérje fel és egyben hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, mint az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a konkrét közleményszöveget fogalmazza meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 13.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!