2015. 09. 28. soros Püb jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 19/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 28-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné       igazgató

Rakics Anna                  VN. Kft. képviseletében

Szabó Zoltán                  főépítész

Klie Zoltán                      településtervező

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 22 napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

292/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.09.28-án megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 22 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

 1. 3. Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit Egyesület elnöke

 

 1. 4. Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 

 1. 5. Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 

 1. 6. Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: BÖÉE elnöke

 

 1. 7. Badacsonytomaj Város Településszerkezeti Tervének módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 

 1. 8. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 

 1. 9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

10. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

11. Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12. Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. „Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

14. 332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15. Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16. Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Országos Városmarketing Verseny

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20. Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a csatlakozásról szeptember 30-ig kell dönteni. Véleménye szerint ez olyan lehetőség a helyi, felsőoktatásban tanuló fiataloknak, mellyel az ösztöndíjukat kiegészítve könnyebb lehet számukra az anyagi felelősségvállalás. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a B. típusú pályázatok esetében mennyi idő áll rendelkezésre a hiánypótlásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hallgatók általában teljes anyagot szoktak benyújtani, a hiánypótlásra van nyitva álló lehetőség. Előreláthatóan 12-13 fő fogja igénybe venni a lehetőséget idén az előzetes tapasztalatok alapján, a pályázatok elbírálása helyben történik.

 

Kun István bizottsági tag 9.07 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

293/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozzon arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát fogadja el, azokat írja ki.

Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Krisztin N. Lászlóné iskola igazgatót. Kérdezi, hogy az iskola által elköltött összeg számlákkal dokumentálva van-e. Javasolja a jövő évi sítáborra, a Tatay napokra, stb. az üdültetésből keletkezett bevételből félretenni. Kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a Képviselő-testület azt javasolta, hogy a költségvetés tárgyalásának időszakára írják össze az igényeiket. A sítáborra vállalkozóktól illetve alapítványoktól szokták összeszedni a pénzt, tavaly kivételesen az önkormányzat is segített. A következő évben a B1237 Kft-től átadott pénzből fogják megoldani. Kéri, hogy ha mód van rá, a Képviselő-testület biztosítsa a kért összeget. Most érkezett egy mintegy 190 eFt-os villanyszámla, melyet leszámítva 690 eFt marad.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy időközben a villamos energia számla is beérkezett, mely továbbcsökkenti a nettó árbevételt, ismerteti a módosított összegeket. A testületnek 219.032 Ft átadására kell kötelezettséget vállalni szerződés szerint.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató kéri, ha mód van rá, akkor ne az 50 %-kal, hanem a teljes bevétellel számoljunk. Úgy gondolja, hogy megdolgoztak a bevételért, megtehetnék, hogy nem vállalják a nyaraltatást. Több csoporttal baráti kapcsolatot alakítottak ki, külön programokat szervezve, melyért nem számoltak fel semmit. A KLIK nagyon kevés pénzt biztosít, ebből szeretnének fejleszteni, plusz ágyakat vásárolni, hogy a következő évben még több bevételük lehessen. A befektetés egy éven belül megtérülne. Tavaly egy tanterem bútorzatának megújítását indították el, szeretnék még egy teremben a székeket és padokat kicserélni, a gyerekek egészségének megóvása érdekében. Ehhez kéri a bizottság illetve a testület támogatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a szülői munkaközösséggel történt-e egyeztetés erről.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató szerint ebben az esetben nincs szükség egyeztetésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatban az összegeket módosítsák és az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó bevétel 50 %/-ának, azaz 219.032 Ft-nak az iskola épületére történő ráfordítását, illetve ezen túlmenően 470.657,- Ft átadását támogatja bútorok, stb. beszerzése céljából, az kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

295/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2015. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást tárgyalja meg, azt jóváhagyólag vegye tudomásul.
 2. a Klebelsberg Intézmény Fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés 26. pontjára hivatkozással az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 50%-ának, azaz 219.032,- Ft-nak,- Ft-nak (azaz kettőszáztizenkilencezer-harminckettő forintnak) az iskola épületére történő ráfordítását rendelje el.
 3. a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmét fogadja el és a 2. pontban rögzített szerződés szerinti összegen túl további 470.657,- Ft (azaz négyszázhetvenezer-hatszázötvenhét forint) összeg átadását rendelje el 10 db ágy, 1 db tanterembe szükséges bútor és sötétítő függönyök beszerzése céljából az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó bevétel terhére.
 4. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Klebelsberg Intézmény Fenntartót értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni az iskola részvételét a szüreti felvonuláson.

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit Egyesület elnöke

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már többször elhangzott, hogy az egyesületek ne az önkormányzat pénzén szervezzenek programokat. Saját bevételeikből kell tevékenykedniük, de emellett előfordulhat olyan helyzet, hogy önkormányzati támogatásra is rászorulnak. A város kulturális programjának készítése során a civil szervezetektől bekértük, hogy milyen programokat szeretnének szervezni az év folyamán. Alig érkezett visszajelzés. A jövőben kéri, hogy a tervezett programok kerüljenek bele a város programtervébe, a testület pedig eldönti, hogy tud-e forrást biztosítani az adott rendezvényhez.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a karácsonyi időszakban sok program várható a művelődési ház tervezete szerint, ezért nem érzi, hogy az Egyesület által jelzett koncertekre nagy szükség lenne. Ha mégis ragaszkodnának hozzá, szedjenek belépődíjat, vagy a tagok állják a felmerülő költségeket. Nem támogatja a kérelmet.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint most még valamilyen szinten kapjon támogatást a kérelmező, de utána konzekvensen járjunk el a hasonló kérelmek elbírálásában. A civil szervezetek az önkormányzat programjába tegyék bele az elképzeléseiket, ne kelljen külön-külön dönteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem támogatja a kérelmet, ebben az évben a keretüket már kimerítették, ezen felül kérik most a 150 eFt-ot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke módosító javaslatként 50 eFt támogatás biztosítását javasolja az általános tartalék terhére.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja bizonyos támogatás megszavazását. Ezt követően minden civil szervezetnek kell küldeni egy levelet, hogy a hasonló év közben érkező kérelmeket a testület a jövőben nem támogatja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. A Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület kérelmét ne támogassa, tekintettel ara, hogy az idei költségvetésben tervezett támogatási keret kimerült.

2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

4./ Napirendi pont

Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Kun István bizottsági tag 9.30 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

297/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

 

 1. 1. A MENÜ Kft. 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait fogadja el.
 2. Hatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

5./ Napirendi pont

Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően volt egy egyeztetés a Kft. ügyvezetőjével és munkatársaival, melyen Nagy Lajos, Laposa Bence képviselők és ő vettek részt az önkormányzat részéről. Ennek eredménye az volt, hogy 1 hét múlva visszatérnek a kérdésre. Ekkor a jelenlévők többsége úgy foglalt állást, hogy készüljön előterjesztés a szeptemberi ülésre a közétkeztetés jövőjének témájában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a témával kapcsolatosan többfelé érdeklődött, másutt is vannak problémák. Véleménye szerint a konyhát mindenképpen meg kell tartani, elgondolkodva azon, hogyan lehet gazdaságosan működtetni, a minőség javítása mellett.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztés felsorolja a megoldási lehetőségeket, - nem preferálva egyik megoldást sem - a testületet döntési helyzetbe próbálja hozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a beérkezett ajánlatokban nincs garancia. A hasonló helyzetben lévő önkormányzatok azt a megoldást választották, hogy felvettek egy menedzser típusú élelmezésvezetőt, aki tudja kezelni a folyamatokat. Azt is el tudná képzelni, hogy két menüből előre választhat a lakosság.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy csak akkor lehet hosszú távon fenntartani saját konyhát, ha az igénybevevők bázisát jelentősen tudjuk növelni. Ezért jó ötletnek tartja a választási lehetőséget, illetve a reklámtevékenységet egy profi vezetés mellett.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület elvárása volt, hogy növekedjen az igénybevevők száma, de ez nem történt meg. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nem kell két Kft-t fenntartani. Vagy be kell olvasztani a VN. Kft-be a Menü KFt-t, vagy meg kell szüntetni. Ezt a kérdést a könyvvizsgáló szakmailag jobban meg tudja ítélni.  Egy menedzser típusú élelmezésvezetőre van szükség, aki a szervezést végzi, illetve aktívan részt vesz a főzésben is. Ha egy étteremnek megéri a menüzés, akkor a közkonyhának is nyereségesen kell működnie.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a jelenlegi ügyvezetőben nincs meg a szükséges marketing érzékenység. Tisztában van azzal, hogy nagyon nehéz olyan embert találni, aki mindenben jó. A konyha nagyon rossz állapotban van, több milliót rá kellene költeni. A gyereklétszám csökken.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a könyvvizsgáló úrral átnézték a napirendet. A könyvvizsgáló szerint meg kellene szüntetni a Kft-t, a VN. Kft. megvásárolná az eszközeit. A beolvadás lehetőségét nem igazán támogatja, de egyelőre mélyebben még nem vizsgálta meg a lehetőségeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Zöld újságban és a Badacsony újságban megjelent a Kft. hirdetése. Kérdezi, hogy jelentkezett-e valaki a felhívásra. Jelzést kapott arról, hogy a Menü Kft. nem vitte ki a kért ebédet Szigligetre, a Szent György Panzió viszont megtette. Az étel minőségével is problémák vannak, ezen sürgősen változtatni kell.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy a konyha a polgárvédelemnek is ki van jelölve főzési helyként. A Zöld újságban feladott hirdetésére 1 eltérő táplálkozási igényű érdeklődő volt, az egy adag étel kiszállítását nem tudja felvállalni gazdaságossági okból. Nyáron is nehéz több adagot eladni, hiszen a vendégek bejárása a hátsó udvar felől lehetséges csak. Kézmosási lehetőséget és illemhelyet nem tud biztosítani számukra, ilyenkor nincs portaszolgálat, bárhová mehetnek az iskolán belül. A felnőttek gyakran a gyerekekkel együtt ebédelnek, ez sokak számára szinte kibírhatatlan a nagy zaj, stb. miatt. A testület döntését követően több hónap a felszámolási idő. A jövő év áprilisában nyugdíjba megy. Kérdezi, hogy mi a terv vele és a dolgozóival. A könyvelővel egyeztetnie kell, számolási hibákat lát. A 37/2014-es rendelet szerint készítik a kalkulációt. A beérkezett ajánlatban a szállítási költség sincs feltűntetve. Javasolja, hogy a testület alaposan nézze meg, hogy esetlegesen kivel köt szerződést.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvezetőtől a testület azt várja, hogy menedzselje a céget, ne pedig panaszkodjon, és azt keresse, hogy mit nem lehet megtenni.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az ügyvezetőtől kapott táblázat alapján illetve az önkormányzati rendelet alapján dolgozott. A Kft. működése gazdálkodásfüggő. Az ügyvezető 30 napot meghaladó tartozás esetén köteles jelzést tenni az önkormányzat hivatala felé, mely nem történt meg. A testület néhány hónapja határozott arról, hogy a kapacitást növelni kell. Most egy több alternatívát felsorakoztató előterjesztés született, sértésnek veszi azt a kijelentést, miszerint a konyha megszüntetéséről lenne szó. Mindkét Kft. vagyonmérlegét meg kell vizsgálni, a határidő ennek megfelelően került javaslati szinten meghatározásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását, a Menü Kft. egyesítéssel történő átalakítását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület a beolvadás mellett dönt, a dolgozók automatikusan a VN. Kft-hez kerülnek át. Ennek jogi lebonyolítását Dr. Gáli Mihály térítésmentesen vállalná. Értelemszerűen vannak bírósági illeték megfizetési kötelezettségek. Vizsgálni kell a további alternatívákat is. A javaslat szerint a megszűntetés végelszámolással is történhet, de minden megoldás határideje a javaslat szerint 2015. december 31.

 

Kun István bizottsági tag szerint mindenképpen maradjon meg a főzőkonyha. A technikai megvalósításhoz a jobb megoldást kell megkeresni, vagy a beolvadás vagy a megszűntetés mellett döntve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a VN. Kft-vel való „együttműködés” esetén csak a beolvadás jöhet szóba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, és azzal, hogy a konyha főzőkonyhaként megmaradjon – így a javaslat e pontja kerüljön ki a határozatból –, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

298/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MENÜ KFT. működtetésének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat tárgyalja meg és az alábbiakról döntsön:

 1. rendelje el a MENÜ Kft. gazdálkodásának vizsgálatát azzal, hogy a 2015. I-III. negyedévet kell a vizsgálat alapjának tekinteni.
 2. kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy készítsen tájékoztatást a Ptk 3:44.§-a szerinti egyesülés vonatkozásában a MENÜ Kft. VN. Kft-be történő beolvadásához kapcsolódó jogi feladatok ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó költségekről.
 3. kérje fel Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt, hogy az átalakítást célzó intézkedéshez kapcsolódó tulajdonos önkormányzatot terhelő kiadási oldalról készítsen kimutatást.
 4. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre az előző pontokban megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról számoljon be.

Határidő:    azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Lukács Antalné ügyvezető kéri a Jegyző asszonyt, hogy az elszámolásoknál segítsen, a szabadságok, felmondási idő, stb. esetében.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy jelenleg 5 fővel működik a Menü Kft, melyből az állam 5,63 %-ot finanszíroz és felmondásról nem esett szó.

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: BÖÉE elnöke

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a területen rajta van-e az önkormányzat elővásárlási joga, illetve meg kell-e most rendelni az értékbecslést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a BÖÉE képviselőjének kérésére került a határozati javaslatba, hogy az értékbecslést felülvizsgáltatja a testület. Az elővásárlási jogról a testület már döntött. Amire az önkormányzatnak szüksége volt, már megrendeltük. Az értékbecslés 180 eFt-ba kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy az értékbecslést ne rendeljük meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

299/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörsi Kemping területét képező 2157/2; 2157/5; 2157/6; 2157/7; 2157/8; valamint a 2157/9; helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában ne rendelje el az értékbecslés elkészíttetését.

Határidő:          azonnal

Felelős:             Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Településszerkezeti Tervének módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a jelenlévő városi főépítész és településtervező urakat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy Kálóczi Kálmán emailben kereste meg, melyet felolvas. Kérelmező kéri törölni a településfejlesztési koncepcióból a kompra vonatkozó szövegrészt. Megjegyzi, hogy a szeptemberi bizottsági illetve testületi ülésnek nem napirendje a településfejlesztési koncepció jóváhagyása, ez már megtörtént. A szerkezeti terv és a HÉSZ jóváhagyását ez most nem érinti. Ha figyelembe veszi a testület a felvetést, akkor elölről kell kezdeni az egész folyamatot, de december 31-ig nem lehetne befejezni. A folyamat végén nem tudunk ebben előrelépni, nem végrehajtható a kérés.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy magánemberként vagy egy szervezet megbízottjaként kéri ezt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy magánemberként írta alá.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy Kálóczi úr személyesen is megkereste. Elmondta neki, hogy a most jóváhagyásra kerülő tervanyag nem tartalmazza ráutalóan a kompot. Ez nem helyi döntés kérdése. Magasabb rendű jogszabály szabályozza, hogy mit lehet és kell ábrázolni a szabályozási tervben. A most hatályos Vízpart Rehabilitációs terv és a Balaton Törvény nem tartalmazza a kompot. Most annyi történt, hogy a kérdéses helyeken nem épül semmi, ami akadályozhatná a komp megvalósítását.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy jól érti-e, hogy a komp megépítéséhez új Vízpart Rehabilitációs Terv készítése szükséges. Eszerint a komp beérkezési helye még alakítható.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy 2017. végéig megtörténik a Balaton Törvény és a Vízpart Rehabilitációs Terv felülvizsgálata. Ezt követően tudunk új rendezési tervet készíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy szeptember 8-án megtörtént az egyeztetés, az anyagot jóváhagyásra alkalmasnak találták. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

300/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Településszerkezeti Tervének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a 122/2005.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 185/2010.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított településszerkezeti tervet a 493/2013.(V.16.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 466/2014.(VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozattal megerősített, valamint az Állami Főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldött anyagban is szereplő, a határozat mellékletét képező településszerkezeti leírásban részletezett programpontokkal módosítsa.
 2. jelen határozat mellékleteit e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el:

a)        1. melléklet: Településszerkezeti leírás

b)        2. melléklet: TSZT/M jelű településszerkezeti terv M=1:10000

c)        3. melléklet: A BTSZ szerkezeti tervének és a kiemelt térségi övezeteinek térképi összehasonlítása a módosított településszerkezeti tervvel - értékelés

d)        4. melléklet: biológiai aktivitásérték számítás

 1. Kérje fel Szabó Zoltán főépítészt és Klie Zoltán településrendező vezető tervezőt, hogy a jóváhagyó záradékkal ellátott dokumentációt 2015. október 5. napjáig állítsák elő és a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalban adják le.

Határidő: azonnal

Felelős:  Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy mikor lesz hatályos.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy 15 napon belül meg kell küldeni a véleményező hatóságoknak törvényességi észrevétel céljából. A Nemzeti Parkkal is mindent leegyeztettek.

 

Klie Zoltán településtervező megjegyzi, hogy az Állami Főépítész törvényességi szempontból alaposan átnézte, többször egyeztettek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy legjobb esetben 2015. november 1-től léphet hatályba.

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a tájértékek részletezésénél található Folly Gyula síremléke. Kérdezi, hogy kinek a sírjáról van szó.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a nagyszülőkről, a legrégebbi sírról.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha pld. a kemping ügyében módosítani kell a HÉSZ-t, akkor ez mennyi időt vesz igénybe.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a régi jelkulcs ezév december 31-ig érvényes, ezzel 2016. január 1-től nem végezhető módosítás. Új jelkulccsal az új szabályok szerint természetes határokkal lehatárolt részterületre lehet alkotni újabb tervet. Ha van olyan módosítási igény, ami egyszerűsített eljárással véleményeztethető, akkor az még az idén végigvihető. Az egyeztetési folyamatnak jogszabályok által meghatározott időtartamai vannak.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy kis földrajzi egységre illetve elvi megoldásra is lehetséges-e.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy ez a gyakorlatban úgy működik, hogy konkrét, helyhez kötött változtatási igény esetén indítható el a folyamat. Mindig a célt kell meghatározni, majd a módszert megkeresni hozzá.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy pld. a Petőfi utcában lévő lakóház kapupillérei is szerepelnek a védelemre javasolt építmények között. Ez a tulajdonosra kedvezőtlen, nem igazán tartja indokoltnak.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a régi HÉSZ-ből vették át az adatokat, egyelőre nem járták végig a települést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezek védelemre javasolt épületek.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy egyelőre alakítható. Ha elfogadásra kerül a HÉSZ módosítás, jó lenne, ha a Helyi értékvédelmi rendelet és a Településképi eljárásokról szóló rendelet is megalkotásra kerülne, melyek lehetővé teszik az önkormányzat beavatkozását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a főépítész és a településtervező munkáját. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

301/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

9./ Napirendi pont

Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény alapján kell a rendeletet megalkotni, mely a kihirdetés másnapjától hatályos.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

302/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendeletet fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

10./ Napirendi pont

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Kérdezi, hogy a környezetvédelmi alapba milyen pénzek folytak be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendeletet a Kormányhivatal vizsgálta, a szakmai ajánlásnak megfelelően készítette elő.  A környezetvédelmi alappal kapcsolatosan egyeztet a pénzügyi osztályvezetővel, két millió forint előirányzatra emlékszik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az utak használatával kapcsolatos pénzek kikerültek az alapból, ebből származhatott volna nagyobb bevétel.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.25 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

303/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

11./ Napirendi pont

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hamarosan induló Európai Uniós pályázatokra fel kell készülni. Az előterjesztés tartalmazza a félbe maradt fejlesztéseket. A Tájház udvar befejezésével kapcsolatosan problémát okoz, hogy az egyik ingatlantulajdonossal nem jött létre a megegyezés. Lehetőség van a kisajátítási folyamat elindítására, de ez hosszú időt vesz igénybe.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy az üzlet tulajdonosa a nyilvános testületi ülésen nyilatkozzon, hogy nem hajlandó az üzlet eladására, megindokolva azt.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.30 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonos a további egyeztetések elől elzárkózott. Az önkormányzat vagyonrendelete értelmében az értékbecslő által megállapított összegnél többet nem fizethetünk. Vagy elfogadjuk azt a helyzetet, hogy marad az üzletsor, a tervező ennek megfelelően készíti el a tervet.  Másik megoldás, hogy a három üzlet tulajdonosával létrejön a szerződéses megegyezés, a negyedik esetben elindítjuk a kisajátítási folyamatot.

A szociális bérlakások témakörében több verzió készült, melyből választani kell.  A József Attila utca járdafelújításra benyújtott pályázat nem nyert. El kell dönteni, hogy saját beruházásként megvalósítjuk-e.  A városkapuval kapcsolatosan furcsa helyzet alakult ki. A tervező panaszkodott, hogy ajánlata egy nyomott árajánlat volt, ezért koncentrikus köröket elképzelve a fejlesztés tekintetében mindig a külső körökből kívánnak levenni. A tervező álláspontja szerint a legbelső kört tervezné meg. A következő egyeztetésre holnap kerül sor, melyre készítenek egy táblázatot a tervezési feladatokról. A testületnek el kell dönteni, hogy az elképzelésekből mit szeretne megvalósítani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy két hölgy fog érkezni, akik koncepcionális téren akarnak tájékozódni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a tervező kevesli a meghatározott összeget, többet kérne a tervezésért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelezte a tervezőnek, hogy ebben az esetben új eljárást kell lefolytatni. A meghatalmazottakkal nem fogja a szerződést aláírni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület úgy gondolta, hogy képesek lesznek a gyors tervezésre és engedélyeztetésre, ezért választotta őket.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezést az ajánlatban szereplő összegen vállalják, de a pluszban kért terveket nem tudják megcsinálni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez holnap fog letisztulni. Javasolja az előterjesztésben szereplő másik két témát megtárgyalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem tervezésével kapcsolatosan mi a bizottság álláspontja.

 

Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy ütemezett építési engedélyt lehet kérni, az elkészült önálló ütemekre használatbavételi engedély is kérhető. Műszakilag alá kell támasztani a kérelmet.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint meg kell venni a három üzletet, elbontani, majd a tervek szerint megépíteni. Előfordulhat, hogy ezt követően a megegyezni nem hajlandó üzlet tulajdonosa fogja rosszul érezni magát.

 

Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy erre akkor van lehetőség, ha statikus igazolja, hogy az üzlet állékony marad.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke egyetért a javaslattal. A tervek aktualizálása során a tervező vegye figyelembe, hogy egy épület a helyszínen marad.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi, miszerint Masszi úrral egyeztetni kell arról, hogy a Közösségi ház és rendezvénytér II. ütemét az eredeti tervek szerint tervezze meg és engedélyeztesse. A három üzlettulajdonostól az önkormányzat vásárolja meg az üzletet, a vonatkozó szerződést kösse meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

304/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1.kérje fel a Műszaki Osztályt, hogy egyeztessen a Masszi Építésziroda Kft-vel arról, hogy a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütemét az eredeti tervek szerint tervezze meg és engedélyeztesse.

2.a három üzlettulajdonossal kösse meg a szerződést az üzletek megvásárlására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottsági tag

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a szociális bérlakások kapcsán kéri a bizottság javaslatát. Az egyik terv szétdarabolt, kis lakásokat tartalmaz, a másik szerint 6 nagyobb lakás készülne. Megjegyzi, hogy a tetőtérben a közlekedő részt furcsának, kihasználhatatlannak tartja.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a ferde tető a legalacsonyabb ponton is eléri a 220 cm-t.  A minigarzonokat tartalmazó tervezetet abszolút élhetetlennek tartja, megépítésük viszont költséges.  Az I. változat hatékonyabban megépíthető, családok számára is megfelel.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ugyanez a véleménye.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az I. verzió elfogadását és a határozati javaslat tervezetét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

305/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomaj 734. hrsz-ú ingatlanra benyújtott, Hársfalvi József építészmérnök által készített szociális bérlakások kialakítása tervvariációk közül az I. változatot fogadja el, azt javasolja megvalósítani.
 2. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az építési engedélyeztetéshez szükséges eljárást indítsa el.
 3. a 1. pontban körülírt terv engedélyezési eljárásához szükséges kiadásokat a tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős:    Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a József Attila úti járdafelújítással kapcsolatosan kéri a bizottság véleményét.

 

Kun István bizottsági tag szerint a lakosság nem venné jó néven, ha az önkormányzat ennyi pénzt költene a jelzett szakaszra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint is vannak fontosabb feladatok, pld. a VN. Kft. új telephelyének tervezése.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a tervezőt várják az egyeztetésre, a tervek elkészülte után tudják a költségvetést összeállítani.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az Altinger keresztnél lévő terület felújítására mikor kerül sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca rekonstrukciójával összefüggésben volt egy egyeztetés, ahol megállapodtak abban, hogy a Sörpatikától a jelzett kereszteződésig tartson a projekt. Ésszerűtlen lenne a teret most megújítani, mert nem tudjuk a jövőbeni funkcióját.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Badacsony ABC parkolóról érdeklődik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beruházás már 30 millió forintnál tart. El kell mennie, ezért tájékoztatja a jelenlévőket, hogy október 8-án a visegrádi 4 államelnök Badacsonyba jön, ezügyben is lesznek feladataink. A VN. Kft-nek az utakat rendbe kell tenni.

 

Krisztin N. László polgármester 10.50 órakor távozott a teremből.

 

Horváth Márta osztályvezető viszonyításként elmondja, hogy a Fő utca felújítása közel 10 eFt//m2 volt, mindösszesen mintegy 15 millió forintba került a burkolás. Az 50 férőhelyes parkolóban a csapadékvíz elvezetést, az árok zárttá tételét, bazalt szegélyes virágágyást, az iszapfogót ki kell alakítani. 4 parkoló helyként egy fát kell ültetni, a vonatkozó jogszabályoknak meg kell felelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi a parkoló jövedelemtermelő képessége.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében  elmondja, hogy éves szinten bruttó 6-7 millió forint. A korábbi testület megkérdezte, hogy mi az a minimális összeg, amit a parkolóra kell fordítani. Az első rész aszfaltburkolattal való ellátására hangzott el a 6 milliós összeg. Nem a tervek alapján lett meghatározva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az ütemezésről el kell gondolkodni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a József Attila utcai járdaszakasz felújítását lehetne-e szakaszolni. Az emberek nagyon beleélték magukat, hogy megújul a járda, nem szabad elvetni a lehetőségét.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy arról döntöttünk, hogy megpróbáljuk pályázat segítségével elvégezni, de nem nyertünk. A testület úgy döntött, hogy a szeptemberi ülésen újratárgyalja a kérdést.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.55 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az utcafórumon megígérte a testület a fejlesztést, mely mintegy 13-15 millió forintba kerülne. Hasonló összeg lenne a Tájház udvaron lévő üzletek megvásárlása is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a járdafelújítást szakaszolva, első ütemben a volt Pepsi üzemtől a Bercsényi utcáig megcsinálni ebben az évben.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a badacsonytomaji strand előtti gyalogátkelőhely ügyében egyeztetett a tervezővel, az árajánlat még nem érkezett meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.58 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a műszaki osztály a testületi ülésre a badacsonyi ABC parkoló felújítását is ütemezze.  Most 30 millió forintnál tartunk, de ebben az árok lefedése még nincs benne. Szintén javasolja a József Attila utcai járdafelújítás szakaszolását. A költségek ismeretében a körforgalomtól a Bercsényi utcáig az idén még készüljön el a munka.

 

Kun István bizottsági tag nem tudja elfogadni, hogy a József Attila utcára ennyi pénzt költsön az önkormányzat. A felújítás közvetlenül 30-40 családot érint, de sokan ellenzik.  Pályázati pénzből támogatná, de saját erőből nem, vannak sokkal fontosabb feladatok ennél. Ilyen a vasútállomás, a buszmegállók környéke, a parkolás megoldása, a városkapu. Az ideérkezők számára az első benyomás a legfontosabb.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. KFt. a bevételeinek a terhére az idei évben térkövezze le a József Attila utca bal oldali járdaszakaszát a körforgalomtól legalább a Sport utcáig és erre biztosítson 2015-ben fedezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj, József Attila utcában a bal oldali járdaszakasz körforgalomtól a Sport utcáig történő felújításához  2015. évben ne biztosítson fedezetet.

Határidő:          azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a badacsonyi ABC parkoló felújításának ütemezését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erről nem készült előterjesztés. Sürgősségi indítványként való előterjesztésére van lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a téma kerüljön fel sürgősségi indítványként a testület napirendjére, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy a munkavégzés ütemezését az alpolgármester úr a műszaki osztály bevonásával készítse el sürgősségi indítványként.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

307/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a badacsonyi ABC parkoló felújítását a Képviselő-testület napirendjére felvenni. Javasolja, hogy a sürgősségi indítványt az alpolgármester úr készítse el a műszaki osztály bevonásával, mely tartalmazza a munkavégzés ütemezését is.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy érkezett egy megkeresés az óvoda külső festéséhez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az új óvodavezetőnek egyelőre nincs ilyen kérése, az udvar rendezését szorgalmazza.  A festés előtt a külső hőszigetelést kellene megcsinálni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a TOP-os pályázatban lesz ilyen lehetőség. Az óvodavezető jelezte, hogy az udvarrendezéshez rendelkezésükre áll a fedezet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy úgy tudja, az óvoda elköltötte a 700 eFt-os pénzmaradványát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ehhez is készüljön esetleg sürgősségi előterjesztés, ha valóban nincs rá fedezet.

 

 

Krisztin N. László polgármester 11.25 órakor érkezett vissza az ülésre.

 

12./ Napirendi pont

Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a helyi védett értékek besorolásának rendeleti háttere van. Az előkészítésben a főépítész úr közreműködése is szükséges. Javasolja a határozati javaslat 1-6 pontjának elfogadását azzal, hogy a civil szervezeteket is meg kell keresni, hogy mit javasolnak védetté nyilvánítani. Javasolja végigjárni a HÉSZ mellékletében szereplő és újonnan javasolt helyi értékeket is.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy komoly anyag lesz, az értékekről nyilvántartást is kell vezetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 11.30 órakor távozott az ülésről

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el a helyi építészeti örökség értékeinek feltárását, számbavételét és védetté nyilvánítási eljárásának megindítását annak fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása érdekében a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett.
 2. Kérje fel Szabó Zoltán főépítészt, hogy az 1. pontban rögzített feladatok ellátásában és a helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítésében vegyen részt.
 3. Kérje fel a Műszaki Osztályt, hogy a helyi építészeti örökség értékeinek feltárásához, számbavételéhez kapcsolódóan hirdetményi úton tájékoztassa a lakosságot, illetve javaslattétel céljából keresse meg a helyben érintett civil szervezetek képviselőit.
 4. Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a helyi védetté nyilvánításról, annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzati rendeletet készítse elő.
 5. Javasolja megvizsgálni védett épületté nyilvánítását az Udvardy Erzsébet Galériának.
 6. Javasolja Szabó Zoltán főépítész megbízását 2015. december 31. napjáig meghosszabbítani és felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

13./ Napirendi pont

„Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a projektgazda az önkormányzat volt. Először Csizmarik Eszter volt a projektmenedzser, majd Gerencsér Tamás vette át. Külön díjazást nem kaptak érte.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy kinek tartoztak beszámolási kötelezettséggel.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nyilván a műszaki osztálynak. Horváth Márta osztályvezető is akkor került ide. Ismeretei szerint a menedzsment részéről a változás bejelentések nem történtek meg. A probléma rendezésére készült egy terv, a Nemzeti Park előírásokat tett, de az eredeti terv alapján történt meg a szerződéskötés. A közreműködő szervezet is hibázott, az elszámolás megtörtént. A szabálytalanság csak egy utóellenőrzés keretében derült ki.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az engedélyes és kiviteli terv mennyiségi kigyűjtései ellentétben álltak, holott ugyanaz a cég készítette.

 

Kun István bizottsági tag szerint a jövőben jobban oda kell figyelni, a hasonló helyzeteket el kell kerülni, mindig meg kell nevezni a felelőst.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a tervezői értékbecslés nem állt összhangban a kiviteli tervvel. Ha a változás bejelentést elküldjük, talán nem lett volna baj.

 

Krisztin N. László polgármester szerint most már nem tudjuk a számonkérést megoldani. Úgy gondolja, hogy megfelelő menedzseri díjat kell megállapítani és a szerződésbe beleírni, hogy teljes körű anyagi felelősséget kell vállalni. Évekig nem volt ilyen méretű projekt, reméli többször nem követünk el ilyen hibákat a Jegyző asszony közreműködése mellett.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 11.45 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg a törvény erejénél fogva tartozik anyagi felelősséggel a köztisztviselő. A külső céggel történő szerződéskötésnél kell jobban odafigyelni, a szerződésben kell kikötni az anyagi felelősségvállalást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

309/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el a KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 számú „Badacsonytomaj Szénégető Dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja” című pályázattal kapcsolatban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által megállaított szabálytalanság értelmében 4.376.091,- Ft + 156,- Ft/nap ügyleti kamat összeg megfizetését a Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290366-00000055 számú számlájára történő átutalással, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy arról volt szó, hogy ha a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezője nem vállalja be a testület kéréseit, akkor nem kötünk szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az 1 millió forintot úgy akarták előteremteni, hogy a tervezési feladatokból kevesebbet végeznek el. A geodéziát előre ki kell fizetni. Felvetődik, hogy az előző tervező milyen munkát végzett, ha nem volt szüksége a geodéziai felmérésre a tervek elkészítéséhez. A testület kimondta, hogy többé nem szeretne vele együttdolgozni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy amikor a testület döntött a Wéber Építész Iroda Kft. ajánlatának elfogadásáról, nem rendelt hozzá pénzösszeget. Az eredeti határozatban a geodéziai szakvéleménnyel együtt történő megrendelés szerepel. A forrást illetve az előirányzatot hozzá kell rendelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének kiválasztásáról szóló 332/2015. (VIII.26.) határozatát egészítse a következőképpen:

 1. A tervezéshez szükséges 6.100.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.747.000,- Ft (azaz hétmillió-hétszáznegyvenhétezer forint) összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 2. Felkéri a Költségvetési és adóosztályt, hogy az előirányzat átcsopoortosításához szükséges előterjeszétsi anyagot a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy azt terjessze be.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy megállapodás született arról, hogy határidőben az első ütem november 1., a második ütem december 1., a harmadik pedig december 15. Első ütemben szerepel a strandbejárat és a park engedélyes tervének a beadása. Második ütemben a két büfé engedélyes terve, a harmadik ütem a teljes koncepció és a felső bazársor tanulmánytervének a benyújtása. A végleges tervek beadása előtt két héttel legyen egy egyeztetés a testülettel.

 

 

15./ Napirendi pont

Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Megköszöni a műszaki osztály munkáját, de sajnos ezzel nem jutottunk előbbre. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

311/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vizitársulatokkal lehatárolt területek felméréséről szóló tájékoztatót jóváhagyólag vegye tudomásul.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. kérte a Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg a közkutak helyzetét, illetve milyen jogi háttere van a kutak üzemeltetésének. Az elfolyó víz árát a Kft. fizeti, gyakran előfordul, hogy ipari mennyiségben viszik a kutakról a vizet. Nem egyedi problémáról van szó, kéri a testület állásfoglalását. Badacsonyörsön a közelmúltban volt egy szituáció, nem szeretné, ha testületi szándék nélkül kellene rendezni a helyzetet.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy meg van-e határozva, hogy hol kötelező közkutat üzemeltetni és csökkenthető-e a víz nyomása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabály szerint 1,5 – 6 bár nyomást kell biztosítani.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ha zárunk a csapon, akkor azzal a keresztmetszet változik, így egységi idő alatt kevesebb víz folyik át.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az illetékes hatóság megkeresésére azt válaszolta, hogy nem vízkorlátozás történt, hanem csökkentettük a kifolyó víz mennyiségét.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a testület hozzon döntést arra, hogy amennyire a jogszabály megengedi, csökkenti a nyomást, ügyelve arra, hogy 1,5 bár alá ne csökkenjen.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a nyomáscsökkentő beépítésének költsége mintegy 50 eFt.

 

Kun István bizottsági tag szerint a keresztmetszetet kell csökkenteni, ezt a törvény nem szabályozza.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közkutaknál külön vízóra van. Ez alapján készíthető kimutatás arról, hogy melyek a leginkább használt közkutak.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a Csigáskúti úton és a badacsonytomaji temetőnél lévő kút. A ravatalozónál megszűntették, mert folyamatosan hordták onnan a vizet. A legjobb megoldás a merítős kút lenne, de nagyon drága és a kivett víz már nem minősül ivóvíznek.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a jogszabály ide vonatkozó szövegét, miszerint háztartási céllal az ivóvízhálózatba be nem kötött területeken élők vehetik igénybe a közkutakról a vizet. Ettől eltérő használatra – locsolás, építkezés, stb. – a Képviselő-testület engedélye szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy éves szinten mennyibe kerül a közkutakból kifolyó víz. Van-e olyan műszaki megoldás, mellyel kontrolálható, hogy ki veszi igénybe.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy közel 1 millió forint a közkutak fenntartása, ebből 5-600 eFt a vízdíj. Kirívó esetek évente 1-2 alkalommal fordulnak elő, igazából rendeltetésszerűen használják a kutakat.  Nem követhető nyomon, hogy kik a vízfelhasználók.

 

Kun István bizottsági tag szerint be kell kamerázni a közkutakat, ez bizonyító erejű lenne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

312/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

17./ Napirendi pont

Országos Városmarketing Verseny

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két éve részt vettünk hasonló programban, melynek eredménye 8-10 oldalas anyag lett, melyért az önkormányzat 100 eFt-ot fizetett ki. A dokumentációt átadta a témában illetékesnek. Most nem javasolja a versenyben való részvételt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, hogy ne csatlakozzon az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

313/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Országos Városmarketing Verseny

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing Versenyhez ne csatlakozzon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

18./ Napirendi pont

MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az MLSZ végzi a koordinációt, az önkormányzatnak 30 %-kal kell támogatni a projektet. Használati joguk van 15 évig. A karbantartási költség évente 6-700 eFt. Jelenleg nem lát rá forrást, nem tudja támogatni a programban való részvételt.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a kisméretű pálya építése meghaladja a valós értéket, javasolja megvizsgálni, hogy a fizetendő önerőből meg lehet-e építeni az edzőpályát. El kell gondolkodni azon, hogy ott egy szabadidő központ lehessen, ehhez kellene forrást szerezni. Szakedzőként is azt támogatja, hogy ha bármelyik későbbi pályázati csomagba belefér, akkor pályázzunk, de ebben a fázisban ez sok pénz, most vannak fontosabb feladatok is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázatot ne adjuk be, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

314/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az MLSZ műfüves focipálya építése címmel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program IX. üteme keretében, építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó műfüves focipálya építésére ne adjon be pályázatot.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Budapesten tárgyalt Szabó Ottó pályázati referenssel és egy másik pályázati szakemberrel, a Market cég felajánlotta segítségét, melyről már beszámoltak. Elhangzott, hogy a badacsonyi turizmus a hajókikötő és a Kisfaludy ház tengelyén helyezkedik el, erre egy vízszintes tengely ráépítését is javasolták, melyről készüljön egy fejlesztési térkép, igazodva ehhez a sávos rendszerhez. Próbálnak segíteni abban is, hogy a TOP-os fejlesztések megvalósuljanak. Ehhez gyorsítani kell a tervezési programjainkat, mert a pályázatok októbertől megjelennek és április környékén már le is zárulnak. Sok szempontból már késésben vagyunk. Egy pályázatot tudnánk beadni, a látogató központ vonatkozásában, melynek érvényes engedélye van. Másfél hónapja ezügyben érkezett egy levél, hogy folytatódik a Norvég Alap, fenn kívánjuk-e tartani az elképzelésünket. Tudomása szerint nem kapott ez a program támogatást, de erről hivatalos értesítés nem érkezett.  A 340 milliós programnak 135 milliós kézzelfogható eredménye lenne. Ha találnánk megfelelő pályázatot, akkor érdemes lenne pályázni, hiszen az egész rész meg tudna szépülni. Az engedélyt 2017-ig érvényes.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a szociális tűzifa ügyében mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatot beadtuk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

315/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

20./ Napirendi pont

Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez fordítva szokott történni. Korábban bizományba vettük át a könyvet, most szponzorációs programról lenne szó. Nem javasolja támogatni ebben a formában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke sem javasolja az album megrendelését. Kéri, hogy ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

316/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A Művészeti Albumokért Alapítvány által kiadásra kerülő Balaton–albumot ne rendelje meg.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

317/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Simonné Visi Erzsébettől kapott egy emailt, melyben kérte, hogy jelezze, miszerint nem ért egyet a 314/2015. (VIII.26.) számú testületi határozattal kapcsolatosan tett tájékoztatással. Az állítás nem igaz, nem történt egyeztetés.  Kéri levelének ismertetését, melyben a találkozó időpontjára javaslatot tesz.

Ismerteti, hogy Visi János megkereste és tájékoztatta arról, hogy augusztus 10-én Rig Lajos országgyűlési képviselő úr társaságában, a BÖÉE kiválasztott tagjaival, és a DRV-vel tárgyaltak. A tárgyalásról készült emlékeztetőt megküldte, mely bizonyítja, hogy történt egyeztetés.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy Visiék, az országgyűlési képviselő és Badacsonytomaj önkormányzata együtt megy tárgyalni a siófoki DRV-hez.  Tudomást szerzett arról, hogy a tárgyalásra elmentek, de az önkormányzatnak nem szóltak. Nem tudja kivel egyeztettek, ezért nem tud beszámolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány mikor kapja meg a pályázaton elnyert gépjárművet.  Tudomása szerint október közepéig mindenki meg fogja kapni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy előreláthatóan szeptember végén érkezik a kisbusz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Megköszöni mindenkinek, aki a szüreti rendezvényen bármilyen módon részt vett. Úgy látja, hogy jó kézben lesznek a rendezvények, ha a BVKI rendezi őket a jövőben.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az ősz folyamán a Képviselő-testület értékelje a 2015. évi rendezvényeket. Ha ezzel összefüggésben döntésekre van szükség, meg kell tenni. A Rózsakő Fesztivállal kapcsolatosan az a döntés született, hogy a jövő évben más koncepcióban kerül megrendezésre.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a következő évi rendezvények alapjaira legkésőbb január közepéig le kell tenni a javaslatot, hogy a testület tartalmi szempontból is átlássa azokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy október 5-ig bekérte az intézményektől és az ügyvezetőktől a 2016. évi költségvetési tervet, kiemelten a rendezvények vonatkozásában a költségtervekre. Ez a novemberi testületi ülésre szeretné előkészíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy a Szent Imre napi búcsú szervezésére is gondolni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly jól sikerült a búcsú, javasolja, hogy Forintos Ervin képviselő fogja össze a szervezést.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja Badacsonyban a Bíró féle ingatlan visszabontásának elindítását. Kérdezi, hogy ennek mi lehet a jogi menete. A szerződés értelmében, ha a város érdeke megkívánja, akkor az üzlet méretét visszaállítják az eredeti szintre. A városkapu terve ezt megkívánná.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja megvizsgálni ennek lehetőségét az ügyvéd úr bevonásával. Megjegyzi, hogy van egy peren kívüli egyezségre vonatkozó kísérlet is emlékei szerint.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület határozatot hozott Koncz László kérelmére még a nyári szezon előtt, azonban nem történt semmi.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat felkértük az adás-vételi szerződés előkészítésére. Az ingatlan kimérése még nem történt meg, erre a földhivatali átvezetés után lesz lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Bíró féle ügyben az ingatlan tulajdonosa és ügyvédje között nem jó az információ áramlás.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az a kulcskérdés, hogy mikortól lehet a szerződésben szereplő helyzetet származtatni. A fontos kérdésekről előzetesen kellene beszélni.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem bízik abban, hogy lesz megoldása ennek az ügynek belátható időn belül. Bizonyos tárgyalási idő hagyása után intézkedni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzat döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

318/2015. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzat döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 12.20 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!