Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 08. 26. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 17/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. augusztus 24-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

249/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

250/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.08.24-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 23 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző, háziorvosok, fogorvos, védőnő

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos

Zsifkovics Szilvia védőnő

 

 1. 2. Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

 1. 3. Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

 1. 4. Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató

 

 1. 5. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

 1. 6. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

 1. 7. Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

 1. 8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

 1. 9. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

10. Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

11. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

12. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

a./ Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

13. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál  egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

14. Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

15. Kvassay Jenő Terv véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

16. Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

 

17. Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

18. ASP központhoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

19. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

20. „Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

 

21. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző, háziorvosok, fogorvos, védőnő

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos

Zsifkovics Szilvia védőnő

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 16-szori pályázatot követően sikerült a védőnői állást betölteni, határozott időre, tartós távollét idejére. Megköszöni a helyettesítő védőnő, Zsifkovics Szilvia munkáját. Az orvosi rendelőkkel kapcsolatosan kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat fenntartási kötelezettsége 2015. december 15-ig áll fenn a pályázat miatt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a beszámolókat olvasva az orvosok elégedetlenek a rendelők állapotával. Ezzel nem ért egyet. Összehasonlítva más települések rendelőivel, sok kívánnivalót nem hagynak maguk után.

 

Kun István bizottsági tag szerint az orvosoknak, akik vállalkozásban látják el a feladatukat, hozzá kellene járulni a költségekhez.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint szerencsés a település, mert vannak orvosai. Javasolja a pályázati kiírások figyelemmel kísérését. Ha lesz megfelelő pályázat, adjuk be. Önerőből nem javasolja a kért fejlesztések megvalósítását. Megoldás lehet, hogy 50 %-kal hozzájárulnak pld. az árnyékoláshoz.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 5-6 éve 12 millió forintot fordítottak az orvosi rendelők felújítására. Sor került a burkolatok felújítására, festésre, új illemhelyek és mosdók készültek és egyéb belső munkák a kívánságok szerint. Úgy gondolja, hogy a környék egyik legmodernebb rendelőjéről beszélhetünk. Az orvosok vállalkozásként működnek, az önkormányzat biztosítja a helyiséget. Járuljanak hozzá, tegyék be az önrészüket. A fűtéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az iskola fűtése elavult, de biztonságos. Az óvoda fűtése, mely az orvosi rendelőt is fűti, nem megfelelő, a kazán cseréje szükséges.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan döntött a Képviselő-testület. A pályázatot visszavontuk azzal, hogy úgy emlékszik az önrészből megvesszük a kazánt. Meggondolandó az egészségház leválasztása a rendszerről, mert nagy a hő veszteség, amíg az óvodából az egészségházig eljut a melegvíz.

 

Kun István alpolgármester megjegyzi, hogy az óvodában most 3 kazán van. Az egészségház épületében van egy hő elosztó helyiség, ott elhelyezhető a kazán. Kérdezi, hogy leválaszthatók-e az emeleti lakások a rendelőktől. Megoldható-e, hogy a fogászati rendelőnek és a felnőtt háziorvosi rendelőnek két külön bejárata legyen.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egy szolgálati és egy vendég illemhely van. A homlokzaton nem nyitható még egy bejárat. A lakásokat le lehet választani, az emeleti részen vagy egy kazánház, jelenleg használaton kívül. Az egyik szolgálati lakás, a másik magántulajdonban van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlanra a társasházi törvény vonatkozik. Meg kell vizsgálni az alapító okiratot, illetve hogy az tartalmaz-e olyan jellegű rendelkezést, hogy az albetéteket mi terheli, milyen jogosítványok vannak leszabályozva.

 

Kun István bizottsági tag kéri határozatba foglalni, hogy legyen megvizsgálva, hogy az egészségház gázfűtése különálló módon megoldható-e.

 

Bolla József ügyvezető szerint egy épületfelmérést kell csinálni, a legszükségesebb egy új gázkazán az óvodába.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy még nem járt le az engedély, érvényes tervek vannak az óvodára.

 

Kun István bizottsági tag javasolja megversenyeztetni, hogy ki mennyiért csinálná meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Összefoglalja az elhangzottakat.

Kéri, hogy aki a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. Aki a következők vizsgálatát támogatja, jelezze.

 1. új gázkazán beépítésének lehetőségét
 2. hogyan lehet leválasztani az egészségházat az óvoda fűtési rendszeréről.
 3. az egészségházban elektromos fűtési rendszer működhet-e.
 4. hogyan oldható meg mindez, a terveztetéssel együtt mielőbb.
 5. a társasházi szerződés felülvizsgálatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

251/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Javasolja megvizsgálni a következőket:

 1. új gázkazán beépítésének lehetőségét
 2. hogyan lehet leválasztani az egészségházat az óvoda fűtési rendszeréről.
 3. az egészségházban elektromos fűtési rendszer működhet-e.
 4. hogyan oldható meg mindez, a terveztetéssel együtt mielőbb.
 5. a társasházi szerződés felülvizsgálatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mivel az ingatlan beékelődik a 6 ha-os ingatlanba, hogyan biztosítható a bejárás. Szeretné látni a telephely kialakításának költségeit. Kérdezi, hogy ki látta a helyszínt.

 

Bolla József ügyvezető szerint a bejárás akkor lehet kérdés, ha a 6 ha-os terület eladásra kerül.  A költségvetés a hónap végére elkészül, a tervezők megnézték a területet. Az alpolgármester és a műszaki osztályvezető segíti az előkészítő munkát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a jelenleg telephelyként szolgáló épületegyüttes eladását. Megjegyzi, hogy a volt városháza után érdeklődők visszaléptek, túlzottnak találták az árat. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Javasolja az előterjesztés elfogadását, a számok tükrében való továbblépést. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

252/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódó és Bolla József ügyvezető által előkészített tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

3./ Napirendi pont

Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem látja a gyerekek szállításának költségét.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy 7 óvodás és iskolás gyermek szállításáról van szó. A költségek az autó használatából és a sofőr túlórájának kifizetéséből keletkeznek elsősorban. A gyerekek szállítására igény van.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy munkaidő átszervezésre lenne-e mód. Megoldás lehet az osztott munkaidő is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a sofőr munkaideje meghaladja a gyerekszállítás miatt a napi 8 órát. Az egyéb feladatok nem teszik lehetővé az osztott munkarend bevezetését.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy vannak olyan családok, akiknek több autója is van, mégis igénylik az önkormányzat segítségét.  Véleménye szerint a szülők feladata lenne a gyerekeket az óvodába és az iskolába eljuttatni. Kérdezi, hogy lehet-e felvenni még egy sofőrt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a köztisztviselők tekintetében létszámhiánnyal küzdünk, nem javasolja még egy sofőrt alkalmazni. A feladatot 1 sofőrrel és két közterület felügyelővel meg tudjuk oldani. A túlórák kifizetése kevesebbe kerül, mint plusz 1 fő felvétele. A posta és a rezsiköltségekhez a két önkormányzat hozzájárulását kértük a 2016. évi működési kiadások terhére. A nyár folyamán kevesebb óvodás vette igénybe a szállítást, úgy gondolja, hogy az igényelte a gyermekek szállítását, akik nem tudják másmódon megoldani. A gyerekek szállítása a személyi feltételeket illetően véleménye szerint biztosítható az iskolások vonatkozásában 2016. június 15-ig, az óvodások esetében pedig augusztus 31-ig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a gyerekek szállítását és a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

253/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató asszony és Bolfné Tóth Melinda óvodavezető asszony kérelmét fogadja el és az önkormányzat Peugeot Expert típusú gépjárművével vállalja fel Badacsony és Badacsonyörs településrészekről az iskolás és óvodás gyermekek szállítását 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig a működési kiadások terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

4./ Napirendi pont

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelmet nem tudja támogatni. Egy táblázatban kéri összefoglalni a tervezett szakköröket, megjelölve a résztvevő gyerekek számát. Kéri kimutatni, hogy a nyaraltatásból mennyi pénz maradt. A kért 1,6 millió forintot első körben soknak tartja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző évi költséget vette alapul. Még nem tudható, hogy hány gyerek jelentkezik egy adott szakkörre. A nyári üdültetést nem tudja pontosítani a testületi ülésig, mert a számlák még nem érkeztek be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a testületi ülésre kimutatni, hogy hány olyan badacsonytomaji család van, aki nem a helyi óvodába illetve iskolába járatja a gyermekét. A szakkörök támogatását utófinanszírozással tudná elfogadni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri az iskolához kapcsolódó költségeket előre, egy naptári évre vagy tanévre meghatározni. Nem tudja elfogadni, hogy ilyen gyakran kerül a testület elé az iskola kérelme. Megjegyzi, hogy önrész nélkül semmilyen szakkör indítását nem javasolja. Ne legyenek ingyenesek a szakkörök, a szülők legalább jelképes összeget fizessenek. Véleménye szerint így a gyerekek folyamatos részvétele jobban biztosított.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a nyaraltatásból az önkormányzathoz folyik be a pénz. A szakkörök kifizetése kapcsán megjegyzi, hogy az önkormányzat kötött szerződést a szakkörök vezetőivel. A kifizetés teljesítésigazolás, létszámjelentés mellett történt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat. A bizottság a kérelmet megtárgyalta, egyelőre nem javasolja biztosítani a kért összeget. A Képviselő-testületi ülésre kéri kimutatni, hogy milyen szakkörök indulnak, hány fő részvételével. A szakkörök működését csak önrész fizetése mellett támogatja, ennek mértékére az igazgató asszony tegyen javaslatot. Javasolja, hogy a nyári táboroztatásból befolyó bevétel egy része a szakkörök finanszírozásához kerüljön felhasználva, ennek mértékére szintén tegyen javaslatot az iskola igazgatója. A bizottság egy adott költségvetési évre előre javasolja összefoglalni, hogy milyen támogatásokra van szüksége az intézménynek. Kéri, hogy aki fentieket támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

254/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a sportszakkörök további működtetésére irányuló kérelmet megtárgyalta és a következő javaslatokat teszi:

-       A Képviselő-testületi ülésre kéri kimutatni, hogy milyen szakkörök indulnak, hány fő részvételével.

-       A bizottság a szakkörök működését csak önrész fizetése mellett támogatja, ennek mértékére az igazgató asszony tegyen javaslatot.

-       Javasolja továbbá előbbieken túl, hogy a nyári táboroztatásból befolyó bevétel egy része a szakkörök finanszírozásához kerüljön felhasználva, ennek mértékére szintén tegyen javaslatot az iskola igazgatója.

-       A bizottság egy adott költségvetési évre előre javasolja összefoglalni, hogy milyen támogatásokra van szüksége az intézménynek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

5./ Napirendi pont

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a rendelet 11. szakasz (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését, melyet ismertet. Tapasztalatok szerint a szülők jelentős részének problémát okoz a tanévkezdés, annak ellenére, hogy az 1-3. évfolyamban ingyenes a tankönyv. Elmondja, hogy a Magyar Államtól települési segély jogcímen 1,2 millió forint plusztámogatást kaptunk, melynek eddig mintegy 35 %-át használtuk fel. A tanévkezdés és fűtési időszak kezdete miatt várhatóan a kérelmek száma nőni fog. A szociális támogatással az érintettek elszámolnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja oly módon, a 11. szakasz (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

255/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a tervezet szerinti tartalommal fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 11.§ (2) bekezdése kerüljön hatályon kívül helyezésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

6./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kérdezi, hogy milyen gyakori a külső helyszínen történő házasságkötés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 95 %-ban fordul elő. Ebben az évben már kb. 45 esküvőt vállaltunk el, a bejelentkezés folyamatos. A rendelet vonatkozásában a Kormányhivatallal egyeztettünk, a szükséges módosításokat tartalmazza az előterjesztés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

256/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

7./ Napirendi pont

Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a három önkormányzat rendelet tervezetét – melyeket a környezetvédelmi törvény alapján a szomszédos önkormányzatoknak véleményezni kell – egy előterjesztésbe sűrítette.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a megfogalmazott határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

257/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét javasolja elfogadásra.
 2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét javasolja elfogadásra.
 3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét javasolja elfogadásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

8./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az aljegyzői státusz több hónapja betöltetlen, a helyettesítést a műszaki osztályvezető oldja meg. Ez akkor okoz problémát, ha kettős akadályoztatás van, ezért harmadik felelős személy megnevezése szükséges a Kormányhivatal álláspontja szerint is. Az aljegyző alkalmazása költségvetési kérdés is egyben, illetve a jogszabályi változások miatt megfontolandó a helyettesítést más módon, esetleg igazgatási ügyintézővel is megoldani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

258/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

9./ Napirendi pont

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az aljegyzői helyettesítés vonatkozásában együttes ülésen kellett volna tárgyalni, de a szabadságolások miatt az időpontot nem tudtuk úgy  leegyeztetni, hogy határozatképes legyen mindkét testület. Ezért a testületek külön tárgyalják a javaslatot, Ábrahámhegy pedig augusztus 18-i ülésén elfogadta.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az SZMSZ módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

259/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

10./ Napirendi pont

Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a beszámolási kötelezettség az év végére vonatkozik, de fontosnak tartotta a Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, hogy a Képviselő-testületek tájékozódjanak a gazdálkodás alakulásáról.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

260/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatóját fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

11./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Kérdezi, hogy az IFA bevételek hogyan alakultak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az IFA bevételek a tavalyi évhez hasonlóan teljesültek. A bevételek főként július, augusztus hónapban keletkeznek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

261/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

12./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

a./ Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a kapott kiegészítő támogatással a bevételi előirányzatot, illetve annak megfelelően a kiadási előirányzatot módosítottuk. A Képviselő-testület döntései következtében átcsoportosítások váltak szükségessé. Figyelni kell arra, hogy az intézményeknél likviditási probléma ne legyen. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében vannak még olyan tételek, melyek 2014. év végén történtek, de 2015-ben jelentek meg. Itt 1 millió forint összegű többletfinanszírozásra van igény.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a közműfejlesztési és útépítési pályázatokkal mi a helyzet. Elkészülhetnek-e a beruházások a tél előtt. Javasolja, hogy referenciákkal rendelkező cégeket hívjunk meg.

 

Kun István bizottság tag szerint minden munkának van műszaki ellenőre, a felelősség őt terheli.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az árajánlatokat bekértük. A Föld utca, Helbeck utca és Mandulás utca szennyvízbekötéséről, és a Major út útépítéséről van szó.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a projekt akkor indítható, ha az érintett ingatlantulajdonosok a költségek 50 %-át befizetik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

262/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

a./ Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

13./ Napirendi pont

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál  egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanács elnöke megkereste az önkormányzatunkat azzal, hogy nyilatkozzon arról, hogy az egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott foglalkoztatására nincs lehetősége. A létszámleépítéshez költségvetési támogatást igényelnek, ehhez a határozati javaslat megküldését kérik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

263/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál  egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozzon arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

2./  A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogassa.

3./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

14./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több helyen többen panaszt tettek a badacsonyörsi vízellátás kapcsán és egyéb eljárásjogi kérdések vonatkozásában is. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Horváth Ferenc panaszbejelentésére hivatkozással küldte meg észrevételét. Javasolja a törvényességi felhívás elfogadását, illetve a határozatok megerősítését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

264/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

15./ Napirendi pont

Kvassay Jenő Terv véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a magyar vízstratégia tervezetét, a Kvassay Jenő Tervet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

265/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kvassay Jenő Terv véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kvassay Jenő Tervet javasolja elfogadásra és kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatról a kjt.forum@vizugy.hu email címen tájékoztassa az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

16./ Napirendi pont

Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

 

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása nem érinti a település közös határrészét. Nyilatkozni kell arról is, hogy részt kívánunk-e venni a rendezési terv további szakaszának módosításában.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Korkován felé vezető út meddig az önkormányzat tulajdona. Többen jelezték felé, hogy az erdészet tönkretette az aszfaltos utat, a víz is kimosta, egy részen beszakadt, ezért az autók nem tudnak felmenni rajta.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az érintett szakasz nem az önkormányzatunké. Az Úttörő utca és a Kodály utca kereszteződésébe egy elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezését kéri, mert a Korkován felől nagy sebességgel jövő autók komoly balesetveszélyt jelentenek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy Badacsonyörsön ismét kitörték a közlekedést segítő tükröt, ki kell cserélni.  Összegezi az elhangzottakat, miszerint a bizottság felkéri a műszaki osztályt, hogy

-  Emailben pontosan jelezze a képviselők felé, hogy a Kodály Zoltán utca folytatásaként, az un. Korkováni részen hol van a település határa.

- Vizsgálja meg az Úttörő utca és a Kodály Z. utca csatlakozásában elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezésének lehetőségét.

- Badacsonyörs településrészen a közlekedést segítő tükröt kitörték, intézkedni kell a pótlására.

Kér, hogy aki Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

266/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítását jóváhagyólag fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

17./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester Pogácsás államtitkár úr leveléhez hozzáfűzi, hogy a település adósságát valóban kifizette az állam, de az SCD által okozott kár közel megegyező a felhalmozott adóssággal. Nem hajtották végre azokat a fejlesztéseket, melyre a területeket megkapták. Kéri a határozati javaslatba belefoglalni, hogy a Megyei Közgyűlés hajtsa be a kötbért az SCD-n, a megtett intézkedéseikről adjanak tájékoztatást. Szükség esetén forduljunk a médiához.

 

Kun István bizottsági tag javasolja ismét megírni, hogy az SCD működése nagy kárt okozott a településnek, az örsi településrészt teljesen tönkre tették. Más ipari jellegű fejlesztésre nincs lehetőségünk, csak a turizmusra építhetünk. Segítségükkel nagyban hozzájárulnának ahhoz, hogy az önkormányzat önfenntartóvá váljon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy korábbi levelünkben mindezt megírtuk, tájékoztatás céljából továbbítani fogja a képviselők részére.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint újra meg kell írni az itt elmondottakat. A kemping jól működött, most is lenne rá igény. Szükség esetén kérjünk jogi segítséget is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a tájékoztatás tudomásul vételét azzal, hogy a polgármester úr reagáljon az elhangzottak figyelembevételével a beérkezett levélre. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

267/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Krisztin N. László polgármester Badacsonyörsi Kemping ügyéről készített tájékoztatását tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági vita során elhangzottak figyelembevételével (különösen az SCD működése során okozott kár vonatkozásába, a badacsonyörsi turizmus tönkremenetele ügyében, stb.) pontról pontra reagáljon a beérkezett véleményezésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

18./ Napirendi pont

ASP központhoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jelenleg folyik a rendszer tesztelése 40-50 önkormányzatnál, melynek eredményeként eldöntésre kerül, hogy központilag bevezetik-e. Valószínű szükség lenne informatikai fejlesztésre is. Még sok a bizonytalanság, úgy gondolja, hogy nagy megterhelést jelentene a hivatal részére. A saját rendszereinkkel párhuzamosan kellene tesztelni, együtt kellene működtetni a kettőt. Most a Saldo programot használjuk.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy belépés esetén működhetne-e az elektronikus adóbevallás.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a program egyelőre az önkormányzat pénzügyi rendszerét kezelné.  A későbbiekben csatlakoztatható lenne az iratkezelés, az adórendszer is. Az elektronikus bevallásra úgy tudja, hogy jelenleg nagyobb városokban, konkrétan a Megyei Jogú Városokban van példa. Ha önkormányzatunk is be kívánja vezetni, azt saját fejlesztésben, saját informatikusokkal lehet megoldani, de ehhez a tűzfalaink sem biztos, hogy megfelelőek.

 

Kun István bizottsági tag javasolja megvárni a tesztelés eredményét.  Egyelőre nem támogatja az ASP központhoz való csatlakozást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

268/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

ASP központhoz való csatlakozásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

 1. a rendelkezésre álló információk birtokában egyelőre nem javasolja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzati ASP központhoz csatlakozzon.
 2. javasolja felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárt értesítse.
 3. javasolja felkérni Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőt, hogy az ebr42 információs rendszerben a döntést rögzítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

19./ Napirendi pont

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az érintett területet a HÉSZ útként szabályozza le. Vannak példák arra, hogy hasonló önkormányzati ingatlanokat karbantartás ellenében hasznosítanak. Az önkormányzat a mezőgazdasági ingatlanait térítés nélkül bérbe adta volna, de nem volt rá jelentkező. Az önkormányzati ingatlanok listája rendelkezésre áll.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy ezt a területet beépítették. Ha nem kívánják kifizetni a bérleti díjat, akkor bontsák el az épületeket, és legyen sétány.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem adható ingyen önkormányzati terület bérbe, a megállapított összeget viszont lehet csökkenteni.

 

Kun István bizottsági tag előterjesztés készítését kéri az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról, azok hasznosítási lehetőségéről. Elmondja, hogy Badacsonyban a 71-es út és a MÁV területe közötti rész az önkormányzat tulajdona. Javasolja ott parkolók kialakítását. Megjegyzi, hogy a terület még nincs az önkormányzatra átírva, javasolja az ügyvéd urat felkérni a szükséges intézkedések megtételére.  Nem támogatja a kérelem elfogadását. Kérelmező fizesse ki a meghatározott 500 Ft/m2/év bérleti díjat, vagy csak a HÉSZ-ben meghatározott célra használható a terület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

269/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. uj. 1.) kérelmét ne támogassa.

Továbbra is tartsa fenn 272/2015. (VI.24.) számú határozatát, miszerint a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területet 500,- Ft/m2/év áron ad bérbe, a HÉSZ-ben meghatározott céltól – útkialakítás - eltérő hasznosítás esetén.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

20./ Napirendi pont

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megjegyzi, hogy nem látta még az anyagot, a testületi ülésig a honlapon meg fogja nézni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint nem kell részleteiben átvizsgálni a terveket. Azt kell eldönteni, hogy a három terv közül melyikkel lehet a legmagasabb szintű műszaki és esztétikai projektet megvalósítani. A tervek között nagy különbség van. A legfőbb kérdés nem az, hogy milyen formájú épületeket építünk, hanem milyen lesz a városközpont és a funkciók működőképessége hogyan oldható meg. Elsősorban városépítészeti feladatról van szó, egy ilyen pályázat is érkezett, mely komplex és összeszedett. A  Wéber Építész Iroda KFt. – Város – Teampannon Kft. által benyújtott pályázatot nagyon jónak tartja.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az Iroda referenciái meggyőzőek. Támogatni kell a helyi erőket, de ez egy olyan komoly feladat, ahol a referenciáknak nagy jelentősége lehet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy Wéber úr olyan projekteket hoz létre, melyek sikert jelentenek számára, valószínűleg azt kívánja végigvinni, amit ő akar. Kérdezi, hogy az általa megadott 6 milliós tervezési költség mindent tartalmaz-e. Egyetért azzal, hogy Badacsonyt egységesen kell kezelni, előremutatónak tartja a tervet, tovább kell lépni. A benyújtott pályázatokra kéri a bizottsági szavazatokat. Kéri, hogy aki a Masszi Építész Iroda KFt. pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

270/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének a Masszi Építész Iroda KFt-t válassza ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az Építész Stúdió – Pupos Csaba tervező által benyújtott pályázat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

271/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének az Építész Stúdiót – Pupos Csaba tervezőt válassza ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Wéber Építész Iroda KFt. – Város – Teampannon Kft. által benyújtott pályázat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

272/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének a Wéber Építész Iroda KFt. – Város – Teampannon Kft. tervezőt válassza ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy többen megkeresték a Római úti csatornázás megoldása miatt. Kéri a pályázatok figyelemmel kísérését.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy fontosabb esemény nem történt, ígéretek szerint szeptemberben sok uniós pályázat kerül kiírásra. Csatornázásra egyelőre nincs megfelelő pályázat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

273/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hogyan alakulnak a közterületbérletből befolyó bevételek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 4,5 millió forint körül, a tavalyi évhez hasonlóan.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

274/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy Koncz László kérelmére hozott 271/2015. (VI.24.) határozat végrehajtása megtörtént-e. A Happy New World Kft. ügyében hozott 297/2015. (VII.20.) számú határozat 3. pontja szerint a közterületeket az önkormányzat adja bérbe. Kérelmező ezt nem így értelmezte a rendezvény költségvetésének összeállítása során, ezért mintegy 600 eFt bevétele hiányzik. Megkereste őt azzal, hogy ezen összeget kéri még átadni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy kérelmező elfogadta, hogy az önkormányzat adja ki a közterületeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Koncz László ügyében hozott határozatot az érintetteknek továbbítottuk. A másik ügyben csak az lehet a megoldás, ha a Kft. vezetője utólagos támoagtási kérelemmel fordul az önkormányzathoz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

275/2015. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Krisztin N. László polgármester lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!