Kisfaludy-ház pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTÉSE --->>>

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) számú rendelete, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján pályázatot hirdet a Kisfaludy-ház hasznosítása, üzemeltetése érdekében.

 

Az épület Badacsonytomaj, Badacsony településrész, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 helyrajzi szám alatt található, és 4497 m2 terület nagyságú. Víz, villany, közművekkel rendelkezik, műemlék jellegű épület. Az épület Badacsony emblematikus épülete, mely a Badacsonyi-hegy oldalában fekszik az ún. Rózsakő alatt. Az étterem befogadóképessége kb. 120-200 fő.

 

A Pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be. Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak bármely költségvetési szervével vagy gazdasági társaságával szemben soha semmilyen fórumon nem támasztott pénzbeli vagy egyéb követelést, bármelyikükkel öt éven belül perben nem állt, illetve nem is áll, sem fizetési meghagyást, sem keresetlevelet soha nem nyújtott be bármelyikükkel szemben. Előbbieken túl kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs, továbbá a pályázaton részt vevő jogi személy tagjainak, illetve ügyvezetőjének adó vagy adók módjára behajtható köztartása nincs, továbbá a pályázaton részt vevő jogi személy tagjai, illetve ügyvezetője, illetve az általuk képviselt más jogi személy nem áll, illetve 5 éven belül perben nem állt az önkormányzattal.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant 2023. november 20. napján megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 hrsz.
 3. területe: 4497 m2
 4. megnevezése: kivett vendéglő
 5. műszaki állapota:
 6. vagyon jellege: forgalomképtelen
 7. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése:
 8. a hasznosítás módja: bérbeadás
 9. a pályázati feltételek meghatározása:
 10. Pályázat beérkezésének ideje, módja: november 30. napja 12,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Kisfaludy-ház hasznosítása”)
 11. Pályázat bontásának helye, ideje: november 30. napja 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete Rózsakő terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 12. A pályázati tárgyalás időpontja: november 30. napja 14,30 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete Rózsakő terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 13. Induló bérleti díj: 15.000.000,- Ft/év+rezsiköltség.
 14. Szerződéses óvadék (kaució: A kaució mértéke a bérleti díj 10%-a, azaz 1.500.000,- Ft, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
 15. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: a beérkezett pályázattal kapcsolatos képviselő-testületi döntés 2023. december 4. napján tartandó ülés keretében történik meg, a szerződéskötés a képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 16. A bérleti jogviszony időtartama: 1 éves határozott időtartam
 17. Licitösszeg emelésének mértéke: 500.000,- Ft. Amennyiben a pályázat beérkezésére nyitva álló határidő alatt két ajánlat érkezik be, akkor licitálásra kerül sor.
 18. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy a pályázat kötelező mellékleteként üzleti tervet készít a vállalt szolgáltatások és tevékenységek részletes bemutatásával.
 19. A pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.
 20. A pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a bérlet teljes időtartama alatt a területek és a birtokába kerülő felépítmények, felszerelési tárgyak és eszközök őrzése, ezek fenntartási költségeinek viselését vállalja.
 21. Pályázó nyilatkozatában vállalja, és nyilatkozatában tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos hatósági, és szakhatósági engedélyek, vizsgálatok díjainak, illetékének megfizetése a kötelezettsége.
 22. Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak bármely költségvetési szervével vagy gazdasági társaságával szemben soha semmilyen fórumon nem támasztott pénzbeli vagy egyéb követelést, bármelyikükkel perben soha nem állt, illetve nem is áll, sem fizetési meghagyást, sem keresetlevelet soha nem nyújtott be bármelyikükkel szemben.
 23. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 24. tudomásul veszi, amennyiben a nyertes pályázó a megadott határideig nem köt szerződést, abban az esetben kettő évig semmiféle pályázatot nem nyújthat be Badacsonytomaj Város Önkormányzatánál.
 25. Pályázó a pályázati kiírás mellékletét képező bérleti szerződés-tervezet feltételeit maradéktalanul elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat elnyeréséről tájékoztatást kap, a bérleti szerződést 15 naptári napon belül aláírja azzal, hogy amennyiben a bérleti szerződés – a pályázó magatartására, vagy mulasztására visszavezethető okból - nem kerül aláírásra a befizetett pályázati óvadék nem jár vissza a pályázó részére.
 26. A pályázó tevékenységi körében szerepel a éttermi, mozgó vendéglátás, italszolgáltatás tevékenység
 27. Pályázó igazolja, hogy minimum 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik referencia helyek jelölésével
 28. Pályázó nyilatkozatában vállalja a bérlemény kötelező május 1. és szeptember 30. napja közötti mindennapos, ezen időszakon kívül hétvégente történő nyitvatartását.
 29. Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan üzemszerű működéséhez szükséges felújítást a műemlékvédelmi hatóság engedélyével, és a hatályos lakástörvény betartásával végzi el

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • A pályázó nevét, cégnevét
 • a pályázó címét, székhelyét,
 • a pályázó adószámát,
 • az eljáró képviselő nevét,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
 • gazdasági társaság pályázó esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján az ingatlant kiüríti és Badacsonytomaj Város Önkormányzata birtokába visszaadja.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljeskörűen elfogadja.
 • igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása
 • Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata.
 • Jogi személy esetén a jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozat (cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó igazolvány, közgyűlési határozat) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okiratok lehetnek.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs. A NAV, az önkormányzat, illetve az illetékes kamara igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 napnál régebbi.
 • Igazolás arról, hogy a pályázó jogi személy tagjainak, illetve ügyvezetőjének adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs (NAV, önkormányzat).
 • Igazolás arról, hogy a pályázó jogi személy tagjait, illetve ügyvezetője, illetve az általuk képviselt más jogi személy nem áll, illetve nem állt perben az önkormányzattal.
 • Az ajánlati kötöttség tartalmát, amely nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 60 napnál.
 • A pályázó pénzügyi helyzetének megítélésére alkalmas hiteles bizonylat.
 • Teljesítési garancia mértékére vonatkozó vállalási nyilatkozatot.
 • Kártérítési feltételek meghatározására és vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint az induló bérleti díj.
 • Az ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepciót.
 • Színvonal növelési ütemterv
 • Nyilatkozat arról, hogy az éttermet csak melegkonyhás, jellegzetesem magyar étteremként működteti.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 1. az épületen szükséges felújítások vállalása
 2. koncepciós javaslatok benyújtása szolgáltatásbővítésre

 

Amennyiben több ajánlat érkezik licitet folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni, licitlépcső: 500.000,- Ft.   

 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a licittárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A pályázaton résztvevőknek szerződéses óvadékot (kaució) kell fizetni. A kaució mértéke a bérleti díj 10%-a, azaz 1.500.000,- Ft, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

 

A bérleti díj összegét szerződéskötéskor kell megfizetni.

 

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk.

 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban kell beküldeni. A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Pályázat Kisfaludy-ház hasznosítása”.

 

A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt időpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pályázó személyesen vagy írásos meghatalmazottja útján vehet részt.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Badacsonytomaj, 2023. november 9.

 

           

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

 

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*   

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*   

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*   

igen/nem

A bérleti szerződésben foglaltakat teljeskörűen elfogadja. 

igen/nem

Az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem.*

 igen / nem

     

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 

1.    Jogi személy esetén a jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozat (cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó igazolvány, közgyűlési határozat) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okiratok lehetnek.

2.    Nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs. A NAV, az önkormányzat, illetve az illetékes kamara igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 napnál régebbi.

3.    Igazolás arról, hogy a pályázó jogi személy tagjainak, illetve ügyvezetőjének adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs (NAV, önkormányzat).

4.    Igazolás arról, hogy a pályázó jogi személy tagjait, illetve ügyvezetője, illetve az általuk képviselt más jogi személy nem áll, illetve nem állt perben az önkormányzattal.

5.    Az ajánlati kötöttség tartalmát, amely nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 60 napnál.

6.    A pályázó pénzügyi helyzetének megítélésére alkalmas hiteles bizonylat.

7.    Teljesítési garancia mértékére vonatkozó vállalási nyilatkozatot.

8.    Kártérítési feltételek meghatározására és vállalására vonatkozó nyilatkozat.

9.    A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint az induló bérleti díj.

 

10.Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv

 

11.Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket teljeskörűen elfogadja.

12.Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján az ingatlant kiüríti és a Badacsonytomaj Város Önkormányzata birtokába adja

13.Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljeskörűen elfogadja.

 

 

 

 

 

 

14.Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**

 

15.Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata

16.Színvonal növelési ütemtervet

17. Nyilatkozat arról, hogy az éttermet csak melegkonyhás, jellegzetesem magyar étteremként működteti.

 

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.    tanú

Neve: …………………………………………….

2.       tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!