Pályázati felhívás strandi büfék

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) számú rendelete, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján pályázatot hirdet a 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 – 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi strandon 130 m2 területnagyságú melegkonyhás vendéglátó egység + 127 m2 üzlet előtti terület érdekében.

 

LETÖLTHETŐ DOKUEMNTUMOK --->>>

 

Az ingatlan Badacsonytomajon a 2553 hrsz-ú önkormányzati területen található. Az épület kizárólag vendéglátó egységként üzemeltethető. Az épületben berendezés, felszerelés nem található.

 

A Pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

 

Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak bármely költségvetési szervével vagy gazdasági társaságával szemben nem támaszt pénzbeli vagy egyéb követelést, velük perben nem áll. Előbbieken túl kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 – 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi strandon 130 m2 területnagyságú melegkonyhás vendéglátó egység + 127 m2 üzlet előtti terület megnevezése: kivett strandfürdő, épület, büfé, vizesblokk
 3. műszaki állapota: felújított
 4. vagyon jellege: forgalomképtelen
 5. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése:
 6. a hasznosítás módja: bérbeadás
 7. a pályázati feltételek meghatározása:
 8. Pályázat beérkezésének ideje, módja: március 20. napja 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat badacsonyi büfé hasznosítására”)
 9. Pályázat bontásának helye, ideje: március 21. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete Rózsakő terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 10. A pályázati tárgyalás időpontja: március 21. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete Rózsakő terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 11. Induló bérleti díj: 5.000.000,- Ft/év+rezsiköltség. A bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024. január 1. napjától. A bérlő kötelezettsége az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése. A bérleti díj megfizetése 2 részletben első részlet május 31-ig, a második részlet július 31-i határidővel.
 12. Szerződéses óvadék (kaució: A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
 13. A bérleti jogviszony időtartama: 5 éves határozott időtartam
 14. Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft
 15. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy a pályázat kötelező mellékleteként üzleti tervet készít a vállalt szolgáltatások és tevékenységek részletes bemutatásával.
 16. A pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.
 17. A pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a bérlet teljes időtartama alatt a területek és a birtokába kerülő felépítmények, és ezek fenntartási költségeinek viselését vállalja.
 18. Pályázó nyilatkozatában vállalja, és nyilatkozatában tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos hatósági, és szakhatósági engedélyek, vizsgálatok díjainak, illetékének megfizetése a kötelezettsége.
 19. Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak bármely költségvetési szervével vagy gazdasági társaságával szemben nem támaszt pénzbeli, vagy egyéb követelést, velük perben nem áll.
 20. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 21. Pályázó tudomásul veszi, amennyiben a nyertes pályázó a megadott határideig nem köt szerződést, abban az esetben kettő évig semmiféle pályázatot nem nyújthat be Badacsonytomaj Város Önkormányzatánál.
 22. Pályázó a pályázati kiírás mellékletét képező bérleti szerződés-tervezet feltételeit maradéktalanul elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat elnyeréséről tájékoztatást kap, a bérleti szerződést 15 naptári napon belül aláírja azzal, hogy amennyiben a bérleti szerződés – a pályázó magatartására, vagy mulasztására visszavezethető okból - nem kerül aláírásra a befizetett pályázati óvadék nem jár vissza a pályázó részére.
 23. A pályázó tevékenységi körében szerepel az éttermi, mozgó vendéglátás, italszolgáltatás tevékenység

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • A pályázó nevét, cégnevét
 • a pályázó címét, székhelyét,
 • a pályázó adószámát,
 • az eljáró képviselő nevét,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
 • gazdasági társaság pályázó esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján az ingatlant kiüríti és Badacsonytomaj Város Önkormányzata birtokába visszaadja.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljeskörűen elfogadja.
 • igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása
 • Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata.
 • Jogi személy esetén a jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozat (cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó igazolvány, közgyűlési határozat) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okiratok lehetnek.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs. A NAV, az önkormányzat, illetve az illetékes kamara igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 napnál régebbi.
 • Az ajánlati kötöttség tartalmát, amely nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 60 napnál.
 • A pályázó pénzügyi helyzetének megítélésére alkalmas hiteles bizonylat.
 • Teljesítési garancia mértékére vonatkozó vállalási nyilatkozatot.
 • Kártérítési feltételek meghatározására és vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint az induló bérleti díj.
 • Az ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepciót.
 • nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi, hogy a bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024.január 1. napjától.
 • Színvonal növelési ütemtervet

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni, licitlépcső: 150.000,- Ft. A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A pályázaton résztvevőknek szerződéses óvadékot (kaució) kell fizetni. A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

 

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk.

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban kell beküldeni a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre. A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Pályázat badacsonyi büfé hasznosítására”.

 

A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt időpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pályázó személyesen vagy írásos meghatalmazottja útján vehet részt.

 

További információ (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), telefon: +36-87/571-270

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Badacsonytomaj, 2023. március 1.

 

                                                                                                          Krisztin N. László

                                                                                                              polgármester       


Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

 

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*   

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*   

igen/nem

A bérleti szerződésben foglaltakat teljeskörűen elfogadja. 

igen/nem

     

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 

1.     Jogi személy esetén a jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozat (cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó igazolvány, közgyűlési határozat) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okiratok lehetnek.

2.     Nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs. A NAV, az önkormányzat, illetve az illetékes kamara igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 napnál régebbi.

3.     Az ajánlati kötöttség tartalmát, amely nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 60 napnál.

4.     A pályázó pénzügyi helyzetének megítélésére alkalmas hiteles bizonylat.

5.     Teljesítési garancia mértékére vonatkozó vállalási nyilatkozatot.

6.     Kártérítési feltételek meghatározására és vállalására vonatkozó nyilatkozat.

7.     A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint az induló bérleti díj.

 

8.     Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv

 

9.     Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket teljeskörűen elfogadja.

10.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz …………... napján az ingatlant kiüríti és a Badacsonytomaj Város Önkormányzata birtokába adja

11.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

 

 

 

 

 

 

12.  Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**

 

13.  Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata

14.  Színvonal növelési ütemtervet

15.   Nyilatkozat arról, hogy az éttermet csak melegkonyhás, jellegzetesem magyar étteremként működteti.

 

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.     tanú

Neve: …………………………………………….

2.       tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!