Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felső-bazársori 3. sz. üzlet bérletére 2022.01.19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felső-bazársori 3. sz. üzlet bérletére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, ún. Felső-bazársori 3. sz. üzletet

Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

 1. 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 3. sz. üzlet)
 2. területe: 15,24 m2
 3. megnevezése: kivett áruház, udvar
 4. műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra
 5. vagyon jellege: üzleti vagyon

A bérleti szerződés időtartama:

Határozott időtartamra, a birtokbavétel napjától kezdődően 2026. április 30.


Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. 1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei:

a)       Magánszemély: pályázó esetén személyes adatai (pályázó neve; születési neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; adóazonosító szám)

b)      Gazdálkodó szervezet:

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: társasági szerződés másolata, 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy annak hiteles másolata, aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak hiteles másolata. Utolsó lezárt üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.

a)       NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

b)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

c)       Nyilatkozat az évenként megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél.

d)      Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

e)       A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

f)        Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

g)       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

h)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

i)        Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

j)        Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

k)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

l)        Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.

m)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.

n)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.

 • o)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 

 1. 1. Pályázó állandó, bejelentett lakóhelye vagy telephelye Badacsonytomaj városban van

Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 

annyiszor + 1 pont jár a pályázónak, ahány éve Badacsonytomaj az állandó bejelentett lakóhelye/telephelye

Egyéb feltételek:

A bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

 

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja: a képviselő-testületi döntés utáni 15. napig
 2. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 2026. április 30.
 3. Pályázati licit esetén a licitlépcső mértéke: 20.000,- Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kell benyújtani, 2022. február 4. napja 10,00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Felső-bazársori 3. sz. üzlet hasznosítására”

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni.

A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (magánszemély: saját kezű aláírás, gazdálkodó szervezet: aláírási címpéldányon szereplő aláírás) kell ellátni!

A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat bontásának helye, ideje: 2022. február 4. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

A pályázatok elbírálására a képviselő-testület nyilvános ülésén kerül sor.  A képviselő-testület ülésére szóló meghívó a helyben szokásos módon történő közzétételével kerül sor.

A pályázat eredményéről a pályázókat az elbírálást követő 5 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

Badacsonytomaj, 2022. január 14.

Krisztin N. László

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!