2015-2019. év Gazdasági Programja

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

2015-2019. évi

Gazdasági Programja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában biztosított jogkörében eljárva

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

2015-2019. évi Gazdasági Programját az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. fejezet

Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, szociális- és egészségügyi alapellátás

1.  Óvodai nevelés

 

a)         Az óvodai nevelési programban foglaltak felülvizsgálata.

b)        A logopédiai gondozás és kisgyermekkori fejlesztő és korrekciós nevelés támogatása.

c)         Gyermekpszichológus foglalkoztatásának támogatása.

d)        Óvoda teljes körű felújítása, teljes körű akadálymentesítése, tornaszoba kialakítása pályázati források bevonásával

e)         Egységes óvoda-bölcsőde intézményrendszer kialakítása.

f)          Nyári gyermek megőrzés, foglalkoztatás megoldása.

 

2.  Általános iskolai oktatás

 

a)         Az intézménynek helyet adó épület fenntartása, karbantartása.

b)        Az intézményt érintő pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése.

c)         A felújított és társasházzá minősített intézmény többfunkciós kihasználása (kulturális programok, értekezletek, civil szervezetek, stb.).

d)        Együttműködés a Tapolcai Tankerülettel, pályázatok közös felkutatása, benyújtása. Az intézmény által a tankerület engedélyével szervezett nyári táborozásból befolyt bevétel (csökkentve a költségekkel) 50 %-ának az intézményfejlesztésre történő biztosítása.

e)         Széleskörű sporttevékenységek lehetőségeinek megteremtése (iskolai szakkörök működésének támogatása).

3. Egészségügyi és szociális alapellátás

a)         Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.

b)        Az egészségházat érintő pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése.

c)         Háziorvosi szolgálatok személyi, tárgyi feltételének a jogszabályban előírtak szerinti biztosítása.

d)        Az egészségkultúra beépítése a kulturális koncepcióba, egészségmegőrző programok, túrák bevezetése, rendszeres szervezése. Az orvosokon kívül helyi szakemberek, edzők, mesterek bevonásával.

e)         Önkormányzat által támogatott szűrővizsgálati rendszer működtetési lehetőségének megteremtése a lakosság egészségmegőrzése érdekében.

f)          Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

g)         Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció felülvizsgálata.

h)        Szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozása.

i)           Intézményi szabályozás. Az egyes szociális intézményekkel történő együttműködésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata.

j)           A szociális gondozói hálózat igények szerinti működtetése a Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás keretében.

k)         Intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése

l)           Szociális bérlakások építésének vizsgálata, pályázati források bevonásával.

m)      Együttműködés a Kiss József Alapítvánnyal.

n)        Új szakrendelések bevezetése, fizioterápia, ultrahang egészségügyi szolgáltatás megvalósítása.

  • o)        Az orvosi ügyelet helyben történő megoldásának vizsgálata szükség esetén a környező településekkel együttműködve.

 

4. Gyermek-, ifjúsági- és sportfeladatok

 

a)         A helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének támogatása.

b)        A fiatalok szórakozási lehetőségeinek, a szabadidő kulturált eltöltés feltételeinek javítása.

c)         A középfokú képzésben résztvevő helyi fiatalok támogatására létrehozott Ifjúságpolitikai Alap önkormányzati rendelet felülvizsgálata, ösztöndíj program kialakítása.

d)        Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatban való részvétel.

e)         Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel, hátrányos helyzetű tanulók támogatása.

f)          Részvétel a fiatalkori bűnözés és a kábítószer fogyasztás megelőzésében. Preventív célú programok, rendezvények támogatása.

g)         Játszóterek szükség szerinti korszerűsítése, felújítása.

h)        A helyi tömeg- és versenysport támogatása az önkormányzat erejéhez mérten.

i)           Együttműködés a Kiss József Alapítvánnyal.

j)           A sportkultúra beépítése a Kulturális Koncepcióba.

k)         Kerékpáros akadálypálya kialakításának vizsgálata.

l)           Balaton nagyobb kihasználtságára való tekintettel úszásoktatás és vitorlásoktatás a helyi strandokon.

m)      Néptánc hagyományok felelevenítése, amatőr néptánc oktatás támogatása.

n)        Civil-ház kialakítása a Badacsonytomaji Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft.. – a továbbiakban VN. Kft. – korábbi iroda együttesében.

  • o)        Konditerem kialakítása (amennyiben a Könyvtár át tud költözni az építendő új „Kulturális Centrum” épületébe).

 

II. fejezet

Településfejlesztés és településüzemeltetés

  1. Csatornázás, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás

 

a)         A belterületi csatornahálózat V. ütem megvalósításához pályázati lehetőségek felkutatása és megfelelő pályázati konstrukció esetén a szükséges dokumentumok felülvizsgálata.

b)        A hegyi vízelvezető árkok tisztítása, iszapcsapdák helyreállítása, ezen feladatra speciális közmunka szervezése.

c)         A település területén lévő vízi társulatok működésének és jogi helyzetének, valamint a település ivóvízhálózatának felülvizsgálata.

 

  1. Az épített és természeti környezet védelme

a)         A Szénégető-dülői volt szennyvízürítő más célú hasznosítása a VN. Kft. bevonásával.

b)        A Helyi Szabályozási Terv felülvizsgálata, a Tégladombi-dűlő helyzetének rendezésére.

c)         A helyi védelemre javasolt ingatlanok listájának összeállítása, önkormányzati rendelet megalkotása.

 

  1. Közvilágítás

 

a)         Energiahatékonyság, tudatos és ésszerű energiafelhasználás.

b)        Az energiatakarékos fogyasztói rendszer kiterjesztése a még ellátatlan belterületekre, illetve a belterületeket összekötő külterületi részekre, pályázati forrás bevonásával.

c)         Közvilágítási rendszer karbantartási rendszerének felülvizsgálata, lehetőség szerint helyi vállalkozó bevonása.

d)        Közvilágítási rendszer működtetési költségeinek csökkentésére vizsgálat, az ún. „LED-es program” kivitelezése.

e)         Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei elektromos költségeinek csökkentésére javaslat kidolgozása, esetlegesen külső vállalkozás bevonásával. Költséghatékonyság javítása érdekében intézkedési terv kidolgozása.

f)          Badacsonytomaj – Badacsonyörs között közvilágítás megvalósítása, a 71. számú fő közlekedési útvonal mentén pályázati forrás bevonásával.

g)         Járda- és közvilágítás építése Badacsonytól a Kempingig.

h)        Járda- és közvilágítás építése Badacsonyörs Csigáskuti út és Badacsonytomaj Kisörsi út között

 

8. Köztemető fenntartás

 

a)         Köztemető bővítésének vizsgálata pályázati forrás bevonásával.

b)        Badacsonytomaji temető területének körbekerítése.

c)         Temetőgondnoki feladatok ellátásának biztosítása a VN. Kft-n keresztül.

d)        Temetők fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

e)         Parkoló kialakítása a temetők környékén (Badacsonytomaj, Badacsonyörs).

f)          A badacsonytomaji temető belső útjainak felújítása.

g)         Kis állat, házi kedvenc temető kialakítása térítésköteles szolgáltatásként.

 

9. Helyi közutak és közterületek fenntartása

 

a)         A meglévő szilárd burkolatú úthálózat karbantartása, megóvása és fejlesztése.

b)        A kiépített kerékpárút Római úti szakaszának felülvizsgálata és a part menti kerékpárút szorgalmazása. Részvétel a „Bringakörút” programban.

c)         A gyalogjárda rendszer fejlesztése és szükség szerinti karbantartása, kiemelt tekintettel a Fő utcára. (Járdaprogram II., III., IV. üteme)

d)        A hegyi utak, önkormányzati tulajdonban levő támfalak karbantartása.

e)         A település közlekedésszabályozási koncepciójának kidolgozása, elfogadása. (Különös tekintettel a Fő utca közlekedési rendjére.)

f)          Közterületek folyamatos karbantartása a VN. Kft. bevonásával. A közterületek karbantartására vonatkozó jogszabályok szigorú betartása és betartatása.

g)         Közterületek szépítése helyi jellegzetességű tárgyakkal, művészeti alkotások kihelyezésével.

h)        A hiányzó, fedett buszmegállók kialakítása. (Badacsonyörs: Kemping bejáró 2 db, Badacsonytomaj: Bányász strand 2 db, Badacsony-Badacsonylábdi 2 db)

i)           Büdös-tó és környéke hasznosítási koncepció kialakítása.

 

10. Köztisztasági és településtisztasági feladatok

 

a)         Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében szükséges intézkedések kidolgozása, végrehajtása, együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel, pályázati lehetőség vizsgálata.

b)        Térfigyelő kamerarendszer elhelyezése pályázati forrás segítségével.

c)         Mezőőri szolgálat létrehozása.

d)        Közterület-felügyelők foglalkoztatása.

e)         Ingatlanoktól történő szelektív hulladékszállítás megvalósítása.

III. fejezet

11. Tűzvédelem, közbiztonság, katasztrófavédelem

 

a)         Rendőrőrs működésének további biztosítása.

b)        Polgárőrség támogatásának fenntartása.

c)         Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció felülvizsgálata.

d)        Katasztrófavédelmet érintő dokumentumok folyamatos aktualizálása.

 

IV. fejezet

12. Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés

 

a)         Az önkormányzati feladatok ellátása során a helyi foglalkoztatás elősegítése.

b)        Vállalkozási kedv erősítése, helyi vállalkozások lehetőség szerinti támogatása.

c)         Turisztikai és a településpolitikai, helyi gazdaságpolitikai elképzelésekkel összeegyeztethető egyéb munkahelyteremtő beruházások támogatása.

d)        Turisztikai beruházások növelése.

e)         Multifunkcionális szolgáltatói központ kialakítása.

f)          Önkormányzati területek hatékonyabb kihasználása – VN Kft. termelő tevékenységének növelése.

g)         Felső Bazársor átépítése, vállalkozásbarát üzlethelyiségek kialakítása.

h)        Idegenforgalmi adó visszatérítése lehetőségeinek vizsgálata.

i)           Szőlőn kívüli növényi kultúrák meghonosításában közreműködés.

j)           Helyi termelői piac létrehozása.

k)         Alkotóműhelyek, alkotótáborok (kulturális hagyományok, művészek összefogása) létrehozása.

l)           Népművészeti vásárok.

m)      A közösségi munkavégzés megszervezése, a közfoglalkoztatás kiszélesítése.

n)        Az adópolitikai eszközök érvényesítése oly módon, hogy meghatározott számú munkavállaló alkalmazása esetén kedvezmények biztosítása.

V. fejezet

Közművelődési és kulturális tevékenység

13. Közösségi tér megteremtése

a)         A lakosság önszerveződő közösségeinek, egyesületeinek támogatása, Civil Alap működtetése.

b)        Közösségi tévécsatorna üzemeltetése valamennyi településrészen. (Badacsony TV.)

c)         Az önkormányzat lapjának fenntartása.

d)        A Badacsony-hegy, mint földrajzi egység településeivel történő mikrotérségi együttműködés fenntartása.

e)         A Badacsonyi borvidék önkormányzataival, hegyközségeivel és településeivel való térségi kapcsolatrendszer fenntartása, borvidéki logó használata az önkormányzat és intézményei levelezéseiben.

f)          Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye jelenlegi épületeinek alkalmassági felülvizsgálata a pályázati lehetőségek függvényében, a turizmust is szolgáló multifunkciós közösségi ház kialakítása. Ún. „Civil Ház” kialakítása.

14. Közművelődési és kulturális tevékenység

 

a)         A helyi közművelődést érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a rendeletben foglaltak végrehajtása.

b)        A település hagyományainak megőrzése és fenntartása, megörökítése, a szőlő- és bor kultúrájának megőrzése és fenntartása.

c)         A helytörténeti kutatások személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, a helytörténeti gyűjtemény tárgyi feltételeinek javítása, egyéb helytörténeti értékek felkutatása Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közreműködésével.

d)        A településen történő felmérés eredményeként a Tájház működtetése a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményen belül. Egységes művelődési és kulturális intézmény kialakítása.

e)         A városnapi rendezvények megtartása.

f)          Az Egry József Múzeum további fenntartása, a múzeum térítésmentes átvételének szorgalmazása.

g)         Hosszú távú kulturális koncepció kidolgozása és megvalósítása.

h)        Közművelődési Tanács bevonása a kulturális feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítésébe.

i)           Badacsonyi Bormúzeum, Badacsonyi Borok Házának kialakítása.

j)           Kommunikációs Stratégia kidolgozása a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye javaslatai alapján.


VI. fejezet

 

15. Turizmus

 

a)         Turizmusfejlesztés.

b)        A Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás felülvizsgálata.

c)         Az önkormányzat tulajdonában álló strandok színvonalának javítása, az üzemeltetés biztosítása a VN.Kft. keretein belül. Strandok bővítési lehetőségének vizsgálata, sportpályák kialakítása céljából.

d)        A minőségi vendégfogadás feltételeinek megteremtése, az erre irányuló kezdeményezések támogatása.

e)         A turisztikai szezon hagyományos rendezvényeinek (Kéknyelű Virágzás ünnepe, Bornapok, Badacsonyi Szüret stb.) folyamatos kiszervezése az önkormányzat intézményi hálózatából a rendezvények támogatásának fenntartásával, a programok szabályzatainak betartásával, ellenőrzésével, a mindenkori fővédnöki szerep vállalásával.

f)          Horgászturizmus feltételeinek biztosítása csónakkikötők létesítésének vizsgálatával és építésével. Horgászstég építése a VN. Kft. közreműködésével a Badacsonytomaji strand mellett.

g)         A turisztikai bevételek növelése.

h)        A badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetése.

i)           Az Angol-ház hasznosítása, turistaháznak, tábornak, alkotótábornak.

j)           Part menti sétány kialakításának lehetősége, tanösvények kialakításának vizsgálata.

k)         Vallásturizmus lehetőségeinek vizsgálata és a vallásturizmus civil szervezetekkel történő együttműködése során történő megteremtése.

l)           Borturizmus, fesztivál(rendezvény)turizmus, víziturizmus, ökoturizmus támogatása, erősítése.

m)      Turisztikai attrakciók megvalósítása. Libegőprojekt.

n)        Szabadidőturizmus erősítése, kerékpárutak fejlesztése, bővítése.

  • o)        Kisfaludy út forgalmának szabályozása.

p)        Badacsonyi Balaton-parti sétány kialakítása.

q)         Borászati-borvidéki látogatóközpont létrehozása.

r)          Badacsony Kapuja projekt megvalósítása.

s)         Honlap és helyi médiák fejlesztése. PR és városmarketing. Imázsnövelés.

VII. fejezet

16. Vagyonkezelés, az önkormányzati vagyontárgyak fenntartása

 

a)         Az önkormányzat törzsvagyonának és üzleti vagyonának elkülönített nyilvántartása, az ingatlankataszter naprakész fenntartása.

b)        Gazdasági és műszaki fenntartási terv készítése a meglévő önkormányzati épületállomány megóvása érdekében.

c)         A Városháza és közösségi tér II. ütem megépítése.

d)        Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és más ingatlanok folyamatos karbantartásának megoldása, felújításuk és rekonstrukciójuk előkészítésére programjavaslat készítése, majd a testület döntése alapján a feladatok végrehajtása.

e)         Vagyongazdálkodási feladatok személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, az önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítása, felesleges ingatlanvagyon eladása. Vagyonhasznosítás (VN. Kft.)

f)          A VN.Kft. vagyongazdálkodási feladatokba történő bevonásának vizsgálata és a lehetséges feladatellátásba történő bevonás előkészítése.

g)         A VN.Kft. működéséhez szükséges megfelelő telephely kialakítása a cég központjának áthelyezése.

h)        Beruházások, fejlesztések megvalósítása a mellékelt terv alapján. (1. melléklet)

i)           Strandolási lehetőség biztosítása Badacsonyörs településrészen.


VIII. fejezet

Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése

17. Informatika

a)         Önkormányzat és intézményei informatikai eszközállományának szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

b)        Elektronikus ügyintézés, informatika barát településkép kialakítása.

c)         Elektronikus kapcsolattartásra való fokozatos áttérés, a bizottsági tagok, kültagok részére elektronikus úton történő szakmai anyagok továbbítása.

d)        Honlapfejlesztés.

e)         Szolgáltató és ügyfélbarát önkormányzati hivatal kialakítása.

 

18. Közigazgatás

 

a)         A település mikrotérségi szerepének erősítése.

b)        Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása Ábrahámheggyel.

c)         Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bővítése, fejlesztése.

d)        Közigazgatási szolgáltatások fejlesztését, szervezetfejlesztést szolgáló pályázati források felkutatása.

Kelt: Badacsonytomaj, 2015. február 4.

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Záradék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági Programját Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2015.(II.04.) határozatával jóváhagyta.

 

 

 

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!