Testnevelés és Sportkoncepció

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója

2013-2017

Készítette:       Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens

2013. április

 

 

 

1. Bevezetés

„A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a

legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze”

/Dr. Szent-Györgyi Albert/

 

Napjainkban a sportnak pedagógiai, gazdasági, társadalmi és egészségügyi szempontból egyaránt kiemelt szerepe van. A mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül egyaránt, rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak. A rossz egészségi állapotot meghatározza a társadalom egészségtelen életmódja (mozgáshiány, helytelen táplálkozás, dohányzás, pszichés, pszichoszomatikus problémák) és hiányos egészségkultúrája. A társadalmakban az ülő életmód térhódítása hatalmas egészségügyi és gazdasági probléma okozója lesz a jövőben. A sport nem csupán, azért fontos, hogy legyen kinek szurkolni az olimpián. A sport különösen a felnövekvő nemzedékek, a gyermekek, fiatalok életében tölthet be meghatározó szerepet. Hiszen az a gyermek, aki rendszeresen sportol, jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolában, távol marad a káros szenvedélyektől, kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét. Nem sok olyan dolog van, ami annyira előremutató, mint a sport.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata középtávú sportkoncepció formájában legutóbb 2009-ben, valamint a 9/2009 (IV. 24.) számú rendeletben fogalmazta meg sporttal kapcsolatos stratégiáját. A folyamatos fejlődés szükségessé teszi a városi sportélet jövőképének újragondolását.

A 2013-2017 közötti évekre vonatkozó sportkoncepció célja, hogy a nemzetközi, országos, helyi társadalmi, gazdasági viszonyokhoz igazodva a város minden polgára számára kiszámítható önkormányzati szerepvállalást határozzon meg a város sport életének valamennyi területén. A sportkoncepció feladata, hogy a sport országos és helyi helyzetét vizsgálva, levonja a konzekvenciákat, kidolgozza Badacsonytomaj Város prioritásait. A sportkoncepció a következő öt évre szabályozza a legfontosabb tennivalókat, meghatározza a sportágazatban kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről.

A városi sportkoncepcióban meg kell jelennie az európai és nemzeti értékrendnek. Integrálnia kell az Európai Sport Chartában megfogalmazott alapelveket, igazodnia kell a széleskörű politikai egyetértéssel elfogadott XXI. Nemzeti Sportstratégia alapelveihez, megfogalmazott célrendszeréhez, az irányokhoz és a prioritásokhoz.

A koncepciónak meg kell felelnie a mindenkor aktuális jogszabályi környezetnek. Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. A sporttal kapcsolatos szakmai kereteket a 2004. évi I. törvény (A sportról) rögzíti.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése helyi közügyként, helyben biztosítható közfeladatként említi a sport és ifjúsági ügyeket.

A sportegyesületek létrehozását, működését 2012. január 01-jétől az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) szabályozza.

 

2. A magyar sport finanszírozási rendszere

A sportfinanszírozás működése hazánkban még eltér az Európai Unió fejlettebb régióiban kialakult modellektől. A következő táblázat a magyar sportfinanszírozás legfontosabb elemeit részletezi, de mivel pontos adatok nem állnak rendelkezésre ezért ezek csak erős becslésen alapulnak.

 

A magyar sportfinanszírozás elemei

 

 

 

2.I. A sport állami finanszírozása

Magyarországon a központi költségvetésből elsősorban intézményeket, szervezeteket és eseményeket finanszíroznak. Míg az európai gyakorlat szerint a központi finanszírozási forrásokat jól mérhető és ellenőrizhető célok, feladatok és programok megvalósítására fordítják. Az állam a sportszféra finanszírozását a mindenkor hatályos költségvetési törvény, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok és a sportcélú támogatási rendelet alapján végzi. Döntően ún. „bázis-alapú” finanszírozás érvényesül, vagyis az adott év kiadásai nőnek vagy csökkennek az államháztartás általános lehetőségei függvényében. A sport állami finanszírozása sajnos nem teljesen átlátható, és követhető, hiszen a folyamat több csatornán, egymással párhuzamosan folyik. A központi források elosztásánál inkább az élsportot preferálják. Ennek oka egyrészt az, hogy a magyar gyakorlatban az olimpiai, világbajnoki, és Európa bajnoki érmeken, helyezéseken kívül, nincs olyan nyilvántartási, ellenőrzési rendszer, amely a sportfinanszírozás hatékonyságát és eredményességét mutatná.

 

2.II. A sport önkormányzati finanszírozása

 

A Sporttörvény szerint a sportszervezetek közvetlenül részesülhetnek, önkormányzati támogatásban. Az önkormányzati támogatás érkezhet pályázati úton, vagy akár direkt módon (pl. eredményességi támogatás) egyaránt. Az önkormányzati sportfinanszírozást elsősorban a jogszabályi előírások, kötelezettségek, valamint az önkormányzat által megfogalmazott elvek, prioritások, és azok következetes betartása határozzák meg.

Badacsonytomaj Város részére nyújtott állalmi támogatás (településüzemeltetési, sport és igazgatási feladatokhoz):

Év

Az felhasználható támogatás jogcíme

A támogatás összege

2007. év

Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

3.388.000Ft

2008. év

Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

3.484.910Ft

2009. év

Települési sportfeladatok

1.224.500Ft

2010. év

Üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok

4.717.581Ft

2011. év

Üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok

6.645.600Ft

2012. év

Üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok

9.598.344Ft

2013. év

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok néven

6.364.000Ft

 

3. Badacsonytomaj sportéletének rövid bemutatása

 

Badacsonytomaj sporttörténete az 1920-as évekig nyúlik vissza. 1924-ben megalakult a Badacsonytomaji Polgári Levente Egyesület labdarúgó szakosztálya (ebben az évben létesült az első sportpálya is Badacsonytomajon). 1927-ben megalakul az egyesület atlétika szakosztálya is. Ezt a sikeres folyamatot a II. világháború szakította meg. A vezetők, a versenyzők és a lakosság sportszeretetének köszönhetően a II. világháborút követő években újra fellendült a sportélet Badacsonytomajon. A labdarúgókat és az atlétákat követve az asztaliteniszezők is szakosztályt alakítottak a településen (1949). Ebben az időben jött divatba a röplabdázás is. Az 1950-es években a labdarúgók és az atléták aktív szerepet játszottak a Dunántúl sportéletében, de a többi sportágban is eredményesen szerepeltek versenyzőink a megyei versenyeken. A hatvanas években elindult egy sikersorozat. Az 1965-66-os évben a labdarúgócsapat bajnokságot nyert a járási I. osztályban, s a megyei I. osztályba jutásért osztályozó mérkőzésen vehetett részt. 1970-ben a téli kézilabda terembajnokságon a férfi csapat a B csoportban I. helyezést ért el. A badacsonytomaji Pepsi Cola üzemnek köszönhetően 1984-ben bővült a sportlétesítmények köre, az üzem leaszfaltoztatta a sportpálya alsó részét, ahol tenisz és kézilabda pálya létesült. A badacsonytomaji futballklub az 1989/1990-es idényben megye I-es bajnokként, Lesz Ferenc irányításával került fel először az NB III-ba. A Badacsonytomaji Sportegyesület fennállásának 80. évfordulójának évében négy csoportban - nők, serdülők, ifjúságiak és felnőttek- valamint a Bozsik csoportban összesen 127 fő igazolt sportolója volt egyesületünknek, akik részt vettek a szövetségi bajnokságokon. A labdarúgócsapat második aranykorszaka 2008-ban kezdődött: abban az évben ezüstérmes lett a csapat a megye I-ben, majd sorrendben tizedik, aztán 13. lett a harmadik vonal Bakony-csoportjában. Településünk 2010- ben a Tapolcával indított közös alakulatot, de az együttműködés tavaly nyáron anyagi okok miatt megszakadt.

 

 


4. Alapelvek

 

A sport, mint társadalmi jelenség és sajátos emberi tevékenység mind anyagi tényezőit, mind szellemi termékeit tekintve az egyetemes kultúra szerves része, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik.

A sport által közvetített értékek hozzájárulnak a tudás, motiváció, készségek fejlesztéséhez, valamint a személyes elkötelezettség iránti hajlandóság fokozásához. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében. A testnevelés és a sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak:

I. Nevelési-oktatási intézmények

I.I. Óvoda: Az óvodák számára az OAP[1] központi keretjelleggel körvonalazza az egészséges életmódra nevelés és a testnevelés feladatait. „Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül:

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;

– a gyermek testi képességei fejlődésének segítése;

– a gyermek egészségének védelme, edzése;

– az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;

– ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. „

(OAP, 1996.)

I.II. Iskolai testnevelés és a diáksport: A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra. Ebben az életkorban kell megalapozni a fizikai kondíciót és megszerettetni a sportot. „Az iskolai testnevelés és sport eszközeivel megkülönböztetett részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak.”[2] A diáksport foglalkozások elsősorban rekreációs célokat szolgálnának, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. A diáksport jelenleg leginkább a diákolimpia foglalkoztatási és versenyrendszerében tükröződik. „A szabadidős-, diák- és versenysportban való részvétel, sportágválasztás, kiválasztás és utánpótlás-nevelés elősegítés révén olyan képességek és készségek kialakítása, amelyek élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitást eredményeznek.”[3]

II. Verseny,- és élsport: A verseny,- és élsport a sport csúcsterülete. Elengedhetetlen az élsport és az olimpizmus alapelveinek és értékeinek hatékony közvetítése a fiatalok felé. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, értékek és a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is.

III. Szabadidősport és rekreáció: A 2004. évi I törvény megfogalmazása szerint szabadidős sportoló az a természetes személy, aki szabadideje eltöltéseként nem szervezett formában végez sporttevékenységet, illetve aki a szervezett formában folytatott sporttevékenysége során nem vesz részt szakszövetség vagy sportszövetség által kiírt szervezett versenyeken.[4] A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására. A szabadidősport tehát nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, a szabadidő aktív eltöltésére irányuló, az egészség megőrzéséért végzett testedzés. A Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai céljai között fogalmazta meg a lakosság mind szélesebb körében történő testmozgásban gazdag életmód kialakulását, a testedzés szerves szükségletté válását, hogy a sportolás közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen.[5]

Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön:

- az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;

- az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;

- a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;

- a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;

- a szórakozás és szórakoztatás;

- a gazdasági vállalkozás;

- a sport-turizmus elősegítése.

 

4.I. A sportpolitika általános alapelvei

 

Az állam - a sporttörvényben leírtak alapján- aktív magatartásával elősegíti a polgárok sportoláshoz fűződő jogának (egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlás) gyakorlati érvényesülését. Támogatja a tisztességes játék (fair play) és az esélyegyenlőség eszményének jegyében kifejtett sporttevékenységet. „Támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein.”[6] Az állam feladata ösztönözni a sportpiac kialakulásának működését. Az állam feladata a sporttal kapcsolatos üzleti vállalkozásokat, elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához. Az állam további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése „korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását”.[7]

 

4.II. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése helyi közügyként, helyben biztosítható közfeladatként rögzíti a sport és ifjúsági ügyeket.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait az 55.§ (1), (2) és (5) bekezdésében:

„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.

(5)  A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek.”

Önkormányzatunk nem kívánja egyetlen terület fejlesztését sem megoldani a másik terület rovására. Alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag fontos funkciója érvényesüljön. Az Önkormányzat, mint tulajdonos a Badacsonytomaj VN Kft. révén gondoskodik a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, felújításáról, fejlesztéséről, rendeltetésszerű üzemeltetéséről, amelyeket külső források bevonásával, pályázatokkal igyekszik kiegészíteni.

 

5. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai

 

Badacsonytomaj városban működő közoktatási intézmények:

Óvoda

Intézmény neve:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Cím:

8258. Badacsonytomaj, Kert utca 20.

Fenntartó:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

 

Általános Iskola

Intézmény neve:

Tatay Sándor Általános Iskola

Cím:

8258. Badacsonytomaj, Kert utca 14.

Fenntartó:

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

 

 

5.I. Óvodai testnevelés és játszóterek

5.I.I. Óvodai helyzetelemzés

 

A gyermek viselkedése óvodás korban mélyreható változásokon megy keresztül. A játékos, élénk képzelőerővel rendelkező gyermek ennek a szakasznak a végére iskolaéretté válik. Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A különböző szakirodalom alapján az ember 3-12 éves kora között gyűjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket mozgáskultúrájának kialakításához. Stoppard szerint a gyermek 3-5 éves kora között megtanul váltott lábbal lépcsőzni, egyensúlyérzéke, teste fölötti önkontrollja magas szintre fejlődik.[8]

A badacsonytomaji óvodában a környezeti nevelés és a hagyományápolás nagyon fontos. A településünkön működő óvoda kétszer elnyerte a Zöld Óvoda címet. Az óvodába jelenleg 65 gyermek jár, melyekkel 6 óvónő foglalkozik. Az óvónők a természetes mozgáskedv kielégítése érdekében rendszeresen túrákat szerveznek a gyermekek részére (pl. Folly Arborétum, II. János Pál emlékhely).

A Badacsonytomajon működő óvoda a modern kivitelezésű tervek ellenére sajnos nem rendelkezik tornateremmel. Így a testnevelési célokra külön helyiség nem áll rendelkezésre. Ennek ellenére az óvodában a lehetőségekhez mérten biztosított a gyermekek számára a rendszeres mozgás.

A tornaeszközök a tornaszertárban kerülnek elhelyezésre. Bár az óvoda egyre korszerűbb és biztonságosabb játék- és sportszerekkel bővíti eszköztárát (pl. a tornakarikák törhetetlen műanyagból készülnek), az intézmény eszközellátottsága bővítésre, fejlesztésre szorul. A játszóudvar kiterjedése egész éven át lehetővé teszi a gyermekek szabadlevegőn történő mozgáskultúrájának fejlesztését.

 

Sportfoglalkozások az óvodában:

-         Úszásoktatás: A gyermekek úszásoktatását már óvodáskorban el lehet kezdeni, a badacsonytomaji óvodások úszás oktatása Ajkán a Vizikék Zöldikék  Óvodában zajlik. Az úszásoktatás a szülők támogatásával valósul meg, a nagycsoportosokat hetente elviszik az uszodába, ahol a játékos foglalkozások alatt hozzászoknak a vízhez és a bátrabbak úszni is megtanulnak.

-         Bozsik program: Az óvodai Bozsik program egy tehetségkutató és foglalkoztató program. A Bozsik program az óvodások számára fesztivál jelleggel valósul meg. Jelenleg 5-6 gyermek jár a foglalkozásokra.

-         Néptánc: Az óvodai néptáncoktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a gyerekekben. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. A badacsonytomaji óvodában hetente 1 alkalommal vehetnek részt a gyermekek néptánc foglalkozásokon.

 

5.I.II. Játszóterek

A játék során szerzett tapasztalatok a gyermek személyiségfejlődéséhez alapvetően hozzájárulnak. A környezet adaptációja a kisgyermekek esetén, a játék során történik. A játék során a gyermekek szociális tapasztalatokat gyűjtenek, megtanulják cselekedeteik jelentőségének felmérését.

A játék számára kialakított környezet célja, hogy a játék minden fajtája és formája számára lehetőséget nyújtva, elősegítse a személyiség harmonikus kialakítását. A környezet képes határt szabni az energiának vagy felszabadítani azt. Ha a környezet gazdagon felszerelt, akkor automatikusan elősegíti a gyermekek alkotó cselekvésének különböző áramlatait és gazdagságát - sőt a felnőttekét is, ha azok nem felejtették még el a gyermekkorukat.

A Badacsonytomajon található játszóterek az alábbiak:

-         Badacsonyörs Csigáskúti út Pihenőpark

-         Badacsonytomaj Bercsényi utca Játszótér

-         Badacsonytomaj Kert utca Játszótér

-         Badacsony Központi park

A játszóterek állapotfelmérését a képviselő-testület illetékes bizottságának, valamint az önkormányzat városüzemeltetési osztályának képviselője minden évtavaszán elvégzi és a szükséges javítási és karbantartási munkákat jegyzőkönyvben rögzíti.

 

5.I.II. Az óvoda és a játszóterek fejlesztésének irányai és feladatai

 

A tárgyi feltételek Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és Ábrahámhegy, Salföld Községek Önkormányzatainak közös fenntartásában működő óvodában változóak, amelynek javítása folyamatosan feladatot ró az intézményre és ezáltal a fenntartói körre. A játékeszközök állapotának rendszeres felülvizsgálata, továbbá az udvari játékok folyamatos szabványszerinti pótlása javasolt. Az intézmény udvarának talaja baleset- és botlás veszélyes. Az óvónők igyekeznek minden évszakban a friss levegőn az udvar adta lehetőségeket is kihasználni a mozgásfejlesztésre. A szabad mozgások biztosítása érdekében a mozgásfejlesztő eszközök bővítésre szorulnak (pl. kosárlabda állvány, pollyball óvodai labdadobáló játék). Az óvodai testnevelés, valamint a szabadidős játékos sportfoglalkozások szervezett formáinak, programjainak támogatása nagy segítséget jelentene a szülők és az óvoda számára. A Bozsik program nevezési díját az óvoda gazdálkodja ki, míg a néptánc és az úszásoktatás önfinanszírozásos jelleggel működik.

A környékbeli óvodák között játékos, ügyességi versenyek évenkénti megrendezése javasolt lenne (oviolimpia).

 

 

A gyermekek lakáson kívüli környezetének minősége fontos (óvoda, iskola, játszótér), mivel a gyermek sok időt tölt ott. A játszótereknek, olyan jól felszerelt, mindennemű szociális létesítménnyel ellátott részben zárt térnek kell lennie, ahol a gyermekek és kísérőik a szabadidejük optimális eltöltése mellett a minimális szociális szükségleteiket is el tudják végezni és ott aktívan tartózkodhatnak akár hosszú órákon keresztül. Ez a jól felszereltség jelenti a játszótéri eszközök sokféleségét, mind funkcióját, mind kreativitás, és mozgásfejlesztő értékét tekintve, mind pedig azok maximális kihasználhatóságát korcsoportos elosztás mellett. Ehhez szükséges egy minimális terület nagyság, ahol a különböző korcsoportoknak kialakíthatók a különböző (gördeszka-, biciklipálya, mászófal, célbadobós játékok stb.) terek, melyek elkülönülten, de mégis szoros funkcionális egységet alkotva a gyermekek fejlődési és tanulási folyamatait elősegítik. A játszótéri eszközök megválasztásának ezek alapján tudatosan olyannak kell lenni, hogy azokat egy időben minél több gyermek a korábban felsorolt kedvező hatások mellett használhassa.

 

5.II.Iskolai testnevelés, diáksport

5.II.I. Helyzetelemzés

 

Történelmi korok felvázolása nélkül ismeretes, hogy hosszú út vezetett az antik görög gimnasztikától és versenyfelfogástól korunk testneveléséig. Magyarországi iskolák tanulmányi anyagának mindig is részét alkotta a fiatalság nevelésében a sporttevékenység. A test és a szellem művelése elválaszthatatlan volt a pedagógiai gondolkodásban. Az iskolai testnevelés és sport az oktatás-nevelés rendszerében az egyetemes kultúra szerves részét képező testkultúra értékeinek átadásával járul hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez. Az iskolai sport a kínálkozó intézményes szervezeti keretek és a fejlődés lélektani sajátosságok (versenyszellem, kortárscsoportok) miatt rendkívül nagy tömegeket képes megmozgatni. Jó szervezésével, kedvező működtetésével óriási lehet a hatása az iskolát majdan elhagyó, felnőtté váló nemzedék életmódjának és értékrendjének kialakításában.

A DSB fő célja, hogy a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsa, ösztönözze a tanulók egyéni igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényük kielégítését, valamint gazdagítsa a különböző sportágakkal kapcsolatos mozgásos és tárgyi ismereteket.

Az iskolai testnevelés személyi feltételei biztosítottak, az iskolához tartozik egy tornaterem és egy sportudvar. Iskolánk képviselte településünket más településeken rendezett futóversenyeken. A diákolimpiai versenyek közül labdarúgásban, atlétikában, futóversenyeken, kézilabdában mérettettük meg magunkat.

 

Tanórai sporttevékenység

 

Az iskolai testnevelés az egyetlen olyan tantárgy, amelynek célja az egészséges életmódra történő felkészítés.

 

 

A tanórai testnevelés óraszámok a badacsonytomaji általános iskolában:

 

 

Osztály

Testnevelés órák száma

1. osztály

Hetente 5 alkalom.

2. osztály

Hetente 5 alkalom.

3. osztály

Hetente 5 alkalom.

4. osztály

Hetente 5 alkalom.

5. osztály

Hetente 5 alkalom.

6. osztály

I. félév: heti 3 testnevelés óra.

II. félév: heti 2 testnevelés óra.

7. osztály

I. félév: heti 2 testnevelés óra.

II. félév: heti 3 testnevelés óra.

8. osztály

I. félév: heti 3 testnevelés óra.

II. félév: heti 2 testnevelés óra.

 

Sajnos tény, hogy nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek is mozgásszegény életmódot folytatnak és csökken a sportolás, a mozgás iránti igény. Az iskolában alapvetően labdarúgás, kosárlabdázás, kézilabda, asztalitenisz és tornagyakorlások valósíthatók meg. A versenyszerűen sportolók a térség labdarúgó, kosárlabda és kézilabda szakosztályaiban is bizonyíthatják tehetségüket (főként a Tapolca VSE sportolóiként).

 

Tanórán kívüli testnevelés és sport

Az iskolai sportkör fő célja, hogy a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsa a tanulók egyéni igényeihez és képességeihez igazodva a mozgás lehetőségét. Diáksport körök, az oktatási intézményben működő, nem önálló jogi személyiségű sportszervezetek. Csoportjaiban sportágra szakosodva dogoznak, itt választódnak ki azok a tanulók, akik a diákolimpián képviselik az intézményt. A korábbi évekkel ellentétben, az iskolában már nem kerülnek megrendezésre az osztályok közötti házibajnokságok, mivel a különböző osztályok cskély osztállyal létszámmal működnek.

 

Tanórán kívüli sporttevékenységek a badacsonytomaji általános iskolában:

Szivacskézilabda/Kézilabda: A badacsonytomaji általános iskola életében a kézilabda mindig is kiemelt helyet foglalt el. A település általános iskolás csapatai a megyei diákolimpiákon, az Adidas- kupán jelentős eredményeket ért el. Régiónkban a tanórán kívüli oktatási formákban, a szakkörökben, a diáksport egyesületi foglalkozásokon prioritást élvez a kézilabda játék.

A Tatay Sándor Általános Iskola tanulóinak hetente 4 alkalommal van kézilabdás foglalkozás hirdetve. Hetente kétszer 1,5 óra edzés lehetőség van biztosítva a felső tagozatos diákok számára. Az alsó tagozatos (szivacskézilabdás) diákok számára hetente kétszer 45-60 perc edzés lehetőség van biztosítva.

 

Tömegsport: A tömegsport foglalkozás rendszeres sportolási lehetőséget biztosít az iskola tanulóinak. A tömegsport foglalkozásokon az iskolának minden 5-8. osztályos tanulója jogosult részt venni. A foglalkozáson a diákok a kézilabdával, labdarúgással, tornával, atlétikával ismerkedhetnek meg.

 

Bozsik program: gyermek intézményi program, mely rendszeres iskolai foglalkoztatás keretében, kupákon, valamint tornákon való részvétellel valósul meg. A program fő csapásvonala: széles alapú tömegbázisból felszínre hozni és kibontakoztatni a tehetséget. Megtalálni az egyéniséget és eljuttatni az eredetiség, kreativitás és virtuozitás szintjére.

 

A program keretében jelenleg 18 gyermek van foglalkoztatva. A gyermek egyesületi program az U7-9-11-es csapatokat tornarendszerben foglalkoztatja (egyesület- kiskörzet- alközpont-megye- régió).

 

Úszásoktatás: Az úszás, annak ellenére, hogy vízben történik, az emberi mozgás egyik legtermészetesebb formája, mert sokoldalúan fejleszti a szervezetet. Harmonikus fejlesztő hatása következtében az egész test arányosan fejlődik, erősíti a szívet és a tüdőt. A sportorvosi irodalom elsősorban légzés-, légzőszerv fejlesztő hatását értékeli legtöbbre. Összességében elmondható, hogy növekszik a szervezet edzettsége, mely egyaránt megmutatkozik a munkavégzés intenzitásában és a betegségek kivédésében. Állóképességet, kitartást, akarati koncentrációt fejleszt, pszichikai, fizikai fittséget eredményez.

Az úszásoktatásokra az idei évben a BONVINO szálloda medencéjében került sor Schneider Zsolt testnevelő irányításával. Az úszásoktatáson a 4. osztályos tanulók vettek részt. Az oktatás 5 alkalommal 10 órában valósült meg. Az oktatás díját a szülők, valamint a Badacsony Ifjúságáért Alapítvány állták. Az oktatás díja: 4500Ft (3500Ft szülői hozzájárulás+ 1000Ft Badacsony Ifjúságáért Alapítvány).

 

Sí tábor: Hazánk nem tartozik a klasszikus sínemzetek közé, mégis a statisztikák szerint az egyik legnépszerűbb sport az alpesi sízés. Hosszú évek óta hagyomány a tomaji általános iskolában, hogy a 7. osztályos tanulók Szlovákiában sí táborban vesznek részt.

Erdei iskola: a 3 napos erdei iskola keretében, a túrázó diákok, településünk vonzáskörzetének gyönyörű természeti kincseivel, és településünk nevezetességeivel ismerkednek meg.

 

5.II.II. A fejlesztés irányai, feladatai

A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be és érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és sport iránti igényt.

Fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének ellenőrzésére, fejlesztésére, a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeinek biztosítására, javítására.

A tanulókat érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megmérettetés fontosságát. Szükséges a szülők, tanárok, diákok körében egy sportot népszerűsítő tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének, fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén. A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység fejlesztésével is növelni kell. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket, amellyel biztosítható lenne a tanulók fizikai képességeinek és mozgásműveltségének hatékony fejlesztése. Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésre épülő iskolai sportkörök révén kielégíthessék mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógusok nyújtsanak segítséget. Az iskolákban működő sportkörök azonban lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységhez is, amellyel a későbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat tanítványaik számára.

A minőségi munkának feltételei vannak, ezekből következnek a feladatok.

Fejlesztési elképzelések:

-         Szükséges lenne az iskola sportpályáinak bővítése, azok folyamatos karbantartását, valamint a sporteszközök beszerzése és javítása. Az iskola sportszereinek jelentős része elhasználódott, számos sporteszközből (pl. szivacskézilabda, kézilabda, kosárlabda, ping- pong ütő) nem áll megfelelő minőségű és mennyiségű eszköz a diákok rendelkezésre. Az öltözők padjai is cserére szorulnának.

-         Az iskolának megfelelő méretű tornateremre lenne szüksége az eredményes munkához.

-         A kinti sportpályák kivilágításának kérdése továbbra is megoldatlan, ezáltal a sportpályák kihasználhatósága továbbra is korlátozott.

-         Az iskola udvarának egyik félreeső szegletében átgondalandó lenne egy fajátékokból álló játszótér kialakítása (pl. mászóka, hintarész, mászófal, kis kuckó), melyet a szünetekben és délutáni napköziben szívesen vennének igénybe a kisebb nebulók.

-         Az udvar kínálatát és ezáltal a testnevelés órák sokszínűségét egy strandröplabda pálya kialakításával tovább lehetne növelni.  A játékpálya 16 x 8 méteres négyszög alakú terület.

-         A büfé melletti üres tér megszűntetése, konditerem kialakításával.

-         A testnevelés tantárgyi műveltségtartalmak elsajátítása teremti meg az alapját a testi-lelki egészségnek, az optimális testi-lelki teljesítőképesség kibontakozásának és áttételesen az egészséges életmód megalapozásának is. Az úszás órarendbe történő beillesztése is időszerű tényezővé vált!

-         Nagyobb gondot kell fordítani a téli, nyári turisztikai sporttáborok szervezésére, a sportkínálat szélesítésére.

 

 

5.III. Gyógytestnevelés

5.III.I. Helyzetértékelés

 

A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás. Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása, szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja. Az iskola jelenlegi hallgatói létszáma 152 fő. A 152 diákból mindössze 4 gyermek jár gyógytestnevelésre. A diákoknak heti egyszer van gyógytestnevelés órájuk.

 

5.III.II. Fejlesztés lehetőségei

 

Az háziorvosok által kiszűrt tanulók és szüleik sok esetben nem teszik meg a további lépéseket. A szakorvosi vizsgálat vagy meg sem történik, vagy nem jut el a gyógytestnevelőhöz annak eredménye. Sok esetben a szülők kompetenciája is pontosítást igényelne. Bővíteni kellene a szűrést.

 

5.IV. Versenysport

5.IV.I. Helyzetértékelés

 

Településünkön jelenleg négy működő sportegyesület van. Működő sportegyesületeink nagy részben kis létszámú baráti körök, ezeknek a kis közösségeknek a megtartása fontos lenne településünk számára. Ezen sportegyesületek nagy része önfinanszírozó és céljait tekintve inkább a szabadidősport tevékenységi körébe tartozik. Az egyesületek céljaikat maguk határozzák meg lehetőségeik szerint. Élsport szintű célokat kitűző sportegyesület nem található Badacsonytomajon.

A badacsonytomaji sportegyesületekről megállapíthatjuk, hogy általában nem rendelkeznek stabil anyagi háttérrel. Városunkban nincs olyan cég, amely vállalná, hogy biztos hátteret nyújtson a helyi sportélet számára. Ezért is különösen fontos a sportszervezetek számára annak az ismerete, hogy az önkormányzat a mindenkori költségvetésében mennyi és milyen módon elérhető támogatás áll a rendelkezésükre.

 

 

 

 

Településünkön működő sportegyesületek főbb adatai:

 

 

Egyesület neve

Elnöke

1.

Badacsonytomaji Sportegyesület

Lesz Ferenc

2.

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület

Kovács András

3.

Tomaj Darts Klub Egyesület

Sztergár Ferenc

4.

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Kruchina Károly

 

1. Badacsonytomaji Sportegyesület

A labdarúgás mindig is része volt a település sportéletének. Léte és színvonala társadalmi elvárás, a sportot kedvelő lakosság részéről. A település labdarúgása nagy hullámzásokkal átélt szép eredményes éveket és nagy hullámvölgyeket. Településünk jelenleg nem rendelkezik felnőtt labdarúgó csapattal.

 

2. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület

Az egyesület 1959 óta működik. Az egyesület taglétszáma változó, mivel nagyobb többségét a várostól távollakók teszik ki.

 

3. Tomaj Darts Klub Egyesület

A darts a nyugat-európai kultúrkörből származó egyik legrégebbi ügyességi játék. A Tomaj Darts Klub Egyesület eredménylistája kiváló, számos egyéni és csapat győzelem fémjelzik az egyesületet. Az egyesület nem rendelkezik stabil anyagi háttérrel, így taglétszáma folyamatosan csökken, az egyesület az utóbbi években kezdett belterjessé válni. Jelenleg az egyesület kérelmezte a megszűntetését.

 

4. Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

A Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület 2006-ban alakult. A szörfklub célja Badacsonytomaj és a környék (Szigliget, Badacsonyörs, Badacsonylábdihegy, Badacsony) szörfös életének fellendítése, a szörfsport és Badacsonytomaj népszerűsítése. A környék szörföseinek, valamint a szörfös baráti körnek az összefogása.

 

5.IV.II. A fejlesztés lehetőségei és irányai

 

A versenysport területén támogatni kell a badacsonytomaji egyesületek eredményességre való törekvéseit, de ez nem jelent önkormányzati kötelezettségvállalást egyetlen egyesület esetében sem. Az önkormányzat tiszteletben tartja a sportegyesületek önállóságát, ezért nem szabja meg célkitűzéseiket, és nem marasztalhatja el azokat a sporteredmények elmaradásáért. Javasolt lenne létrehozni a sportegyesületek vezetőiből, a város sportolóiból és a város vezetőiből álló, önkéntes alapon szerveződő civil szervezetet, a „Badacsonytomaji Sporttanácsot”, melynek véleményezési lehetőséget kellene adni.

 

Munkánk során kérdőíves felmérést végeztünk a badacsonytomaji általános iskola 5-8. osztályos diákjai körében. Megvizsgáltuk a sportolási szokásaikat. A kérdőívek kiértékelése során meglepődve tapasztaltuk, hogy sok diák végez aktív sporttevékenységet, pedig településünkön kisebb a választék a sportolás terén. Az általános iskolások nagy többsége szabadidejében rendszeresen aktívnak tekinthető. A gyerekek a legnépszerűbb sportágaknak a következőket tekintik: kézilabda, kerékpározás. Főként hobbi szinten sportolnak (barátokkal minden hivatalos háttér nélkül), valamint az iskolán kívüli sportklubokat részesítik előnyben. A kérdőíves felmérés során megállapítottuk továbbá azt is, hogy a környezetükben lévő minden fizikailag aktív egyén hatással van a fiatalok sportolási szokásainak valamelyik aspektusára. A pozitív megerősítésként is érvényesülő társas hatásokat, az egészségfejlesztési programokat hatékonyabban kellene kihasználniuk. Fontos lenne az aktív életmód népszerűsítése ahhoz, hogy a sport ki tudja fejteni rövid-, közép- és hosszútávon egyaránt pozitív hatásait.

 

5.V. Utánpótlás-nevelés

5.V.I. Helyzetelemzés

 

Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül azonban az utánpótlás-nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását.

 

5.V.II. A fejlesztés lehetőségei és irányai

 

A sport valamennyi szférájában tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlás-nevelő szakemberek munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésére irányul, ezért ezek a szakemberek kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek.

 

5.VI. Szabadidősport

5.VI. I. Helyzetelemzés

 

A lakosság, és ezen belül az ifjúság egészségi-, edzettségi állapota rossz, melynek alapvető oka a mozgásszegény életmód. A Magyarországon születő gyermekek várható életkora a jelenlegi statisztikák alapján a legrövidebbek közt van Európában.

Megkerülhetetlen tény, hogy a rendszeresen sportoló lakosok száma elmarad a kívánatos szinttől. Előrelépést jelentene, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb számban alakuljanak önálló, esetenként önfenntartó egyesületek, amelyek alapját jelenthetik egy új, alulról építkező szabadidősport struktúrának.

 

Szabadidősport rendezvények Badacsonytomajon:

-         Mozdulj Balaton!: Általában június harmadik hétvégéjén kezdődik és kilenc hétvégén keresztül zajlik, minden szombaton 13 órától a Mozdul Balaton rendezvénysorozat. A strandokon éppen ott lévő sportolni vágyó emberek vesznek részt rajta, helyiek sajnos eddig csak egyetlen nyáron vettek részt komolyan (nagy létszámban) a rendezvényen. Strandfoci, strandröplabda, strandkézilabda, streetball színesítik a programsorozatot. A vízben kosárra dobásra és fejelgetős játékon való részvételre van lehetőség. Egy átlag versenynapon kb. 40 ember van. Az érmeket, a sportfelszereléseket a Balatoni Fejlesztési Tanács biztosítja.

-         Sportmajális: a sportmajális évek óta tartalmas időtöltést, a testet is edző, sportos vidám kikapcsolódást kínál az érdeklődőknek. (A sportmajális kínálata 2013-ban: sorversenyek, 7-es és 11-es rúgó bajnokság, labdarúgó torna, sakkverseny.)

-         Badacsony Kupa Amatőr Asztalitenisz Bajnokság: a verseny célja, az asztalitenisz népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a sportág szerelmeseinek, sportági kapcsolatok, barátságok elmélyítése.

-         Badacsony Kupa Amatőr Csocsó Bajnokság

-         Egyéb lehetséges szabadidősport rendezvények, melyekhez településünk megfelelő adottságokkal rendelkezik:

-         Jegesest (január/február hónapban)

-         24órás foci/kosárlabda/kézilabda bajnokság

-         Streetball bajnokság

-         Strandkézilabda, strandröplabda, strandfoci bajnokság

-         Lábtenisz kupa

-         Darts kupa

-         Nagy tömeget érdeklő sportesemény kapcsán (Foci EB, Foci VB) közös meccsnézés szervezése (gombfoci bajnoksággal egybekötve)

-         Önkormányzati dolgozók sportnapja

 

5. VI.II. A fejlesztés lehetőségei és irányai

 

A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása

szemléletváltozást igényel. A városnak ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, önfenntartó szerveződések, a tömegsport, a magántőkére épülő sportszolgáltatások elterjedését. Valamint a cégek, vállalkozások támogassák munkatársaik rendszeres sportolását, mely hosszútávon kimutatható gazdasági haszonnal jár. Lehetőség szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidő- és versenysport rendezvényeket, ezen rendezvények népszerűsítését (pl: Városi Sportnap szervezése, rendszeres tömegsport események, Mozdulj Balaton!). A lakossági igényeket figyelembe véve - évente más - más alkalommal - sportesemények szervezésében közreműködik az Önkormányzat (Városnapok).

Szabadidősport formái lehetnek: települési szervezésű szabadidősport események, egyéni vagy önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidősport tevékenység, vagy „gyógyászati" célú tevékenység, habilitáció, rehabilitáció. Javasolt lenne futókörök, gyaloglókörök, nordic walking-kör kialakítása/kiépítése a település zöldterületein. A strand sportpályáinak számát, állagát, felszereltségét (pl. 8cm széles, rugalmas szalagok), a lehetőségek figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell. Idényjelleggel, felfújható vízi foci üzemeltetése javasolt lenne.  A vízi élmények mellett kellemes szórakozást nyújthatna az asztaliteniszezés. Kifejezetten kültéri sportolásra alkalmas asztalra lenne szükség, mely állja az időjárás viszontagságait.

 

6. Sportlétesítmények

6.I. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények:

6.I.I. Badacsonytomajon jelenleg egy sporttelep van (8258. Badacsonytomaj, Sport utca 8.), ahol

-         -1db 100x59méteres labdarúgópálya (füves és 1500 néző befogadására alkalmas)

-         -2db bitumenes lábtenisz pálya

-         klubépület (3db öltözővel, irodával) található

A klubház kialakítása, felszereltsége, műszaki állapota jó. Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény üzemeltetője a Badacsonytomaji VN. Kft.

 

6.I.II. József Attila utcai gyakorló tér

-         -1db 100x52 méteres füves labdarúgópálya

 

6.I.III. A badacsonytomaji általános iskola sportpályái (8258 Badacsonytomaj Kert u.14.):

-         Tornaterem (12x 24 méteres, parketta aljzattal).

-         Sportudvar

  • 20x40méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya
  • Szabadtéri kosárlabdapálya
  • Távolugróhely
  • Súlylökő hely, kidobó körrel.

Az iskolaudvar átlagon felül, jól ellátott sportolási helyszínekkel, ami a tudatos folyamatos fejlesztés eredménye. A tornaterem fő színtere a testnevelési óráknak és egyéb sportfoglalkozásoknak. Megléte iskolai és városi szempontból meghatározó. A sportszer ellátottság megfelelőnek mondható, egyelőre nem akadálya a színvonalas munkának, de meglehetősen elhasználódtak, szükség lenne a felújításukra, újakra, cseréjükre.

6.I.IV. Konditerem (Keresztúry- ház pince része)

Az épület az önkormányzat tulajdonát képezi. Az eszközök beszerzését, javítását a konditerem üzemeltetője végzi, a különböző gépek, mind az üzemeltető tulajdonát képezik. A konditerem hetente négy alkalommal van nyitva kedd, csütörtök, szombat, vasárnapi napokon. A konditerem használóinak korösszetétele teljesen változó.

 

6.I. V. Badacsonytomaj Városi Strand, Badacsonyi Strand

10 000-14 000 m2 füves part, sok-sok árnyat adó fa, homokos lidó, szépen parkosított, családbarát környezet, és szolgáltatások gazdag választéka fogadja a pihenni és kikapcsolódni vágyókat.

A település strandjainak sportpályái: strandröplabda,- strandfoci pályák, asztalitenisz, vízi sporteszközök, vízi kosárlabda, vízi röplabda pálya.

6.II. Nem önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények

6.II.I Miditourist Utazási Iroda Teniszpályája - 8261. Badacsony, Park utca 53.

6.II.II. Hotel Bonvino Badacsony

- 1db 6x13 méteres 1,20 m mély úszómedence élményelemekkel.

 

 


7. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának sporttámogatási rendszere

 

Az önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak támogatója. A támogatás mértékénél figyelembe veszi a más, nem helyi önkormányzati finanszírozási rendszereket, továbbá azt hogy az egyes sportszervezetek közül melyeknek van lehetőségük üzleti alapon is támogatáshoz, fenntartáshoz jutni (szponzorálás, gazdasági tevékenység).

A sport támogatásának rendszere a sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, feladatokra épül. Csak azok a sportszervezetek, vagy intézmények részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

-         A megkötött támogatási szerződés alapján az önkormányzat felé elszámolnak a részükre nyújtott önkormányzati sporttámogatással.

-         Pályázatukban bemutatják a sportszervezet szakosztályonkénti taglétszámáról, a tagok korosztályonkénti megoszlásáról, az eredményekről szóló nyilvántartást, amelyben az előbbieken túl fel kell tüntetni a heti edzésszámot és azok helyszíneit.

-         Minden év január 31-ig a szervezet előző évi költségvetési beszámolóját és tárgyévi költségvetési tervét bemutatja.

-         A támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása.

 

Az önkormányzat alapvetően kétféle támogatást nyújt a sportegyesületek, illetve oktatási intézmények számára:

Pénzügyi támogatás:

-         működési támogatás (élsport, utánpótlás-nevelés, versenysport, diáksport, szabadidősport),

-         rendezvénytámogatás (hazai, és nemzetközi sportrendezvények - sportszervezés),

 

Közvetett támogatás:

-         lehetőségei szerint létesítmény fenntartás, létesítmény felújítás és fejlesztés;

-         az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények használatának kalkulált támogatása sportcélokra. Egyes esetekben térítésmentesen.

 

A sporttámogatás mértékének meghatározásakor két fontos szempontot kell figyelembe venni:

-         Badacsonytomaj Város Önkormányzatának éves költségvetéséből adódó lehetőségeket, - a sport egyes területeinek eltérő költségvonzatát.

 

7.I. Az óvodai testnevelés, gyógytestnevelés és diáksport támogatásának elvei

-         a fent említett területek működési kiadásaihoz való hozzájárulás támogatása

-         iskolai sportkörök rendezvényeinek lehetőség szerinti támogatása

-         az önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő létesítmények használatának kalkulált biztosítása.

 

A támogatás mértékét meghatározó szempontok:

-         a foglalkoztatott létszám,

-         a foglalkozások rendszeressége, gyakorisága, intenzitása,

-         diáksport esetében további szempont a sportrendezvényeken való aktív részvétel

 

 

 

 

7.II. Versenysport, illetve az utánpótlás-nevelés támogatásának elvei

 

Versenysportnak minősül az a sportág, amely bármely bajnoki rendszerben küzd függetlenül a rendszer osztályba sorolásától, és az országos szakszövetségnek tagja.

 

Csapatsportágnak minősül:

Labdarúgás legalsóbb osztálya: megyei IV.

Kézilabda, röplabda, teke, sakk, vívás: megyei bajnokság

Egyéni sportágak minősül: futó, tenisz, lovas, asztalitenisz, karate, vívás

 

-         A versenysport támogatásán belül kiemelt jelentőséget kell biztosítani az utánpótlás-nevelés finanszírozásának a Sportkoncepcióban rögzített célkitűzések megvalósítása érdekében.

Csapatsportágak esetében, az adott költségvetési évben elért eredmények alapján figyelembe kell venni a különböző osztályokban való szereplést, ha évközben a csapat alacsonyabb osztályba kerül, a támogatást ennek figyelembe vételével szükséges csökkenteni, ha magasabb osztályba kerül a támogatás ennek figyelembe vételével szükséges növelni.

 

7.III. A szabadidősport támogatásának elvei

 

Szükséges, hogy úgynevezett időszakos, központilag szervezett, vagy a város által szervezett rendezvényeken rendszeresen biztosítsunk lehetőséget az akciószerűen végzett szabadidős tevékenységnek. A városi sportrendezvények lebonyolításához az Önkormányzat előkészített kalkulációk alapján nyújt támogatást a sportszervezés területén.

A támogatás elbírálásának szempontjai:

-         a rendezvény valós sport tartalma,

-         a rendezvény nézettsége, turisztikai vonzereje

 

7.IV. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke

 

Az önkormányzat az évenkénti költségvetésben állapítja meg a sportra fordítandó összegeket.

 

 

8.  Kiemelkedő sportteljesítmények, sportmunkák elismerése

 

Az önkormányzat továbbra is biztosítsa a hazai és nemzetközi szinten kiemelkedő teljesítményt elért helyi sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedő munkát végző aktivisták, vezetők, testnevelők erkölcsi elismerésének feltételeit, az önkormányzat által alapított díjak adományozásával.

 

 

9. Helyi média

 

A település sport eseményeiről, eredményeiről adjon pontos és rendszeres tájékoztatást a helyi elektronikus és írott sajtó, valamint az Önkormányzat honlapja.

 

 

 

 

 

10. A koncepció megvalósítása

 

A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elősegíti a következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása.

 

A sportkoncepcióban szereplő feladatok, célkitűzések megvalósításáról a Képviselő-testület sportügyekben illetékes bizottsága évente annak végrehajtásáról a Képviselő-testületnek számoljon be.

 

Badacsonytomaj, 2013. május 17.

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Záradék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepcióját

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 452/2013.(V.16.) számú határozatával elfogadta.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 [1] OAP: Országos Alapprogram, melyet a Kormány a 137/1996.(VIII.28.) Kormányrendelet formájában adott ki.

[2] Nemzeti Alaptanterv 2012. p. 209.

[3] Nemzeti Alaptanterv 2012. p. 210.

[4] 2004. évi I. törvény a sportról

[5] A Magyar Olimpiai Bizottság Sportfejlesztési irányai, területei. A szabadidő sportért felelős szakmai tagozat. 2012. p. 36.

[6] 2004. évi I. törvény a sportról. 49.§ m) pont

[7] 2004. évi I. törvény a sportról 49.§ f) pont

[8] Stoppard M. (1997): Mit tud a gyerek? Játékos képességvizsgálatok. Park Könyvkiadó, Budapest.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!