Pénzügyi pályázati kiírás 2023.02.03.

 

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdésealapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalpénzügyi-gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. pontja szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Általános pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása, az államháztartás rendje szerintiönkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatokvégrehajtása. Az Önkormányzatok és Intézményeik vonatkozásábangazdálkodási,pénzügyi, számviteli, könyvelési feladatok ellátása, költségvetés,beszámoló észárszámadás készítésében közreműködés, elemi költségvetésösszeállítása intézményi finanszírozási feladatok összehangolása, mérleg jelentések,időszaki beszámolók,adatszolgáltatások előkészítése határidőre a MÁK felé, aköltségvetési-gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése, valamint apénzügyi - statisztikai adatszolgáltatások elkészítése. A költségvetési programhasználatával önállóan,naprakészen a kettős könyvvitel szabályai szerint könyvel ( ASPprogram használata),vezeti az előírt nyilvántartásokat a hatályos számviteli és pénzügyi

jogszabályok, valamint helyi szabályzatok alapján. Vezeti az ingatlan vagyonnyilvántartást és a tárgyi eszközök nyilvántartását, elkészíti az éves statisztikaijelentéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok és intézményeik gazdálkodásával és számviteli feladataivalkapcsolatos teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkrőlszóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján: Az I.besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi,közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi,szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség ésgazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú,illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban:Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség ésgazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki,logisztikai,,
 • Alap szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi és számviteli alapképzés,
 • regisztrált mérlegképes könyvelő (államháztartási) szakképesítés
 • önkormányzati ASP Gazdálkodási program ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű együttműködési készség
 • Jó szintű önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,
 • Jó szintű precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • Jó szintű monotonitás-tűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Nyilatkozat, hogy apályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és avéleményezők megismerhetik. A pályázati kiírás mellékletét képező személyesadatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodnár Attila jegyző nyújt, a87/571-270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalcímére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük aborítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:2/131/2023 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdaságiügyintéző.
 • Személyesen: , Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek valómegfelelés.Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. Amegadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyásáteredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell annak megkéréséről szólóigazolást. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartjamagának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításánakjogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 14.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!