2016.06.02 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 13/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. június 2-án 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                   (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin              bizottság elnöke                               (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta              műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki-pályázati ügyintéző

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági elnöke jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

218/2016. (VI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Nagy Lajos levezető elnök elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

219/2016. (VI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. június 02-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - sportfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - sportfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Puskás Ferenc stadionból várhatóan 200 db széket kapunk, melyek felszerelésének költségét 2.511.344,- Ft értékben a pályázatba bele lehetne foglalni. A székeket egy betonból készült alapzathoz kellene rögzíteni. Nyertes pályázat esetén a pálya újra gyeptéglázva lesz.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem szabad 3-4 milliós önerőt erre fordítani. A pályát 10 éve újították meg, és a megfelelő karbantartás hiánya miatt ment tönkre. Kérdezi, hogy mennyibe kerülne éves szinten, hogy meg is maradjon az új gyepszőnyeg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy locsolni és nyírni kell. Ezt most a VN. Kft. végzi.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a Kft. fizesse ki az önrészt és vegyen részt a pályázatban. Kérdezi, hogy milyen lenne a felújítás technológiája.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a jelenlegi talajt 6 ezer m2-en fel kell vágni, termőföldet hozatni rá, döngölni és a gyepszőnyeget lerakni.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy ha a pályázaton nem nyerünk, akkor a székek elhelyezéséhez külön meg kell-e szavazni a szükséges összeget.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy igen. A pályázat az öntözőrendszert nem tartalmazza. A szükséges eszközök meg vannak, csak le kell ásni a földbe.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy információja szerint a TAO pályázaton félautomata öntözőrendszert nyert az Egyesület, illetve a világítás is ennek keretében valósul meg. A pálya azért került ilyen állapotba, mert nem volt megfelelő a karbantartás. Tavaly ingyen kaptak 2-300 ezer forint értékű humuszt, mert 10 évvel ezelőtt a gyepszőnyeget nulla tápértékű talajra tették rá. A pályán 90 %-ban helyi fiatalok sportolnak.

 

Wolf Viktória jegyző kéri az ügyintézőt, hogy ismertesse, hogy az előterjesztéshez képest hogyan változnak a költségek.

 

Gerencsér Tamás elmondja, hogy a pályázat költsége összesen 18.176.083,- Ft, az önerő mértéke 4.544.021,- Ft, az igényelt támogatás összege 13.632.062,- Ft lesz a székek elhelyezéséhez szükséges összeg beépítésével. Az összköltség 300 eFt műszaki ellenőri díjat is tartalmaz.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy van egy 50 m3-es víztartály, melyet a kútból kellene feltölteni, de nincs annyi vízhozama. Ezért kell öntözni a hálózati vízvezetékről is.

 

Nagy Lajos levezető elnök elmondja, hogy a talaj sok vizet felszív, szinte eltűnik rajta.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egy szivárgó réteg direkt van alatta, hogy a felgyülemlett csapadékvíztől nem legyen sár. A füvet rendszeresen kell locsolni és tápanyaggal ellátni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy ez komoly költséget jelent.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy a pályázat keretében az öltözőt fel lehetne-e újítani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt az öltözőket megújították. Elmondja, hogy a székek az öltőzőtől jobbra és balra, durván 300 m2-es területen lennének elhelyezve, lépcsőt is kellene építeni a lelátókhoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést az MNV Zrt-hez személyesen bevitte, 200 széket kapunk. Egyéb vonatkozó információja nincs. A székek becsült forgalmi értéke összesen mintegy nettó 240 eFt.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a székek elhelyezéséhez mintegy 2,5 millió forintot mindenképpen biztosítani kell.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Sportegyesület elnöke szerint ezt társadalmi munkában meg fogják csinálni. A székekhez telepítési útmutatót küldtek, három variáció lehetséges az elhelyezésükre.

 

Kun István bizottsági tag szerint vannak biztonsági előírások, fontos szabályok, melyeket be kell tartani. Erre nem lesz lehetőség, ha társadalmi összefogással készül.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy valószínűleg építési engedély is kell, tehát tervek szükségesek hozzá. Ennek költsége kb. 100 eFt.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az önrész csak az önkormányzati tartalék terhére biztosítható jelenleg.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a tervezési díj beépítésével a pályázat költsége 18.326.083,- Ft, az önerő mértéke 4.581.521,- Ft, az igényelt támogatás összege 13.744.562,- Ft-ra nő.

 

Kun István bizottsági tag úgy gondolja, hogy a pálya állaga nem őrizhető meg, és az önkormányzatnak kell biztosítani a pénzt a karbantartásához.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint 1-2 éven belül valamit csinálni kell a pályával.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy 20 milliót ráköltsünk. 8 évvel ezelőtt tökéletes volt a pálya.

 

Kun István bizottsági tag szerint az öntözés lehetőségét kell megkeresni a fejlesztés előtt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy mennyibe kerülne a kút rendbehozatala. Először azt kell megoldani.

 

Nagy Lajos levezető elnök elmondja, hogy a kutat az ősszel kipucolták, de nincs benne elegendő víz. Ennek jobban utána kell járni. Kéri, hogy aki a kiegészítésekkel együtt a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

220/2016. (VI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - sportfejlesztés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 13.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin

elnök

Kun István

jegyzőkönyv hitelesítő

 

Forintos Ervin elnök távollétében az ülést levezető (SZMSZ 27.§ (5) bek.):

 

Nagy Lajos korelnök

bizottsági tag - képviselő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!