2016.05.23 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 12/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. május 23-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (4 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Laposa Bence                bizottsági tag                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Orbán Péter                   alpolgármester

Horváth Márta               műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit     könyvelő

Berecz Nikolett              BVÖKI igazgató

Krausz Noémi                családsegítő

Molnárné Keller Csilla    ügyvezető

Székely István               könyvvizsgáló

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2016.(V.23.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 28 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 28 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

185/2016.(V.2.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.05.23-án megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 28 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

1./ Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

2./ Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

3./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett BVÖKI igazgató

4./ MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

5./ MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

6./ MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

7./ VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

8./ VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló Székely Könyvizsgáló Kft.

9./ TKÖT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylés benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ DRV ZRt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Farkas István kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Tóth Tamás kérelme a régi hivatal épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Horváth Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú 0257 hrsz. ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./  Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2016. évi közterület szépítési felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ 116/3 hrsz. üzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ 988/3 hrsz ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ B.tomaj 026 hrsz-ú állami tulajdonban lévő Bogyai L. út cseréje önkormányzati tulajdonú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Badacsony, Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Kun Ildikó és Kun Szabolcs letelepedési támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Utasítja Forintos Ervin PüB elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: PüB elnök

 

 

 


II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

  1. 1. Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Krausz Noémi családsegítőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a gyermekvédelmi beszámolót a Balaton-felvidéki Gyermekjóléti Szolgálat készíti, az átfogó értékelést pedig a jegyző köteles május 31-ig a testület elé terjeszteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy van-e a településen olyan család, akire kiemelten figyelni kell, aki segítségre szorul.

 

Krausz Noémi családsegítő elmondja, hogy korábban három védelembe vett család volt, ez mára megszűnt, a település ilyen szempontból javuló tendenciát mutat. Az idősek egy része nem vállalja az együttműködést, ők kikerülnek az ellátásból. A gondozónők helyett a lakosságnak kell odafigyelni rájuk. Több idősotthoni elhelyezést intéztek. Fontos, hogy a rászoruló idős emberek időben szakszerű ellátást kapjanak, így az otthonban még hosszú éveket élhetnek.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy kötelezhető-e az idős ember hozzátartozója a gondozásra, hiszen a szülőket nem lehet eldobni.

 

Krausz Noémi családsegítő elmondja, hogy az Alkotmányban is megfogalmazott kötelezettségre többször figyelmeztették már az érintett családtagokat, egyebet nem tudnak tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Gyerekjóléti Szolgálattal, az intézményvezetővel jó a kapcsolatunk, ez évről-évre erősödik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy valós-e az a statisztikai adat, hogy egy év alatt 150 ember ment nyugdíjba a településen.

 

Krausz Noémi családsegítő elmondja, hogy igen. A kollégája állította össze a dokumentációt a valós, rögzített adatokból.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

186/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

  1. 2. Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krausz Noémi családsegítő elmondja, hogy három éve szerveznek napközis táborokat hátrányos helyzetű gyerekek részére, melyhez önkormányzatoktól és civil szervezetektől is kaptak pénzbeli vagy természetbeli támogatást, pld. strandbelépőt, múzeumi belépőket is felajánlottak számukra. Az idén az állatkertbe szeretnék elvinni a gyerekeket, melyhez pénzbeli támogatásra lenne szükségük elsősorban. Május 31-ig érkeznek vissza a kiküldött levelek, ekkor tudják megítélni, hogy az összegyűlt támogatásból milyen hasznos szabadidő eltöltésére irányuló programot tudnak a gyerekeknek összeállítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 50 eFt pénzbeli támogatást javasol biztosítani a gyerekek részére, a bizottság saját hatáskörében is van erre lehetőség.

 

Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagok egyetértenek a javaslattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az 50 eFt támogatással a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft összegű támogatással a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Krausz Noémi családsegítő megköszöni a javasolt támogatást a gyerekek nevében.

 

 

  1. 3. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett BVÖKI igazgató

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az intézményvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy a beszámoló szerint bizonyos területeken nem megfelelő a kommunikáció. Erről bővebb tájékoztatást kér.

 

Berecz Nikolett intézményvezető megjegyzi, hogy a civil szervezetekre, egyesületekre vonatkozik a megállapítás, de az utóbbi időszakban ezen a téren is fejlődés tapasztalható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a városi televízióra vonatkozó megjegyzés hogyan értendő.

 

Berecz Nikolett intézményvezető szeretné, ha kéthetente – havonta egy magazin jellegű műsor közvetítésére kerülne sor, sokan – főként az idősebbek – inkább így követik nyomon az eseményeket. A változásokat felül kell vizsgálni, be kell építeni a kulturális koncepcióba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Forintos Ervin elnök

  1. 4. Napirendi pont

MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a beszámolót miért nem az előző ügyvezető készítette, a jelenleginek az első negyedév gazdálkodásával összefüggésben nincs felelőssége.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvezetés folyamatos, április 4-ével az előző ügyvezető leköszönt, 5-én az új ügyvezető munkába állt. A munkakör átadás-átvétele, a belső ellenőrzés megtörtént, erről tájékoztatást adtak. A mindenkori ügyvezetőnek kötelessége a gazdálkodásról beszámolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a törzstőkét még az előző ügyvezető költötte el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bankszámla kivonaton látható, hogy milyen összeggel vette át a Kft-t az új ügyvezető. Az első negyedévi gazdálkodás március 31-ig tart. A Kft. időközben 2.855.600 eFt-os támogatást kapott, melynek második részlete júniusban kerül kifizetésre. A bevételek teljesülnek, ennek megfelelően alakulnak a kifizetések, a százalékos teljesülések arányosak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy júniusban még milyen összeg esedékes.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 555.600 Ft a fennmaradó összeg.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy készített egy kimutatást, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 800 eFt-ot kapott a főzéshez áprilisi előlegként, a bérköltség 650 eFt, így kb. 70 eFt maradt.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy most a március 31-i beszámolót kell nézni. Kérdezi, hogy időarányos volt-e a teljesítés.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy igen, március 31-ig az előző évekhez hasonlóan alakult. Molnárné Keller Csilla az ügyvezetői feladatokat április 5-én vette át, akkor még nem lehetett a március hónapot lekönyvelni. A 2015. évi mérleg és eredmény kimutatást, - melyet az előző ügyvezető írt alá – jelen ülésen tárgyalni fogja a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az utca embere szerint az előző ügyvezető nem kapott segítséget, most pedig nagy pénzeket tesz a cégbe a testület.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy egy követeléskezelő cégtől 2013-2014. évekre vonatkozóan érkezett levél behajtásra, melyet ki kell fizetnie. A 2015. évi kamarai díjat is ő fizette be.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő megjegyzi, hogy a behajtó cégtől érkezett tételt nem látta a könyvelésben feltüntetve.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az EON felé 294 eFt-os tartozás áll fenn.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy ebből történt kifizetés, most 118 eFt a fennmaradó összeg.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a beszámoló elfogadását azzal, hogy visszafelé ne tekintsen a bizottság

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Forintos Ervin elnök

  1. 5. Napirendi pont

MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

Hozzászólások:

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy Lukács Antalné nincs jelen, így nem tudnak kérdéseket intézni felé. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a mérlegbeszámolót a jogszabály erejénél fogva el kell fogadnia a testületnek. Azt az előző könyvelő készítette, tartalmazza a mérleg szerinti eredményeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a jármű piaci értékét ki becsülte fel.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a cégek általában szakértőt alkalmaznak, de szabályszerű az is, ha kisebb értéknél a könyvvizsgáló határozza meg. Két éve kapta a felkérést, melynek eleget tett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

  1. 6. Napirendi pont

MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a felsorolt hiányosságokat részben pótolták, a többit június végéig illetve szeptember elejéig teszik meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az új ügyvezető megkaphatja-e a fennmaradó összeget, ha a már átutalt támogatással elszámolt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy meghatározott célra igen. Június 30. a kifizetés határideje, ez idáig nem jelezte, hogy előbb volna szüksége van rá.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi az ügyvezetőt, hogy hány főre főznek. Az edények rossz állapotban vannak, cseréjükre lenne szükség.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy 220-250 között, az igénybevevők köre 10-15 %-kal nőtt. Vannak külsős megrendelők, az intézmények dolgozói közül is sokan náluk ebédelnek. Iskolai csoportokat, táborozókat is fogadnak, volt egy 100 fős csoportja a közelmúltban. Az edények mellett a mosogatógép és a vízlágyító is tönkre van. Javítása majdnem 100 eFt lenne, de megtakarítást tudna elérni vele, többek között az üstök vízkövezése terén. A páraelszívó rendszer hibája is problémát jelent. A beszállítói szerződéseket elhozta, két cég nem is hajlandó szerződést kötni a Kft-vel. A megromlott bizalmat helyre kell állítania.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő kérdezi, hogy van-e pályázati lehetőség a konyhai problémák megoldására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy idevonatkozóan még nem jelent meg. Az óvodában melegítőkonyha kialakítására lehetne pályázni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a belső ellenőrzéséhez készített intézkedési terv elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

  1. 7. Napirendi pont

VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a VN. Kft. ügyvezetőjét. Kérdezi a létszámkeret kapcsán, hogy a felvett 5 munkavállalóval mi történt.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy október 31-ig a városüzemeltető állományában továbbfoglalkoztatja őket.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a temetőket ki gondozza. Tényleges kimutatást kér arról, hogy mennyibe kerül a város üzemeltetése.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a korábbi személy végzi, de most más feladatokat is kap. Az idén már 5. alkalommal kell nyírniuk a füvet, el vannak maradva a munkával. Később nem lesz ebből probléma.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a sportpálya gondozása sem megfelelő.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy amit lehet géppel, a többit fűkaszával nyírják.  Alkalmi munkavállalót foglalkoztatnak, aki 15 napot dolgozhat egy hónapban.  A Sportegyesület nem tudja kifizetni ennek költségét. A MÁV-tól kaptak egy megkeresést, melyben felkérték a céget a takarítási, WC üzemeltetési és fűnyírási munkák elvégzésére 3 millió forintért. Ebből a fűnyírás tételét tudják vállalni 700 eFt értékben. Az utóbbi időben a vasúti területet tudatosan nem nyírták, hogy látható legyen a helyszíni szemlén, miről is van szó. Az első vonattól az utolsóig felügyeletet kellene tartaniuk, télen a síkosságmentesítést megoldani, stb. Az elvárásoknak nagy a munkaerő igénye, ezért nem tudják felvállalni teljes mértékben.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az óvodából és a sportegyesületből megkeresték azzal, hogy a VN. Kft. ügyvezetője minden megkezdett 10 percet egy órának számol el, így a karbantartási keretük hamarosan kimerül.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ilyen irányú jelzést ő nem kapott. Minden megrendelésnek külön munkaszáma van, az elvégzett munkát a karbantartási naplóban leigazoltatják. Az óvoda vezetője mindent egyszerre akar elvégeztetni. Ő mondta ki, hogy ha ez így folytatódik, akkor a szezon végére kimerítik a keretet. Nagy Lajos képviselő az Intézményvezetői értekezleten felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy ne a képviselőknek üzengessenek, hanem levélben vagy személyesen az ügyvezetőhöz forduljanak.

 

Kun István bizottsági tag javasolja kivizsgálni a történteket. Az óvodavezető azt mondta, hogy korrekt a kapcsolata a VN. Kft.-vel.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő ismerteti, hogy március 31-ig a kiadásoknál a városházára és egészségházra 594 eFt volt betervezve, eddig 469 eFt-ot költöttünk.  Az óvodánál 844 eFt karbantartási költségből 295 eFt-ot, a kulturális intézménynél a 344 eFt-tól 191 eFt-ot költöttek el. Ha ezen összegek elfogynak, akkor vagy az üzleti tervet kell módosítani, vagy a tételeket leszámlázni.  Az óvoda esetében jelenleg 35 %-on tartunk, ez a  legjobb mutató.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a sportpálya öltözőjének a tetejére a gyerekek felmásznak. A komolyabb baleset elkerülése érdekében javasolja lekeríteni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint meg lehet tiltani, hogy oda bárki felmenjen. Megjegyzi, hogy a vihar újra letépte a szigetelést, meg kell csináltatni. Az épületre az önkormányzat rendelkezik biztosítással.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kft-nek van-e elegendő pénze a szezonra való felkészüléshez.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy jelenleg 1.400 eFt van a számlájukon, május 31-el várják az önkormányzattól a támogatást, így nem lesz fizetési problémájuk. A strandokon szombaton nyitnak. A bérlők az üzletekre a szemétszállítási szerződéseket megkötötték. Az üzletek előtti területeket kimérték, négy hónapra fizettette ki annak ellenére, hogy a szezon 2,5 hónap a bérlők szerint. Megjegyzi, hogy 3 millió forinttal többet fizettek, mint két évvel ezelőtt.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a hivatal jobban figyeljen oda arra, hogy Badacsonyban is mindenki kifizesse az általa használt közterületet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

  1. 8. Napirendi pont

VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló Székely Könyvizsgáló Kft.

Hozzászólások:

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a jelentés a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóról készült. Elvégezték a könyvvizsgálatot, melyben az eszközök és források egyező végösszege 26.590 eFt, a mérleg szerinti eredmény 9.329 eFt (nyereség). Az eredményt a közhasznú feladatokra használhatják fel. Véleményük szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

 

Wolf Viktória jegyző az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a javasolt kiegészítéssel támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot – az eredményt a közhasznú feladatokra használhatják fel kiegészítéssel - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

  1. 9. Napirendi pont

TKÖT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylés benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

194/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TKÖT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylés benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

10. Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a pályázati lehetőségről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szociális ellátásokhoz van lehetőség pályázat benyújtására. Ezt tavaly is igénybe vettük. A támogatási összeg akkor elfogyott, főként a tüzelési időszakban volt szükség az erőteljesebb segítségre. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a támogatás összegét a pályázat kiírója határozza meg, nem tudható, hogy mennyit adnak. Az előző évi tényleges települési támogatások jogcímek szerinti felsorolását illetve az ezévi tervet kellett benyújtani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

11. Napirendi pont

DRV ZRt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Elmondja, hogy a gördülő fejlesztési terv évekre lebontva készül, minden évben márciusban kerülhet a testület elé. Eddig ezzel önkormányzatunk nem rendelkezett, díjtétele minimális, véleménye szerint vállalható. A vagyonértékelésnél problémát jelentett a közművagyon újraértékelése. A DRV. vagyonértékelése közelít a miénkhez, de nem készülhetünk zökkenőmentes átadásra annak ellenére sem, hogy az együttműködésünk jó. Folyamatosan egyeztetünk annak érdekében, hogy a féléves vagyonmérlegünkbe pontosan kerüljön be a kölcsönösem elfogadott vagyonérték.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

DRV ZRt-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin elnök

12. Napirendi pont

Farkas István kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 15 eFt-os bérleti díj hogyan értendő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez egy általunk javasolt összeg, várjuk a bizottság javaslatát. Kérelmező kerékpártárolót és szervizt akar működtetni, a kereskedelmi tevékenységet sem zártuk ki. Az egyik 10 m2-es üzletet kívánja bérelni, mely rossz állapotban van.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint szükség van erre a szolgáltatásra.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a 15 eFt/hó bérleti díj mellett az üzlet előtti tér takarítására is kérje fel a testület. Az autókat ki kell tiltani onnan.

 

Wolf Viktória jegyző nem javasolja a tér takarítására kötelezni a bérlőt, többek között azért, mert a területre szolgalmi jog bejegyzések is vannak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 25 eFt/hó bérleti díj mellett javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 25.000 Ft/hó bérleti díj összeg meghatározásával.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin elnök

 

13. Napirendi pont

Tóth Tamás kérelme a régi hivatal épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérelmező befizette-e a tartozását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy még nem érkezett meg a befizetés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja15.000,- Ft/hó bérleti díj meghatározása mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

198/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ún. „volt LEADER iroda” bérbeadásáról – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

14. Napirendi pont

Horváth Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú 0257 hrsz. ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlan Badacsonyörsön az erdő alatt van, erdő művelési ágú, 4.313 m2 nagyságú terület. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja könyvszerinti értéken, nettó 1.700 eFt összegben a kikiáltási ár meghatározását az előterjesztésben szereplő pályázati feltételek mellett. Több pályázó esetén a licitlépcsőt 50 eFt-ban javasolja meghatározni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

199/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, 0257. hrsz. rét művelési ágú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 50.000 Ft-os licitlépcső meghatározásával.

Határidő: azonnal

Felelős:    Forintos Ervin elnök

15. Napirendi pont

Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2016. évi közterület szépítési felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a pályázat benyújtását. A település jelenleg szépen virágosított, ezt meg is kell tartani.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy vannak még hiányosságok, pld. a régi hivatal udvara.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázat benyújtását és határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

200/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

16. Napirendi pont

116/3 hrsz. üzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Tóth Zoltán egyéni vállalkozó a pályázati feltételeket, a bérleti díj és rezsidíj kifizetését vállalta. Kérdezi, hogy mire kívánja hasznosítani az üzlethelyiséget.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy horgászboltot kíván a bérlő működtetni. Pályázata minden feltételnek megfelel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

201/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Tájház-udvar” 116/3 helyrajzi számú üzlet bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

17. Napirendi pont

988/3 hrsz ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az ingatlan hirdetése milyen módon történik.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ingatlan.com, a jófogás internetes portálokon hirdetjük, nem volt érdeklődő sem. Az ingatlan a városi vegyes övezetbe tartozik.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint maradjon továbbra is a 45 millió forintos kikiáltási ár, az eddigieknek megfelelő pályázati felhívással.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

202/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 45 millió Ft kikiáltási ár meghatározásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

18. Napirendi pont

B.tomaj 026 hrsz-ú állami tulajdonban lévő Bogyai L. út cseréje önkormányzati tulajdonú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy tavaly év elején a vagyonkezelőnek jeleztük, hogy rossz állapotú az út, tegyenek eleget javítási kötelezettségüknek. A helyszíni szemlét követően térítésmentesen felajánlották átvételre, ingyenes tulajdonba adásra.  Mivel az ingatlan természetvédelmi terület, erre nincs mód. Ingatlancserére lenne lehetőség. Az útra nagyon sokat kellene költeni, ha vagyonkezelésbe átvesszük, vagy cserével megszerezzük.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja elutasítani az ajánlatot, az út lassan életveszélyes állapotban lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

203/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 026. hrsz.-ú ingatlanról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

19. Napirendi pont

Badacsony, Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés szerint a legkedvezőbb ajánlatot a President Construction Kft. adta. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok értékelését az előterjesztés tartalmazza, ki kell választani a kivitelezőt. A szabályzat az összességében legelőnyösebb ajánlat elfogadását írja elő. Itt meghatározott műszaki tartalomra történt az ajánlatkérés, ezért igazából az ár alapján lehet dönteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mikor lehet kezdeni a beruházást.

 

Kun István bizottsági tag úgy gondolja, hogy mivel a nyertes cég az önkormányzat vezetési köréhez kapcsolható, szükség van egy külsős műszaki ellenőr felkérésére. Javasolja, hogy szezonon kívül történjen a kivitelezés.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a munka három hét alatt elkészíthető. Egyetért a külsős műszaki ellenőr bevonásával. Az ajánlatkérés 8 helyről történt, ketten jelezték, hogy most nem tudják vállalni. Három vállalkozó adott be érvényes ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a műszaki osztályt, hogy a testületi ülésre kérjen be három ajánlatot a kamarai nyilvántartás alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ne csak a környékről, hanem pld. Veszprémből is történjen ajánlatkérés. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

204/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek és javasolja felkérni külső vállalkozásban történő műszaki ellenőr megbízását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a kivitelezés határideje június 20. legyen. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

205/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításárnak kivitelezésre 2016. június 20. időpontot meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

20. Napirendi pont

Kun Ildikó és Kun Szabolcs letelepedési támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy kérelmezők lakásbővítéshez, tetőtér beépítéshez kérik a vissza nem térítendő támogatást és a kamatmentes kölcsönt. Vissza nem térítendő támogatásként 500 eFt-ot, kamatmentes kölcsönként 1 millió forintot javasol, 10 éves futamidővel.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja minden kérelmező fiatal támogatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy első fázisban április 30-ig, a következő fázisban október végéig lehet pályázni. A támogatás kifizetése most a pénzmaradvány terhére történik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Kun István szavazásból való kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

206/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatásról - képviselő kizárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága személyes érintettsége okán Kun István képviselőt a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot támogatja 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatással és 1.000.000 Ft kamatmentes kölcsön biztosításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

207/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás és 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsön biztosításával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

21. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az ellenőrzéseket a belső ellenőr elvégezte, a beszámolót elkészítette. Nem volt olyan jellegű probléma, melyre intézkedési tervet kellett volna készítenie.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrrel jó a munkakapcsolatunk, folyamatos tájékoztatást ad a jogszabályi előírásokról, mely nagy segítséget jelent a pénzügyi osztálynak és az intézményeknek is. Jelentős hiányosságot nem tártak fel, a napi munkában is segítőkészek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

208/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal a 2015. évi ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

22. Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a két testület fogadja el, a zárszámadás szerint. Kéri, hogy ha lehetséges, a szabad pénzmaradvány elvonását ne javasolja a bizottság, mert vannak olyan előre nem tervezett kifizetési kötelezettségek, amire fel szeretnék használni. Takarékos és óvatos gazdálkodást folytattunk az elmúlt évben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

23. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy átfogó tájékoztatást próbált adni a gazdálkodás minden területéről. Úgy gondolja, hogy takarékosan gazdálkodott az önkormányzat, különösebb probléma nem volt érzékelhető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen mértékben csökkent a befolyt iparűzési adó amiatt, hogy több cég elhagyta a települést.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előirányzatot módosítottuk a tavalyi évhez képest. A 2 milliós plafon megszűnt, ebből is keletkezett plusz bevétel. Az idén távozók hatása csak jövőre fog jelentkezni, mindig van mozgás, új adófizetők is bejelentkeznek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

24. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a bizottság véleményét, hogy mi legyen a BVKI pénzmaradványával.

 

Berecz Nikolett BVKI igazgató elmondja, hogy a testület korábban az éves 21 milliós rendezvénykeret beosztását az intézményvezetőre bízta, takarékosan gazdálkodtak. Közel egymillió forintot a Kisfaludy ház esetében nem kellett kifizetniük, azt támogatásként megkapták. Szabad pénzmaradványuk jelentős része így keletkezett.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Tavaszi Fesztiválra 1 millió forint pályázati támogatást nyert az intézmény. A megegyezés szerint a 6 milliós várható költség felét a vállalkozók adják.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézménynek meghatározott keret áll rendelkezésére, vannak kötelező és szabadon vállalt rendezvények. Amit a rendezvényterv tartalmaz, arról testületi határozat született, egyébként az intézmény önállóan gazdálkodik. Arról volt szó, hogy a pályázatot beadhatja, így 1 millió forintot kapott, mellyel csökkent az önkormányzat hozzátett pénzeszköze. A 3 milliót a vállalkozók teszik hozzá.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint ez nem volt így nevesítve, reálisan a vállalkozók max. 1,5 – 2 milliót tudnak adni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a befizetések megkezdődtek. A pályázatban szabályozva volt a rendezvény minimum összköltségvetése.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy két hétvége rendezvényeihez az önkormányzat 3 millió forintot adjon, mivel ez nem hoz az önkormányzatnak pluszban ennyi bevételt.

 

Kun István bizottsági tag szerint a vállalkozók kérték, hogy ne korábban kerüljön sor a fesztiválra, mert nem lesz közönség. Viszont így tesznek hozzá pénzt. Ha az intézménynek van pénzmaradványa, azt tudja hasznosítani a testület ellenőrzése mellett. Ha a testület elvonja, a következő alkalommal nem fog spórolni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy személy szerint neki nem jelent pluszbevételt a rendezvény, mert a szálloda már előre le van kötve. Nem emlékszik arra, hogy elhangzott, hogy az önkormányzat annyit ad a rendezvényhez, mint a vállalkozók.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja év végéig a pénzt a BVKI-nál hagyni. Az egyezség véleménye szerint úgy szólt, hogy a vállalkozók annyit tesznek hozzá, mint az önkormányzat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az eredeti költségvetésben a teljes 6 milliós összeg szerepel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kisfaludy útra a vállalkozókkal mikor történik meg a szerződéskötés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még a mai napon.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint egyes rendezvényeket fizetőssé kell tenni, másutt is így van, és nincs kevesebb látogató.

 

Berecz Nikolett igazgató szerint Badacsony díszterét vagy a Halászkert előtti területet nem lehet kordonnal lezárva elkülöníteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint Badacsonyt három helyen kell lezárni. Bármilyen kis településen pénzt szednek a rendezvényeken. A belépőt a polgárőrök szedhetnék a fesztiválok idején. Megjegyzi, hogy erről nem most kellene polemizálni, hanem jóval előbb. A rendezvényt már nem lehet lemondani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a pénzmaradványt ott hagyja ahol van, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

25. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet megalkotása leszabályozza, hogy milyen jogcímen lehet pénzt felvenni a házipénztárból.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy igyekszünk leginkább átutalással fizetni a számlákat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

212/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelettervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

26. Napirendi pont

Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy három határozati javaslatról kell dönteni. Az egészségház esetében az önerő biztosításáról. A második esetben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról, belterületi utak, járdák felújítása kapcsán. A Római úton az elkészült rész folytatásában a Neptun szállodáig 200 méteres szakasz készülhetne. Az egész út a Közútkezelő kezelésében van, de az önkormányzat tulajdona. Max. 20 millió forintra lehet pályázni, az önerő 25 %, így 15 milliós támogatást kaphatunk.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az önrész hogyan biztosítható.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pénzmaradvány terhére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy vannak rosszabb útszakaszok is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Római úti bástya és az aszfalt közötti rész, illetve a járda nincs készen.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a járdát holnap csinálják, a másik részt ősszel aszfaltozzák le.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a lakosság és a kereskedők nagyon várják a hiányzó rész aszfaltozását. A Római úton a volt Szombathelyi ház sarkához kitettek egy megállni tilos táblát, melynek nincs értelme. Kérdezi, hogy várható-e a Menü Kft-nek megfelelő pályázat kiírása.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy egyelőre nincs ilyen, csak az óvodai melegítő konyhára lehetne pályázni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Czigler úr a Közútkezelőtől többször kérte, hogy a kerítést csináljuk meg, de nem került rá sor. Ezért tervezték őszre az aszfaltozást. Kérdezi, hogy az óvodai pályázat milyen feltételekkel lesz beadva.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző ismerteti, hogy az óvodai beruházás összköltsége 49.354.453 Ft, ennél kevesebből nem oldhatók meg a tervezett munkák. Eszközbeszerzés 4.650 eFt, az építkezés 21.156.294  Ft, bölcsődei és óvodai mosdók akadálymentesítéssel, új ajtókkal, szigeteléssel 16,5 millió, fűtés 4.500 eFt, energetikai tanúsítvány 50 eFt, tervezés 270 eFt, műszaki ellenőr 480 eFt, nyilvánosság 50 eFt, közbeszerzés 400 eFt, menedzsment 1.206 eFt, bölcsődei szakértő bevonása 500 eFt, a menedzsment terhére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja az egészségház fejlesztésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 kódszámú, a Badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése tárgyában az I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, a belterületi utak, járdák felújítására a pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

214/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra vonatkozó II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

215/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

27. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

28. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az ÁBC melletti járda kialakításával mi a helyzet.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Weller Andrással meg kell állapodni. A többi munkához építési engedélyre van szükség, amíg a szerződés nincs megkötve, nem nyújtható be a kérelem. Weller András eddig feltételeket támasztott, most hajlandó aláírni a szerződést, melyet az ügyvéd úrnak elő kell készíteni. A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. hozzájárult, hogy feltöltsük az utat, ők a rézsűs részen közlekednek. Ehhez a tervet módosítani kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a BAHART-tól bérbevett területre vannak-e jelentkezők.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy igen, a múlt héten sok közterület bérleti kérelem érkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

217/2016. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Horváth Márta osztályvezető napirendek után elmondja, hogy a Tátika üzletház bérlőjével kötött megállapodás szerint a bérlő köteles egyeztetni az önkormányzattal az albérlők személyét illetően. Becsatolt egy tervezetet a Terasz büfé üzemeltetésére a Finom Falatozó Szebellédi Ferenc egyéni vállalkozóval. Kérdezi, hogy van-e kifogása a bizottságnak ez ellen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság tagjainak nincs ellenvetése a helyi vállalkozó ellen.  Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!