2016.05.03 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 11/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. május 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag                                    (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (2 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Bolla József                   ügyvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                           (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos és Nagy Miklós bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.05.03-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

  1. 1. Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Kisfaludy út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Arculati kézikönyv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy Badacsony egész területére vonatkoznak-e az 5. pontban leírt közterületi használati díjak.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy igen. A kiemelt rendezvényeket kivették a rendeletből. A 2-es övezetben Badacsonytomaj településrészre vonatkozóan csak havi díj volt megjelölve, itt a napi díj lehetőségét is javasoljuk bevezetni.

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy arról volt szó, hogy a Borhéten magasabbak legyenek a díjak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiemelt rendezvények azért lettek létrehozva, hogy a közterületen árusítás szabályait kezelni tudják.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szezon május 1-től szeptember 15-ig tart. A kiemelt rendezvények esetében a közterület használati díjak módosulása inkább csak egy többlet adminisztrációt jelentett. Úgy gondoljuk, hogy az árusok létszáma nőni fog, hosszabb időszakra bérelnek területet, mintha továbbra is maradnának a kiemelt időszakban megemelt bérleti díjak. Kéri, hogy ezt egységesen lehessen kezelni, az előterjesztésben javasoltak szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy vizsgálva lett-e, hogy ez a változás anyagilag mit jelenthet.

 

Wolf Viktória jegyző szerint, csak a gazdálkodást nézve, bevétel csökkenést eredményezhet. Viszont az előző rendelet idején volt olyan, hogy 6,5 millió forint bevételünk volt a közterületekből. A díjak megemelésekor ez 4 millióra esett vissza. A bérleti díjak elrettentik az érdeklődőket. Abban bízunk, hogy ha csökkennének, az árusok létszáma nőni fog, és a 4,5 milliós tervezett bevétel teljesül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása, kérdése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző jegyző a közcélra megnyitott magánterületeken is meg kívánta szüntetni a bérbeadás lehetőségét, szigorúan behatárolta a tevékenységek körét. Most azonban lényegesen szélesebb a badacsonyi paletta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterület használatra vonatkozó korábbi rendeletünk szigorúbb szabályokat állapított meg az áruk vonatkozásában. A kiemelt rendezvényeken nem tudták megakadályozni a közforgalom el nem zárt területeken történő értékesítést sem. A mostani rendelet sokkal taxatívabb szabályokat fogalmaz meg, és bármikor módosítható, ha jelentős bevételkiesés látszik.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogyan adhatunk olyan termékre engedélyt, amit a Kormányrendelet tilt, és ez miért jó az önkormányzatnak.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kormányrendelet még a kézműves termékek árusítását is tiltja, ezért kell a helyi szabályozás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a tervezett díjak arányban vannak-e a Bahart által korábban alkalmazott díjakkal.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy azzal megegyeznek, illetve a környező települések közterület bérleti díjaihoz közelítenek.

 

Wolf Viktória jegyző hangsúlyozza, hogy ez bármikor módosítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

179/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

2./ Napirendi pont

Kisfaludy út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy polgármester úr külön engedélyével ehhez a napirendhez szóbeli előterjesztés készült.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Laposa Bence képviselőt, hogy foglalja ezt össze.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a VN Kft. részére 3 millió forint összegű támogatást állapítson meg a Képviselő-testület e célok felhasználására. A 3 millió forint helyett azonban plusz 1 millió forinttal kibővíti ezt a támogatást, mely a térségbeli vállalkozók befizetéseiből származik majd, addig viszont az önkormányzat ezt az összeget előfinanszírozza. Ez az összeg június 15-ig a számlára való átutalással kerül kifizetésre, melyről támogatási szerződés születik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kifizetés csak akkor teljesül-e, ha a támogatási szerződés aláírásra kerül.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez természetes, minden esetben így működik.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy tekintettel a szezon elejére egyhónapos alkalmazásban négy fő kerül felvételre, akik a Kisfaludy úton fognak dolgozni. A négy fő felvételét azért is szorgalmazták, mert cégen belül erre a munkára nem lett volna kapacitásuk, illetve a szezon kezdete előtt esélytelen lett volna olyan vállalkozót találni, aki ezt a munkát elvégezné.

A dolgozók állományban vannak, a munkaszerződéseket megkötötték velük, a munkavédelmi oktatás, a védőfelszerelések átadása, az orvosi alkalmassági vizsgálat, és a munkaköri leírások ismeretése, és átadása megtörtént. 4 fő esetében kötelezően elő van írva, hogy ki kell jelölni egy munkavezetőt. A cég szempontjából mindenféle kötelességet teljesítettek.

Laposa Bence képviselő által említésre került, hogy egyhónapos, azaz 21 napos foglalkoztatásról van szó. Ezen időintervallum alatt pénzügyileg, és munkamennyiség szempontjából is feltételes, hogy meddig jutnak a munkálatokban. Hangsúlyozza, hogy legális keretek között történik a Kisfaludy út rendbe tétele.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az egymillió forintra kötelezettségvállalást, és a támogatási szerződés 10 napon belüli aláírását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a vállalkozók részéről? Jegyző asszonyt kérdezi, hogy ez milyen módon fog megvalósulni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy támogatásként átvett pénzeszköz külső vállalkozástól. A határozati javaslathoz kiegészítésként annyit tenne hozzá, hogy a 3 millió forint kötelezettséget a 2016. évi költségvetés felhalmozási keret terhére, 1 millió forintot pedig az e célra támogatásként külső vállalkozástól átvett keret terhére biztosítsa a Képviselő-testület, és a vonatkozó szerződést a vállalkozókkal 10 napon belül kösse meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzottak alapján a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy út felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy út felújítása tárgyában kössön támogatási szerződést a VN Kft-vel úgy, hogy a 3 millió forint kötelezettséget a 2016. évi költségvetés felhalmozási keret terhére, az 1 millió forintot pedig az e célra támogatásként külső vállalkozástól átvett pénzeszköz keret terhére biztosítsa azzal a megkötéssel, hogy a vonatkozó szerződést a vállalkozókkal 10 napon belül kösse meg és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: 10 nap

3./ Napirendi pont

Arculati kézikönyv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy egy cégtől érkezett csak árajánlat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt alkalommal nem került megtárgyalásra az árajánlatkérés, ezért új árajánlatokat kértek be. Úgy látja, hogy ebben a szakmában is van szezonalitás, mert többen arra panaszkodtak, hogy annyira felgyűlt a munka, hogy már nem tudtak árajánlatot beadni, illetve szeptemberi határidővel tudták volna vállalni a munkát. Más tényezők is közbejöttek azonban.

A Képviselői fórumon készült egy fejlesztési program, amely több elemből épül fel. Az egyik elemét az egyik mentorunk fogja menedzselni, akitől egy beszélgetés alkalmával megtudta, hogy lesz egy mentortalálkozó. Kérdésként merült fel a részéről, volna-e lehetőség arra, hogy az egyébként általa ajánlott Befektetői tájékoztató füzetet tudja-e vinni erre a találkozóra.

Az idő rövidsége miatt Laposa Bence képviselővel, és több szakmai emberrel összeültek egy hasonló füzetet gyártani. Ez a saját készítésű anyag nyilván nem lesz olyan szintű, mintha egy profi vállalkozó készítené, ugyanakkor ha elkészül, lehet hogy a saját igényeiknek megfelelő volna, és ez hozná magával azt a döntést, hogy nem kell milliós nagyságrendű összeget kifizetni egy vállalkozónak a Befektetői tájékoztató füzet elkészítéséért.

Döntést kellene hozni tehát, hogy mi legyen a további teendő ezzel kapcsolatban.

 

Kun István biztottsági tag kérdezi, hogy az Árajánlatban szereplő „Kivitelezés: szerződéskötéstől és teljes dokumentáció átadástól számított 45 napon belül” résznél, milyen teljes dokumántáció kell hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az nem elvárható, hogy a készítő találjon ki mindent. A látványterveket, a projekt listát, és a projekteken a szövegezést nekünk kell hozzá adni. Jelen állás szerint véleményt szeretne kérni az árajánlatkérés ügyében, mert illene lezárni, ha már elindult ez a folyamat.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, hogy aki majd a mentorokat generálja, annak szüksége lesz-e erre a profi Bektetői tájékoztató füzetre?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel május végére kell átadni valami hasonló anyagot neki, ezért kellett gyorsan nekiállni a saját füzet összeállításához. Megjegyzi, ő úgy értelmezte, hogy addig nem fognak lépni a készítők, amíg nincs a kezükben egy hasonló kiadvány.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint két héten belül elkészül a házi kivitelezésű tájékoztató füzet, addig várni kellene.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, ez azt jelenti, hogy a soros ülésre tegyék át ennek eldöntését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja elnapolni ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Arculati kézikönyvről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő soros ülésig napolja el az Arculati kézikönyv napirendi pont megtárgyalását.

 

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Határidő: a soron következő testületi ülés

 

 

4./ Napirendi pont

Egyéb ügyek – Tátika bérbeadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke felszólítja az előkészítőt a beszámoló előadására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első ügy a Tátika bérbeadása kapcsán generálódott, miután bérbe vették az önkormányzattól pályázati eljárással az épületet.

Bolla József felvetésére a testület úgy döntött, hogy lezárja a Tátikát, viszont néhányan – köztük ő is -, ezt a döntést egyértelműen a vendéglő részére értették, mindemellett a határokkal sem voltak teljesen tisztában. Azt gondolta, hogy Hidvéginé Mejlinger Anita által korábban bérelt üzlet sarka a telekhatár, de kiderült, hogy onnan még a strand felé kb. 2 méterre van. A bérlő kérése, hogy a Képviselő-testület pontosítsa ezt a korábbi határozati javaslatát. Bolla Józsefet kéri, hogy mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök véleménye az előző évek tapasztalatai alapján, hogy a strandcikkes üzletnél ne legyen kerítés, illetve az étteremnek a terasz része hermetikusan legyen lezárva, melyet Bolla Józseffel már korábban megbeszéltek. A strandcikkes üzlet ugyanakkor legyen nyitott a strand fele.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a strandcikkes üzletnek van-e bérlője.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strand területén arra az üzletre van bérlő.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, hogy Bolla József ezek szerint azon a véleményen van, hogy az egész az eredeti tervrajzok szerint legyen lezárva.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy abszolút. Megjegyzi, hogy amikor ő ezt javasolta, akkor nem egyezett ki ennek a bérleti viszonynak a jelenlegi helyzetével. 15 éve is azt szerette volna, hogy külön helyrajziszámon legyen a terület. A testületi döntés úgy szólt – egyhangú szavazás mellett -, hogy utasítsa a VN Kft-t, hogy vagyonvédelmi szempontból a badacsonyi strand megnevezésű ingatlant tegye zárttá, kerítse be. Örült ennek a döntésnek, ennek előkészületét, a kerítés megvásárlását megtették. Amikor a bérlő kivette az ingatlant, tisztában volt azzal, hogy a mellékelt rajzok alapján az ingatlan milyen módon lesz hermetikusan lezárva. Mindemelett aláírta a szerződést azzal a kitétellel, hogy a badacsonyi strand felé sem vendéglátói, sem kereskedelmi tevékenységet nem folytat, és nem teszi lehetővé, hogy a bérleményen keresztül bármilyen személy ingyen jusson be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérlő tulajdonképpen egy rendkívül rossz állapotú ingatlant vett át. Egy olyan irányú kérdést intézett csak az önkormányzat felé, hogy mindenképpen le kell-e zárni teljesen a hátsó részt vagy sem. A Képviselő-testület hozott egy döntést, miszerint be kell keríteni a strandot, a kérdés az, hogy a vendéglátó, és a strandcikk üzletet vagy csak a vendéglátó részét kell elkeríteni. Szöveg szerint, illetve a valódi határok megismerésével egyértelmű, hogy teljes lezárásról van szó.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök ragaszkodik ahhoz, hogy a kerítés épüljön meg. A strandi szezonban hatalmas bevételektől esik el a VN Kft. a strandra ingyen bejutók miatt. A többi képviselő véleményét kérdezi.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy testületi ülésen azt kapta, hogy legyen óvatos, és földmérővel méresse fel a pontos telekhatárokat, hogy a jövőre tekintve nehogy mégegyszer probléma merülön fel akárcsak egy fél négyzetméternyi terület miatt is, akármi is lesz a sorsa a Tátikának. Kajtár István földmérő vázrajza alapján a bérlő teljesen tisztában volt a határokkal, illetve a szerződést is aláírta. Az ingatlant érintő javításokat természetesen vállalja.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint, amíg nem tisztázódik a Tátika sorsa, addig igenis indokolt a kerítés léte.

 

Orbán Péter alpolgármester nem ért egyet a teljes lezárással. Műszakilag meg lehetne oldani úgy, hogy ne lehessen bejutni ingyen a strandra, ráadásul ha nem engedjük a bérlőt a strand fele árulni, majd másként megoldja.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök nem ért egyet Orbán Péter alpolgármesterrel. A bérlő nagyon jól ismerte az épület határait, az ingatlan külső-belső állapotát megtekintette, a szerződést aláírta, és tudta azt is, hogy a Képviselő-testület le fogja zárni a hátsó részét.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezzel nincs semmi gond. A bérlőnek volt egy kérése, tolmácsolta az érintettek felé, ennél többet nem tehet.

 

Kun István bizottsági tag szerint mivel a Tátika bérleti díja elég nagy összegű, valamilyen kedvezményt lehetne adni a bérlők részére.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, hogy milyen kedvezményre gondolt.

 

Kun István bizottsági tag szerint csak a vendéglátó egység felőli részt kellene lezárni, a strandcikkes üzlet felőli rész pedig maradhatna szabadon, hogy a bérlő tudja hasznosítani.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a bérlőnek Bolla József ügyvezetővel kellene ezügyben egyeztetni. Módosíthatnák a szerződést annyiban, hogy olyan tevékenységre adhatja csak bérbe az üzletet, amilyen a strandon nincsen (tehát nem strandcikk, és nem büfé), és hozzájárul ahhoz, hogy a bérleményéhez hozzáépüljön az a kerítésrész. Ezekkel a feltételekkel ő el tudja fogadni a bérlő kérését.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, a bérlő felajánlotta Bolla József ügyvezető részére, bérletet fizet azért, hogy a strand fele árulhasson, illetve letesz 400 ezer forint kauciót azért, ha valaki az ő üzletén keresztül megy be a strandra.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az ilyen megkeresésekkel ő úgy van, hogy őt köti a testületi döntés, a testületet pedig köti a szerződés. Amennyiben módosítani akarják, új szerződés kötésére van szükség, új okiratra van szükség. Jelenleg a határozat, és az önkormányzat által kötött szerződés teljesen összhangban van. A strandon levő bérlőkkel aláírták a szerződéseket, kifizették a bérleti díjakat, ezért tisztességesnek úgy látja, ha a strand területére olyan tevékenységet nem enged, mely keresztezi az ő forgalmukat.

 

Orbán Péter alpolgármesternek továbbra is a hátsó rész teljes lezárása ellen van, ugyanakkor elfogadja a testület döntését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat rendeletei, szabályzatai, és utasításai egyöntetűen vonatkoznak mindenkire, nemcsak az önkormányzatra, nemcsak az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre, hanem az óvodára, a Menü Kft-re, és a VN Kft-re egyaránt. Az önkormányzat vagyonrendelete rögzíti a pályáztatási eljárás szabályait. Kétszeri eredménytelen pályázati kiírást követően van lehetősége a tulajdonosnak, illetve a vagyonkezelőnek szerződést kötni az ingatlan hasznosítására. Ennek ez a hivatalos eljárása.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a strandi üzletek sajátossága, hogy ők csak a strand fele tudnak árulni. A Móló Terasz nevezetű egység viszont a móló és környékére specializálódott vendéglátói ellátás. Továbbra sem tartja jó ötletnek, hogy a strandi büféket azzal gyengítsék, hogy szabad bejárást biztosítsanak a hátsó részen.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha változtatnak a lezárással kapcsolatban, akkor a szerződésen is módosítani kell-e, és emellett minden egyéb velejáróján.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a vendéglátóegység semmiképpen nem üzemeltethető a strand felé.

 

Kun István bizottsági tag szerint az a kérdés, hogy az Anita-féle stranddcikkes üzlet üzemeltetése belefér-e jogilag a bérlővel kötött szerződésbe.

 

Wolf Viktória jegyző szerint, ez a kereskedelmi tevékenység bejelentéskötelesnek minősül a kormányrendelet szerint. Ha nagyon szigorúan veszik, akkor nem üzemeltethető, ha vagylagosan kezelik a kérdést, akkor belefér.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint ebben a kérdésben dönteni kellene. Eredeti javaslata az, hogy maradjon a rajz szerinti kerítés, mely magába foglalja a vendéglátó, és a strandcikkes üzleti rész lezárását a kerítéssel. Szavazásra szólít fel, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egyéb ügyek – Tátika bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tátika nevű ingatlan vendéglátó, és strandcikk üzlet strand felőli bejáratát tegye zárttá, és kerítse el.

 

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottsági elnök felkéri Krisztin N. László polgármestert a következő Egyéb ügyek napirenden belüli téma felvezetésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Tóth Tamás bérleti ügye a következő megbeszélnivaló. A régi Városházán bérelnek területet, az önkormányzat azonban felbontotta velük a szerződést díjelmaradás miatt, azonban mire ez kiderült, addigra kiegyenlítették az összeget, és továbbra is fizetik a bérleti díjat minden hónapban. El kellene dönteni, hogy mi legyen a további lépés, felbontsuk-e velük a szerződést, hagyjuk őket a mostani helyükön, vagy hívjuk fel a figyelmüket rá, hogy van egy pályáztatás alatt levő üzelete az önkormányzatnak.

 

Kun István bizottsági tag szerint itt a jogi szempontokat kellene figyelembe venni, illetve hogy mi a kötelezettségünk, végre kell-e hajtani a felmondást vagy sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Műszaki osztály kiküldte a felmondásra vonatkozó szerződést, arról viszont nincs információja, hogy a Pénzügyi osztály mit küldött ki a bérlők részére, ezt kéri tisztázni. A bérlő állítása szerint folyamatosan csekkeket kap, ugyanakkor az önkormányzat csak az elmaradását próbálja behajtani rajta. Mindenképpen utána kellene nézni, hogy milyen pénzösszeg lett tőle beszedve.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy információi vannak arra nézve, hogy a bérlő úr pályázni szeretne az említett önkormányzati üzletre.

 

Wolf Viktória jegyző szerint ez a következő jogi lépés. Újabb bérleti szerződés kötése esetén pályázat benyújtása által lehet bérelni önkormányzati üzletet.

 

Orbán Péter alpolgármester tudomása szerint Tóth Tamás folyamatosan fizeti a bérleti díjat a régi Városházán levő bérlemény után, emellett szeretne még pályázni a meghirdetett önkormányzati üzletre.

 

Kun István bizottsági tag nem gondolja, hogy a Pénzügyi bizottság feladata az ebben való döntés, ezt a Műszaki osztály, és a Pénzügyi osztály intézze el egymás között.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ülést követően két kollegát ki fog küldeni annak feltárására, ha felmondták a szerződés, jogszerűen tartózkodnak-e még ott, átvették-e a bérleti szerződés felmondását vagy sem, és tájékoztatást fog kérni a Pénzügyi osztálytól, hogy mit számlázott ki a bérlő részére.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szerződésben lehetett felmondási idő is, jó lenne utánanézni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy díj nemfizetése esetén azonnali felmondásnak is helye van.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, kérdés, hogy a kiközlő levélben mi szerepelt. Korábban a főbérlővel folytatott beszélgetés során említésre került, amennyiben a felmondásra vonatkozó irat még nem került kiküldésre, a bérleti viszony folytatódhat, viszont a határozat már postázva lett. Mit lehet tenni ilyen esetben, illetve vissza lehet-e mondani.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha átvette a felmondását, akkor azzal sok mindent nem lehet kezdeni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javaslata, hogy új szerződést kell készíteni vele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, amennyiben nem jogellenes, ő támogatja ezt.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdése, hogy a Pénzügyi osztály által kiküldött határozat visszavonható-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közben kézhez kapott dokumentumok alapján a bérlő a fennálló tartozását a mai napig nem egyenlítette ki, ami a bérleti díj elmaradásból tevődött össze. Az értesítéseket az elmaradások miatt kapja a Pénzügyi osztálytól.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy utoljára februárban számláztak neki, amikor a Műszaki osztály felbontotta vele a szerződést, azóta új számla nem készült, csak a hátralékra vonatkozóan.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az önkormányzat nem hibázott.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy a kulcsokat vegyék vissza tőlük azonnali hatállyal.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint ebben a kérdésben nincs értelme dönteni, az osztályok intézzék el egymás között. Polgármester úrnak van még egy felvetése a Nemzeti Regattával kapcsolatban, kéri, aki tudja támogatni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2016. (V.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja – Meghívó

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján való részvételt.

 

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 15,10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!