2016.04.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 10/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. április 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (3 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Kun István                      bizottsági tag

Nagy Lajos                     bizottsági tag

Wolf Viktória                          jegyző                                     (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Horváth József              Tapolcai Rendőrkapitányság osztályvezetője

Békássy János              Céh Turisztikai Egyesület elnöke

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 22 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el kell majd mennie, ezért a 12. 16. és 18. napirendi pontok előrehozatalát kéri.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a következő sorrendiséget javasolja: 1., 2., 18., 3., 12., 16., 4., stb. napirendi pontok tárgyalása. Kéri, hogy aki a sorrendiségében módosított 22 napirendi pont tárgyalásával ily módon egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

148/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.04.25-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 22 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pontok:

1./ Céh Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

2./ Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István alzredes

3./ „Az év tűzoltója” és „Az év rendőre” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj beszámolója a 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

5./  Badacsonytomaj 1298/1. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ MENÜ Kft. belső ellenőrzéséről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

8./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Az Egészségház Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Badacsonytomaj város viziközműire vonatkozó vagyonértékelés véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ 988/3. hrsz-ú ingatlanhasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ 1467/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ 116/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./  A Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Dés László 0241/1. hrsz-ú út javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt vonatkozásában megállapodások megkötése – Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Balatoni Szövetség tájékoztatása a 2016. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Céh Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy olyan információja volt, hogy a másik három település jóváhagyta a fizetendő összeget, Badacsonytomajra várnak, ezért ő is támogatta az 5 millió forint négy részre osztását. Most meglepődve látja, hogy a szomszédos településeken nem így állnak hozzá. Továbbra is csak az eredeti határozatban leírt összeget tudja támogatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Ábrahámhegy Képviselő-testülete kezdeményezett a témában egy együttes ülést, melyre április 27-én 8.00 órakor kerül sor. A bizottságnak ezt megelőzően meg kell tárgyalnia a napirendet akkor is, ha most nem tudunk konkrétumokat mondani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a konszolidáció előtt rossz anyagi helyzetben volt az önkormányzat. A támogatási rendszerhez adott javaslatainkat nem fogadták el. Az Egyesületet továbbra is javasolja támogatni a korábban elfogadott formában.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy a testületek az 5 millió forint önrész biztosítását elfogadták, Badacsonytomaj költségvetésében az önkormányzatra eső összeg szerepel. Semmilyen változás nincs ebben az ügyben. Szigliget és Ábrahámhegy a megállapodás szerint változatlan formában meghozta a határozatát. Badacsonytördemic polgármestere megváltoztatta a gondolatát, kérte, hogy ne döntsön a testület, hanem tárgyalja át az ügyet.  Ezzel a másik két önkormányzat nem ért egyet, hiszek ők már meghozták a határozatukat. Amikor ezt Ábrahámhegyen elmondták, akkor kezdeményezték az együttes ülés összehívását. Nincsen szó forradalmi változtatásról.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

149/2016. IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Céh Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázathoz szükséges önrész településre eső 25%-t, azaz 1.250.000 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére biztosítsa.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. 2. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István alezredes

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Horváth Józsefet, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetőjét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth József köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a kapitányságvezető úr helyett vesz részt a bizottság ülésén, a testületi ülésen Rausz István alezredes úr lesz jelen. Ismereti, hogy a város területén található a Badacsonytomaji Rendőrörs, melynek illetékességi területe Révfülöptől Balatonedericsig terjed. Két gépkocsival 15 fő lát el szolgálatot. A létszámot nem tudják bővíteni, de az állomány stabil, a tapolcai körzetben hatékonyan tud működni. A személy és vagyonelleni bűncselekmények csökkentek. A közrendvédelmi osztály és a közlekedésrendészeti osztály jól végzi a munkáját, tavaly két közlekedési bűncselekmény történt, az idén sajnos rosszabb a tendencia. Az idegenforgalmi szezonban és azon kívül is fontos az állomány tevékenysége. A kapitányságot a migrációs helyzet tavaly augusztustól érintette, most ismét jelentkezik az igénybevétel. Munkájuk színvonalát fenn kell tartani, fontos a megelőző tevékenység. Tavaly sok rendezvényt biztosítottak. Hamarosan kezdődnek a fesztiválok, melyekről gyakran késve kapnak értesítést, ezen változtatni kell. A helyszíni bírságolások száma csökkentő tendenciát mutat, az állományt más tevékenységre próbálják átvezetni, mint pld. a bűncselekmény gyanús személyek kiszűrése. A rendezvények visszatérő ellenőrzését szorosabbá kívánja tenni. Tevékenységüket segítette a Polgárőr Egyesület, mely jelenleg a legjobban működő egyesületek között van Veszprém megyében. A teljesített szolgálatok száma messze felülmúlja az utánuk következőt, tevékenységük nélkülözhetetlen. Elmondja, hogy a József Attila utcán közlekedők sebességmérését kérték, ez rendszeresen megtörténik. A rendőrörs technikailag jól felszerelt. Feladataikat igyekeznek magas szinten végrehajtani, a bűncselekmények száma jelentősen csökkent a körzetben. Valótlan bejelentések miatt is indítottak eljárásokat, mely szabálysértésnek minősül. A közterület felügyelő nagyban segíti a munkájukat, ismeri a helyszíneket és a lakosságot.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Borhét időszakában gyakoriak a szondáztatások. Kérdezi, hogy ezen lehetne-e lazítani, hogy a borászok és vendégek ne azt érezzék, hogy a rendőrség direkt erre az időszakra összpontosít.

 

Horváth József elmondja, hogy az ittasan elkövetett balesetek száma emelkedik, ezt csökkenteni kell. Fontosnak tartja a fokozott ellenőrzést.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a nyári raziákkal – amikor mintegy 50 rendőr egyszerre meglepi a szórakozóhelyeket – nem ért egyet, ilyet nem szabadna csinálni. Véleménye szerint ez megfélemlítő és indokolatlan, egy idegenforgalomra építő településen ez nem engedhető meg.

 

Horváth József szerint egy szezonban 2 ilyen ellenőrzést mindenkinek el kell viselnie, ez számukra központilag elrendelt. A településen megjelenő, jó kinézetű, de körözött állampolgárokat így tudják kiszűrni. Balatonfüreden több akciót tartanak, ugyanígy. Ha beérkezik hozzájuk egy információ, arra rá kell mozdulniuk. Megpróbálják a jövőben úgy intézni, hogy a lehető legkisebb zaklatással járjon. Megelőző jellege is van, elterjed a híre, ezen nem szeretne változtatni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri fokozottan odafigyelni arra, hogy a közterület felügyelet által levetetett táblák nem rakhatók vissza.

 

Horváth József elmondja, hogy az ilyen esetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A bírság 50 eFt.  Két kamerájuk van, az egyik az illegális szemétlerakókat nézi. A másikat – ha kérelem érkezik – el tudják még helyezni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a Káptalantóti úton szükség lenne rá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a gyalogos járőr szolgálatnak fontos szerepe van. Elmondja, hogy a Római úton megjelentek a vaddisznók.

 

Horváth József elmondja, hogy a jegyző engedélyével belterületen kilőhetők, ha a vadászok bevállalják. Érdemes lenne elsőként felvenni a kapcsolatot a vadásztársasággal, hogy tudnak-e segíteni. Ha az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetik, akkor a rendőrséghez is lehet fordulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem azt kérte az önkormányzat, hogy a József Attila úton fokozottan mérje a rendőrség a sebességet, hanem arról volt szó, hogy megoldást kell keresni a forgalom lassítására. Tudomásul vesszük, hogy egyelőre a gyakoribb méréssel tud a rendőrség segíteni.  A Megyei Rendőrkapitánnyal áttárgyalta a további 10 éves együttműködés peremfeltételeit, az épület használatára is készül egy anyag.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint két héttel előre jelezzük a rendőrség felé, hogy milyen rendezvény várható.

 

Horváth József megjegyzi, hogy itt nincs ilyen probléma. A József Attila utcával kapcsolatosan egy forgalomlassító szigetet lehetne kialakítani, de átmeneti megoldás a mérés lehet. Sokan valóban gyorsan hajtanak be a belterületre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pályázatot adtunk be a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, melynek része a József Attila úton a kerékpárút kialakítása, a parkon keresztül.  Ennek keretében lehetne forrást keresni a forgalom lassítására.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri a Templom előtt pontosabban kijelölni, hogy hol lehet parkolni, mert rossz fényt vet a városra és a rendőrségre, hogy ezen a területen gyakran történik igazoltatás és bírságolás. Egy vonallal kellene jelölni a parkolásra megengedett helyeket.

 

Horváth József elmondja, megegyezés született arról, hogy a vas kandeláber oszloptól felfelé meg lehet állni az egyház kapubejárójáig. A szemközti oldalon kint van a megállni tilos tábla, de nem egyértelmű a helyzet. A Radics ház után kihelyezett megállni tilos tábla és az útkereszteződés között 1 parkolóhely van. Sárga vonallal szokták jelölni, ahol nem lehet megállni.  A régi önkormányzati parkoló nagyrészt üres.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a rendőrség munkáját, a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

150/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 3. Napirendi pont

„Az év tűzoltója” és „Az év rendőre” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a rendőrség és a tűzoltóság összevont ünnepségén történt az elismerések átadása. Legutóbb kellemetlen volt számára, hogy csak a tűzoltó jutalmát tudta átadni, ezért kérte a rendőrséget, hogy ha ilyen igényük van, akkor időben jelezzék. Most saját hatáskörben meghozta a döntést, hogy bruttó 50-50 eFt pénzjutalmat és oklevelet biztosítunk a javasolt személyek részére. Az előterjesztés ezért tudomásulvétel miatt kerül a testület elé, döntésre már nincs szükség.

 

Horváth József elmondja, hogy a javasolt személy tevékenységét három parancsnok és a Kapitány úr értékelte. Varga Ferenc korábban a badacsonytomaji KMB csoport tagja volt, most átkerült a Kővágóörsre. Nem lehet különbséget tenni emiatt, hiszen minden település érintett az állománnyal. Az értékelésnél figyelembe vették a lakossági és intézményi kapcsolattartást, az éves tevékenységet. Megköszöni az önkormányzat támogatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

151/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Az év tűzoltója” és „Az év rendőre” díjról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

 1. 1. az év Tűzoltója díjra javasolt Palkovics Sándor főtörzszászlós személyével egyet ért, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 2. 2. Az év Rendőre díjra javasolt Varga Ferenc r.törzszászlós személyével egyet ért, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 4. Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj beszámolója a 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az Egyesület elnöke jelezte távolmaradását. A támogatást megköszöni. Megjegyzi, hogy a Polgárőr Egyesület valóban egy hatékonyan működő civil szervezet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth József elmondja, hogy a megyében nincs több olyan aktív polgárőrség, mint a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület, ebben Mórocz István elnöknek nagy szerepe van. Hatalmas adminisztrációt kell ellátniuk, minden rendezvényen részt vesznek, a szomszédos polgárőr egyesületeknek is segítenek. A gépkocsira is sikerrel pályáztak, sok egyesületnek ez nem sikerült. A jövőben erre már nem lesz lehetőség, nekik 10 évre megoldódott ez a gondjuk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj beszámolója a 2015. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2015. évi munkájáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 5. Napirendi pont

Badacsonytomaj 1298/1. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly a Képviselő-testület tárgyalt e témában, úgy gondolta, hogy az üzletre elővásárlási jogunk van. Határozatban kérte fel a felszámolót, hogy küldjön értesítést, ha bármi történne. Az értesítés megérkezett az üzlet értékesítésének szándékáról, 10 napon belül nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat kíván-e élni az elővásárolási jogával. Álláspontja szerint az önkormányzat, mint vállalkozó, nem kifejezetten jó gazda, az üzlet bérbeadása nem igazán önkormányzati feladat. Egy intenzív pályázati időszak előtt állunk, nem tudható előre, hogy milyen költségek merülnek fel, lehetnek pótmunkák, stb. Az önkormányzatnak 140 millió forint lekötött, részben kötelezettségvállalással terhelt pénze van, meggondolandó, hogy mit vállal fel. Az önkormányzati vagyon folyamatosan nő, mely abból adódik, hogy a megvalósuló pályázati források aktiválódnak, vagyonnövekményként jelennek meg. Az elmúlt tíz évben így durván tízszeresére nőtt a vagyon az átvetthez képest, közben történt a konszolidáció is. Elmondja, hogy Mejlinger László badacsonytomaji lakos pályázott az objektumra. Ha a helyi vállalkozó tudná hasznosítani, talán jobb megoldás, mintha az önkormányzat lenne kénytelen költeni rá. Az ügyvéd úr szerint inkább eljárásjogi problémák vannak, de aláírás előtt belenézhetnénk a szerződésbe.  Ezt kell mérlegelni. Az anyagban szerepel, hogy a rendszer át fog alakulni, állami vagyont csak licit útján lehet megszerezni. Nem tudható még, hogy az önkormányzatok ez alól mentesülnek-e. Kéri a műszaki osztályt, hogy az elektronikus értékesítési rendszert figyeljék, mert olyan objektumok lehetnek benne, melyek hasznosak lehetnek az önkormányzat számára.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha regisztrálunk, automatikusan küldik az értesítést. A regisztráció mindösszesen 7 ezer forintba kerül.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ezt határozatba foglalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az üzlet alatti területre mindenképpen kell majd bérleti díjat fizetni az önkormányzat felé. Kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy mi a véleménye.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy nem átadott vagyon, őket nem érinti. Ha a terület az önkormányzaté, a felépítmény pedig másé, ebből probléma szokott adódni. Viszont vélhetően egy helyi vállalkozó jobban illeszkedik az önkormányzat által megfogalmazott projektbe, mint egy idegen.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy látná megoldhatónak a Danubius sor problémáját, ha az egész az önkormányzaté lenne. Nem érzi úgy, hogy ezen üzlet megvásárlása érdemben segítené a folyamatot. Maga részéről inkább nem élne az elővásárlási joggal.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint jó megoldás, ha helyi vállalkozóé lenne az üzlet. Nem segítené a jelen helyzetet, ha az önkormányzat lenne a tulajdonosa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Danubius sori üzletek tulajdonosait nem ismerjük, a helyiségeket bérbe adják. A bérlők legfeljebb kimeszelik az üzletet, nagyobb fejlesztést nem végeznek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogával éljen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

153/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 1298/1. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj, Egry József sétány 1298/1. hrsz.ú önkormányzati ingatlanon levő, 32 m2 területű pavilon felépítmény tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával éljen.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

154/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztráció

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja az önkormányzat bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációját.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

 1. 6. Napirendi pont

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szebellédi úrnak a parkolón keresztül szolgalmi joga van. A megoldás érdekében megkérte Bolla József ügyvezetőt, mint a parkoló üzemeltetőjét, hogy beszéljék át, hogyan lehetne az utat és a parkolóhelyeket megjelölni. Erről készült egy rajz. Ezt követően kaptuk meg Szebellédi úr levelét, melyben 5 évi visszamenőleges bevételt, földhasználati jog bejegyzését, az adott parkoló számra eső bevételből való részesülést az örökösöknek is garantálva, illetve az út feljelölését kéri. A további egyeztetésen Szebellédi úr elfogadta, hogy egyelőre sárga vonallal a színpadig bemenő, majd elforduló kvázi szolgalmi utat megjelöljük, így a Halászkert előtt egy zöld sziget alakulna ki, a gesztenyefáktól a sarokig 2-4 parkolóhely férne el. Visszamenőleg nem fizetünk, illetve a jövőre nézve sem, hanem egy átalányösszeggel letudjuk. A parkoló összbevételéből a Városüzemeltető levonta a költségeket, illetve arányosította. Az így kapott 3-400 eFt-os összeggel letudható lenne minden igénye.  Ebben részben megállapodtak azzal, hogy a testület fogja meghozni a végső döntést.  Most örömmel látja az előterjesztésben, hogy a bírósági ítélet nem tartalmazza, hogy ki kell jelölni a bejárást. Az előterjesztés arról szól, hogy Dr. Gáli Mihály jogi véleménye alapján járjunk el, ne csináljunk semmit. Az ügyvéd úr leírta, hogy a borozósoron a többiek is beadták ilyen igényüket, annak eredményét javasolja megvárni. Az a véleménye, hogy az új vagyontörvény szerint nem lehet szolgalmi jogot bejegyezni közterületre.

 

Bolla  József ügyvezető szerint a jelenlegi határozati javaslat teljesen korrekt. Ha igaz, amit az ügyvéd úr leírt, akkor a bírósági döntés szerint nem vagyunk kötelesek a szolgalmi utat jelölni, de az átjárás lehetőségét biztosítani kell. Erre két út is lehetőséget ad. Szebellédi úrnak nincs joga sem a földhasználatra, sem a parkoló díjból való részesedés követelésére, bár véleménye szerint ezt nem fogja elfogadni. Nyárra a parkolási rendet megpróbálják egyértelművé tenni, ha a festék a kavicsot befogja.

 

Laposa Bence bizottsági tag az egész ügymenetet kifogásolja, kéri a Polgármester urat, hogy nevében ne folytasson Szebellédi úrral semmilyen egyeztetést. Több folyamatban lévő pere van az önkormányzattal szemben, jelentős plusz munkát ad a városüzemeltetőknek, ellehetetleníti a képviselők munkáját. Javasolja, hogy a testület tartsa magát az ügyvéd úr által felvázolt jogi megoldáshoz. Maga részéről semmiféle egyezséget nem hajlandó megszavazni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint sem vezet eredményre, ha az önkormányzat elfogadja a feltételeit és fizet neki.

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért a képviselők véleményével, de amikor tárgyaltak Szebellédi úrral, úgy voltak tájékoztatva, hogy jár neki a kártérítés. Utána látták csak a bíróság állásfoglalását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy Laposa Bence képviselő módosító indítványát támogatja, miszerint semmilyen egyeztetést ne folytasson a testület, hanem fogadja el az ügyvéd úr által javasolt jogi megoldást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Szebellédi Ferenc kérelmezővel a továbbiakban semmilyen egyeztetést ne folytasson, fogadja el Dr. Gáli Mihály ügyvéd által javasolt jogi megoldást.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő eredeti határozat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szebellédi Ferenc kérelmét tárgyalja meg, az ingatlanra vonatkozó és peres eljárásban érintett kereseti kérelem jogerős elbírálásáig döntését napolja el. Jelentse ki, hogy az ingatlanra további kijelölési vagy egyéb kötelezettség az önkormányzatot nem terheli, az ingatlanra földhasználati jog bejegyzését ne támogassa.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin 10.50 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.55 órakor folytatódik.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

 

 

 1. 7. Napirendi pont

MENÜ Kft. belső ellenőrzéséről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntését követően a vizsgálat megtörtént, az ellenőrzést lefolytatták. A Kft. új vezetője több alkalommal tájékoztatta arról, hogy váratlan költségei merültek fel. Kérésére írásban összefoglalta azokat, amit most felolvas a bizottságnak. Az ügyvezető 380 eFt biztosítását kéri. Elmondja, hogy egyre több pozitív visszajelzés érkezik az étkeztetéssel kapcsolatosan. Az igénybevevők száma nő. A nyárra az iskola 6-8 hétre foglalt, a táborozók többsége igényli az ebédet, ebből komoly bevétele származhat. Ha van olyan feladat a felsorolásban, ami halasztható, kéri, hogy azt a bevételekből valósítsa majd meg, ne pedig önkormányzati forrásból.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a lehető legésszerűbb módon biztosítani kell a feltételeket, illetve azok költségét.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a közelmúltban 5 millió forint támogatást kapott a Kft. A régi vezető korábban kérte a normatíva emelését, a testület még azt sem szavazta meg neki. Utána már nem kért semmit. Az a véleménye, hogy az új vezető ki tudná gazdálkodni a felsoroltak költségét.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ilyen egyszeri kérelmek teljesítésének rossz következményei lehetnek, nem javasolja. Ha valóban nem tudja kigazdálkodni, akkor kaphat plusz pénzt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

157/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. belső ellenőrzéséről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. 2014-2015. évi gazdálkodásának vizsgálatáról készített 165-2/2016. számú ellenőrzési jelentést fogadja el és hívja fel az ügyvezető figyelmét az abban rögzített intézkedések soron kívüli ellátására, a hiányosságok pótlására.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a bruttó 380 eFt biztosításával az előre nem látható, ad-hoc jellegű feladatokra, - melyek kötelezőek annak fényében, hogy a cég az elvárásoknak megfelelően működjön – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az általános tartalék elfogyott, csak a leendő pénzmaradvány terhére van mód az összeg biztosítására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

158/2016. (IV:25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. részére támogatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. részére bruttó 380 eFt-ot biztosítson a pénzmaradvány terhére az előre nem látható ad-hoc jellegű feladatokhoz annak érdekében, hogy a Kft. az elvárások szerint működhessen.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 8. Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

159/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 9. Napirendi pont

Az Egészségház Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület az egészségházzal kapcsolatos pályázat kapcsán tavaly döntött az Egészségház Társasházi Alapító Okiratának felülvizsgálatáról. Az ügyvéd úr a jogszabályoknak megfelelően elkészítette az új okiratot, melyet elfogadásra javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Alapító Okirat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Egészségház Alapító Okiratának módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egészségház Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal vegye tudomásul és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges (jog)nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

10. Napirendi pont

Badacsonytomaj város viziközműire vonatkozó vagyonértékelés véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a DRV. Zrt. egy közbeszerzési eljárás keretében minden önkormány viziközmű vagyonát felértékeltette. Ez a mi vagyonnyilvántartásainkban szereplő összegnél kicsit több, melyet visszamenőlegesen január 1-től át kell vezetnünk. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

161/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város viziközműire vonatkozó vagyonértékelés véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

11. Napirendi pont

Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az Állami Intézkedési Terv előírta a különböző jogszabályoknak és rendezési terveknek a felülvizsgálatát, a bizottság előtt lévő anyag maximum jövő év decemberig lehet hatályos. Önkormányzatunkat az fogja igazán érinteni, amikor a Balaton Törvény felülvizsgálatára kerül sor. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

162/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az 5/2011. (II.28.) megyei önkormányzati rendelettel elfogadott Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

12. Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlanhasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy mivel nem érkezett pályázat, a versenykiírást meg kell ismételni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a kikiáltási árat 40-45 millió forintra csökkenteni, főként ha licit is várható. Az ingatlanra 33,5 millió forintos értékbecslés van.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 45 millió forintot javasol meghatározni, 1 milliós licitlépcsővel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelen állapotában az ingatlan csak költséget jelent, az önkormányzatnak a pályázati programok megvalósításához pénzre van szüksége.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kiírástól számított minimum 15 nap szükséges a pályázatok benyújtásához, utána lehet a versenytárgyalást megtartani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a versenytárgyalás időpontjaként május 19-én (csütörtök) 10.00 órát javasolja meghatározni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 45 millió forintban határozza meg, a versenytárgyalás időpontjaként 2016. május 19-én (csütörtök) 10.00 órát jelölje meg,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3. hrsz-ú ingatlanhasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan ismételt versenytárgyalást tartson, a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint. Javasolja, hogy az ingatlan kikiáltási árát 45 millió forintban határozza meg, a versenytárgyalás időpontjaként 2016. május 19-én (csütörtök) 10.00 órát jelölje meg.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

13. Napirendi pont

1467/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a telkek alacsony áron kerülnek értékesítésre, hasonlóan a Hársfa utcai telkekhez. Érdemes lett volna azokat a helyi fiatalok körében meghirdetni. A napokban kereste meg az egyik fiatal helyi borász, aki a CSOK igénybevételével szeretne itt építkezni. Valószínűleg megfelelő telek hiányában Nemesgulácson fognak letelepedni. Javasolja a harmadik telket a helyi lapban és a honlapon meghirdetni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy volt helyi érdeklődő is, de a vasút közelsége, a közintézmények távolsága miatt nem pályáztak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Nagy László vételi ajánlatát az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

164/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/3 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant az 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesítse 2.110.000 Ft eladási áron, Dr. Nagy László Budapest, Határ u. 66. szám alatti pályázónak.

Kötelezze a pályázót az ingatlan értékbecslési költségének, azaz 30.000 Ft-nak megfizetésére.

Kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével bízza meg, és egyben hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a harmadik telek helyi körben legyen meghirdetve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

165/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Harmadik telek értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 1466/2. helyrajz számú ingatlan megosztását követően kialakuló harmadik telket értékesítésre a helyi újságban hirdesse meg.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

14. Napirendi pont

116/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy még érdeklődő sem volt. Javasolja ugyanezen feltételekkel újra meghirdetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

166/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

116/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

15. Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy örül annak, ha az önkormányzati ingatlanok olyan kézbe kerülnek, akik jól gondját viselik. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

167/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi a javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogatva az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot fogadja el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

16. Napirendi pont

A Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ingatlan fele az önkormányzaté. A DRV. régi szennyvíztelepe mellett van, nem igazán hasznosítható. Viszont a két szomszédos ingatlan is az önkormányzat tulajdonában van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2016. IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Illésné Szántai Ágnes és Szántai József (8264 Szigliget, Kossuth u. 99.) által felajánlott Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú beépítetlen terület és árok megnevezési ingatlant ajándékozás jogcímén az előterjesztés szerinti első határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

17. Napirendi pont

Dés László 0241/1. hrsz-ú út javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a mellékelt térképen látható, hogy egy 25 méteres útszakaszról van szó. Dés úr vállalta az útsüllyesztéssel kapcsolatos egyéb kiadásokat, illetve a szomszédos kerítés megtámasztásához szükséges támfal megépítését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy mivel az önkormányzatnak nincs általános tartaléka, csak úgy támogatja, ha egy alapból tudjuk segíteni a kérelmezőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyszínt megnézte. Egy meredek utat kellene 1,5 méterrel mélyíteni, úgy hogy a Hafner úr kerítése is mellette van. Hafner úr nem zárkózott el, ha a kerítésének a problémáját is megoldja. A telek alsó része felől a bejárás adott, de a kérelmező felülről szeretne valamilyen módon utat kialakítani. Javasolja, hogy ha önerőből megépíti a másik utat, akkor adja meg az önkormányzat a lehetőséget. Örül annak, ha ilyen megbecsült emberek kötődnek a településhez, emelik az ázsióját. Támogatást csak a következő évi költségvetésből tudunk biztosítani. A jövő évben a közműalapba pályázhat 50 %-os támogatásra, ha gondolja.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ő így sem tudja támogatni a kérelmet.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy ha saját erőből mindent megcsinál a kérelmező, akkor járuljon hozzá a testület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dés László kérelmét ne támogassa a testület, de abban az esetben, ha saját forrásból megvalósítja a beruházást, adja meg a hozzájárulását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

169/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dés László 0241/1. hrsz-ú út javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dés László kérelmét ne támogassa, és ne biztosítson fedezet a Badacsonytomaj, 0241/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításához. Az esetben, amennyiben kérelmező saját forrásból megvalósítaná a beruházást, ahhoz adja meg hozzájárulását.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

18. Napirendi pont

TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt vonatkozásában megállapodások megkötése – Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy két projekt esetében a Megyei Önkormányzat menedzsmentjét bízza meg a pályázat beadásával. Időközben a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére irányuló pályázat benyújtása megtörtént, azt elfogadták, a hiánypótlás is megtörtént. A barnamezős területek rehabilitációjára vonatkozó pályázathoz a szerződés megkötésére ezt követően fog sor kerülni. Itt a felső bazársor van érintve, melyhez egy 200 milliós összeget javasol megcélozni, a korábbi 150 millió helyett.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy az Egészségház fejlesztésére ma érkeztek meg a tervek és a fűtési rendszer értékbecslése. A fűtési rendszer 19.300 eFt a hőszivattyús rendszerrel, a tervezési díj 700 eFt, a közbeszerzés 300 eFt, nyilvánosság 200 eFt, a menedzsment költsége 800 eFt. Már most legalább 27 millió forintos költségről beszélhetünk. A fűtési rendszer Mohácsi István lakását is érinti, melyet saját erőből kell állnunk. Mohácsi István úgy nyilatkozott, hogy kéri a korszerűsítést, de csak részletekben tud fizetni, évente 240 eFt-ot tudna törleszteni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a napelemes rendszer által termelt elektromos áram kapcsán szabad kapacitás keletkezik. A tervezők ennek felhasználására javasolták a hőszivattyús rendszert, melyet a testület többsége támogatott. Az épület légkondicionálása is megoldódna ezzel.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az Egészségház elektromos rendszerét is fel kell újítani, ez előzetes becslések szerint 6 millió forint + ÁFA lenne.  Ezzel szemben az önkormányzat 25 millióra pályázna és 2 milliót még hozzátenne.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Mohácsi István lakását lehetne-e másként fűteni, mivel társasházról van szó, kihagyható lenne ebből a fejlesztésből.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy mivel nincs a gáz bevezetve, csak elektromos megoldás jöhet szóba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint néhány millióból megoldható lenne a korszerűsítés más módszerrel.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy mindenki a hőszivattyút javasolta korábban.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint ez a technikailag előremutató megoldás.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a beruházási költség magasabb, de az üzemeltetés költsége kedvezőbb a többi verziónál.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a harmadik pályázat az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozik. Az előterjesztés szerint az elfogadott pályázati összköltséget 45 millió forintra meg kell emelni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy konkrét számok még nincsenek, mert a terveket még nem kapta meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha szükséges, rendkívüli ülés összehívására kerülhet sor. Várhatóan a legnagyobb költsége a bölcsőde kialakításának lesz, aminek a hasznossága csak vélelmezhető. Fontosabb lenne a szigetelés és a fűtés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

170/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt vonatkozásában megállapodások megkötése – Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a TOP-2.1.1-15 kódszámú Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat tekintetében az együttműködési és konzorciumi megállapodást kösse meg a Veszprém Megyei Önkormányzattal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a badacsonyi Felső-bazársor pályázati forrásból történő fejlesztése céljából.
 2. 2. vegye tudomásul, hogy a pályázat teljes becsült költsége 200 millió forint
 3. 3. az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző javasolja, hogy az előterjesztés szerinti következő határozati javaslatban a pályázati összköltséget 33 millió forintra módosítsa a bizottság illetve a testület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy Egészségház fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 42/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltség 33 millió forintra történő módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

171/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázati összköltség módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egészségház fejlesztésére vonatkozó TOP-4.1.1-15 pályázat benyújtásáról szóló 42/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget 33 millió forintra módosítsa, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradjanak.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Orbán Péter alpolgármester nem javasolja a pályázati összköltség megemelését, ezzel a pályázat eredményességének esélye csökkenhet. Előfordulhat, hogy az önkormányzatnak kell még 6 millió forintot költenie az elektromos hálózat felújítására. Többször elektromos zavar keletkezett az Egészségházban, ezt Sellyei úr is jelezte levélben. Javasolja szakemberrel megvizsgáltatni a rendszert, jövőbeni problémák elkerülése érdekében.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a szakember megnézte, a falban még alu vezetékek vannak, tűz is volt. Az alu vezetékek nem bírják a mai kornak megfelelő terhelést, mindenképpen fel kell újítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásához a pályázati összköltség 45 millió forintra történő emelését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

172/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázati összköltség módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó TOP-1.4.1-15 pályázat benyújtásáról szóló 41/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget 45 millió forintra módosítsa, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradjanak.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

19. Napirendi pont

Balatoni Szövetség tájékoztatása a 2016. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az esetleges reklamációnkat és javaslatainkat az idén időben meg kell tenni, mert tavaly már nem fogadták el azokat. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

173/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni Szövetség tájékoztatása a 2016. évi szúnyoggyérítésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatoni Szövetség tájékoztatását a szúnyoggyérítés vonatkozásában az előterjesztés szerinti tartalommal vegye tudomásul.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

20. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a kerékpáros pályázat tartalmában változás történt, le kellett határolni a kerékpáros barát település részt, Badacsony és Badacsonyörs nem minősül annak. A többi megvalósítható lesz.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint így nincs értelme, az a lényege a rendszernek, hogy a kerékpárt ne egy helyre lehessen beadni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a fejlesztés Badacsonytomaj településre koncentrálódik. A forgalom lassítására a József Attila utcában és a Kert utcában egy digitális kijelző táblát tennénk, illetve a fekvő rendőrök is át lennének építve a pályázat keretében.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy azok a gyalogosok átvezetését is szolgálnák, zebra felfestésével, illetve át lennének alakítva.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy most a Menü Kft konyhájának felújítására nem tudunk pályázni, csak az óvodában egy melegen tartó konyhára. Ez hazai forrásból finanszírozott lehetőség, a hátrányos helyzetű települések részére. Nem sok reménnyel tudunk pályázni rá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a testületi ülésig készüljön erről anyag. Egy konyhatechnológus kellene megbízni a feladattal. Kérdezi, hogy a Kemping felé vezető járda kialakítása hogyan áll.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezést az önkormányzat megrendelte. Turi úr megvásárolta a lámpákat. A Közútkezelőtől megkértük a hozzájárulást, az engedélyekre kell várni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére illetve egy komplex energetikai pályázatra van még lehetőség. Lehetne napelemet tetetni a városházára, a könyvtár épületére és az iskola épületére is. Június 7-ig kell a vonatkozó pályázatot benyújtani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

174/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

21. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

22. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megjegyzi, hogy a Kert utcai játszótér jobb oldalával és a bekötő résszel valamit kellene kezdeni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy tavaly kipucolták az árkot, a játékokat lefestették. A padokon a deszkákat ki fogják cserélni. A sóderes részt felkapálják. A terület többi részének hasznosításáról és karbantartásáról döntsön a testület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Tátika üzletház bérletére mikor lesz megkötve a szerződés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy szerdán 14.00 órára adott időpontot a Közjegyző. A Bahart szerződés már a mai napon aláírható. A melléklet tartalmazza, hogy melyik területet bérli az önkormányzat, ami megmarad, azt értékesítheti a bérbeadó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az önkormányzat bérleti díjai magasak, nincs jelentkező a Baharttól bérelt területre sem.  Javasolja a Bahart korábbi bérleti díjait alkalmazni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy megoldás lehet az is, ha a testület IV. övezetet hoz létre, de a többi területünkön is nagyon magas a bérleti díj.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy ennek tisztázásáig ne írjuk alá a bérleti szerződést.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a változtatáshoz rendeletmódosítás szükséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

176/2016. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 12.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!