2016.04.22 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 9/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. április 22-én 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                   (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Horváth László               vállalkozó

Soós Rita                       vállalkozó

Lesz Ferenc                   SE elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                           (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

140/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.04.22-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. A Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Gyalogjárda kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lesz Ferenc SE elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy testületi határozatra van szükség ahhoz, hogy a kívánt 200 db széket megkaphassuk. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirendi pont

Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a programhoz közel 10 milliós önrészre lenne szükség. A vezetés álláspontja az, hogy a lehetőséggel most ne éljünk, mert erre a pénzre másutt van szükség. A Belügyminisztérium hasonló típusú pályázati kiírására benyújtottuk a pályázatunkat, annak eredményét érdemes lenne megvárni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében, Kisméretű 20x40 (22*42 m) rekortán borítású labdarúgó pálya építésére ne nyújtsa be a pályázatot.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

3./  Napirendi pont

A Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a Korrekt-N 2010. Kft. megjelent képviselőit. Elmondja, hogy a Tátika üzletház bérleti jogának megszerzésére irányuló április 20-án tartott pályázati tárgyalás nyertese a Korrekt-N 2010. Kft. A Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a bérleti szerződés megkötéséről, hogy a szerződés tervezetet a polgármester úr alá tudja írni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az eljárási rend szerint a Képviselő-testület dönt arról, hogy a pályázat eredményét elfogadja-e.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha szerdán kerül sor a közjegyző előtt a szerződés aláírására, május 1-jén ki tudnak-e nyitni, a bérlő áttekintette-e a szerződés tervezetet. Tisztában vannak-e azzal, hogy harmadik személynek csak az önkormányzattal történő egyeztetést követően lehet bérbe adni, illetve a teraszrész külön kezelendő.

 

Horváth László vállalkozó elmondja, hogy tudnak arról, hogy a 157 m2 nagyságú, szerződéstervezetben jelölt résszel kapcsolatosan a Vízügyi Igazgatósághoz kell fordulniuk.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a bérlőnek kell megtenni, de abban tud segíteni, hogy gyorsabb legyen az eljárás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az újságban közölni kellene az ingatlan bérletére vonatkozó tényt.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, azzal, hogy a „/hó” javításra kerüljön „/szezon”-ra kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Tátika üzletház hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található ún. „Tátika üzletház” ingatlant 7.591.000 Ft/szezon + rezsiköltségért adja bérbe a Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt az ellenjegyzésre.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázat nyertese Szalay Zoltán egyéni vállalkozó lett. A Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon lévő Divatáru üzletet 1.430.000 Ft/szezon + rezsiköltségért veszi bérbe. Kérdezi, hogy közterületet kíván-e igénybe venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterületek igénybevételére vonatkozó kérelem elbírálása az ő hatásköre. A tavaly bérbe adott közterületnél kicsit nagyobbat szeretne igényelni. Ha benyújtja a kérelmet, akkor lehet elbírálni, hogy lehetséges-e a teljesítése.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, azzal, hogy a „/hó” javításra kerüljön „/szezon”-ra kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található ún. „Divatáru üzlet” ingatlant 1.430.000 Ft/szezon + rezsiköltségért adja bérbe Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirendi pont

Gyalogút kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a régi ABC melletti járdáról van szó. A kiküldött 8 ajánlatkérésre 2 válasz érkezett, melyek közül a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt bruttó 3.707.000,- Ft összegű ajánlata az összességében legelőnyösebb. Ők a kapu áthelyezését is vállalják ezen összegben.  Kérdezi, hogy milyen határidővel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az engedélyeztetési eljárás még folyamatban van, addig nincs rá lehetőség.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kapu áthelyezése nagyon fontos, ezzel kell majd kezdeni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a kisajátítás során az érdekelt ingatlantulajdonosok kártérítést kaptak a kerítés áthelyezéséért.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ez a 15/2. hrsz-ú ingatlan esetében így van, az Uzsabánya Kft. tulajdonában lévő ingatlanra nem vonatkozik. A kerítés áthelyezését az ő esetükben az önkormányzat vállalta a megegyezés szerint. A gázóra áthelyezésre a terv elkészült, az engedélyeztetése folyamatban van.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy gépkocsival is be lehet-e menni az útra. Járdaépítésről beszélünk, tudomása szerint szolgalmi út is lesz.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy be lehet menni gépkocsival, de az út keresztmetszete miatt hivatalosan gyalogútnak nevezhető.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gyalogutat táblával kell jelölni, ez a gépjármű forgalmat kitiltja, behajtási engedély arra személygépjárműnek nem adható ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt vállalkozó megbízásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2016. (IV.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyalogút kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Badacsonytomaj 71-es főút melletti gyalogút építésére beérkezett árajánlatokat tárgyalja meg. A kivitelezésére a Szőlő és Kertszerviz Sipos Zsolt vállalkozót bízza meg 3.707.000 Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Kisajátított területen útkialakítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosítsa.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződés előkészítésére és annak aláírására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 8.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!