2016.04.13 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. április 13-án 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                   (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Lantay Ákos                   pályázati tanácsadó

Lantay Adrienn               pályázati tanácsadó

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                           (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

134/2016. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja 4. napirendként felvenni a „Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása” tárgyú napirendet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a kiegészített és 4 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2016. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.04.13-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének módosított napirendjét 4 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

1./ Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./  Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései   elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./  Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2016. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

  1. 1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1.  pontja alapján, a 2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár felé.
  2. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására.
  3. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

137/2016. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának behajthatatlan követelései elengedéséről döntsön az előterjesztés szerinti tartalommal.
  2. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a számviteli nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjon.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

3./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a HEP felülvizsgálata időszerűvé vált, melyhez segítséget nyújt az ülésen jelenlévő Lantai Ákos úr. Javasolja a bizottságnak, hogy hallgassa meg tájékoztatóját.

 

Lantay Ákos ismerteti, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát indokolja, hogy 2013-ban az esélyegyenlőségi mentor azt javasolta, hogy ne definiáljunk sok végrehajtandó feladatot, mivel az új pályázati ciklusban lesznek támogatási források. Most megjelentek a pályázatok. Minden pályázati felhívás vizsgálja a HEP-el való összhangot, a Zöld város programhoz is alátámasztást kell adnia.

A HEP felülvizsgálatát több pontban javasolja, a következők szerint:

1. Az idősek mentális és fizikai frissességük támogatása és „foglalkoztatásuk” bővítése, melyhez kapcsolódna a helyi piac kialakítása, ahol az idősek a maguk által megtermelt, elkészített javakat kiegészítő jövedelemmé válthatják be.

2. Az idősek kulturális javakhoz történő hozzáférésének biztosítása, a generációk közötti szakadék csökkentése. Az intézkedés tartalma a közösségi élet fejlesztését szolgáló új színtér kialakítása, új közösségi színtérre kivinni az iskolai programokat (pl. ünnepek, ünnepkörök és jeles napok megemlékezései, előadásai), amelyeken a település idősei is részt tudnak venni.

3. A kisgyermekes nők részére gyermeknevelést és hasznos szabadidő eltöltést támogató infrastruktúra létrehozása, melyhez kapcsolódna a családoknak a szabadidő hasznos eltöltését segítő közösségi színtér kialakítása, aktív kikapcsolódást szolgáló fejlesztések (pl. többgenerációs játszótér kialakítása).

4. Az idősek, a gyermekek és a nők áldozattá válását gátló, bűnmegelőzési tevékenységek. Az intézkedés tartalma a közbiztonság fejlesztése; bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvények és programok szervezése; helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek készítése; „Szomszédok Egymásért Mozgalom” létrehozása. Ide kapcsolható a biztonsági kamera kiépítése is.

5. Az élhető településkép kialakítása a fiatalok számára. Itt a cél olyan településkép létrehozása, amely a fiatalok helyben tartását segíti, a fiataloknak sportolási, rekreációs és szórakozási lehetőség megteremtése, zöldterületek, parkok megújítása, növelése; a közösségi élet fejlesztését szolgáló új színtér kialakítása

6. A település közösségi színtereinek infrastrukturális akadály mentesítése uniós követelmény.

7. A fogyatékkal élők számára tevékeny idősorok létrehozása, hozzáférhetőség biztosítása a programokhoz. Kézműves és alkotó szakkörök létrehozása, a szakkörön készült kézműves termékeket pedig a helyi piacon értékesíteni tudnák.

Úgy gondolja, hogy ezen elemek a Zöld város programban adottak és alátámasztottak, ennek megfelelően célszerű lenne a HEP-et módosítani. A HEP-nek vannak olyan elemei, melyek a hátrányos helyzetű, leszakadt rétegekkel foglalkoznak, itt erről nem kell beszélnünk. Alapvetően olyan turisztikai fejlesztésekről lenne szó, melyekkel az önkormányzat a vállalkozóknak kultúrált turisztikai területeket tudna biztosítani, a fizetőképes vendéglátás érdekében. Amennyiben szükséges az intékedési pontok módosítása más pályázat okán, azt is javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2013-ban a HEP elfogadásakor még nem volt indokolt a konkrétumok rögzítése, nem voltak pályázati kiírások.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az intézkedési pontok változtatására van lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

138/2016. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. az 563/2013. (VI.28.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa. A módosított és módosításokkal egységes szerkezete foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Program jelen határozat melléklete legyen.
  2. 2. Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a módosítást a Türr István Képző- és Kutató Intézet részére küldje meg a nyilvánosságra hozatal céljából.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirendi pont

Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előzetes egyeztetéseket figyelembe véve illetve az ingatlan iránt érdeklődők számát tekintve javasolt lehet egy forgatókönyv előkészítése a pályázati tárgyalás vonatkozásában, mely tartalmazza a bizottság, a testület illetve a licitet levezető elnök teendőit. Az ügyvéd úr a forgatókönyvben foglaltakkal maradéktalanul egyetértett, a testület jóváhagyását is szükségesnek tartja. A forgatókönyv tartalmát a pályázó felek előzetesen megismerhetik, illetve a későbbi jogviták elkerülése érdekében külön nyilatkozatot tesznek majd annak elfogadásáról. A készülő szerződéstervezetet szintén bemutatjuk a pályázóknak. Több érdeklődő volt, de konkrét pályázat még nem érkezett. A határidő április 20. A licit vonatkozásában a Pénzügyi bizottságnak fontos feladata lesz, a levezető elnök a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester lesz. A  bizottság a pályázati tárgyalást követően javaslattal él a testület felé a nyertes pályázó személyére, vagy az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan. Április 20-án nem kötelező nyertest hirdetni. A szerződés április 28-án aláírásra kerülhet, a birtokba adást április 29-én lehet megtenni véleménye szerint.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az érdeklődők belülről is megtekintették-e az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezzel a lehetőséggel eddig senki nem élt, ma fogja megnézni az egyik érdeklődő. Az ingatlanból három gazdasági társaság elvitte a holmiját, ezek jogszerűen kerültek átadásra. A jegyzőkönyv aláírásra került, mely egyéb jognyilatkozatokat is tartalmaz.  Még vannak olyan ingóságok, melyek tulajdonosa nem ismert. Elmondja, hogy egy üvegajtó sajnos szétrobbant a Tátika üzletházban, ennek pótlásáról az önkormányzat költségére gondoskodni kell. Egyébként sértetlen az ingatlan, illegálisan az elmúlt időszakban senki nem ment be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a terasz sorsáról érdeklődik.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a bérleti szerződésbe belefoglalni, hogy az önkormányzat csak az önkormányzat tulajdonában lévő részt adja bérbe, térképen is megjelölve, ami a Balaton tó vonatkozásában érintett, arra mederhasználati engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatóságtól. Ezt az ügyvéd úr felé is meg fogjuk fogalmazni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy erről minden érdeklődőt tájékoztatott, illetve arról is, hogy a strand felé nem tudnak árusítani. A területet földmérő kimérte, a pontos körvonalat meghatározva.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2016. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tátika üzletház hasznosítása okán a forgatókönyv tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Kérje fel a levezető elnököt (Krisztin N. László polgármester, akadályoztatása esetén Orbán Péter alpolgármester), hogy a versenytárgyalást az elfogadott forgatókönyv alapján vezesse le.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 13.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!