2016.03.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 6/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. március 24-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (5 fő)

Nagy Miklós                 bizottsági tag    (Az ülésre 9.25 órakor érkezett meg)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Perger János                 munka-, tűz és környezetvédelmi megbízott

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

99/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a nyilvános ülésre vonatkozóan a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. A meghívó szerinti 20. napirendi pont levételét javasolja a napirendről.

Javasolja felvenni a következőket:

-       Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről

-       Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

-       Pályázatokról szóló tájékoztató

-       Bahart terület bérbeadásáról

 

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirend és így a 27 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

100/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.03.24-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 27 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

2./ Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

3./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

5./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

6./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

7./ Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

8./ Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

9./ Összefoglaló tájékoztatás a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

10./ Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./  0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12./ 116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./  116/4. hrsz-ú fodrászüzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ 1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15./ Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16./ Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18./ Balatoni Futár támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

20./ Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

25./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

26./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

27./ Bahart terület bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

  1. 1. Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízottat. Kéri, hogy mondja el észrevételeit.

 

Perger János elmondja, hogy az önkormányzat és intézményeinél elsősegélynyújtó felszerelés van, de az intézményeknél nincs erre megfelelően képzett személy. A rendezvények idején is készenlétben kellene állnia. A dohányzó helyekre vonatkozó táblákra is oda kell figyelni. A tűzjelző berendezéseket évente felül kell vizsgálni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző az önkormányzat és intézményeiben végzi az elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatokat, a szükséges képesítéssel rendelkezik. A tűzjelző berendezések felülvizsgálata az előírásoknak megfelelően megtörtént, de naplót nem vezettek róla. Ezt pótolni fogják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

101/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatás tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

  1. 2. Napirendi pont

Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy felszerelhető-e a kasza a traktorra. A csapadékvíz elvezető árkok milyen ütemezésben lesznek karbantartva. A vizimentőkkel kapcsolatosan is tájékoztatást kér. Megjegyzi, hogy a kátyúzást csak melegaszfalttal, a javítandó terület kivágásával tudja támogatni. A Major út állapota rossz, pedig ősszel vettük át.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy rézsűkaszát ezután fogják beüzemelni. A zánkai vizimentők nagyon megemelték a díjaikat, ezért más lehetőséget keresett. Budapesti székhelyű céggel kötött szerződést, akik nettó 1.800 eFtért vállalták a feladatot. Már tavaly is kapcsolatban volt velük, az együttműködésük jó. Az árkok tisztítását még nem kezdték el, jelenleg a strandokat kívánják a nyitásra rendbe hozni.  A Kisfaludy WC-ét és a városi illemhelyet is rendbe tették. A virágágyások is rendezettek, tiszta környezet várja a vendégeket.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Major út széle építési törmelék zúzalékkal készült, a nagy súly miatt benyomódások és töredezések láthatók rajta. Szegélyt kellett volna kiépíteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri az ügyvezetőt, hogy az intézményvezetőkkel rendszeresen egyeztessen a teendőkről, azok ütemezéséről.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a temetőnél szó volt a járda felújításáról, de ez a tervek között nem szerepel.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy minden évben ugyanazok a feladatok merülnek fel, felesleges azokat leírni. A képviselőkkel napi kapcsolatban van. A szezon után a temetői járda burkolását, a legfelső temetőnél korlát és kerítés kiépítését, betonozását és a strandon sétány építését tervezik.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az előterjesztés tartalma nem egyezik annak tárgyával.  A feladatokat a településszemle alapján kellett volna meghatározni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az előterjesztések leadási határideje megelőzte a település szemlét, ezért ebben az anyagban arról nem tudott semmit írni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy 24 fa kivágására kértünk engedélyt. Lesznek-e pótolva a fák, rendelkezünk-e fásítási tervvel.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 9.25 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy felsőbb szintű jogszabály szabályozza, illetve a HÉSZ-ben is szerepel, hogy a kivágott fákat pótolni kell kül-, és belterületen egyaránt, nem tájidegen fákkal.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ez mindig így történik, az illetékes szervek határidőben számon kérik rajtuk a fák pótlását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

102/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj VN Kft. által készített Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló” tárgyú előterjesztés tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

  1. 3. Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy technikai módosításról van szó, mely kiadási, bevételi főösszeget nem érint. Részleteiben ismerteti a módosítást. Megjegyzi, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata elfogadta a költségvetés módosítását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

103/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei esetében rovatrendek közötti átcsoportosítás történt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

104/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

5. Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Magyar Államkincstárnak megküldtük a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges adatokat. Ezt követően tájékoztatás érkezett arról, hogy 5 kormányzati funkció kódja nem szerepelhet az önkormányzati rendelet 1. mellékletében, azokat törölni szükséges. Az SZMSZ-t módosító rendelet tervezet ezt a változást tartalmazza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

105/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

  1. 4. Napirendi pont

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervezetet a háziorvosok, a védőnő és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére megküldtük 3 héttel ezelőtt. Eddig a gyermekorvos jelzett vissza. Az orvosi körzetek székhelyét a rendelettervezetben Kert u. 32-ről Kert u. 18-ra kell javítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a foghúzás sürgősségi ellátásnak minősül-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyeleti ellátás szabályozva van.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többen jelezték felé, hogy a fogorvos a sürgősségi foghúzást sem végezte el, mivel nem volt időpontja a betegnek. Így kénytelen volt Tapolcán 12 eFt-ért kihúzatni a fájó fogát. A fogorvosnak el kell látni azt, akinek tényleg fáj a foga, nem küldheti tovább. Javasolta, hogy az érintett levélben jelezze a panaszát a Polgármester úrnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

106/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

  1. 7. Napirendi pont

Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy körülbelül 4 éve kértük, hogy a kötelező felvételi körzethez tartozzon Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Káptalantóti és Salföld is. Ez most megtörtént, nemcsak Révfülöphöz, hanem Badacsonytomajhoz is tartoznak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 9.40 órakor távozott a teremből.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Kun István bizottsági tag javasolja propagálni a lehetőséget, tudatni kell az érintett települések lakosságával, hogy most már ide is beírathatók a gyerekek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezt az iskola megteszi, nyílt napokat tart, stb. Kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

107/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról szóló tájékoztató tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Társulással kapcsolatosan vannak fenntartásai. Az lenne a cél, hogy minél több gyerek járjon ide Ábrahámhegyről. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegy elfogadta a megállapodást.

 

 

Nagy Miklós bizottsági tag 9.44 órakor érkezett vissza a bizottság ülésére.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan - az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával a megállapodást kösse meg.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

  1. 9. Napirendi pont

Összefoglaló tájékoztatás a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e olyan civil szervezet, aki nem számolt el a kapott támogatással. A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesületről nem lát tájékoztatást az anyagban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy valóban kimaradt az Egyesület, ezért elnézést kért. Minden civil szervezet elszámolt a támogatással, ők is.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a József Attila utcai edzőpálya rossz állapotban van. Legalább a kapukat javasolja beszedni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a területet kocogáshoz és kutyafuttatáshoz használják, illetve időnként a tűzoltók láthatók ott.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi van a polgárőrség régi gépkocsijával. Van-e beleszólása a testületnek abba, hogy hol mozoghat az új autójuk.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy nem tudják a két autót fenntartani, ezért szeretnék eladni a régit. Már alacsonyabb összegért kínálják.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a polgárőrség autójának szabad mozgástere van, véleménye szerint az önkormányzatnak nincs beleszólási lehetősége.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

109/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Összefoglaló tájékoztatás a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről szóló összefoglaló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 9.52 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.10 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

  1. 10. Napirendi pont

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy országos viszonylatban 15 milliós pályázati keret áll rendelkezésre. Célja a közlekedésbiztonság tudatos fejlesztése az óvodás- és iskoláskorú gyerekek között, pl. mini KRESZ pálya kiépítése és kapcsolódó eszközök beszerzése is megoldható a pályázat keretében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat éljen a pályázati lehetőséggel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

110/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

11. Napirendi pont

0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a hirdetményekre 1-1 pályázat érkezett, a bontási jegyzőkönyvek alapján azok érvényesek, a kiírásnak mindenben megfelelnek. A meghatározott vételárat a pályázó elfogadja.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

111/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Bolf Sándor (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 41.) kérelmének támogatását, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

12. Napirendi pont

116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy Mejlinger Anita bérlő fel szeretné mondani az üzlet bérleti szerződését, arra hivatkozva, hogy veszteséges a működése. Kéri, hogy a 60 napos felmondási időtől tekintsen el a Képviselő-testület, illetve ne kelljen bérleti díjat fizetnie ezen időszakra. Az eddig felmerülő költségeket megfizeti.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést a felek aláírásukkal tudomásul vették, az abban foglaltakat kötelesek betartani. A szerződés határozatlan időre szól, illetve az üzletek fennállásáig tart. Azért lett a 60 napos felmondási idő meghatározva, hogy esetlegesen a bérlő új üzlethelyiséget tudjon keresni.  Javasolja, hogy a szerződésben foglaltakhoz ragaszkodjunk, 60 napig jogszerűen tartozik a bérlő díjakat fizetni, az önkormányzat pedig meg tudja hirdetni az üzletet bérbeadásra, így a folytatólagosság is érvényesülhet.  Ha nem így lesz, akkor szerződésmódosítás szükséges, illetve a kieső időszakra nem folyik be a tervezett összeg.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület a helyi vállalkozókat támogatja, de a bérlő a szerződésben foglaltakkal tisztában volt. Ha az önkormányzat előbb találna bérlőt, akkor javasolja a szerződést módosítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közös megegyezéssel a szerződés felbontható, de mindenképpen ki kell írni a pályázatot az üzlethelyiségre. A kérelem március 8-án érkezett, május 9-én jöhetne az új bérlő.  Javasolja, hogy ez legyen a bérleti jogviszony időtartamának a kezdete, az addig esedékes díjakat fizesse meg a vállalkozó. A szerződés szabályozza, hogy milyen esetekben van lehetőség a szerződés azonnali felmondására, itt ez nem áll fenn. Közös megegyezéssel, a felek akarata szerint lehetne módot találni a szerződés felbontására.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy vagy most közös megegyezéssel felbontásra kerül a szerződés, vagy marad a 60 napos felmondási idő, addig be kell fizetni a díjakat a vállalkozónak. Kérdezi, hogy a pályázat kiírásának határideje hogyan alakul.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírást követően május 9-én veheti át az új bérlő.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 10.25 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 60 napos felmondási időtől ne tekintsen el, illetve május 9-től határozatlan időre, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig írjon ki pályázatot az üzlethelyiségre, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

112/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Mejlinger Anita egyéni vállalkozó kérelmét ne támogassa, a bérleti szerződésben foglalt 60 napos felmondási időtől ne tekintsen el.

2./ Az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú üzlet hasznosítására 2016. május 9-től határozatlan időre, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig írjon ki pályázatot az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

13. Napirendi pont

116/4. hrsz-ú fodrászüzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy egy érvényes pályázat érkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a Fodrászüzlet bérbeadását 2016. április 1-től határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig Pál Balázs egyéni vállalkozó részére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

113/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

116/4. hrsz-ú fodrászüzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 116/4. hrsz. alatt található un. „Fodrászüzletet” Pál Balázs egyéni vállalkozó – pályázó – részére adja bérbe a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

14. Napirendi pont

1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Móricz Zsigmond utcai ingatlanból 3 építési telek alakítható ki, a telekalakítás folyamatban van. A három területből egyre érkezett pályázat.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a 1466/5. és 1466/6-os ingatlanokra ismét kiírni a pályázatot. A szerződésben az elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön beépítésre, illetve határidő meghatározása mellett a beépítési kötelezettség is. Amennyiben 4 évig nem építi be a tulajdonos, akkor az önkormányzat visszavehesse az ingatlant. Javasolja egyéb internetes portálokon is meghirdetni a két telket.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a pályázó egy levelet is mellékelt. A leírtak alapján külön örül annak, hogy pályázó háziorvosként dolgozik és a jövőben ide is költözne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/4. hrsz-ú beépítetlen művelési ágú ingatlant az 1466/2. helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesítse Dr. Koczor Gábor Lajos Kőszeg, Bezerédy Imre u. 6. szám alatti pályázónak a határozati javaslatban megfogalmazottaknak megfelelően.

Javasolja az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését, illetve amennyiben határidőben nem építi be az ingatlant, annak visszavételét.

2/ A bizottság a még kialakításra kerülő két telket a szokásos módon,  illetve egyéb internetes portálokon is javasolja meghirdetni.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

15. Napirendi pont

Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Chrome-Soft Kft. Alsóörsről vélhetően elírta a bruttó ajánlati árat, az előterjesztésben a nettó értékből átszámított helyes adatok szerepelnek.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a Lipócia KFt. Budapest ajánlata a legkedvezőbb, javasolja ennek elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy referencia munkákat kellett-e csatolni. Nincs meggyőződve arról, hogy el tudják készíteni a befektetői tájékoztató füzetet.  Kéri, hogy aki egyetért a Lipócia KFt. megbízásával a javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

115/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Befektetői tájékoztató füzet elkészítésével a Lipócia Kft.-t (1137 Budapest, Szent I. Park 26.) bízza meg bruttó 1.892.300 Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

16. Napirendi pont

Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a Badacsonytomaj 078/1. hrsz-ú ingatlan termőföldként van nyilvántartva, könyv szerinti nettó értéke 330 eFt. Nem művelt, bokrokkal benőtt terület.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy tegnap érkezett meg az értékbecslés. Az értékbecslő 190 eFt-ra értékelte az ingatlant, melytől ± 15 %-kal el lehet térni. A terület lápos, gyalog szinte nem megközelíthető, bokrokkal benőtt. Az értékesítésnél az értékbecslő által megállapított minimum értéket kell figyelembe venni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ingatlan 190 eFt-os áron történő értékesítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 078/1. hrsz-ú ingatlant Takács Csaba (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 27.) kérelmező részére értékesítse, az értékbecslő által meghatározott  bruttó 190 eFt-ért.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

17. Napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásra tervezett összeg kimerült. Csak az általános tartalék terhére adható támogatás.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy olyan elvi állásfoglalást hozott a testület, hogy elsősorban helyi dolgokat támogat. Ez állami közfeladat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Medicopter Alapítvány kérelmének elutasításával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Medicopter Alapítvány (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi u. 51/1.) kérelmét – tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -  utasítsa el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

18. Napirendi pont

Balatoni Futár támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy korábban kérte a testület, hogy minden számban szerepeljen Badacsonytomaj. Ez nem valósult meg. Az újságot rendszeresen küldik.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a nyomdai költségekre kért támogatással elszámoltak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kérelem elutasítását támogatja, – mivel a támogatásokra tervezett összeg kimerült - kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni Futár támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balaton Futár Bt. (1088 Budapest, Vas u. 2/b.) kérelmét - tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült, utasítsa el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

  1. 19. Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a szükséges mellékleteket nem csatolták.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a kérelem elutasítását. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kérelem elutasításával egyetért a javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

119/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét – mivel a szükséges mellékleteket nem csatolták, illetve 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -, utasítsa el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

20. Napirendi pont

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a szükséges mellékleteket az anyag kiküldését követően, utólagosan küldték meg.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja támogatásukat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Rákóczi Szövetség támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét – mivel 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -, utasítsa el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

21. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a települési támogatásokról kapjon a testület folyamatos képet, éves szinten legyen látható, hogy mennyi támogatást kaptak a rászorulók, milyen összeget lehet még elosztani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy van lehetőség pótigény benyújtására a települési támogatásokhoz. Tavaly 1,2 millió forintot kaptunk pluszban, az idén is pályázni fogunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az egészségház burkolat javítása
megtörtént-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

121/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

22. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. Kft. kaphat-e direktben önkormányzati megrendelést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak illetve az önkormányzati intézményeknek és gazdasági társaságoknak 300 eFt-ot meghaladó megrendelés esetében három árajánlatot kell bekérniük, ettől nem lehet eltekinteni. Mi az árajánlatokat minden esetben bekérjük. Az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebbet kell választani, egyébként a számviteli szabályok sérülnek. Az árazatlan költségvetési kiírást azonos tartalommal küldjük meg minden érintettnek.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy ha a tervező ad árazatlan költségvetést, akkor ez az ő felelőssége. Ha csak tervek és műszaki leírás van, akkor a vállalkozó köteles kiszámolni a költségvetést.  Kérdezi, hogy ha van egy konkrét terv, akkor mitől lehet más a műszaki tartalom.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sok esetben az ajénlatot adók más-más programot használnak.  Ha nem azonos szintű műszaki tartalmat vizsgálunk, akkor pótmunkák merülhetnek fel. Ezért kell ragaszkodni az egységes műszaki tartalom alapján történő ajánlatkéréshez.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az ÁBC melletti gyalogút kisajátításának ügyében a kerítés áthelyezésének mi a határideje.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kisajátítási eljárás folyamán bírósági letétbe helyeztünk mindhárom ingatlan esetében egy összeget. A gyalogút engedélyezési eljárása folyamatban van, a tervek és a tulajdoni lapok birtokunkban vannak. Egy ingatlan vonatkozásában van még kérdés, utána javasolt az eljárást megindítani. A felelős tervezőt fel kell kérni, hogy készítsen árazatlan költségvetési kiírást, melyre az árajánlatok bekérhetők.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a határidőt meg kell határozni. A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. nem kötelezhető, hogy helyezze beljebb a kaput.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogi telekhatárra kell a kerítést elhelyezni. A területről változási vázrajz is készült. Ha annak ingatlan-nyilvántartási eljárása lezajlott, azonnali hatállyal el lehet kezdeni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az engedély kérelem folyamatban van, a szükséges állásfoglalásokat bekértük.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 9. hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyait is rendezni kell. Az engedély kiadásának nem látja akadályát, de nem mi vagyunk az engedélyező hatóság.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint egy 100 m-es járdára nem kell tendertervet rendelni. Ha egy vállalkozó a tervek alapján nem tudja az árajánlatot megadni, akkor hogyan akarja0 a kivitelezést megcsinálni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 11.00 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az árajánlatok bontására ezen a bizottsági ülésen sor kerülhet-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a bontás nem a bizottság feladata.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy Tóth Tamás kifizette-e a tartozását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a felszólítást megküldtük neki. A tartozás adók módjára nem hajtható be, peresíteni lehet az ügyvéd úrnak átadva. Eddig még nem érkezett be az összeg.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az önkormányzatnak a Turisztikai Egyesület felé a TDM pályázattal kapcsolatosan egy nyilatkozatot kellene tennie.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérte, hogy az egyesület küldjön egy megkereső levelet, mivel a pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Tourinform Irodát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. Kérte, hogy az önerő mértékére, 5 millió forintra vonatkozóan is éljenek hivatalos megkereséssel. A levelet még nem kaptuk meg. A Polgármester úr részére átküldött nyilatkozat mintát pontosítani szükséges.

 

Kun István bizottsági tag szerint azt jelen formájában nem szabad aláírni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az Unió kiemelten odafigyel a hitelek finanszírozására, a nyilatkozat szövegét pontosítani kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a nyilatkozat kiadása előtt át kell tanulmányozni a pályázatot, hogy mi szerepel benne.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy önkormányzati tulajdont és vagyont érint, tehát nem a polgármester úr, hanem a Képviselő-testület kompetens a döntésben.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a pályázatban szerepel közel 10 millió forint értékű szoftver, 2,5 millióért külön megfogalmazva ugyanaz. A színpad mobil, véleménye szerint nincs értelme megvenni. A település szempontjából a pályázatot - tartalmi elemeit nézve - nem tartja előnyösnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a pályázat később is beadható-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület javasolta a pályázat február 23-án történő beadását azzal a feltétellel, hogy előtte szeretné megismerni a tartalmát. A pályázatot beadták a testület tájékoztatása nélkül, jelenleg hiánypótlás alatt van. Részinformációink vannak az Ábrahámhegyi testületi ülésen elhangzottak alapján.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ha eredményes lesz a pályázat, akkor kapják meg az IFA 25 %-át.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi a képviselőtársait, akik a Turisztikai Egyesületnek is tagjai, hogy tudnak-e hatni az egyesület vezetésére annak érdekében, hogy megfelelőbb célokért pályázzanak. Javasolja az elnökkel egyeztetni erről.

 

Kun István bizottsági tag a Menü Kft-vel kapcsolatosan hozott döntésről kér tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a szükséges összeg átutalása megtörtént a testületi határozatnak megfelelően, a cégbíróságon bejegyzés alatt van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a cég könyvvizsgálatára 600 – 700 eFt-os ajánlat érkezett. A belső ellenőrzésre 130 eFt-os ajánlat érkezett, melyet megrendeltünk. A cég teljes áttekintése megtörtént, a jelentés a jövő hét közepére elkészül. Pénztárhiány nem volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. Kft. a Borhét utáni park helyreállítási munkálatokra köteles-e megállapodást kötni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület az Ellenőrző Bizottságba az ügyvezető igazgató urat bedelegálta.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az Egry Múzeumban a kávézó kialakításához megérkezett a fenntartói engedély, viszont a kávézót működtetni kívánó vállalkozó visszalépett. Javasolja ismét meghirdetni a lehetőséget. A riasztó kezelésével Nagy László lett megbízva. Ezzel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ismételt meghirdetésre van lehetőség. Javasolja az intézményvezetőre rábízni.  A riasztóval kapcsolatos kérdést is az intézményvezető asszonnyal kell megbeszélni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri, hogy az összes intézményvezető vegyen részt a bizottsági és testületi üléseken a jövőben. Kérdezi, hogy hogyan lehet ezt elérni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.42 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

122/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 98/2016. (II.24.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 98/2016. (II.24.) számú képviselő-testületi határozatát a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” vonja vissza.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

23. Napirendi pont

Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről (szóbeli)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ha megérkezik a NAV-tól a nullás adóigazolás, akkor lehet a Kft. pénzügyi dolgait intézni. A konyhát megnézte. Ott egy komoly takarításra, bizonyos felszerelési eszközökre van szükség, melyhez egy pénzösszeg elkülönítését javasolja a tartalék terhére.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint a Polgármester úr levélben jelezte a Kft. ügyvezetőjének, hogy tisztán, kitakarítva kell átadnia a konyhát április 5-én az új ügyvezetőnek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.46 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a megküldött levelet, melyben 23 pontban kerültek felsorolásra az átadandó dokumentumok, illetve az, hogy a konyha tisztán kerüljön átadásra. Az ügyvezető felelőssége, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy tegnap egy takarító cég különböző szerekkel próbálkozott a konyha takarítására, mielőtt ajánlatot adna.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az átadásnál az elektromos hálózatról és a gázkészülékekről az éves felülvizsgálati jegyzőkönyveket is be kell mutatni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felveti, hogy mi történik, ha az új ügyvezető mégsem vállalná a feladatot, mert a feltételeket nem látja adottnak. A gépek és berendezések nem működnek. Be kellett volna zárni a konyhát.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a felsorolásban szereplő tételekre a 8 millió forintot nem fogja megszavazni. Az új ügyvezető enélkül is ugyanúgy tud ebédet készíteni, mind a régi.

 

Kun István bizottsági tag szerint el kell gondolkodni azon, hogy megér-e a konyha működtetése az önkormányzatnak mintegy 15 millió forintot. Ilyen alapon meg lehetne pályázatni a vendéglátók között, akár kiszállítással is a feladatot.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint egy vendéglátós nem tudja megoldani a közétkeztetést, erre konkrét cégek vannak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy más településeken már bebizonyították, hogy lehet a konyhát másként is működtetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint jelenleg nincs egy megfelelő hűtő, egy jó kés. Az új ügyvezető április 5-én nem tud főzni, mert a raktár üres.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezzel nem ért egyet. Ügyvezetői felelősségi körbe tartozó kérdésekről van szó, amit nekik kell megbeszélni, hogy zökkenőmentes legyen az átadás átvétel. A belső ellenőrzési jelentés tartalmazni fogja a vizsgálati eredményeket, a munkakör átadás-átvételt természetesen előkészítik és elvégzik  szükséges teendőket.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a testület döntése alapján hónap elején az óvodai étkeztetéshez 200 eFt-ot, az iskolai étkeztetéshez pedig 600 eFt-ot utalunk át.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke reméli, hogy szemléletváltozás lesz. Ehhez segíteni kell az új ügyvezetőt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvezető felelőssége a működés biztosítása, a hatékonyság megőrzése és növelése, stb. Vizsgálni kell a megtérüléseket, a konyha működőképességét. A támogatás esetén az államháztartási jogszabályok betartását kéri.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy nem tetszik neki az a folyamat, ami elindult. Úgy látja, hogy az új ügyvezető részéről az a probléma megoldása, hogy a testület ad 10 millió forintot, ő pedig elmegy bevásárolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja az általános tartalék terhére, az ad-hoc jellegű feladatok megoldásához.

 

Wolf Viktória jegyző kéri ehhez a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok becsatolását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy csak az igazolások benyújtása után lehet a megállapodást megkötni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint jelezni kell a majdani ügyvezetőnek, hogy csak pozitív visszajelzések után lehet előre menni, illetve ha növekszik az adagszám, stb.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Menü Kft. részére – a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok becsatolása mellett – 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson működési kiadásokhoz, a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

124/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről (szóbeli)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. részére – a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok becsatolása mellett – 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson működési kiadásokhoz, a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

24. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 24. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tapolcai Építéshatóság azzal keresett meg bennünket, hogy értelmezzük saját jogszabályunkat. Jogértelmezési kérdésről van szó, rendeletmódosítást nem igényel. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

125/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezéséről szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

25. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése (szóbeli)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 25. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan a honlapon volt meghirdetve, pályázat nem érkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja országos szintű internetes felületeken naponta történő frissítéssel, (pld. jófogás, stb.) illetve befektetői fórumokon is meghirdetni, a korábbi feltételek mellett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ismételt versenytárgyalás kiírását támogatja a 94/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott pályázati feltételekkel, illetve  egyetért azzal, hogy a kiírás jelenjen meg országos szintű internetes felületeken – naponta történő frissítéssel – illetve befektetői fórumokon is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

126/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése (szóbeli)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése céljából írjon ki ismételt versenytárgyalást, a 94/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott feltételekkel.

A kiírás jelenjen meg országos szintű internetes felületeken és  befektetői fórumokon is.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

26. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 26. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat a TOP 3.1.1.15 projekt benyújtásával kapcsolatosan egy konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadását kéri önkormányzatunktól. Ahhoz, hogy határidőben – március 31-ig -  be tudják adni a projekt dokumentációt, a szükséges adatokat biztosítanunk kell. A projekt teljes költségének 1 %-át kérik, a testületi ülésig kiderül, hogy ez pontosan mennyi.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy megjelentek az önkormányzati épületek energetikai felújítására vonatkozó országos pályázatok. Célszerű lenne az egészségház és óvoda energetikai megújításáról elgondolkodni. Az egészségház elektromos rendszeréről szükség lenne egy felmérésre, ezt a jelen állapotról és a jövőbeni igényről el kell készíteni. Sok olyan műszaki feltétel van, melyet a hivatalban dolgozó pályázati kolléga nem tud megcsinálni, amit meg kell rendelni,. Ő nem kíván ezzel foglalkozni. Az óvodai pályázatot a pályázatokkal foglakozó ügyintéző fogja megcsinálni. Ott is be kell költségelni, lerajzolni a jelen állapotot és a tervezett rendszert, gazdasági számításokat kell végezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a társasház tulajdonosa nyilatkozott-e arról, hogy a fűtéskorszerűsítésbe bele kíván-e szállni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a levelet megküldte az érintett részére, a válaszáról nem tud.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

127/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a TOP 3.1.1.15 projektre vonatkozóan kössön együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzattal, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP 3.1.1. projektre vonatkozóan kössön együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzattal.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

27. Napirendi pont

Bahart terület bérbeadásáról (szóbeli)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 27. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az önkormányzat vegye bérbe a területet a jelzett 3 millió forint + ÁFA összegért, ha azt akarja, hogy az rendezett legyen. Olyan információja van, hogy két vállalkozó csoport is bérbe venné, és továbbadná. Javasolja, hogy az önkormányzat legyen a gesztor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződés néhány passzusához leírta javaslatát.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint meg kell adni az esélyt arra, hogy az önkormányzat határozhassa meg, hogy mit és hol lehet árusítani. Az viszont kérdéses lehet, hogy üzletileg megtérül-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy 2 x 600 m2-ről beszélünk, ahol 10 méter szélességben 2 sorban lehetne minőségi kézműves termékeket árusítani, ezt kultúráltan meg lehetne oldani. A megvalósításhoz komoly kapcsolatrendszer és élő címlista kellene.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja felkérni a BVKI-t és a Céh Turisztikai Egyesületet az együttműködésre, szakmai ajánlásaikat várjuk. A megtérülési számítást meg fogjuk csinálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az általános tartalék terhére 3 millió forint + ÁFA összegért vegye bérbe a Bahart területét, majd a BVKI és a Turisztikai Egyesülettel együttműködve, szakmai ajánlásaikat kikérve hasznosítsa azt, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

129/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bahart terület bérbeadásáról (szóbeli)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a bérleti díjat biztosítsa az általános tartalék terhére 3 millió forint + ÁFA összegért vegye bérbe a Bahart területét, majd a BVKI és a Turisztikai Egyesülettel együttműködve, szakmai ajánlásaikat kikérve hasznosítsa azt.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

  1. III. NAPIRENDEK UTÁN

Forintos Ervin bizottság elnöke napirendek után elmondja, hogy a Badacsonyi Kemping tulajdonosa a közvilágítással kapcsolatosan terveket készíttetett. A vezetékelés és a lámpatestek aljzat kialakítása is kérdéses.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzati terveken 30 db 5 méter magas lámpaoszlop elhelyezése szerepel a járda mellett. A Kemping tulajdonosa által készíttetett terveken 20 db 6 méter magas lámpaoszlop van, olcsóbb lámpákat szeretne elhelyezni. Szakmailag elmondta már, hogy miért kell a 30 db lámpa. Véleménye szerint ragaszkodni kellene a LED-es lámpákhoz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem javasolja a LED-es lámpákat, mindenütt probléma van velük.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha jól vannak megcsinálva, sokkal jobb a hatékonyságuk. Balatonfüreden, Arácson jól működnek a LED-es lámpatestek.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy meg kell kérni az illetékes hatóság engedélyét a lámpatestek kihelyezéséhez, illetve ha 6 méteres oszlopok lesznek, a fákat is meg kell nyesni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a meglévő tervek a SÁMAVILL Kft-től nem használhatók fel, nincsenek kifizetve, az engedélyeket nem adták át.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tudomása szerint az engedélyes tervek itt vannak. A testületi ülésig ezt tisztázni fogja.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a járda alá kell a közvilágítás védőcsöveit és a talpakat betenni. A járdát a saját költségvetésünkből valósítanánk meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja felszólítani a Badacsony 2557/2/A. hrsz-ú ingatlanon álló felépítmény tulajdonosát, hogy az üzlethez hozzáépített részt bontsa el.

 

Krisztin N. László polgármester 12.53 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ügyvédje vizsgálja meg ezt a kérdést, és szólítsa fel őket a bontásra. Javasolja erről sürgősségi indítvány előkészítését a testületi ülésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

130/2016. (III.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2557/2/A. hrsz-ú ingatlanon álló üzlethelyiség bővítményének bontása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága kéri sürgősségi indítvány előkészítését a testületi ülésre a Badacsonytomaj 2557/2/A. hrsz-ú ingatlanon álló üzlethelyiség (Bíróék féle) bővítményének bontásával kapcsolatosan.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Kempingnél megépítendő járdával kapcsolatosan a Polgármester úr egyeztessen Turi úrral.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a vállalkozó által javasolt konstrukcióról váltson szót a bizottság. 500 méteres védőcsövet illetve 20 oszlop betoncsonkját kellene kialakítani a járdaépítésnél. Az önkormányzat áttételesen van benne a projektben.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a mi terveinkben 30 db 5 méteres oszlop szerepel, az előírásoknak megfelelő fénybeosztással. Kérdezi, hogy milyen határidővel kell a járdát felújítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Turi úr úgy tudja, hogy a lámpák elhelyezése nem is engedélyköteles. A Közútkezelőtől is engedélyt kell kérni, mivel nem az önkormányzaté a járda. Ez ügyintézés alatt van. A kivitelezést a szezon előtt meg kellene csinálni, de erről konkrét döntés nem volt. Turi úr 20 millió forintot ki akar adni az önkormányzat helyett, ha a projekt elkészül, térítésmentesen átadná az önkormányzatnak.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az Egry sétányra előbbre mutatóbb lenne elkölteni ezt a pénzt.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a testületi ülésig egyeztetni Turi úrral.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 13.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!