2016.02.24 soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 4/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. február 22-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag          (Az ülésre 9,05 órakor érkezett)

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                   BVKI képviseletében

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Farkas Éva                    csoportvezető

Szőke Margit                  elnök

Koós Péter                     elnök

Lesz Ferenc                   elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (13 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a nyilvános ülésre vonatkozóan a meghívóban 31 napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

54/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.02.22-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 31 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

1./ Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné elnök

 

2./ Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 

3./ Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit elnök

 

4./ Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 

5./ Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 

6./ Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 

7./ Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme (PÜB hatáskör)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 

8./ Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme (PÜB hatáskör)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 

9./ Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba, szabályozási terv rajzi hiba javítás jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

 

10./  Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 

11./  BVÖKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

12./ MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

13./ MENÜ Kft. ügyvezető választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

14./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

15./ Helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16./ A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17./ A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16”013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

19./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22./ A Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23./ Egry József Emlékmúzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

24./ A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

25./ Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

26./ Bolf Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

27./ Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

28./ Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

29./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

30./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

31./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné elnök

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Laposa Bence bizottsági tag 9.05 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Közalapítvány 2 millió forint támogatást kért, a költségvetésbe 1 millió forint került beállításra. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy maradjon az 1 millió forintos összeg.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy szükség esetén ismételten beadhatják kérelmüket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

55/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont

Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Farkas Éva csoportvezető asszonyt. Kérdezi, hogy miért csopaki cím szerepel a kérelemben.

 

Farkas Éva köszönti a jelenlévőket. Ismerteti, hogy a Balaton körül 20 csoport működik, csopaki központtal. A támogatást a badacsonytomaji csoport kéri, de mivel nincs önálló számlaszámuk, az a központon keresztül juthat el hozzájuk.  Ez évek óta gyakorlat, a központ tudja kezelni a hozzá beérkező összegeket, és maradéktalanul eljuttatja az adott csoportnak. A helyi csoport 19 éve él, de működésre még nem kértek támogatást, azt mindig megjelölt közcélra kérik. Most a Víz világnapja alkalmából szeretnék bevonni az óvodás és iskolás gyerekeket illetve a szülőket a rendezvénybe. Pályázatot is kiírnak „A kedvenc vízi járművem” címmel. Hangsúlyozza, hogy milyen nagy érték a víz, fontos a tisztántartása, megóvása.  Másik céljuk, hogy az Adventi időszakban a körforgalomnál lévő borászathoz kapcsolódó eszközöket átalakítanák Betlehemi alakokká. Megjegyzi, hogy a csoport a koszorúhoz a gyertyatartó mécseseket lámpásokkal cserélte le, mely 25  eFt-ba került.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a többi csoportot is támogatják-e az adott települések.

 

Farkas Éva elmondja, hogy igen, adott esetben jóval nagyobb mértékben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az Egyesület a kapott támogatással 2017. január 31-ig köteles elszámolni, a programokról is tájékoztatást adni.  Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. Hozzáteszi, hogy a 130 eFt kifizetése két részletben, 2016. március 31-ig illetve 2016. július 31-ig történik.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

56/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit elnök

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Szőke Margit egyesületi elnököt.  Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az Adventi hangversenyre lehetne-e belépőt szedni.

 

Szőke Margit elnök elmondja, hogy sok esetben csak ingyenes látogatottsággal lehet a létszámot bővíteni. Az emberekhez közel áll a zene, de mégsem élnek a lehetőséggel, így szeretnék népszerűbbé tenni. Ha helyi gyerekek szerepelnek, akkor telt ház van, de úgy gondolja, hogy a szülőktől, nagyszülőktől nem kellene belépőt szedni. Önkéntes adakozásra van lehetőség, de inkább csak a nyári hangversenyek alkalmával, a nyaralók részéről kapnak anyagi hozzájárulást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a hangversenyeket a turisztikai berkekben reklámozzák.  Kérdezi, hogy tudnak-e róla az ország más pontjain is.

Szőke Margit elnök elmondja, hogy a Kulturális Intézmény és a Turisztikai Egyesület küldi ki a meghívókat címlistájuk alapján, a meghívó az Egyházközség honlapján fenn van, illetve a környező falvakban is plakátokat helyeznek ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy az egyesület 270 eFt támogatást kért, melynek utalása két részletben, 2016. március 31. napjáig és 2016. július 31. napjáig történik.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

57/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelmét előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

4./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az Egyesület 350 eFt támogatást kért annak ellenére, hogy a törlesztő részlet tavaly lejárt az autóra.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a régi autót értékesítették-e. Ha igen, akkor van pénzük üzemanyagra, az új autót még nem kell javíttatni. 100 eFt-ot javasol azzal, ha nem sikerülne eladni, akkor ismét az önkormányzathoz fordulhatnak segítségért.  A testület 8 civil szervezetnek 4 millió forint támogatást nyújt, a Megyei Közgyűlés 150 civil szervezetnek ad 4 millió forintot.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a régi autót még nem sikerült eladniuk, a támogatásra egyelőre szükségük van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 100 eFt-os támogatással, mely két részletben kerüljön kifizetésre, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy a Polgárőr Egyesület aktív civil szervezet, tagjai a rendezvényeket rendszeresen segítik.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj részére 2016. évben 100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A Polgárőr Egyesület  bankszámlájára az átutalás két részletben történjen meg, az alábbiak szerint:

a)       50 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b)       50 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 

Amennyiben a Polgárőr Egyesület a tulajdonában lévő Suzuki Vitara típusú gépkocsit nem tudja eladni, szükség esetén ismételten keresse meg az önkormányzatot támogatási kérelmével.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Koós Péter egyesületi elnököt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a kirándulások alkalmával ki fizeti a buszköltséget. Megjegyzi, hogy a Hősök kertjében a koszorúkat minden évben az egyesület tagjai készítik, melyhez az alapanyagot a Kulturális Intézmény biztosítja.

 

Koós Péter elnök elmondja, hogy tavaly 100 eFt önkormányzati támogatást kapott az egyesület, ebből illetve tagi hozzájárulásból fedezték a Kehidakustányi kirándulásukat.  Az idén Törökszentmiklósra szeretnének eljutni. A nyugdíjasok minden megmozduláson részt vesznek, céljuk, hogy az idős embereket minél jobban bevonják a város életébe.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a jövőben a hasonló előterjesztésekben az előző évi támogatás is szerepeljen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

59/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesület támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben 1.450 eFt szerepel, a kérelem 1.700 eFt-ról szól. Az utazási költséggel kapcsolatos tartozásról kér tájékoztatást.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy 2016. évi költségvetésük 2.992.500 Ft, ebből 1.700 eFt lenne az önkormányzati támogatás, a többit saját bevételi forrásból fedeznék. Felsorolta, hogy a kért támogatást mire szeretnék fordítani. Elmondja, hogy az 1 milliós tartozást örökölték, melyből tavaly 580 eFt-ot kifizettek. Az idénre a még fennmaradó összeget beállították.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy kell-e a meccseken belépőt fizetni.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a gyerekek és a hölgyek nem fizetnek, egyébként 500 Ft a jegy. Néhányan ezt soknak ítélik, ezért az elnökség úgy döntött, hogy visszalép a 300 Ft-os belépőjegyre.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a sportpálya üzemeltetésére a VN. Kft. tavaly 1,5 millió forintot tervezett, a tény 1.636 eFt lett. Az idén 1,3 millióval tervezték az üzemeltetést.  Kérdezi, hogy szertáros vagy gondnok foglalkoztatását tervezte-e az Egyesület. Tavaly egy támogatott munkaerőt biztosítottak a feladathoz. Most erre nincs lehetőség. Az önkormányzat kötelezte a Kft-t, hogy a nyári melegben az utcákat locsolja, ehhez egyelőre nincs eszközük. Kérdezi, hogy az öntözőkocsira beállított 464 eFt mit takar.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy jelenleg nincs szertárosa az egyesületnek, a múltkori személyt alkalmatlannak tartja a feladatra. Többekkel tárgyalt, egyelőre még nem kapott választ. Más településeken a közhasznú munkás végzi ezt a tevékenységet. Az öntözőkocsit a TAO pályázatból lehetne megvásárolni, az MLSZ által benyújtott engedélyezési tervben is szerepel. Jó esetben augusztusra tudnák megvásárolni. A kocsi a víznyomás következtében maga halad, két úttal beterjeszti vízzel a pályát. A kútfúrás elmaradt, a régi kutat kitisztították.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy tavaly kénytelenek voltak a hálózati vízről locsolni, mert a kútból nyáron eltűnt a víz. Az új kút fúrásának nem látja értelmét, mivel 20 méter mélységben nincs felfogható víz, csőkútból nem tudják megtölteni az 50 m3-es tárolót, mely egy öntözéshez elegendő.

 

Lesz Ferenc elnök szerint a meglévő kutat kellene úgy átalakítani, hogy a rendszer működjön.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri ezt a lehetőséget mielőbb megvizsgálni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, és így 1.700 eFt támogatás biztosításával egyetért, két egyenlő részletben történő kifizetéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

60/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

7./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme (PÜB hatáskör)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a támogatás összege 100 eFt, melynek felhasználása a kérelemben részletezve van. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy László Kulturális Intézmény képviseletében elmondja, hogy tavaly a szüreti horgászverseny a kőgát felújítása miatt maradt el. Az Intézmény a technikai eszközöket tudná biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 100 eFt-os támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

61/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – alapján a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj József A.u.20. )  részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 100 ezer Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében, ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen meg az Egyesület bankszámlájára 2016. március 31. napjáig,
 3. a támogatás célja: az egyesület 2016. évi programjainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Pénzügyi Bizottság döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Badacsonyi Sporthorgász Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

8./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme (PÜB hatáskör)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Honvéd Egyesület nagyon aktív, a Nemzeti Ünnepen és egyéb rendezvényeken, koszorúzásokon jelen vannak. Most kulturális fesztiválra kérik a támogatást. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tavalyi támogatással elszámoltak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

62/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – alapján a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület  (székhely: 8300 Tapolca Dobótér 1)  részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 100 ezer Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen meg az Egyesület bankszámlájára  2016. március 31. napjáig,
 3. a támogatás célja: Országos Hadi Kulturális Fesztivál kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Pénzügyi Bizottság döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba, szabályozási terv rajzi hiba javítás jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a javítások főépítészi záró véleményezése decemberben megtörtént. A múlt héten a Kormányhivatal Főépítészi Irodájától is megkapták a szakmai anyagot, záróvéleményeket, ezért került most a februári ülésre. A rendelet módosítás a kihirdetés másnapjától lehet hatályos.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

63/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba, szabályozási terv rajzi hiba javítás jóváhagyása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mikor lesz a pontos időpontja a rendezvénynek. Fontosnak tartja, hogy a park helyreállítására legyen szerződés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a Bor7 Szabályzata így kerül elfogadásra, akkor a márciusi testületi ülésre elő kell készíteni a szerződést, mely szabályozza, hogy a VN. Kft-vel a Turisztikai Egyesület hogyan tudja megoldani a helyreállítást. Az Egyesület javasolja, hogy a 6. pontban a badacsony.com kerüljön első helyre, a 7. pontban a mindenkori elnök maradjon. Ő azt szeretné, ha az elnök megjelenés maradna, személyi változás tudomása szerint nem történik. Az Egyesület a 11. pontban koordinációs bizottságot javasol, ezt el tudja fogadni. A 12. pontot kérik módosítani. Az elmúlt évek gyakorlatában 14 + 1 férőhely volt, azért vettük ezt alapul, mert az Egyesület ragaszkodott hozzá. Megfontolásra javasolja. Az a.b.c.d. pont szabályozza, hogy hol mennyi férőhely van. A 13. pont elfogadását javasolja, a részvételi díjak vonatkozásában.  A 14. pontból javaslat érkezett az ad. pont kivételére. A pontozási módszer a Turisztikai Egyesület ajánlásával került be, csak pontosításra került. Az ae. pont a 11-15 évre vonatkozóan korrekt. Kizáró ok, ha adó vagy köztartozás áll fenn, általános adóigazolás is szükséges a NAV felé is. A kötelező dokumentumok felsorolásra kerültek, a 19. pont a nyitva tartásra tartalmaz konkrétabb javaslatot. A többi pont szintén pontosítás, ezeket lehet korrigálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke hangsúlyozza, hogy a szabályzatban foglaltakat be kell tartani. A 14/g. pont szerint engedélyezhető más borvidékről származó bor árusítása is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azért került be ez a pont, ha nincs elegendő jelentkező, akkor pótolható legyen olyan borászatokkal, akik a minőségre törekszenek. Úgy tudja, hogy mindig több a jelentkező, mint a férőhely. Ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság elnökét, az alpolgármestert és a turisztikáért felelős tanácsnokot gondolták tagnak megválasztani, illetve a borászatok részéről, a Céh Turisztikai Egyesülettől egy-egy fő, a Hegyközség elnöke és a Borút elnöke, illetve a VN. Kft. ügyvezetője lenne a kiválasztást végző csapat tagja. Kérné a további javaslatokat.

 

Laposa Bence bizottsági tag a pontozási rendszerhez az ad. pontot feleslegesnek tartja, az nem az eredeti célokat testesíti meg.  Ha az a cél, hogy Badacsonytomaj székhelyű vállalkozások kerüljenek előtérbe, annak megfelel a rendszer. Minden éven a 15 helyből 12-13-at a helyiek kitöltöttek, a többiek a borvidéki részről érkeztek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a 13. pont nem ellenkezik-e a közterületre vonatkozó rendelettel. Részvételi díjat van, a b. pont szerint a közterületért használati díjat kell fizetni. A közterület bérleti jogot csak saját intézményünknek adhatjuk át.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha nem a parkot érinti, csak az önkormányzat adhatja ki a közterületet. A Dísztér használati joga egy rendezvényszervezői megállapodás keretében 3 hétre átadható. A szervező és rendező személyében szerepel az önkormányzat is, csak a rendezői jogokat a Turisztikai Egyesületnek átadtuk három évre. A változásokat a márciusi ülésre át kell vezetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a részvételi díj miből áll össze. A Bor7 pontos ideje mi lesz.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy egy meghatározott összeget kell befizetni – mely minden költséget tartalmaz - a Céh Egyesületnek. Az önkormányzat, mint fő támogató, mindenütt szerepel, a közterület rendelet alapján kiszámolható a támogatás összege. Nem látja az értelmét a vitának. Ha piaci viszonyokhoz alkalmazkodó rendezvényt szeretnénk, akkor nem így kell eljárni, hanem meg kell bízni egy szervezetet. Ha a testület azt szeretné, hogy maradjon a jelenlegi rendszer, akkor így kell folytatni, de a két verzió között nincs átmenet. Nem lehet úgy szervezni a rendezvényt, hogy előre meg lehessen mondani minden egyes mozzanatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a szabályozás nélkül káosz lenne.

 

Wolf Viktória elmondja, hogy a Részvételi Szabályzat a Borhét óta létezik, együttes akarat volt arra, hogy legyen szabályozva, kinek mi a feladata, hatásköre. Az előző évihez képest néhány dolog került pontosításra. A szakmai kérdésekbe nem kívántunk beleszólni, viszont egy keretszabályozás szükséges. A 11-15 pont annak idején a Céh Turisztikai Egyesület javaslata volt.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint el kell dönteni, hogy egy dinamikus rendezvényt szeretne-e az önkormányzat, mely a piaci alapoknak megfelel, vagy nem.

 

Wolf Viktóra jegyző elmondja, hogy az Egyesületnek megküldte a tervezetet, volt lehetőségük javaslatot tenni. Mondhatja a bizottság, hogy egyeztessünk tovább, de ez a két oldal az elnökség javaslata, amelyet mindenki részére átadott.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint további egyeztetés szükséges.

 

Nagy László BVKI képviseletében megjegyzi, hogy másutt februárban már minden program végleges, itt későn történnek a döntések, így nem lehet megfelelő munkát végezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 14/ad. pont törlését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

64/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága módosító indítványként a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi szabályzatának 14. ad./ pontjának törlését javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki a Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi szabályzatát elfogadásra javasolja az elhangzottak figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

65/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi szabályzatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

11./ Napirendi pont

BVÖKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy László BVKI képviseletében megjegyzi, hogy a végzettsége rosszul szerepel az előterjesztésben, kéri művelődés szervezőre javítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a továbbképzési terv elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

66/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a BVKI 2016. évi továbbképzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

 

12./ Napirendi pont

MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy a 2013. évi V. törvénnyel új Polgári Törvénykönyvet fogadott el a parlament, mely a gazdasági társaságokra vonatkozóan új rendelkezéseket tartalmaz. Többek között egy jogvesztő határidőt is kikötött a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok részére, az Alapító Okiratot meg kell feleltetni az új követelményeknek. A Kft-k részére a törzstőke minimumát 3 millió forintban határozza meg, a korábbi 500 eFt helyett. A különbséget ki kell egyenlíteni, a Menü Kft. esetében is fel kell emelni a jegyzett tőkét 3 millió forintra. Az előterjesztéshez csatolt módosító indítvány szószerinti szövege ezt tartalmazza. Dönteni kell arról, hogy a testület, mint tulajdonos, a Menü Kft. törzstőkéjét megemeli, illetve az Alapító Okiratot módosítja, elfogadva egy új, a hatályos PTK-nak megfelelő szöveget. Megjegyzi, hogy az ügyvezető köteles végrehajtani a testület határozatait.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mikor kell megemelni az összeget. Ismert, hogy ügyvezető váltás lesz a közeljövőben. A jelenlegi ügyvezető elköltheti-e a kapott pénzt.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a tervezetben úgy szerepel, hogy a Képviselő-testületi ülés napján, február 24-én. A befizetés után nyilván felhasználható az összeg. Az ügyvezetőnek elvileg meg van a lehetősége, de a rendelkezési joga korlátozott. Személy szerint nem ilyennek tartja.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a mostani tőke meglétét lehet-e ellenőrizni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy jelenleg a jegyzett tőke a Cégbíróság által jegyzett és nyilvántartott tőke. Megléte később vizsgálat tárgya lehet, erre a tulajdonosnak bármikor joga van, de a feltőkésítést most mindenképpen meg kell lépni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az új ügyvezető felhasználhatja-e a feltőkésítés összegét.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy felhasználható, de vissza kell pótolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért nem lehet április 5-tel módosítani.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a jegyzett tőke pótlásának határideje március 15. Az ügyvezető változást a cégbíróságon is át kell vezetni, ennek díja 15 + 3 eFt.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az összeg átutalásával egyidejűleg szabható-e korlát arra, hogy az ügyvezető ne használhassa azt fel az adósságai kiegyenlítésére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez az ügyvezető felelőssége. Az önkormányzat felé is vannak tartozásai és tagi kölcsöne is.

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az ügyvezető kötelessége a veszteségeket a tulajdonos felé csökkenteni. Ha nem törvénytelen dologra használja fel, akkor ügyvezetői kötelezettsége körében jár el. A cég kintlévőségeit a hitelezők felé csökkenti.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ez miért jó az önkormányzatnak. Milyen bírság várható, ha határidőre nem történik meg a feltőkésítés. Javasolja, hogy az adósságot most fizesse be az ügyvezető, ne pedig az önkormányzattal fizettesse meg.

 

Bolla József ügyvezető szerint előfordulhat, hogy a kötelező feltőkésítést kihasználva az ügyvezető a beszállítói tartozásokat, az önkormányzati tartozásait kifizeti, így az átadás-átvételkor őt nem terheli felelősség. Az eszközállomány leromlott, az új ügyvezető nem fogja tudni működtetni a konyhát. A feltőkésítés egy jogi procedúra, de utána még pénzt kell tenni a rendszerbe a működéshez is.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a feltőkésítést határidőre meg kell tenni. A testület utasíthatja az ügyvezetőt, hogy ne nyúljon hozzá, hiszen közvetlen irányítás alatt van. Megoldás lehet a kettős ügyvezetés, kettős aláírási joggal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy plusz 1,5 hónapot jelentene az új ügyvezető párhuzamos alkalmazása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a feltőkésítéshez és az Alapító Okirat módosításához szerepel az előterjesztésben javaslat. Javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy a kettős ügyvezetés vonatkozásában dolgozza ki a javaslatát. Így a következő napirendben nem április 5-től, hanem február 24-től szólna a megbízás.

 

Kun István bizottsági tag szerint egyeztetni kell az új ügyvezetővel, hogy a köztes időre ne kérjen bért.

 

Laposa Bence bizottsági tag összegezi, hogy szavazni kell a feltőkésítésről, a kettős ügyvezetésről. Javasolja felkérni az ügyvéd urat és a jegyző asszonyt, hogy az ügyvezető felé induljon el egy jogi folyamat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az egyszerűsített éves beszámolóban fellelhető anomáliák vonatkozásában könyvvizsgáló bevonását egy független szakértői jelentésre, vagy rendkívüli belső ellenőrzés elrendelését.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a vizsgálatok tartalmazzanak javaslatot a testület felé a törvényes útról.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a törzstőke 3 millió forintra történő emelésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

67/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága támogatja, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét a Képviselő-testület 3 millió forintra megemelje és az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a törzstőke megemelésének napjától két ügyvezető működjön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

68/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja, hogy a törzstőke megemelésének napjától két ügyvezető működjön (kettős ügyvezetés) a társaságban.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki támogatja egy független könyvvizsgáló vagy belső ellenőr felkérését, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában szereplő hiányosságokra és anomáliákra fogalmazzon meg intézkedési tervet 30 napos határidővel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

69/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja független könyvvizsgáló vagy belső ellenőr felkérését, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában szereplő hiányosságokra és anomáliákra fogalmazzon meg intézkedési tervet 30 napos határidővel.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

13./ Napirendi pont

MENÜ Kft. ügyvezető választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy miután a bizottság kettős ügyvezetést javasolt, a másik ügyvezető alkalmazásának időpontját módosítani kell 2016. február 24. napjától 2021. február 23. napjáig tartó időszakra. Díjazására kéri a bizottság javaslatát. A jelenlegi ügyvezető bére 2013-tól bruttó 220 eFt. Második pontként javasolja megfogalmazni, hogy a bizottság felkéri az ügyvéd urat, hogy a szerdai testületi ülésre az Alapító Okirat módosítását ennek megfelelően készítse elő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mikor legyen az átadás-átvétel.

 

Wolf Viktória jegyző ez esetben haladéktalanul javasolja a vagyon leltározását.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az új ügyvezető bérét elsőként a próbaidő időszakára meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a másik ügyvezető 2016. február 24-től 2021. február 23-ig történő megválasztásával 220.000 Ft havi díjazás mellett egyetért, a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

70/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. ügyvezető választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) másik ügyvezetőjének 2016. február 24. napjától 2021. február 23. napjáig terjedő határozott időtartamra Molnárné Keller Csilla 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 17. szám alatti lakost válassza meg (jelöli), díjazását havi 220.000 Ft-ban állapítsa meg. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban lássa el.
 2. a határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni. A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a vagyon leltározása hogyan történik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonleltár mindent tartalmaz. Javasolja a közműórák leolvasását február 24-től, illetve fotódokumentáció készítését is. Innentől a két ügyvezető együttes felelőssége lesz, anyagi felelősséget is vállalva.

 

 

14./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a helyzet a HVG-vel kapcsolatos sajtóperrel.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha megérkezik az ítélet, meg fogja fellebbezni. Anyagilag nincs következménye a dolognak. A Népszabadságban olvasta a fellebbezést, jónak ítélte. A HVG-s ítélet felháborítóbb volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az É-V. Kft. ügyében az történt, amit az ügyvéd úr jelzett. Kérdezi, hogy jogszabály szerint történt-e a kiértesítés.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy két félnek nem lehet ugyanaz az érdeke, nem gondolták, hogy az önkormányzat képes lesz ezt meglépni. Az új PTK szerint jogszerű volt az intézkedés. Az OTP adta birtokba az ingatlant, Éder úr azt mondta, hogy nem tudja kiüríteni. Nyilvánvaló, hogy olyan késedelem lett volna, amit a testület kívánalmainak nem felel meg, ezért birtokba vettük. A jogszabály szerint a tulajdonosnak nincs kiértesítési kötelezettsége, Éder urat behívtuk, tájékoztatást kapott a birtokbavételi szándékról. Ügyvédjüknek a testület határozatát továbbította, azt kézbesítettnek kell tekinteni. Választ azóta sem kapott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jelenlévő rendőröktől megkérdezte, hogy készül-e jegyzőkönyv. Azt mondták, hogy egy jelentést fognak írni. Megkérdezték, hogy történt-e atrocitás. Az alpolgármester úr azt válaszolta, hogy őt személyesen nem inzultálták, de a jelenlévő kollégákat igen.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a másik fél tehet-e feljelentést az önkormányzat ellen a rendőrségen. Elképzelhető-e, hogy bíróságra kerül az ügy.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a tulajdonos élt a jogával. Az önkormányzat legyen büszke arra, hogy birtokba vette az ingatlant. Az ellenfél tudja, hogy az soha nem volt az övé. 2,5 hónapja az önkormányzat tulajdonába van bejegyezve. Ügyvédjük nem reagált a megkeresésünkre. Nyilvánvaló szándékkal azt akarták elérni, hogy nekik adja bérbe az önkormányzat újra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogi képviselőjük azt mondta a rendőrségnek, hogy nem tudtak semmiről. Ez ellentétben van az ügyvéd úr által elmondottakkal.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a Tátika műemlék épület, állapota rossz. Ha a szakértő ezt megállapítja, a korábbi tulajdonos kötelezettsége lenne a helyreállítás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a felügyelőség tudta volna kötelezni védelemre őket, nyilván most már az önkormányzatot fogják megkeresni ezzel.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint az épület teljesen le van lakva, negyven éve egy előkelő étterem volt. Javasolja, hogy amit a Kft. beinvesztált – szerintük 33 millió forint értékben – vigyék el.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mivel bizonyították, hogy ezt az értéket beépítették.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy egy költségvetéssel, ami bármikor összeállítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az adás-vételi szerződés tartalmazza, hogy évente 5 millió forint értékben kell felújítást végezni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy a szerződésben – nem teljesítés esetére – semmiféle szankció nem szerepel.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat kötelezheti-e őket, hogy bontsák el, amit beépítettek. Azt állítják, hogy jogalap nélküli gazdagodás történt, mivel most többet ér az épület.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ezen el fog gondolkodni. Egyelőre nem kártérítést kérnek, hanem a beinvesztált munka és anyag ellenértékét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

15./ Napirendi pont

Helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a tervezetben foglaltakat. Megjegyzi, hogy az a magántulajdonú ingatlanokat nem tartalmazza, kivéve az Udvardi Erzsébet emlékház  ingatlant.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja védetté nyilvánítani a Hősök terén lévő I. világháborús katona szobrát, ami egy helyi lakost ábrázol, akit a háborúban lőttek le.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs akadálya a további igények jegyzékbe való felvételének, amennyiben az indokolt.

 

Laposa József bizottsági tag nem ért egyet az elvi megközelítéssel, hiszen éppen a magáningatlanok esetében – melyek tulajdonosa cserélődik – fontos a műemléki érték védelme. Az önkormányzat szintén felelősséggel tartozik a köztulajdonért. Kérdezi, hogy a helyi védelem és a műemlék hogyan kapcsolódik össze.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy két külön kategória, a műemlék magasabb védettséget jelent. Helyi védetté akár egy fa is nyilvánítható. A felhívás megjelent az újságban, a lakosságtól nem érkezett javaslat.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a Tátika Üzletház, a Kisfaludy Ház és a Ranolder kereszt szerepelnek-e a műemlékek között.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 11.30 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 11.37 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 5 fő.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja helyi védelem alá venni az un. Wallovics utat is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a két módosító javaslattal kiegészítve elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

72/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a helyi egyedi védetté nyilvánításról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az alábbi értékek kerüljenek be a jegyzékbe:

-          Wallovics kút

-          Hősök terén lévő I. világháborús katona szobra

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

16./ Napirendi pont

A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet a honlapon, a Nemzeti Jogszabálytárban illetve a helyi újságban kerül kihirdetésre.

 

Kun István bizottsági tag módosító indítványként javasolja a 6. § módosítását, 5 év helyett 10 év legyen a kamatmentes kölcsön visszafizetésének határideje. Ennél kevesebb időt is lehessen vállalni, de nem kötelező jelleggel. Kispénzű emberek esetében a minimálbér 20 %-át jelentené a havi törlesztő részlet, lehet, hogy ezen felül egyéb banki hitelt is fizetni kell. Kérdezi, hogy milyen kamattal kell visszafizetni, ha erre kerülne sor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a mindenkor hatályos Ptk-nak megfelelő késedelmi kamattal növelt értékben. Ha valaki egy millióra nyújtaná be az igényét, akkor a támogatási szerződésben automatikusan csökkenthet a futamidő is.  Az igénybevevők vagyoni viszonyait is vizsgálni kell.  180 napos munkaviszonnyal kell rendelkezni illetve határozatlan időre szóló munkaszerződést is be kell mutatni a kérelmezőnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy visszatérítendő és vissza nem térítendő kölcsönt is lehet kérni, akár együtt. A kérelmet évente két alkalommal lehet beadni. Badacsonytomaji állandó lakosok vehetik igénybe és az ellenőrzési szabályok is konkrétan le vannak fektetve. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki  a módosító indítvány elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

73/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Kun István bizottsági tag módosító indítványát az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

6.§ A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatást a támogatottnak havi egyenlő részletekben 10 év alatt kell visszafizetnie. A kölcsön visszafizetése alól felmentés nem adható.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet megalkotását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

74/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a letelepedési támogatásról szóló rendelettervezetet – a javasolt módosítással - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

17./ Napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Elmondja, hogy a tervezet 2700 Ft-ban határozza meg Németh László egyéni vállalkozónak a közszolgáltatási díj vonatkozásában fizetendő díjat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy eddig 2.335 Ft volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e olyan ingatlan, ami ráköthető lenne, és nem tették meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. De itt a műszakilag be nem köthető ingatlanok érintettek főként.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a DRV. kimutatása alapján a szennyvíz ellátottsági mutatók 82 %-osak. A szennyvíztelep befogadó képessége megtelt, most is túlterhelt.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy rosszul tervezték, hiszen 100 %-os bekötést akarták elérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

75/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

18./ Napirendi pont

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. Elmondja, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere március 1-től kerülne bevezetésre. A rendelet ehhez igazodik. A gyűjtőszigeteket a nem állandó lakosok vehetik igénybe, az állandó lakosoktól háztól szállítják el a hulladékot, havi egy alkalommal.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy kötelesek vagyunk-e végrehajtani, amit az NHSZ ajánlott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két éve folyik a vita a nagy projekten belül a házhoz menő szelektív gyűjtésről.

 

Laposa Bence bizottsági tag  szerint ennek így nincs értelme.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a környékbeli falvakban is hasonló vékony zsákok vannak, különböző színekben.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja felkérni a Polgármester urat, hogy folytasson tárgyalást arról, hogy a zsák váltódjon ki edényzetre, véleménye szerint az a megoldás hasznavehetőbb lenne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szelektív gyűjtéshez edényzetet biztosítson a szolgáltató, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

76/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a szolgáltatóval arról, hogy a szelektív gyűjtéshez a zsákok helyett edényzetet biztosítsanak.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a rendelet tervezetről is dönteni kell, kéri, hogy aki a rendelet tervezetet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

77/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását nem támogatja.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

19./ Napirendi pont

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a meglévő rendelet felülvizsgálatra került. Jelenleg tervezeti szinten van, előzetes véleményeztetés még nem történt. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás székhelyéhez nem a Kórházat írta be, hanem a Nyárfa utca 3. címet. Ezt javítani fogja. A tervezet a háziorvosok és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet felé megküldésre kerül.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy az egészségház festése részben megtörtént, még a raktárhelyiségeket kell lefesteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

78/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a rendelettervezet 4. §-ában az ügyeleti ellátás székhelyét javítani szükséges.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

20./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kormányzati funkciókat érintő jogszabályváltozások kerültek átvezetésre, főként a családsegítést érintően. Részleteiben ismerteti a változásokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

79/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzési terv bármikor módosítható. Az idei költségvetés felhalmozási kiadások táblázatából kiindulva nem tartalmaz közbeszerzést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

80/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

22./ Napirendi pont

A Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztés lényegét. A rendeletet minden évben Ábrahámhegy Önkormányzata alkotja meg a szociális díjakról, mi határozatot hozunk.  A melléklet tartalmazza, hogy az önkormányzatok mely működési terület igénybevételében érintettek. Badacsonytomaj a házi segítségnyújtásban és az étkeztetésben érintett. A térítési összegek elfogadásáról kell dönteni. A házi segítségnyújtásnál maradtak a kedvezmények, sokan teljesen ingyen veszik igénybe az ellátást. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálattal jó a kapcsolatunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztésben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

23./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az önkormányzat szeretne tulajdonba jutni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonkezelői jogot kérjük átadni, illetve a tulajdonba kerülést többször kezdeményeztük. Az MNV Zrt. álláspontja szerint a vagyonkezelői jogot jogutódlással megszereztük, de az ingatlan nyilvántartáson nem került átvezetésre.  Jelenleg csak üzemeltetők vagyunk, de nagyobb esélyünk lehet arra, hogy tulajdonba kerüljünk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

82/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egry József Emlékmúzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

24./ Napirendi pont

A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 24. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az un. Péntek árok nyúlványát ajánlották fel, mely a Római útról a Park utcáig vezeti le a vizet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az árok tisztítása nem kis feladat, nekünk kell karbantartani, a VN. Kft. kérni fogja az önkormányzattól a munka árát. Nem ez az első eset, hogy árkot ajánlanak fel, eddig mindig elutasította a testület. Támfalak között lévő 2 m széles árokról beszélünk, aminek egy része már bedőlt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a felajánlás elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Udvarhelyiné dr. Reményi Krisztina (1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b.) a badacsonytomaji 1174. és 1173. hrsz-ú árok ingatlanok tulajdonosai nevében tett felajánlását fogadja el és járuljon hozzá, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 1174. és 1173. hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
 2. Kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő.
 3. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

25./ Napirendi pont

Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 25. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy elkészült-e az értékbecslés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy igen. A 0164. hrsz-ú ingatlan értékét 330 eFt ± 15 %-ban, a 0163/51. hrsz-ú ingatlan értékét 300 eFt ± 15 %-ban határozta meg az értékbecslő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását, kéri erre a szavazást.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

84/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Forintos Ervin bizottság elnökét érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ingatlanok művelési ága termőföld, de bokros, fákkal benőtt területekről beszélünk.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a vételárat az értékbecslő által megállapított érték – 15 %-ban meghatározni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja az értékbecslő által megállapított érték elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az értékbecslő által meghatározott áron az ingatlanok értékesítését támogatja a határozati javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Forintos Ervin (8258 Badacsonytomaj, Füge köz 7.) kérelmét támogassa, vételi ajánlatát fogadja el és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanokat adásvételi szerződés keretében értékesítse elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi ingatlanokat a megjelölt eladási áron:

a) Badacsonytomaj 0164. hrsz-ú 4634 m2 nagyságú legelő, községi mintatér megnevezésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 330.000 Ft eladási áron,

b) Badacsonytomaj 0163/51. hrsz-ú 3450 nm2 nagyságú szántó, legelő megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 300.000 Ft eladási áron.

 1. 2. hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével bízza meg és egyben hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az értékbecslő által meghatározott árat elfogadja, az ingatlanokat meg kívánja vásárolni.

 

 

26./ Napirendi pont

Bolf Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 26. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az értékbecslés mit tartalmaz.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a 0168/13. hrsz-ú ingatlant 900 eFt ± 15 %-ra, a 0173. hrsz-ú ingatlant 650 eFt ± 15 %-ra értékelte fel az értékbecslő.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy kérelmező évek óta rendben tartja az ingatlanokat. Javasolja az értékbecslés elfogadását.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ingatlanok könyv szerinti értéke meghaladja az 1 millió forintot, ezért pályáztatni kell. Meg kell határozni a kikiáltási árat és az óvadék összegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nyílt pályázatról van szó, mely a honlapon jelenik meg, 15 napos határidővel. A javaslat szerint az óvadék összege minimum 10 %, a kikiáltási ár pedig az értékbecslés szerinti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elmondottakkal és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

 

86/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bolf Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki nyílt pályázatot az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlanok értékesítése céljából:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 0168/13 hrsz-ú és a 0173 hrsz-ú gyep, rét művelési ágú ingatlanok

b)      forgalmi értékének megjelölése:

0168/13 hrsz.-ú ingatlan esetén 900 eFt

0173 hrsz.-ú ingatlan esetén 650 eFt

c)     a hasznosítás módja: értékesítés

d)     a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat az értékbecslésben leírtak szerint határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %- ban határozza meg.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

27./ Napirendi pont

Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 27. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja további tárgyalások folytatását a kérelmezőkkel.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem javasolja a kérelem támogatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy részünkről komoly aggályt vet fel, hogy a HÉSZ jelenleg kiszabályozást tartalmaz a területre. Ha valaki utat kívánna létrehozni, akkor kisajátítási eljárást kellene lefolytatni, igazságügyi szakértővel meghatároztatni a költségeket, stb. vagy a következő HÉSZ módosításnál a területet másként jelölni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a területet az egyik kérelmező rendben tartja, az önkormányzatnak ilyen jellegű gondja nincs. De ott garázs épült, mások garázsadót is fizetnek.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja határozatlan időre ingyenes használatra felajánlani a területet, amennyiben vállalják a rendben tartását. Vannak olyan önkormányzati területek, ahol hasonló eljárást alkalmaztunk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy térítésmentesen csak közfeladat ellátása esetén adható át önkormányzati terület.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Szente Miklósné kérelmét tavaly kétszer tárgyalta a testület. A bérbeadásra már van testületi határozat, ezt a kérelmező el is fogadta. Most szeretné megvásárolni az ingatlant.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a bizottság a településrendezési célok megvalósítása érdekében ne támogassa az ingatlan értékesítését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

87/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) és Péntek Róbert (8258 Badacsonytomaj, József A. u.3.) kérelmét ne támogassa, településrendezési célok megvalósítása érdekében ne értékesítse a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlant.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja további tárgyalás lefolytatását a hasznosítás tekintetében a két kérelmezővel, melynek eredményéről a következő ülésre készüljön előterjesztés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

88/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a hasznosítás tekintetében a két kérelmezővel tárgyalást folytatni, melynek eredményéről a soron következő ülésre készüljön előterjesztés.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

28./ Napirendi pont

Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 28. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Badacsonytomaj 1466/2. hrsz-ú ingatlanból három építési telek – kettő 2.200 m2-es és egy kicsit nagyobb terület -  kialakítható. A megosztás megrendelése megtörtént, még nem készült el. Az értékbecslő ezért 1.080 Ft/m2 árban illetve összességében 9 millió forintban határozta meg az ingatlan értékét. A közművek az utcán haladnak. Az érték alapján pályázati felhívást kell közzétenni, meg kell határozni a kikiáltási árat és az óvadék összegét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a kikiáltási árat 1.100 eFt/m2-ben, a pályázati óvadék összegét 10 %-ban megállapítani. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 1466. hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírását javasolja a Képviselő-testületnek. A kikiáltási árat 1.100 Ft/m2-ben, a pályázati óvadék összegét 10 %-ban javasolja meghatározni az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az építési szabályzatban az építési hely is konkrétan jelölve van. Ha lakóház épül, és nem éri el a 300 m2 alapterületet, akkor csak bejelentési kötelezettség van.

 

Wolf Viktória jegyző a kérdésekre elmondja, hogy 4 éves beépítési kötelezettséggel is van lehetőség eladni az önkormányzati ingatlanokat. Ha ez nem teljesül, akkor ugyanazon vételáron az önkormányzat visszaveheti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt a javaslatot támogatja, hogy a pályázati kiírásban a beépítési kötelezettség 4 éves időtartamban kerüljön meghatározásra, illetve amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

90/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja 4 éves beépítési kötelezettséget előírni az eladott önkormányzati ingatlanokra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a 988/3. hrsz-ú ingatlan becsült értéke 33.500 eFt, területe 4.200 m2. Az ingatlan nem osztható meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kevésnek tartja az értékbecslő által megállapított értéket, eddig 50 millió forintról beszéltünk. Nem javasolja ennyiért eladni. A BonVino területének vételára 60 millió forint volt.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a Képviselő-testület az értékbecslésnél magasabb összeget meghatározhat. Ebben a kategóriában versenytárgyalást javasol tartani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha több jelentkező van, akkor licitálni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a jövendő vevő nem fog ott szőlőt művelni, hanem egy nagy épületet fog építeni. Kérdezi, hogy a Brázay villa és a Dallas épülete műemlék jellegű épület-e.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy nem, tehát nincs műemléki környezet. Az ingatlanon 40 %-os beépítési lehetőség van, Vt2* övezetbe tartozik. Az építménymagasság 6 m.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy plusz jogkört jelenthet-e, ha helyi védelem alá helyezi a testület a telket.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a szerződésben kiköthető, hogy csak meghatározott céllal adja el az ingatlant az önkormányzat. Helyi védelemmel nem szabályozható, hogy mi épüljön.

 

Kun István bizottsági tag javasolja 60 millió forint értéken meghirdetni. A BonVino területe is ennyibe került, ezt sem kellene olcsóbban adni. Itt is létrehozható egy szálloda.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint meghatározó, hogy a majdani vevő mit akar létrehozni.  Fontos, hogy a meglévő dolgokat ne lehetetlenítse el.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha építkezne, az a településnek bevételt jelentene.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése versenytárgyalás útján történjen, 60 millió forint kikiáltási áron, 10 % óvadék meghatározásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

91/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésére versenytárgyalás kiírását javasolja a Képviselő-testületnek. A kikiáltási árat 60 millió forintban, a pályázati óvadék összegét 10 %-ban javasolja meghatározni az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal


29./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 29. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

92/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szerepelő pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye nevében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázati kiírásra pályázatot nyújtsa be a rendezvény megvalósítása céljából.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

30./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 30. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a turisztikai távcső kihelyezéséhez a 18.500 Ft-os közterület használati díjat el tudja fogadni, de meg kellene kérdezni, hogy másutt mennyit kell fizetni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha emelni akarunk, akkor a rendeletet is módosítani kell.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a javaslatokat.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a szociális segélyekre vonatkozó rendeletet lehet-e módosítani. Vannak olyan emberek, akik tavaly mintegy 100 eFt-ot kaptak, az idén is folyamatosan nyújtják be a kérelmüket. Ezt valamilyen módon korlátozni kell. Aki rá van szorulva, az kapjon maximális összeget, de aki másutt költi el a segélyt, ott nincs értelme és meggondolandó a támogatás.

 

Wolf Viktória jegyző reméli, hogy az ügyintéző kolléganő nem adott ki információt. Elmondja, hogy minimum 2.850 forint adható települési támogatásként a szociális rászorulónak, az évi maximális összeget nem lehet szabályozni. A Kormányhivatal szóbeli jelzést tett emiatt az elmúlt évben.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az ügyintéző nem adott ki információt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tavaly 3 millió forint felett volt a települési támogatás összege. A szociális támogatásokról a polgármester döntött átruházott hatáskörben. Ha a normatívát kimerítettük, a költségvetési rendeletet kell módosítani, a segély kifizetése nem tagadható meg. A jövedelemhatárt a szociális támogatásra meghatároztuk, ez esetleg feljebb vihető. Jelenleg a 28.500 Ft 130 %-a alatti jövedelem esetén adható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

31./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 31. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

95/2016. (II.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 13.00 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!