2016.02.15 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 2/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. február 15-én 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Vízkelety Dóra               Tourinform Iroda munkatársa

Tasner Mónika               CÉH Munkaszervezet vezetője

Békássy János              CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Kalmár György

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk..

Megállapítja, hogy észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

32/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.02.15-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

1./ Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2./ 116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./  CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Tájékoztatás a 2016. évi pályázatokról

Pályázatok előkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Tátika ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

33/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Társulási megállapodás módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

  1. 1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően hagyja jóvá,
  2. 2. kérje fel a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirendi pont

116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Megjegyzi, hogy az előterjesztés a Tájház udvari 4. üzlet április 1-től történő bérbeadásának feltételeiről szól. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás  van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

34/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/4 (Fodrász üzlet)

b) forgalmi értékének megjelölése: 5.900.000 Ft

c) a hasznosítás módja: bérbeadás

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 30.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016 április 01-től kezdődően határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 36.000 Ft összegben határozza meg.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

3./ Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a napirend kapcsán megjelenteket. Kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda pályázata 100 milliós nagyságrendű. A mintegy 10 %-os szelet önrésze 1,2 millió forint lenne. Azt kérte, hogy ennek felhasználását minél kézzelfoghatóbban jelenítsék meg az anyagban. A pályázat elbírálásakor plusz 10 pontot jelent, ha az önkormányzat vállalja, hogy legalább a beszedett IFA 25 %át átadja a TDM szervezetnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban kérte az elnökség, hogy a testület határozati formában döntsön a térségi szervezetbe tagként való belépés támogatásáról. Saját pályázat kapcsán az önrész vonatkozásában kell dönteni. A leiratban szereplő feladatokról is tárgyalni kell. A távlati finanszírozás kérdésköre összefügghet a pályázati szerepvállalással. Felmerült, hogy a helyettesítésére valakit meg kell bízni, aki az elnökségi üléseken részt vesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése tárgyában kiírt pályázat új lendületet adhat a turizmus fejlődéséhez. 2010-ben 4 önkormányzat együttesen vett részt egy pályázaton, a projekt összköltségvetése 48 millió forint volt. Most meghatározták, hogy a különböző szinteken milyen összegre lehet pályázni. A helyi szintű feladatellátás esetében maximum 20  millió forint ez a határ.  5 millió önrésszel a projekt összköltségvetése 25 millió forint lehet.  A térségi szervezetbe tagként való belépés is a pályázat miatt vált aktuálissá.  A pályázat elbírálásakor plusz 10 pontot jelent, ha az önkormányzat vállalja, hogy legalább a beszedett IFA 25 %-át átadja a TDM szervezetnek. A testület rendelkezésére bocsátották, hogy milyen elképzeléseik vannak, illetve a pályázatban helyet kapnak az önkormányzati javaslatok és igények, melyeket a 4 önkormányzat részvételével áttárgyaltak. Eddig újabb javaslat nem érkezett. Az önkormányzati javaslatokat illetően az összeghatárt 10 millió forintban állapították meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke támogatja a projektet. Úgy gondolja, hogy a rendszer fő támogatója az önkormányzat, ezért a szerepvállalását mindenütt ki kell hangsúlyozni. Kérdezi, hogy a dokumentációt ki lehet-e még egészíteni.

 

Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke elmondja, hogy minden kiadványukban szerepel az önkormányzat logoja, mindenütt elhangzik, hogy kik a főbb finanszírozók.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a pályázat beadásának határideje február 23. Múlt hét csütörtök volt a határideje a javaslatok leadásának. Ha még valami felmerülne, legkésőbb szerdáig tudják beépíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az előterjesztés e./pontja szerint a közös projektek esetében egyenlő arányban, települési projektelem esetében IFA arányosan lenne az önrész megállapítva az önkormányzatok között.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője megerősíti, hogy közös projektek esetében az 5 millió forint 4 egyenlő részre osztódik fel, 1.250 eFt jut egy önkormányzatra.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az anyagból az olvasható ki, hogy a borasztalok, padok esetében egyenlő arányban kell megbontani, települési projektelem esetében pedig lakosság arányosan.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője megjegyzi, hogy az 5 milliót a 4 önkormányzat adja össze egyenlő arányban, mivel csak közös projektelemek kerülnek be a pályázatba.  Ha valamit csak az egyik önkormányzat használna, akkor kellene az IFA arányos megbontást alkalmazni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a leírás nem ezt tartalmazza, lehet még rajta változtatni. Elhangzott, hogy az 5 milliót a négy önkormányzatnak kell összeadni.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy rögzítésre került, hogy melyek azok a közös projektelemek, melyekre minden önkormányzat igényt tart. Pld. a borasztalok kérdésköre tartozik ide. Szavazás történt az 5 millió forint 4 egyenlő részre osztásáról. Badacsonytördemic, Szigliget és Ábrahámhegy polgármestere továbbra is fenntartja a vállalását a 25 %-ra vonatkozóan is. A plusz 10 pontért az IFA 25 %-ának átadására kellene kötelezettséget vállalnia Badacsonytomaj Önkormányzatának.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy melyik önkormányzatra milyen összeg esik az IFA-t figyelembe véve.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy Ábrahámhegy mintegy 500 eFt-ot, Badacsonytördemic 600 eFt-ot, Szigliget pedig 1.100 eFt-ot vállalt, eddig 250 eFt-ot, 300 eFt-ot illetve 900 eFt-ot fizettek. Minden önkormányzat esetében növekmény történt.

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy összesen 2.200 eFt-ról van szó, ennél többre gondolt.  Az lett volna a javaslata, hogy Badacsonytomaj annyi támogatást adjon, mint a többiek összességében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az önkormányzatok nem törekednek arra, hogy az IFA bevételeik nőjenek.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője úgy fogalmazna, hogy minden önkormányzat más eszközöket használ az idegenforgalmi adó beszedésére. Van, aki megbízik a lakosokban, van, aki kényszerítő eszközöket használ. A települések között a szálláshelyek tekintetében jelentős különbségek vannak, Badacsonytomajt kivéve nagyrészt csak magánszálláshelyeket értékesítenek.

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy kinek a tulajdonában lesznek az eszközök, hogyan történhet a használatuk. Mérhetően bemutatható-e, hogy Badacsonytomaj többet teljesít, mint a többi település együttvéve.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy az Egyesület tulajdona lesz, szóbeli megállapodás alapján a 4 önkormányzat ingyenesen használhatja az eszközöket. A pályázat elbírálása után a megállapodás írásba is foglalható. Az Egyesület összetételét nézve a tagok 80 %-a badacsonytomaji.  A Tourinform Iroda Badacsonyban egész évben ügyfélszolgálati irodaként is működik, elsősorban az ideérkező turistákat szolgálja ki, a Badacsony kártyával a város idegenforgalmának növeléséhez járul hozzá. A rendezvények a város területét illetve a badacsonyi borvidéket érintik.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint nincs jobb mérőszám az IFA mértékénél. Korrektnek tartja, ha ebből adnak %-os támogatást az önkormányzatok. Az iroda tevékenysége, munkája a turizmus fejlődését szolgálja, egyértelmű, hogy komoly növekedés tapasztalható, melyet az IFA bevételek is igazolnak.

 

Kun István bizottsági tag szerint itt az adó behajtása megtörténik, másutt nem biztos. Többen fordultak hozzá azért, hogy az Egyesülethez beérkeznek az információk, de nem jutnak el a szálláskiadókhoz. A Badacsony kártya átfogó képet tudna adni a vendégforgalomról, ha az virtuálisan feltölthető lenne és fizető kártyává válhatna.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke arról kér tájékoztatást, hogy a tagság milyen összeggel száll be a rendszerbe.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy az éves költségvetésükben ez kimutatásra került.  Minden évben április 15-ig az egyesület vezetősége a közgyűlésnek beszámol a gazdálkodásról. A 180 tagtól mintegy 3 millió forint folyt be. Ezen felül mintegy 15 millió forintot fizettek be a rendezvények és a kiadványok finanszírozására átfutó tételként. Tehát a 180 tag közel 20 millió forintot betesz a rendszerbe évente, ehhez jönnek még a pályázati és szponzori bevételek. Az elmondott kritikával kapcsolatosan az a gondja, hogy név szerint soha nem vállalják fel. Ismerteti, hogy az Egyesület szálláshely foglaló rendszere úgy működik, hogy láthatók a fent lévő szálláshelyek, ahonnan ajánlatot lehet kérni.  Az ajánlatok közvetlenül a szálláshelyre érkeznek be. Mindösszesen 5 olyan tagjuk van, akiknek koruknál fogva nincs email címük, csak az Ő esetükben érkeznek a megkeresések a Tourinform Irodába. Ha valaki az irodát keresi meg azzal, hogy szállást szeretne foglalni, akkor a megkeresést azoknak továbbítják azok felé, akik jelezték, hogy az adott időszakban van szabad kapacitásuk. Csakis az egyesületi tagoknak küldenek vendéget.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy az Egyesületnek direkt szálláshely ajánlási kötelezettsége nincs. Olyan projekteket visz, melyek összességében a települést teszik érdekessé.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a rendeletet módosítani kell, hiszen a vendég úgy kapta meg a Badacsony kártyát az irodában, hogy a szállásadó nem is tudott róla.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy ez a lehetőség az önkormányzat kérésére került a rendeletbe. Vannak olyan szobakiadók, akik nem adják a kártyát a vendégnek, ami már egy éjszaka után is járna. A vendég azt az irodában igényelheti, ha a szálláshely szerepel a rendszerben. Ehhez minden esetben ki kell töltenie a bejelentő lapot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a régiós buszjárattal az a problémája, hogy olyan ingatlanok előtt is megáll, melynek tulajdonosa nem veszi ki a részét a közteherviselésből.

Békássy János egyesület elnöke elmondja, hogy az idegenforgalmi adóbevétel a jó együttműködés eredménye. Korábban az önkormányzat megszűntette a Badacsony kártyát, ekkor az IFA bevétel 24 millióról 9,5 millióra csökkent. Az ellenőrzés megszűntetésével tovább csökkent. Később létrejött a mai kártya, mely komoly háttér információkat is tartalmaz. Az IFA bevétel növekedéséhez az egyesület is jelentősen hozzájárul. A régiós buszjárat finanszírozásában az önkormányzat nem vesz részt.  Azt a megállóhelyek közelében lévő vállalkozások által befizetett hozzájárulásból illetve a direkt jegyeladásokból működtetik.  Ahol nem fizetik be a hozzájárulást, ott a busz nem áll meg. A járat nullszaldós. A busz tavaly egy közlekedési balesetben jelentősen sérült. A költségvetésben mintegy 450 eFt van beállítva a busz matricázásához.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a 25 %-os támogatás Badacsonytomaj esetében 7-8 millió forintot jelent.

 

Békássy János elnök megjegyzi, hogy amikor nem volt IFA ellenőrzés és Badacsony kártya, ilyen mérvű bevétel sem keletkezett.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szállásadó köteles minden hónap 15-ig jelentési kötelezettségének eleget tenni és az IFÁ-t befizetni. Az ellenőrzést csak köztisztviselő végezheti, a Céh Turisztikai Egyesületre ez ilyen formában nem ruházható át.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint, ha a szállásadó hivatalos helyről kap megkeresést, nagyobb eséllyel teszi hivatalossá a tevékenységét.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy felmerült az a kérés, hogy az egyesület havonta adjon jelentést a Badacsony kártya aktiválása kapcsán arról, hogy milyen vendégéjszaka szám realizálódott. A hivatal is látja a statisztikát a Badacsony kártya felületén, az egyesület szállásadói közül mindenki adja a vendégnek a kártyát. Arra kell törekedni, hogy ezt a településen minden szállásadó megtegye, így a jelenlegi IFA bevétel még 10 millióval megemelhető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke csak abban az esetben javasolja a 25 %-os támogatást megítélni, ha a pályázat nyertes lesz.

 

Kun István bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat megteremti a feltételeket, mind többet tesz azért, hogy a vállalkozóknak jobb legyen.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy ezzel a döntéssel a testület alacsonyabb összegre vállalna garanciát, mint ami jelenleg az önkormányzat és az egyesület közötti szerződésben szerepel.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban a 11,5 milliós támogatást soknak tartotta, a most felmerült 25 %-os támogatást is túlzottnak érzi.  Ha nem adja meg a támogatást a testület, a Turisztikai Egyesület akkor is fenntartaná a Tourinform Irodát.

 

Békássy János elnök szerint nagyon rossz irányba megy a beszélgetés. A köztes felvetések alapján úgy látja, hogy az elmúlt 20 év feleslegesen telt el. Véleménye szerint a bevételek 60 %-a a turizmushoz köthető, fix álláspontja, hogy az önkormányzat Badacsony legnagyobb turisztikai vállalkozója. Ide kell sorolni a strandi bevételeket, a parkolókból származó bevételeket, az üzletek is bevételt generálnak az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint nem tudható, hogy ha pld. nem Borhetet rendezünk, hanem csúszdaparkot építünk, több vagy kevesebb vendég lenne-e.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület zártkörű megbeszélésén felmerült, hogy az elnökség létszáma csökkenni fog. Ekkor megegyeztek abban, hogy nem Nagy Miklóst, hanem Vincze Pétert fogják javasolni, akivel időközben egyeztetett. A megbízatást vállalná.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökségében az önkormányzat által kijelölt személy Vince Péter legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

35/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület – 8261 Badacsonytomaj, Park u. 14. - elnökségében az önkormányzat által kijelölt személy Vince Péter legyen.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy aki egyetért a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásával azzal a feltétellel, hogy a Térségi TDM szervezet felé megfizetendő éves működési hozzájárulás (1,2 millió Ft) Badacsonytomaj Város Önkormányzatára anyagi kötelezettséget nem keletkeztet - kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

36/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásával értsen egyet azzal a feltétellel, hogy a Térségi TDM szervezet felé megfizetendő éves működési hozzájárulás (1,2 millió Ft) Badacsonytomaj Város Önkormányzatára anyagi kötelezettséget nem keletkeztet.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatosan javasolja kizárni, hogy az idei évben él még a 11,5 milliós finanszírozás, és e mellé keletkeztessen a döntés még 7,5 millió forintot.

 

Wolf Viktória jegyző a GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázat nyertessége esetén, külön megállapodás szerint kiegészítéssel javasolja a 3. pont támogatását.

 

Orbán Péter alpolgármester soknak tartja a 25 %-ot, az összeget 5 millióban határozná meg. Ezt módosító indítványként kéri kezelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az 5 milliót el tudja fogadni a TDM esetében támogatásként, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

 

37/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága Orbán Péter alpolgármester módosító indítványát nem támogatja, a TDM esetében az 5 milliós támogatást nem fogadja el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 3. ponttal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a GINOP-1.3.4-15. kódszámú pályázat nyertessége esetén, külön megállapodás szerint -  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

38/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vállalja a helyi TDM esetében, mint tagsági jogviszonnyal rendelkező helyi önkormányzat, hogy Badacsonytomaj város illetékességi területén belül beszedett idegenforgalmi adó összegének 25 %-át átadja a TDM szervezetnek a GINOP-1.3.4-15. kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában beadott pályázat nyertessége esetén, külön megállapodás szerint.

Egyben rögzítse, hogy a beszedett idegenforgalmi adó összege nem azonos a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott, állami normatívával kiegészített idegenforgalmi adó összegével.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 4. ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az 5 millió forint önrészt a négy tagönkormányzat egyenlő arányban, 1.250 eFt összegben a tartalék terhére történő megfizetésével vállalja  fel.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

39/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában a kiírt pályázat bérbeadását.

-       javasolja, hogy az 5 millió forintos önrész egynegyed részét, 1.250 eFt-ot az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 5. ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy a feladatlistához szerdáig várják a javaslatokat.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

40/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökének a további intézkedések megtétele végett.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirendi pont

Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a felhalmozott tartozás 80 eFt. Kérelmező a bérleményt a jó idő beálltával újra kívánja hasznosítani. A bérleti díj 15 eFt/hó. A Hivatal ott követett el hibát, hogy a kaució mértékét nem megfelelően állapította meg. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag szerint fel kell mondani a szerződést, majd később újra pályáztatni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint olyan alacsony a bérleti díj, hogy ha most nem hasznosítja a helyiséget, akkor sem szólhatna semmit.  Javasolja a kérelem elutasítását, illetve az elmaradt bérleti díj behajtását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

41/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) kérelmét utasítsa el.

Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérleti szerződésben foglaltak szerint járjon el és kötelezze a bérlőt az elmaradt bérleti díj 3 munkanapon belül történő megfizetésére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont

Tájékoztatás a 2016. évi pályázatokról

Pályázatok előkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenképpen dönteni kell a Zöld Város projekt esetében arról, hogy a Felső bazársor, a Fő utca vagy a látogató központ legyen az egyik eleme.  Az óvoda és bölcsőde tekintetében, ha csökkentett összeget ítélnének meg, akkor csökkentett tartalommal lehet megvalósítani a beruházást, vagy elállni a szerződéskötéstől. Itt 50 milliót tartana reálisnak, a pályázat tartalmáról dönteni kell. A korábbi anyagban szereplő 21 milliós hőszigetelési ajánlatot soknak tartja, kérte az osztályvezetőt, hogy ezt nézze át.  Más feladatok is vannak, pld. terasz megújítása, kerítés építése, stb. Az óvoda jelentős eszközigénnyel lépett fel. Dönteni kell a turisztikai pályázat kapcsán, látogató központ, strandi fejlesztések, vagy egyházi tematikus utak valósuljanak meg. Dönteni kell arról, hogy a helyi gazdaságfejlesztés tekintetében beadjuk-e a pályázatot.  Vannak olyan pályázatok, melyek elnyerésére az információink szerint nem sok remény van, ezeket javasolja kivenni. A prioritási sorrendet is kéri megerősíteni egy szavazással.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző a TOP-1.4.1-15 pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy a külső hőszigetelést 16,5 millióból meg lehetne valósítani. A fűtéskorszerűsítés gázkazánnal 3,5 millióból, hőszivattyús rendszerben 14 millióból oldható meg.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy 4,7 millióra van ajánlat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az ajánlat hibás volt. A tervező nem azt javasolta.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy most 4,7 milliós ajánlattal rendelkezünk, erre vannak konkrét terveink. A napelemes rendszer 10 millióba kerülne. A bölcsőde kialakítására a hátsó kazán mellett, a nem használt raktárhelyiségek alkalmasak. A törvénymódosítás szerint mini bölcsőde maximum 7 fővel működtethető, 1 gyermeknek legalább 3 m2-es férőhely szükséges. A bölcsődében egy kisgyermeknevelésben jártas szakembert és egy dadát kell alkalmazni, külön vezetőt nem. A gyerekek után normatív támogatást utalnak át. Az igényfelmérést a lakosság részére kiküldte, 29 érkezett vissza. Az előrejelzések szerint a bölcsődét 2017. szeptemberében tudnánk megnyitni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázaton reálisan 30 milliót lehetne nyerni. A bölcsődénél jó lenne a béreket két évre beszámítani, a tervezett két fő bére egy évre 3.931 eFt. A hőszigetelés 16,5 millió, a gázkazán 4,7 millió, a bölcsőde kialakítása 15 millió, óvodai eszközbeszerzés 5 millió forinttal számolható.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a bölcsőde kialakítása többe kerül.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ha Intézményfenntartó Társulás által nyújtjuk be a pályázatot, akkor plusz pontot számítanak fel. Az Egészségház fejlesztésével kapcsolatosan felvetődött, hogy kevés pénz áll rendelkezésre, hiszen a 10 ezer fő alatti települések részére csak 190 millió forint van elkülönítve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy maximum 10 milliót javasoltak, ebből nem lehet megvalósítani a terveket.

 

Orbán Péter alpolgármester figyelmeztet arra, hogy a belső vezetékrendszer rossz állapotban van, cseréje mintegy 5-7 millió forint.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ha lesz megfelelő pályázat, az egészségház fűtését korszerűsíteni kell. Az orvosokkal tartott egyeztetés alapján nagy gondok nincsenek. A fogorvos külön bejáratot szeretne, a személyzeti WC-k felújítását kérték, illetve néhány eszközt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az eszközbeszerzést nem támogatja. Kérdezi, hogy az orvosok mit vállalnak be.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázatot úgy beadni, hogy legalább az elektromos hálózat felújítása férjen bele. A homlokzat változtatásához engedély szükséges. Javasolja legalább 15 millió forint igénylését.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a pályázat tartalmát a menedzsment állítsa össze, 20 millió forint összeghatárig.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

42/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra 20 millió forint összegben nyújtson be pályázatot.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések tárgyú pályázathoz a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, nyitott árkok létesítése, stb. tartozhat. Külterületen csak akkor támogatja a pályázat, ha a megvalósítás a belterület védelmét szolgálja. A pályázatba csak az épületek védelmére szolgáló árkok, vízelvezetők kialakítása fér bele, a Péntek, Szombat árok rekonstrukciója nem. Erre a célra Veszprém megye részére 1 milliárd forint van elkülönítve, 2-4 támogatási kérelem befogadása várható, egy résztvevő max. 400 millió forintot igényelhet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy e témában az önkormányzat ne adjon be pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

43/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati kiírásra ne adjon be pályázatot.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a múlt héten jelent meg a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér  létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati kiírás, mely 75 %-os támogatási intenzitású, 50 millió forint igényelhető. Itt a Tátika Üzletház jöhetne szóba.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Kisfaludy ház is.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Kisfaludy ház nem, mivel nem támogatandó tevékenységet folytat. A „Tátikának” is adni kell egy funkciót.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy e témában az a „Tátika” üzletházra adjon be pályázatot az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

44/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér  létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyában kiírt pályázatra a „Tátika” Üzletházra vonatkozóan adjon be pályázatot.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása tárgyában 40 milliós keretösszeg meghatározásával a pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

45/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú, a Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati kiírásra 40 millió forint támogatáshoz nyújtsa be pályázatát.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása tárgyú pályázathoz a Felső bazársor, a Fő utca vagy a látogató központ kerüljön beemelésre.

 

Kun István bizottsági tag a Felső bazársort javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ott új üzletek alakulnának ki, melyhez a támogatottság nem 100 %-os.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a Fő utca rekonstrukcióját javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja elfogadásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

46/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása tárgyú pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot, melybe a Fő utca rekonstrukciója kerüljön beemelésre.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy dönteni kell a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés pályázat benyújtásáról, ahová a látogatóközpont kialakítása, strandi fejlesztések illetve egyházi tematikus utak fejlesztése építhető be. A strandi fejlesztésekre javasolja a pályázatot benyújtani. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

47/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot, melybe a strandi fejlesztések kerüljenek beemelésre.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont

Tátika ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Kun István bizottsági tag javasolja a napirendet zárt ülés keretében megtárgyalni az önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

48/2016. (II.15.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ügyrendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy „A Tátika ügyéről tájékoztatás” tárgyú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 13.15 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!