2016.02.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. január 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              igazgató

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Javasolja, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetét Garamvölgyi Linda kérelmét követően tárgyalja meg a bizottság.

Megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a sorrendileg módosított napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

2/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016.01.25-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 23 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 4. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 

 1. 5. Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerülete

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

 1. 7. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

 1. 9. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

10. Kulturális pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

11. MENÜ KFT. vezetői tisztségviselői megbízatásról lemondás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12. MENÜ KFT. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

14. Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15. BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. Szúnyoggyérítésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi-kiadási főösszege 103.917 eFt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebből 72.364 eFt-ot finanszíroz a Magyar Állam. Önként vállalt feladat az Önkormányzat ügyvédjének munkadíja, a közterület felügyelet illetve a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 2 fő foglalkoztatása.  A költségek 80,22 illetve 19,78 % arányban oszlanak meg a két település között. Létszámunk 22 fő, ebből 5 fő dolgozik Ábrahámhegyen, 1 álláshely betöltetlen. Az ábrahámhegyi kollégák közül a pénzügyi és a műszaki ügyintéző bedolgozik a badacsonytomaji hivatalba is. A költségvetést érinti, hogy az idén két kolléga megy nyugdíjba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásakor megállapodás történt a létszámot érintően is.  Ábrahámhegyi részről 2 év múlva csökken a létszám, amikor az egyik kolléga nyugdíjba vonul, álláshelyét várhatóan nem fogjuk betölteni. Megállapodás született arról is, hogy az állami finanszírozás alapján milyen arányú a két település hozzájárulása, illetve a kifejezetten Badacsonytomajt érintő feladatokat és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókat Badacsonytomaj Önkormányzata külön finanszírozza. Az egyesüléskor hozott fő szabály szerint haladunk. A megtakarítást illetően a kollégák jól kalkuláltak az egyesüléskor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy saját bevételünk 1.725 eFt, az esküvői díjak illetve a továbbszámlázott bevételek tartoznak ide. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2013-ban 40,2 millió forintba, 2014-ben 40,4 millió forintba, 2015-ben pedig a kötelező feladatokon túl 11,1 millió forintba került a hivatal fenntartása.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy lesz-e két közterület felügyelő. A költségvetésben szerepel-e a 20 %-os bérkiegészítés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervezet egy fő állandó közterület-felügyelővel számol illetve 8 hónapra főállásban felvennénk még valakit. A közterület-felügyelő kolléga az idén nyugdíjba vonul. A teljesítményértékelések elkészültek, ez alapján történik a bérek differenciálása, 0- 50 % között. Megjegyzi, hogy a bérét senkinek nem kell lefelé eltéríteni. A teljesítményértékelést félévente kell elvégezni. Az előző évet minden év január 30-ig kell értékelni, majd június 30-át követően 1 hónapon belül.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a képviselők tudhatják-e, hogy ki milyen eltérítést kapott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem. A teljesítmény értékelését minden dolgozó elfogadta. Megemlíti, hogy ha az osztályvezető elmondja, hogy a hozzá tartozó kolléga milyen teljesítményértékelést kapott tőle, az fegyelmi felelősségre vonást is vonhat maga után.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy több nyugdíjas rendőrt illetve helyi lakost megkérdezett a közterület felügyelői munkával összefüggésben. Senki nem vállalja közülük.  Várhatóan nem helyi munkavállalóval lehet majd megoldani a feladatot.

 

Kun István bizottsági tag szerint ez nem gond, az a fontos, hogy a feladat legyen elvégezve, a szabályok legyenek betartva. Úgy gondolja, hogy még két fő is kevés a szezonban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a parkoló őr kapcsolt munkakörben végezhetné-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az álláshelyet köztisztviselő töltheti be, a pályázati kiírás meg fog jelenni, várjuk a jelentkezőket. Két közterület felügyelői képzés is indul ez évben.  A dolgozó 6 hónapos próbaidővel kerül felvételre.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy több településen városőrt alkalmaznak. Ebben lehet-e gondolkodni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az un. segédfelügyelő alkalmazásában is gondolkodta, de erre a munkára mentálisan és fizikailag is megfelelő embert lehet csak alkalmazni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a technikai eszközök fejlesztésére miért 0 forint van beírva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzati költségvetésbe terveztük az informatikai fejlesztés 2. ütemét, 0,5 millió + 305 eFt-ot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendeletmódosításban a testületi döntések miatti változásokat illetve az állami normatíva szerint beérkező előirányzatokat vezettük át.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

4/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés a hitelképességünk felső határát, adósságot keletkeztető ügyleteket mutatja.  Egyelőre nulla forint hitel igénybevételével számolunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megpróbálunk a tartalékra vigyázni. A pályázatoknál van lehetőség előleg igénylésére 30-75 %-ban, ezt minden esetben kérni fogjuk. Remélhetőleg ez nem fog hátrányt jelenteni. Ez régebben csak nagyon korlátozott mértékben volt lehetséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

5/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatot illetve annak mellékletében foglaltakat fogadja el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirendi pont

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy a kisebb gyűjtő kocsikba kevesebb szemét fér, a szemétszállítás nem hatékony. Véleménye szerint a rendszerbe deponálási lehetőséget kell belevinni.

 

Kun István bizottsági tag szerint a település annyit fizet, mint ahol a szolgáltató szelektíven viszi el a szemetet. Nálunk ez nem így van, illetve nem viszik el a zöldhulladékot sem. Javasolja megbízni a Polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalást az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri rögzíteni a testületi határozatba, hogy ezzel a helyzettel nem értünk egyet. Megjegyzi, hogy a napirendhez még hozzá kíván szólni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Pénzügyi bizottság ülését

9.32 órakor felfüggeszti,

tekintettel arra, hogy Együttes ülés kezdési időpontja 9.30 órára lett meghirdetve.

 

A Pénzügyi bizottság ülése 9.50 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről tárgyú napirend felfüggesztését, mivel Krisztin N. László polgármester úr nincs jelen. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

6/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről tárgyú napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirendi pont

Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerülete

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyári napközi és táboroztatás okán kezdeményeztük a szálláshely szolgáltatás vonatkozásában az engedélyes változtatását, melyre vonatkozóan a határozatot megkaptuk, így a szolgáltatásra önkormányzatunk engedéllyel rendelkezik.  Ehhez kapcsolódóan szükséges a vagyonkezelési szerződés módosítása, melynek tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a nyári nyaraltatás rezsi díját ki fizeti.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rezsidíjat ráfordításként kezeltük és a tiszta nyereséget számoltuk ki.  Próbáltuk, hogy a rendszerhasználati díjat ne kérjék, de továbbra is szeretnék kérni erre a két hónapra.  Próbáltuk, hogy a nyereség felosztásáról akkor döntsünk, amikor látjuk, hogy mennyi, de a KLIK továbbra is az 50 %/-ot kéri átadni.  Most az önkormányzat a szállásközvetítést átvállalta, erre a KLIK-nek most nincs engedélye.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a vagyonkezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

7/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a mellékletben szereplő felújításokat az önkormányzati felhalmozásoknál kellene szerepeltetni.

 

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a beruházásokról nem akart önhatalmúlag dönteni, az önkormányzat kompetenciája, hogy mit szeretne az idén illetve a jövőben elvégeztetni.  Az önkormányzati megrendeléseknél 5 millió forint van betervezve. Kéri, hogy a bizottság tegyen javaslatot határozati formában arra, hogy mit kíván megcsináltatni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy tavaly mennyibe került a település üzemeltetése. Az 5 fő foglalkoztatása szerepel-e az üzleti tervben, az fedezi-e a költségeiket. Javasolja, hogy a feladatok megvalósításáról negyed vagy félévente számoljon be a Kft. ügyvezetője. Kéri kimutatni azt is, hogy egy-egy munkára mennyi munkaidőt fordítanak. A virágok karbantartására fordított időt nagyon soknak tartja.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a tavalyi év egy kísérleti év volt, létszámban és költségben láthatóvá vált, hogy ezt a színvonalat hogyan lehet tartani. A költségvetés a + 5 főnek április 1-től - október 31-ig tartalmazza a bérét. Ezen kívüli időszakban a testület döntése értelmében ezek az emberek a kijelölt területek tisztítását fogják végezni. A határozat negyedéves beszámolási kötelezettséget ír elő. A munkaidő ráfordítással  kapcsolatosan problémát jelent, hogy napközben az emberek más-más munkára kerülnek át.  Ezért az adminisztráció nehéz, mintegy 80 %-os pontossággal követhető csak. A virágok gondozása napi több órát igényel.  A múlt évi teljesítésekről készült olyan anyag, hogy az adott munkanem teljesítése mennyi időt igényelt. Negyedévente beszámolnak, úgy érzi, ez elégséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a badacsonytomaji strandon tervezett burkolatok pontosan hol lesznek. A temető felújítása hogyan történik.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az melléklet 1/a. pontja szerint badacsonytomaji strand burkolat felújítása 6.207,- Ft/m2-be kerül, mert csak szegélyt és térkövet kell lerakni, alapot nem. A járda a büfétől a Badacsony felé elő vizesblokkig vezet, 322 m2. A b. pontban 2 járda készítését tervezik a járdától a vízi bejáróig, nem tartja soknak ennek 511.440,- Ft bruttó költségét. A c. pontban a büfék előtti terület térburkolását tervezték, 166 m2-ben. Az üzletek előtti területet 4 m-es sávval bővítenék ki. A ráfordítás 2/3 része várhatóan az idén megtérülne a bérleti díjakból. A járda kapcsán felszedett térkővel Badacsonyban a strandi büfék előtti zúzalékos részt burkolnák le. Tisztázzák, hogy az üzlet előtt kinek mennyi területe van. Ehhez plusz 1 m-t hozzáépítenek az illemhelyek megközelítéséhez. Badacsonyban az üzletek előtti terület nagysága 35 m2. A bérleti díj meg lett emelve. A temető felújításáról az önkormányzat dönt. A felső új temetőnél a vadvédelmet biztosították, de egy szakasz elmarad. Ott a bazaltbástyára egy beton fedlapot és korlátot terveznek. Ezt a lakosság is kérte. A felső ravatalozó melletti temetőnél 150 m2-ben járdát tervez, melyhez kéri a testület döntését. Az alsó temetőnél a c. pontban a bejárattól 103 m2-es járdát terveztek, a József Attila utcai járdaépítésnek megfelelő árral számolva.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a temető melletti kerítést soron kívül kéri megcsinálni, többen kérték ezt tőle.

 

Bolla József ügyvezető ígéretet tesz arra, hogy amint az időjárás lehetővé teszi, megoldják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a 3. ponttal kapcsolatosan kérdezi, hogy a tervezett munkákhoz a tervek rendelkezésre állnak-e, illetve be kell-e vonni a közlekedési hatóságot.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a területek az önkormányzat tulajdonában vannak, ezért nem lett egyeztetve a hatósággal. A közútkezelővel azt kell egyeztetni, hogy a parkolók 45’-os vagy 90’-os beállásúak legyenek.  A terveket egyeztette a Polgármester úrral. Az első verzióra jelenleg nincs fedezet, azt tartalmazza térburkoláson túl a kerti bútorokat is, melyek elhagyásával a költség a felére csökkenthető. Ezzel a Fő utca rekonstrukciója keretében lehet majd foglalkozni. Az Altinger kereszt melletti terület felújítása is tervezve van 1,6 millió forinttal.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezt nem feltétlenül kellene most megcsináltatni. A Fő utca rekonstrukciójának tervezése nem várhat tovább, mert különben nem tudunk forrást szerezni hozzá. Van olyan megyei hatáskörű pályázati szervezet, aki vállalná oly módon, hogy a tervezési költséget nem az önkormányzatnak kell kifizetni, az a pályázatban elszámolható lenne. A Fő utcai bejáráson javaslatként hangzott el, hogy a projekt végpontja az Altinger kereszt körüli rész legyen. A másik végpont a húsboltnál lévő kanyar, illetve a tervekben szerepel a Kapcsosék előtti parkolórész, illetve a temető felé vezető út melletti tér is. Ezt megfontolásra javasolja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a Degovicsék melletti illetve a Sörpatika melletti lefolyó árkot megnyitni, a Fő utcát és a Kert utcát összekötni ily módon. Az árkok legyenek tisztán tartva, két lépcső készítése szükséges az árkok végére.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az OTÉK szerint a járda minimális szélessége 1,5 méter.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy nem járda lenne, csak a lejutás lenne biztosított.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Bányász strandon miért nem vágták le a nádat.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem jutott rá idejük, még Badacsonyban sem végeztek. Az enyhülés miatt többen beszakadtak a dolgozói közül.  A Kft. kezelésében lévő strandokkal kezdték a munkát. A Bányász strand korábbi bérlője kérte, hogy az eszközei maradhassanak, pályáztatva eddig nem lett. Nem tudja, hogy ki fogja üzemeltetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a munkák ütemezése, a határidők megjelölése fontos. Kéri, hogy az 5 millió forintról döntsön a bizottság.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a badacsonytomaji strandnak időben neki kell állni, a temetői korlátot szintén mielőbb meg kell csinálni, a felső temetői járda burkolása is fontos. A burkolások a nyárig el fognak húzódni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja az előterjesztés szerinti 1/a. pontot és a 2/a-b. pontot megcsinálni. Az első pontban felsorolt többi feladathoz nem kért pénzt az ügyvezető. Az 5 millió forintból így maradna 1,4 millió forint, melynek felhasználását év közben lehetne ütemezni. Esetleg a Kisfaludy úton lehetne belőle a helyreállítás egy részét megvalósítani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 10.20 órakor megérkezett a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a Kisfaludy út közlekedés szempontjából nem megfelelő, így nem hagyható. Esztétikai szempontból is drámai ott a helyzet. Az útburkolat katasztrofális, a Kisfaludy forrás vízelvezetése nem megoldott, a kerítések életveszélyes állapotban vannak. Ez a legfrekventáltabb turista útvonalunk, csoda, hogy valaki egyáltalán idejön. A teljes felújítás mintegy 50 millió forint lenne. Az elmúlt években nem költöttünk ide semmit, a támfalak előbb-utóbb ledőlnek, a kerítések szintén. Az útburkolat több helyen nagyon rossz, egy idő után sok tízmilliót kell majd rákölteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy vannak rosszabb állapotú, egész évben használt útjaink.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a forrás vízelvezetési problémáját meg kell oldani, ésszerűtlen lenne előtte az utat felújítani.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a költségvetés a vízelvezetést tartalmazza, az út felújításával, a kerítéssel nem számol. Véleménye szerint pénzkidobás lenne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a taxisforgalom okozza a legnagyobb problémát. Az ide tervezett 18 milliós költségvetést soknak tartja. A vízelvezető árkot kell megfelelő állapotba hozni.

 

Nagy Lajos bizottság elnöke elmondja, hogy a forrást elzárni nem lehet. Véleménye szerint Szeremley Huba kapubejárójától lefelé csövet kell lefektetni, hogy a víz ne mossa a bástyát. A taxisokat nem lehet kitiltani az útról.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a forrás vizének felfogásával víztározó létesítésének a szőlészek szempontjából lehetne-e jogosultsága.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ez nem lenne megoldás, a régi Vadvirág üdülőnél van két használaton kívüli tározó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 18 milliós költségvetés része a vízelvezetés megoldása csővezetékben, majd a falig lebetonozni az utat. Egyetért azzal, hogy komplex problémáról van szó. Az előzetes jelzések szerint a csapadékvíz elvezetéshez lesz pályázat. Mivel nincsenek terveink, később javasolja a benyújtását. A projekt egyik eleme a vízelvezetés. A Kisfaludy Forrás Pjt. ívóvíz bázisa a Kisfaludy forrás, melyet még 5-6 évig jogosult használni. A térség vízellátását is meg kell oldani.  Az önkormányzat már bekérte a különböző társulások adatait, melyek közül az egyik legkorrektebb a Pjt. volt. Az önkormányzat részt vállalt a tervezési munkában. Időközben az egyik pályázatíró partnerünk ivóvíz és csatorna ügyben tájékoztatást kért. Az ivóvíz fejlesztéseket ebbe a csomagba bele kell tenni, a Kisfaludy Forrás Pjt.  területén lévő ingatlanok vízellátását egy olyan rendszer fogja megoldani, melynek a gerince a Kisfaludy úton halad felfelé. Ezért az út burkolásában nem szabad egyelőre gondolkodni. A bástyákkal lehet foglalkozni, tisztázni kell, hogy adott esetekben ez kinek a feladata, azokat az érintett ingatlantulajdonosokkal együtt rendbe tudnánk tenni. A pályázatot az ivóvízre és csapadékvíz elvezetésre elő kell készíteni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a Római úton is hasonló a helyzet bizonyos helyeken. A támfalak állapotát ott is fel kellene mérni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a magántulajdonban lévő bástyák tulajdonosait a balatonfüredi építési osztály kötelezheti a helyreállításra. Ha a felmérés megtörténik, ők járnak el, a felszólítások kezelése sem a mi hatáskörünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az egyeztetés megkezdését, illetve egy anyag összeállítását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a rajzon szerepeljen, hogy kié a bástya. Azokkal a szakaszokkal, melyek nem magántulajdonban vannak, az 1,4 milliós összeghatáron belül foglalkozzunk.

 

Bolla József ügyvezető a melléklet 1/a. és 2/a-b. pontjaira vonatkozóan kér határozati formában döntést. Tavaly kérte az önkormányzattól, hogy nagyobb mértékű beruházásoknál 50 % előleget biztosítson. Ezzel a múlt évben nem élt. Nem tudja még, hogyan alakulnak a bevételeik, ezért kéri ezt a lehetőséget most is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy nagy melegben az utakat locsolják.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nincs megfelelő berendezésük hozzá. A multikárral a virágokat öntözik, a vizet a Balatonból veszik ki.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy erre a célra össze lehetne gyűjteni a lefolyó vizet.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a parkoló és az út közötti mély részen műanyag tartályokat lehetne telepíteni erre a célra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tűzoltóság csak pénzért vállalja a locsolást.  Kéri az ügyvezetőt, hogy gondolja át a lehetőségeiket. Ha új autóra vagy felszerelésre van szükség, írja le.  Az Egészségházban régen volt fertőtlenítő meszelés, meg kell csinálni. A szükséges forrást 500 eFt körüli összegben javasolja biztosítani a VN. Kft. részére.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja ezt az összeget a felhalmozási kiadások közé beállítani. A vállalkozóval közvetlen szerződés köthető, a munkát mi rendeljük meg az önkormányzat részére.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a fogorvos felújította a rendelőjét. A másik két rendelő 5 éve nem volt felújítva, a külső – belső karbantartás, festés mintegy 500 eFt-ba kerülne.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a költségvetésben a villamos hálózat javítása is tervezve van. Ha ez megvalósulna, akkor ismét festetni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a VN. Kft. 2016. évi üzleti tervét az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

8/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 401/2015.(X.22.) számú határozatát módosítsa és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – módosított 2016. évi Üzleti Tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 1. a VN. Kft. ügyvezetője az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévente számoljon be a megvalósításról,
 2. az 5 millió forint terhére a mellékletben szerepeltetett 1/a pontot, illetve a 2/a és 2/b pontot javasolja a bizottság megvalósítani,
 3. az összegből fennmaradó 1,4 millió forintot év közben felmerülő feladatokra javasolja ütemezni,
 4. a Kisfaludy úton lévő és önkormányzati tulajdonban álló bástyaszakaszokat javasolja a bizottság felmérni,
 5. nagyobb mérvű beruházásokhoz 50% előleg biztosítását javasolja a bizottság a VN. Kft részére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az elmúlt évek negatív tapasztalataiból okulva úgy gondolta, hogy a támogatást három részletben kérné, - március, május és október hónapokban - hogy a cég likviditása folyamatosan biztosított legyen.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a felhasználás határideje december 31.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a cég anyagi helyzete november-december hónapra lett stabil. A pénzzel takarékosan bánt, összhangban a testületi szándékkal. Tavalyról 9,5 millió eredményt hozott át.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Hegyközség úttal kapcsolatos elszámolás megtörtént-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, a közel 4 millió forintot megkapták.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az 5 ember a testület által meghatározott területek rendbetételét végezze. Nem támogatja, hogy más feladatra is bevonhatók legyenek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ez így lesz.  Viszont be kell vonnia másokat is hozzájuk, mert csak vizsgázott fűrészgépkezelőt alkalmazhat.  A munkával szépen haladnak az emberek.  A bérköltségüket a testület 4 hónapra megszavazta, ezen felül a Kft. saját erőből biztosítja számukra a munkaruhát, sofőrt és teherautót.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy hetente kapjanak a képviselők tájékoztatást az emberek munkájáról, arról, hogy milyen területen dolgoznak éppen.

 

Kun István bizottsági tag szerint erre nincs szükség. Az elvárás az, hogy a megszabott területek legyenek tiszták, ha valami elkészült, azt jelentsék készre a testület felé. A többi az ügyvezető feladatkörébe tartozik.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a fűrészgépkezelői vizsgát másokkal is meg kell csináltatni. Kérdezi, hogy a tomaji vasút és a fénysorompó közötti területhez kell-e fakivágási engedély.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Nemzeti Park képviselője úgy nyilatkozott, hogy a nagyobb fákat meg kell hagyni. Eddig 24 fa kivágására kértek engedélyt, ebből 4-et kivágtak. A többit kosaras autó igénybevételével lehet kivágni, ennek költsége mintegy 1,5 millió forint lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy azzal keresték meg egyes ingatlantulajdonosok, hogy a temető feletti út két oldalán az akácos területek kipucolhatók-e.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy ez korábban is felmerült. Akkor a jegyző és a műszaki osztályvezető úgy nyilatkozott, hogy az ingatlantulajdonosoknak kell a területet rendben tartani. Nem tudja, hogy kell-e engedély a fák kivágásához.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a téli hónapokban az 5 emberen felül is gallyaznak és égetnek a dolgozók.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Klub Tomaj felőli terület csodálatos lett. A bástya viszont rossz állapotban van, a Közúttal egyeztetni kellene róla.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt szerette volna, ha fémkorlátra cserélik, néhány közt emlékként meghagyva. De azt mondták, hogy már átadták annak idején.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a Klub Tomaj területén lévő hajó felújításáról is egyeztetni. Kérdezi, hogy a Szombat árok kipucolását tervezi-e a VN. Kft.

 

Krisztin N. László polgármester 11.15 órakor érkezett vissza a bizottság ülésére.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 28 árok van a területen. Ha idejük engedi, meg fogják csinálni. Megjegyzi, hogy a bejáráson megegyezés született arról, hogy a letisztított területeket évi két alkalommal karbantartják.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a tulajdonosokat is megkeresni, részvételüket kérve a fenntartásban. Pld. Jónás úr is vállalta ezt.

 

Forintos Ervin ügyvezető kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a  VN. Kft. 2016. évi Karbantartási tervét elfogadásra javasolja az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Tervéről szóló I. határozati javaslatot az előterjesztést szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke visszatérve a felfüggesztett „Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről” tárgyú napirendhez, kéri a Polgármester úr véleményét.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy mi okozza a visszafizetési kötelezettséget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az okozza a problémát, hogy az NHSZ annak idején az önkormányzat rendeletével fogadta el a hulladékszállítási díjakat. A Képviselő-testület egyik évben nem járult hozzá a közszolgáltató által kiközölt összegek elfogadásához, így a több milliós tartozás keletkezett, mely az önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel. Ha akkor elfogadja a testület a hulladékszállítási díj növekedését, akkor vélhetően ez az összeget nem keletkezik tartozásként.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy kell-e kamatokat fizetni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az összeg kifizetésekor fogják kiszámolni a késedelmi kamat összegét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fizetési felszólításokat folyamatosan kapja az önkormányzat, de eddig tovább nem léptek. Kéri, hogy a szelektív hulladékkal kapcsolatos megjegyzés legyen benne a határozatban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal és polgármester úr kiegészítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 2. javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester kezdeményezzen tárgyalást az illetékeseknél a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatosan.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

9./ Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a kapott anyagot részletesnek, jónak tartja. Javasolja egy un. rendezvényalap létrehozását, mely hasonló elven működhetne, mint a közműfejlesztési alap. Az érintettek beteszik az alapba a költségek 50 %-át, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat finanszírozza. Ha nem hajlandó a másik fél áldozni, akkor nem lesz rendezvény.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem lehet meghatározni az érintettek körét, illetve nem lehet kötelezővé tenni a hozzájárulást sem. A testület legfeljebb azt szabhatja meg, hogy az adott éven mennyi támogatást biztosít a költségvetésében egy-egy rendezvényhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy önként vállalt feladatról van szó. Inkább szponzorációs támogatást tud elképzelni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a vállalkozókkal pozitív hangulatú egyeztetésre került sor ebben a témában. Véleményük szerint a Tavaszi fesztiválhoz reálisan 2 millió forintot össze lehetne szedni. A vállalkozók megértették, hogy szükség van a támogatásukra. Viszont kérték, hogy a program később valósuljon meg, amikor jobb a megtérülés. A BVKI részére kifejezetten a programokra 20 millió forintot javasol biztosítani, ezt reális kompromisszumnak látja.  Javasolja a pályázatokon való részvételt.  Ha az önkormányzat lényegesen kevesebb támogatást ad a kért összegnél, azzal lehetetlen helyzetbe hozza az intézményt. Nem javasolja, hogy a testület nagyon beleszóljon a programszervezésbe, de kövesse figyelemmel az igazgató munkáját.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy Badacsonyörsön és Badacsonytomajon is legyen egy-egy nagyobb rendezvény.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy maximálisan támogatja a javaslatot. Ezeken a településrészeken is van olyan vállalkozói gárda, aki érdekelt lehet abban, hogy a rendezvény sikeres legyen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a kereskedők részéről a rendezvények támogatását egész évben kérjük-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Tavaszi fesztiválról és a Rózsakő fesztiválról beszélünk. A Rózsakő fesztivál reális bonyolításához vagy a rendeletet kell módosítani, hogy Greznár úr megkaphassa a területet a rendezvényhez úgy, hogy hatékonyabban lehessen bérbe adni, vagy pénzt kell mellé rakni. A vállalkozók vállalták, hogy 2 millió forint támogatást összegyűjtenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Greznár Attila azzal szeretne számolni, hogy a rendezvény idejére a közterület bizonyos részeit az önkormányzat a rendelkezésére bocsátja. Más verziók is léteznek, melyeket át kell gondolni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy mielőbb, lehetőleg februárban dönteni kell.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a május 28-29-i hétvége a programcsomagban maradna. A Pünkösd május közepére esik az idén. Az ő meglátásuk szerint június első két hétvégéjén még nincs sok ember, ezért a rendezvény felépítésével és tematikájával tudnak azonosulni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy fizetős koncerteknek a badacsonyörsi kemping tudna-e helyet biztosítani.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az ingatlan nem az önkormányzat tulajdona.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a strandoknál az áram kiépítésével van probléma, hatalmas összeget emésztene fel.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy ha új épületek lesznek a strandokon, azok energetikai dolgaira oda kell figyelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Badacsonyi Tavasz rendezvényeit országos jelentőségű programokkal kellene összehangolni. Pld. egy országos hegyi kerékpárverseny, mazsorett találkozó, természetjáró klubok rendezvénye, stb.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a rendezvény időszaka a Nyitott Balaton programcsomag idejére esett volna, ezért a CÉH Turisztikai Egyesülettel együttműködési megállapodást kívántak kötni.  Közben más borászatokkal egyeztettek, egy országos szintű futóverseny szerveznek rá.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy az embereknek a játék vagy a teljesítmény fontos.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat hangzott el az intézményvezető felé Badacsonytomaj és Badacsonyörs településrészeken egy-egy nagyobb program szervezésére. Javasolja, hogy tematizálja kissé a programokat, mely mellé a fellépőket csoportosítja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja Badacsonyban a Lányi emlékszobor környékének rendezését. Fonyódon szép környezet fogadta az odalátogatókat, nálunk ez nem volt jellemző.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, de a Városkapu projekt keretében az emlékmű elkerül onnan a jegypénztár vonalába. Addig komolyabb összeget nem javasol rákölteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy egy családiasabb, közösségibb rendezvényteret is el tudna képzelni, mely egy adott rendezvényt követően is használható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az edzőpályával ez a terve az önkormányzatnak, az edzőpálya, mint közösségi tér szerepel. Helyet kapna egy műfüves labdarugó pálya, egy jurta, játszótér, szalonna sütő helyek, város kemencéje, parkoló, vizesblokk. A város kemence az új művelődési ház udvarán is elférne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az elhangzottakat figyelembe véve a rendezvényekre 20 milliós támogatási összeget megszavazni.

 

Berecz Nikolett igazgató ismerteti, hogy megkeresés érkezett Bubics Marianntól, aki ajándékboltot és kávézót szeretne üzemeltetni az Egry József Múzeumban. Ha a testület támogatná az elképzelését, a követező ülésre látványtervet és komolyabb üzleti tervet készít.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy kérelmezőt szívesen látná bérleti díj fizetése mellett, marketing szemléletével a Múzeum látogatottságát is pozitív irányba tudná mozdítani.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy kérelmező azt szeretné, hogy a vendéget egységes kép fogadja, ezért külön befektetést tenne, majd a beruházás összegét lelakná. Bubics Mariann egy internetes oldalt működtet, látogatottsági mutatói nagyok.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.55 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Krisztin N. László polgármester szerint meg kell kérdezni a jelentkezőt, hogy a Múzeumot nem kívánja-e üzemeltetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a következő soros ülésre a látványtervet több alternatíva szerint kérje be az intézményvezető a kérelmezőtől. A bizottság a kezdeményezést javasolja támogatni, illetve az intézményvezetőt felkérni a folyamat koordinálására. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Először az I. javaslatot teszi fel szavazásra a vita során elhangzott kiegészítésekkel.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

12/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézmény szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját jóváhagyásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel:

 1. javasolja egy ún. Rendezvény Alap létrehozását
 2. a 2016. évi programokra 20 millió forintos keretösszeg biztosítását
 3. Badacsonytomajon és Badacsonyörsön egy-egy nagyobb program szervezését
 4. Badacsonyi Tavasz rendezvénnyel egy országos jelentőségű program összekapcsolását.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra a vita során és az előbb ismertetett kiegészítésekkel.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága Bubics Mariann vállalkozó Egry József Emlékmúzeumban kávézó és ajándékbolt kialakítására irányuló kezdeményezését támogatja, javasolja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője több alternatívát bemutató látványtervet kérjen be és azt terjessze elő a képviselő-testület következő ülésére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

10./ Napirendi pont

Kulturális pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a támogatás összege max. 80 %. A nevezési díjat, 1 + 27 %-ot be kell fizetni.  A pályázat intenzitásához egy határt javasol megszabni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly nem hívtunk le egy hasonló pályázatot, mert nem kaptuk meg a teljes támogatást, a projektet viszont teljeskörűen meg kellett valósítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy lehetőség lesz később eldönteni, hogy a támogatói szerződést megkötjük vagy sem. A nevezési díjat be kell fizetni, ez tavaly 50 eFt körüli összeg volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatok benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Először a Badacsonyi Tavasz vonatkozásában kéri a szavazást a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

14/2015. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kulturális pályázatokról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását Badacsonyi Tavasz címmel, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke a Badacsonyi Szüret vonatkozásában kéri a szavazást a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

15/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kulturális pályázatokról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Folyékony szerelem – Badacsonyi Szüret” 2016. címmel, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

11./ Napirendi pont

MENÜ KFT. vezetői tisztségviselői megbízatásról lemondás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkori találkozón felvázolt verziót elfogadták, áprilisban megy teljesedésbe. Elhangzott, hogy a januári ülésen ki kell írni a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvezetői tisztségről lemondott az ügyvezető, mellyel egyidejűleg a munkaviszony megszüntetését is kezdeményezte. Első körben ennek tudomásulvételét javasolja. Ezt követően dönteni kell majd az új ügyvezető személyéről, illetve a társasági szerződés, az alapító okirat teljeskörű felülvizsgálata szükséges. A Kft. feltőkésítéséről is dönteni kell. E három napirend egyesítése lenne a februári soros ülés témája. A papírokat egyszerre javasolja benyújtani a cégbíróságra.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat gyakorolhat-e hatást az ügyvezetőre, hogy távollétének idejére kit nevezzen ki helyettesének.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. Célszerű lenne most dönteni a pályázat kiírásáról, ha az új vezetőt így kívánja kiválasztani a testület. Megjegyzi, hogy nem kötelező a pályáztatás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem javasolja pályázat kiírását a vezető kiválasztásához.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a kintlévőséggel mi lesz. Nyilvános-e az a szabályzat, mely előírja, hogy a vezető akadályoztatása esetén ki végzi a helyettesítést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kértünk egy vagyonmérleg kimutatást, de még nem kaptuk meg. Februárban a Menü Kft. még a leszerződött könyvelővel dolgozik, majd március 1-től az ügyvezető asszony tájékoztatása szerint megkötik a szerződést a VN. Kft-vel. A helyettesítés megoldása az ügyvezető felelősségi körébe tartozik.  A szabályzat jogszerűen elkészült, az ő felelőssége, hogyan tartatja be, nála megtalálható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

16/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ KFT. vezetői tisztségviselői megbízatásról lemondás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) ügyvezetőjének, Lukács Antalnénak vezető tisztségviselői megbízatásáról történő lemondását és munkaviszonyának ezzel egyidejűleg történő megszűntetését 2016. április 4. napjával vegye tudomásul.
 2. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére készíttesse elő az új ügyvezető választással kapcsolatos előterjesztést és okiratokat.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

12./ Napirendi pont

MENÜ KFT. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke egy egészségügyi meszelést javasol.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az új ügyvezetőt ezzel meg kellene várni. Az üzleti tervet tervezés szintjén javasolja elfogadni.

 

Wolf Viktória jegyző szerint be kell építeni a meszelés költségét az üzleti tervbe, mely az átadás-átvétel tükrében módosítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a forgótőke hol szerepel. Ha az új tulajdonosnak új konyhai eszközökre lesz szüksége, ez hogyan kezelendő.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy 2016. március 15-ig azokat a Kft-ket, melyek jegyzett tőkéje nem éri el a három millió forintot, fel kell tőkésíteni. A társasági szerződés jelen esetben módosulni fog az új vezető nevével, itt is szükséges a feltőkésítés. Az új vezető  vagy elhalasztja az elképzeléseit vagy a tulajdonoshoz fordul támogatásért.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a büfét üzemeltetheti-e a nyári időszakban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a KLIK-kel kötött szerződés alapján a büfét Hídvéginé Mejlinger Anita üzemelteti. Ha az új vezető ebben látna fantáziát, a nyári időszakra a működési engedélyt esetleg lehetne módosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Menü Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja azzal, hogy az majd felülvizsgálatra kerül, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

17/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ KFT. 2016. évi üzleti terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Menü Kft. 2016. évi üzleti tervét előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja azzal, hogy az kerüljön felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra az átadás-átvételt követően.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

13./ Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 3 év alatt több alkalommal lett módosítva a rendelet. A mostani átdolgozással kezelhetőbbé válik, illetve a vagyonelemek tekintetében is felülvizsgálatra kerültek a mellékletek, pl. értékesítések kivezetéseinek vonatkozásában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

18/2015. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

14./ Napirendi pont

Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csatornázás IV. ütemének költségében szerepel a gerinc kiépítése és az ingatlanokon belül egy méterre történő beállás is. A közműfejlesztési hozzájárulás nemcsak a bekötést tartalmazza, hanem a gerincvezetékre eső arányokat is. A testület döntése precedens értékűvé válhat. Jónak tartja a műszaki osztály javaslatát, miszerint előre meg kell gondolni, hogy melyik lehetőséget választja, a jövőre nézve kell hozni egy főszabályt. Ha engedjük a saját megvalósítást, akkor a már befizetett összegeket automatikusan visszafizetjük. Megoldás lehet az is, hogy az önkormányzat a befizetett összeg terhére elvégzi a munkát.  Más kérdés viszont, hogy a 10 éves beruházás milyen arányban van a mostani költségekkel. Az alapdíj a főrendszerrel is összefüggésben van. A kalkulációt annak idején az érintett ingatlantulajdonosok közössége elfogadta. Itt az a probléma, hogy kérelmező nem szólt, mielőtt kiépítette a csonkot.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy egy nagyobb telekre egy bekötést építettek ki. A telek megosztásra került. Rott Ildikó kérelmező a közműfejlesztési hozzájárulást a tavasz folyamán befizette. A csatorna rákötésére szüksége volt, a kiépítést saját erőből megvalósította. A szennyvízcsont kiépítésének díja a benyújtott számla alapján 241.300,- Ft volt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a közműfejlesztési hozzájárulás felét visszafizetni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző a másik kérelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy az érintett ingatlan a Petőfi utca végén található. Az ingatlanig mintegy 20 méter gerincvezetéket is ki kellene építeni, az csak az ingatlan sarkáig megy.  A kivitelezést saját megrendelés alapján megvalósítaná, ezért kéri, hogy a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől mentesítsük. Kérelmező még nem kezdte meg a munkát. Megjegyzi, hogy több ingatlanra nem került kiépítésre a csonk, ezt az önkormányzatnak kellett pótolni.

 

Kun István bizottsági tag szerint fizesse meg a hozzájárulást a rendszerhez a kérelmező. A Petőfi utcában 5 évig nem köthetett rá senki a csatornára, miután az út burkolása megtörtént. A hozzájárulás az átemelő költségeit is tartalmazza, ami folyamatos javításra szorul.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a Hársfa utca utáni területen ivóvíz sincs.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a vízbekötések esetében nem kellett hozzájárulást fizetni, így saját magának kell megcsinálni az egészet. A szennyvízhez a gyakorlat szerint a csonkot az önkormányzat kiépíttette, és hozzájárulást kellett fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a hasonló esetekben a kérelmező jelentse be a rákötési igényét, majd az önkormányzat egyedileg döntse el, hogy visszafizeti a támogatást vagy maga építteti meg. A testület döntéséig senki nem csatlakozhat a gerincvezetékre.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint legalább a fele közműfejlesztési hozzájárulást fizessék meg a kérelmezők. A Helbeck utca lakóinak jelentős része önerős beruházásban oldotta meg a csatornáját, ott is dönteni kell majd a hozzájárulásról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy gazdasági számításokat kell végezni. Jogszabály rögzíti a gazdasági társaságok feladat és hatáskörét. A pénzügyi osztály igazolása alapján mindig meg kell győződni arról, hogy a kérelmező az érdekeltségi alaphoz a hozzájárulást befizette-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy minden rendszernek vannak tervei. Ahol nem szerepel a terven a bekötés, ott az érintett fizesse be a hozzájárulást és csinálja meg a beruházást teljes egészében.  Ahol a terveken szerepel, de nincs megvalósítva, adjuk vissza a pénzt vagy csináltassuk meg a csonkot. A teljes rendszer egyben terveztetve jóval olcsóbb volt, mint külön terveztetve.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ha hozza a hivatalos építési engedélyt a kérelmező, akkor kaphassa meg a hozzájárulást.  Ezzel a beruházással az ingatlana jóval értékesebb lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az V. ütem esetében valószínűleg a szükséges forrást meg tudjuk szerezni, de a nemesgulácsi telep nem tudja fogadni a szennyvizet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az elhangzottak alapján szavazásra teszi fel a beérkezett kérelmeket. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy Rott Ildikó részére a befizetett szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás felét, azaz 90.000 Ft-ot az önkormányzat visszafizesse, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

19/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem támogatja elfogadásra Rott Ildikó (9071 Gönyű, Zrínyi u. 57. szám alatti lakos) részére az általa befizetett 180.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás felének, azaz 90.000,- Ft-nak a visszafizetését.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy Rott Ildikó részére a befizetett szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulást – 180.000,- Ft-ot – az önkormányzat visszafizesse, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 tartózkodással, 0 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

20/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága Rott Ildikó (9071 Gönyű, Zrínyi u. 57. szám alatti lakos) kérelmét nem javasolja támogatásra, a 2015. május 27-én befizetett 180.000,- Ft szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulást a Hamvas Béla u. 2/a. szám alatti ingatlanra vonatkozóan nem javasolja visszafizetni.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy Ulh Péter a határozati javaslat szerint a szennyvízbekötését megvalósítsa, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

21/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága Uhl Péter (6500 Baja, Árpád tér 6.) kérelmének támogatását nem javasolja, a Badacsonytomaj 2264. hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötéséhez a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás befizetésétől a képviselő-testület ne tekintsen el abban az esetben sem, ha a kérelmező azt saját erőből kívánja megvalósítani.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy akinek hasonló terve van, mindig előzetesen keresse meg az önkormányzatot, utólag már nem foglalkozunk vele.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ha az ügyfél bejön a hivatalba, mindig kapjon írásos tájékoztatást. Így nem fordul elő hasonló problémás helyzet.

 

 

15./ Napirendi pont

BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az utat 2-3 éve újíttatta fel az önkormányzat, ennek ellenére ismét a testület elé került a kérelem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az út rossz állapotban van. Az utóbbi időben a testület úgy járt el, hogy az útfelújításokhoz az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulását kérte. Ugyanakkor egy gyors számítást végzett. Kérelmező elmondása szerint 182 m2-rel bővítette a panzióját. Ez 109.200 Ft építményadót jelent évente. A fejlesztéssel 32 fő többlet elhelyezését biztosítja, mely 100 nappal számolva 1.440 eFt IFA bevételt hozhat.  Ehhez hozzászámolható az államtól kapott hozzájárulás, így 2.300 eFt adóbevétel várható.  Az út javítása 3.255 eFt, másfél év alatt megtérül a befizetett adóból.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy örül a fejlesztésnek. Javasolja megkeresni a Klastrom út mellett többi ingatlan tulajdonosát is, hozzájárulásukat kérve.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Váli Péter is komoly adót fizet az önkormányzathoz, az út javításához mégis hozzájárult 50 %-ban.  Itt is csak így tudja támogatni, minden érintettet meg kell keresni, hogy vállalják át a költségek felét.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a BonVino esetén az út felújításához 5-6 millió forinttal járultak hozzá. Nem javasolja, hogy az önkormányzat ingyen helyreállítsa a Klastrom utat, az ott lakók tegyék hozzá az 50 %-ot.

 

Kun István bizottság elnöke elmondja, hogy beszélgetett a kérelmezővel. Ha a testület úgy foglal állást, véleménye szerint az 50 %-ot hozzá fogja tenni a fejlesztéshez. Az út gyors leamortizálásához nagymértékben hozzájárult.

 

Krisztin N. László polgármester szerint m2 árat kellene megállapítani a helyreállításhoz azokra az esetekre, ha építkezések alkalmával a súlykorlátozás alól felmentést ad az önkormányzat. A Szőlőhegyi úton is kastélyok épülnek, de az utat az önkormányzatnak kell helyreállítani. Ezt le kellene szabályozni. Meg kell szabni azt is, hogy a helyreállítást milyen módon kell elvégezni. A DRV. sem megfelelően csinálja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a behajtási engedélyek után kért díjazás ezt szolgálta. A rendelet ezen szakaszait hatályon kívül kellett helyezni, mert az jogsértő intézkedéseket tartalmazott.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy vannak olyan utak, ahol a lakók nem tudnak az út felújítására áldozni, pedig nagyon rossz állapotban van az út. Nem lehet diszkriminációt alkalmazni, különbséget tenni.

 

Kun István bizottsági tag szerint új adót kellene kivetni azokra az utakra, ahol túlterhelés jelentkezik. Esetleg az építési engedély kiadásához lehetne kapcsolni.

 

Wolf Viktória jegyző szerint nincs illetékes, aki ellenőrizné a folyamatot. A közterület felügyelő nem állhat az utakon egyfolytában.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az építési engedélyekre sincs rálátásunk, azokat a tapolcai építéshatóság adja ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem javasolja a kérelem támogatását. Akkor tudja támogatni, ha a közműalapba a Klastrom út javítási költségének 50 %-át, azaz 1.650 eFt-ot a kérelmező befizeti. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

22/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út javítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a BEWITAL Bt. képviseletében, Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmének támogatását, a Klastrom út emelkedő szakaszának javíttatását a 2016. évi útalap terhére 3.255.396 Ft összegen nem javasolja. Javasolja viszont, hogy amennyiben kérelmező az útalapba 1.650 eFt-ot befizet, akkor az önkormányzat a fennmaradó részösszeggel támogassa a beruházást.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 12.55 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 13.20 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Hiányzik:  Laposa Bence bizottsági tag

 

 

 

16./ Napirendi pont

Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kitűntetéseket próbálta leszűkíteni az előzetesen megfogalmazott javaslatok ismeretében. Badacsonytomaj Város Díszpolgára cím egy ciklusban egyszer lesz adható, a Városnapon kerülne átadásra.  Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele évente legfeljebb 10 személy vagy közösség részére adható. A Pro Urbe Emlékéremből évente legfeljebb 2 adományozható, tulajdonképpen a városért végzett kiemelkedő munkáért. Ez az augusztus 20-i állami ünnep alkalmával rendezett városi megemlékezéskor, az Elismerő Oklevél pedig az önkormányzat március 15-i állami ünnep alkalmával rendezett városi megemlékezéskor kerülne a javaslat szerint átadásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke jobbnak látná augusztus 20. helyett egy helyi eseményhez kötni a Pro Urbe kitűntetések átadását.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy szó volt „Az év rendőre” cím megalkotásáról is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy „Az év rendőre” illetve „Az év tűzoltója” címhez anyagi támogatást ad az önkormányzat. A kitűntetést a rendészeti szervek bonyolítják le.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendőrség és tűzoltóság együtt tartotta az ünnepséget a megyénél. A tűzoltóság kérte az önkormányzat anyagi hozzájárulását a jutalmazáshoz, a rendőrök viszont nem kérték. Javasolja egyeztetni erről a rendőrséggel. Ha badacsonytomaji rendőrt kívánnak elismerni, akkor kérhetik a pénzügyi támogatást.  A rendelet átalakítását jónak tartja, nem javasol abból egy-egy szervezetet kiemelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

23/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

17./ Napirendi pont

Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelkezéseket bővítette az időközben érkezett képviselői javaslatok és a tapasztalati adatok alapján és figyelembevételével, az egységes arculatra vonatkozó javaslatot is szem előtt tartotta. Javasolja, hogy a közterület használati hozzájárulás tartalmazza, hogy milyen paraméterekkel kell a kérelmezőnek visszaállítani a közterületet. Megjegyzi, hogy a közterület használati díjak nem változnak a tervezetben, de összehasonlítva a környékbeli önkormányzatokhoz képest, a díjaink magasak. Megfontolásra javasolja Badacsonyban az I. övezetben kiadható közterületek nagyságát. A Dísztéren és a Rizling soron nem számoltunk közterület kiadással, bár igény van rá. Javasolja a Gesztenyefa sornál további közterületek biztosítását. Jelzés érkezett, hogy a felső bazársor környékére nem mennek fel az emberek, ott nem tudják kitermelni a díjakat.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy valóban nem mennek be az emberek a Felső bazársorhoz. Úgy gondolja, hogy jól lehetne reklámozni, ha ott egy helyi termelői piac működtetésével próbálkozna a testület.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a MÁV Szombathelyi Igazgatóságával felvenni a kapcsolatot, hogy az alsó gesztenyesori sétányt adják át az önkormányzat kezelésébe a zöld sáv nyírásának ellenében. Ott közterületet adhatnánk bérbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a Borhétre vonatkozó szerződésbe bele kell foglalni a gyep karbantartását. Kérdezi, hogy a Rózsakő rendezvény idején melyik területeket lehet majd értékesíteni. A Dísztér biztosítása is egyfajta támogatásként értelmezhető.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közterületet csak az önkormányzat adhat bérbe. Térítésmentesen használhatják az önkormányzati rendezvények alkalmával az intézmények. A vállalkozó nem adhat ki közterületet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterület értékesítésben a vállalkozó jobban tud működni, nagyságrenddel visszaesett a bérleti díj, amikor az önkormányzat visszavette.  Ha az önkormányzat azt akarja, hogy a vállalkozók szervezzék a rendezvényt, akkor valamilyen támogatást kell adni. Például a Dísztér ingyenes biztosítása, vagy Borhéten ingyenesen adjuk a területeket és a vállalkozó továbbértékesíti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ezt úgy tudja támogatni, ha meg lesz jelölve, hogy pld. 6 db egységes megjelenésű üzlet hová kerülhet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy megállapodás kérdése. Meg lehet állapodni arról is, hogy az önkormányzat ingyen adja a közterületet a rendeletben szabályozott rendezvények esetén.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint egyeztetni kell Greznár Attilával. Ki lehet jelölni egy területet, illetve annak felelősét, aki beszámol a testületnek. Fontosnak tartja, hogy legyen számszerűsítve, hogy pld. 1,5 millió forint értékben ad át az önkormányzat területet. Ők összeszednek 2 millió forintot és 3,5 millióból megvalósulhat a rendezvény.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a taxisok azzal keresték meg, hogy szeretnék felfesteni a várakozó helyekre, hogy taxi.  Kérdezi, hogy erre van-e lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző azt kéri, hogy ne fessék fel, ők helyi járat szolgáltatást végeznek. Ez a rendeltetéstől eltérő közterület használat lenne. Inkább egy megállító táblát rakjanak ki. A Rózsakő esetében készít egy megállapodás tervezetet, melyet a következő ülésre javasol a testület elé vinni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a taxisok részére egy etikai kódex megfogalmazását.

 

Wolf Viktória jegyző inkább egy személyes egyeztetést javasolna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Greznár Attila szívesen megszervezi a Rózsakő fesztivált, mozgósítva a vállalkozókat is, de a közterület tekintetében az önkormányzattól gesztusokat vár. Tájékoztatta arról, hogy a költségvetésben ezen a soron nincs fedezet, ha a testület akar adni, akkor most kell beállítani a költségvetésbe. Kéri a testület egységes állásfoglalását.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a művelődési ház vezetője kézműves vásárokat is említett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a polgármester úr közbenjárását, hogy a programtervezetet juttassák el a testületnek.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha a testület nem járul hozzá a Rózsakő fesztiválhoz, akkor is meg fogják csinálni a rendezvényt. Ha nem adunk pénzt, akkor nincs alapunk a program kéréséhez.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület meg fogja kérni a borászokat, hogy a Borhéten legyen jobban társadalmasítva a zene, más irányzat legyen, mint a múlt évben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

24/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

18./ Napirendi pont

Szúnyoggyérítésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 946 eFt-ért hány alkalommal fogják a szúnyoggyérítést elvégezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt sajnos nem tudja most megmondani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a kapott térkép szerint az erdősáv éppen csak érintve van. Erre oda kellene jobban figyelni, este az erdőhöz közeli területeken alig lehet kint maradni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozatba belefoglalni, hogy a testület elégedetlen a védekezés hatékonyságával illetve a terület mértékével. Akár hajlandó lenne többet is fizetni, de legyen hatékony a szúnyoggyérítés.  A testületi ülésig megkérdezi, hogy a megadott árért hány alkalommal végeznék el a szúnyogirtást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a védekezés tárgyában a megállapodás megkötését támogatja a Polgármester úr által tett megjegyzéssel kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

25/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szúnyoggyérítésről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) 2016. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendelje el, melynek aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.
 2. a 2016. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000,- Ft összegben biztosítsa.
 3. jelezze a Balatoni Szövetség felé, hogy a védekezés hatékonyságával a testület elégedetlen és hajlandó a különbözetet megfizetni a megfelelő (hatékony) szúnyoggyérítés esetén.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

19./ Napirendi pont

Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy kérelmező a költségek befizetését vállalja a testület döntését követően.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ki csinálta az értékbecslést.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az, akivel az önkormányzat szokta az értékbecsléseket végeztetni. Az értékbecslést a kérelmező készíttette el.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Garamvölgyi Linda kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

26/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Garamvölgyi Linda (8263 Badacsonytördemic, Római u. 159.) kérelmét a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint támogassa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

20./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy segédanyagot készített, melyet kioszt a bizottság tagjainak. Ismerteti, hogy a beszámoló jelentős részét az időközben megjelent TOP pályázatok képezik. Az adott pályázat legfontosabb elemeit kigyűjtötte, vastagon szedve megjegyzést fűzött hozzá. A TOP 2.1.3 pályázatban esetleg a csapadékvíz téma vonatkozhat ránk. Ha a testület támogatja, készüljön egy feladatlista. Ha szükséges, vegyük igénybe szakemberek segítségét, és későbbi fázisban nyújtsuk be a pályázatot.  A TOP-os pályázatok tekintetében nem akarjuk gyengíteni a pozíciónkat, illetve e tekintetben nem vagyunk helyzetben. A Kisfaludy út és hasonló témák is képezhetik egy pályázat alapját, ezt át kell gondolni és felgyorsítani.  A 2. oszlop a kerékpárúttal és a hozzátartozó fejlesztésekkel kapcsolatos dolgokat tartalmazza. A Megyei Közgyűlés Karácsony előtt küldött egy levelet, melyre 1 órán belül választ várt. Létrehoztak egy pályázati szervezetet, arra kellett válaszolni, hogy igényeljük-e a közreműködésüket.  Javasolja, hogy a kerékpáros témával ezt a menedzsment szervezetet bízzuk meg. Az összes kistelepülés hozzájuk fordult.  A TOP 4.3.1.  pont nem érint minket. A TOP 2.1.2 Zöld Város nevű kiírás keretében az összefoglaló projekt táblázat tartalmazza, hogy mit szeretnénk ide sorolni. Ez a település kulcsprojektje, erre kell fókuszálni. A parkolók, sétányok, zöld területek kialakítása tartozik bele, a felsorolt elemek érzése szerint belerakhatók a pályázatba. A legfontosabb számunkra 450 millió forinttal a Városkapu és a strandbejárat projekt.  Idetettük az ABC parkolót is 36 millió forinttal. A Halászkert parkolót 50 millióval terveztük. A Tájház udvarra vonatkozóan az A verzió 80 millió forint.  A Wéber Tervező Iroda a felső bazársorra 150 milliós kalkulációt adott. Erre még csak tanulmánytervvel rendelkezünk. Ha ezt a projekt keretében meg tudnánk csinálni, nagy eredmény lenne. A pályázatot csak városok adhatják be a 3,6 milliárd forintos csomagra. Eddig 3-4 nagyobb és néhány kisebb projekt van benne. Hozzátettünk még 10 milliós csomagot árok és sétautak néven. Az un. Pétek és Szombat árkok kitisztításával sétányokat lehetne kialakítani a Római út és a Park utca között. Valószínű, hogy valamelyik terv sérülni fog, vannak projekt menedzseri költségek is. Integrált településfejlesztési stratégiát is készíteni kell, illetve közbeszerzésre is szükség van. Ez pár tízmilliós költség. Javasolja, hogy pályázati szakemberektől kérjünk ajánlatot. A Zöld város projekt esetében április 22-ig be kell adni egy tanulmányt, mely alapján döntenek a támogatásról. Ezt követően 6 hónap van a projekt részletes kidolgozására.  Megjelent a TOP 1.4.1.-es pályázat az óvoda és bölcsőde kialakításra, melyet a helyi menedzsmenttel javasol megoldani. Erre már többször pályáztunk, több anyag rendelkezésre áll. Március 17-től lehet beadni, a februári testületi ülésen kell dönteni erről. A TOP 4.2.1 projektben az egészségház elemet emeltük ki. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól kerestek meg bennünket.  Tudomásunk szerint a megyétől több önkormányzat együtt adja be, konzorciumban a pályázatot. Mi 20 millió forintot erre el tudnánk költeni. A barnamezős program leromlott állapotú udvart, raktárat, stb. jelez. Vizsgáljuk, hogy mit lehetne ebbe a programba beletenni. A TOP 1.3.1. pályázati kiírásra a Közútkezelő pályázhat, ehhez konzorciumi partnerként tudnánk csatlakozni. Az anyagot átküldtük részükre. A következő csomag egy foglalkoztatási paktum, melyet a szakemberek szerint bizonyos ideig fenn kell tartani saját finanszírozásból. A helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban is keressük a beilleszthető dolgokat. Egyelőre a felső bazársor merült fel, ha azt piacnak fogjuk fel. A felsoroltakon kívül már újabb két pályázat megjelent. Elmondja, hogy a Zöld Város projekttel kapcsolatosan vállalta, hogy a testületi ülésre három ajánlatot kér be. Az óvoda és bölcsőde projektről a képviselőkkel egyeztetett, a pályázatos kolléga előkészíti az anyagot.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az egészségház fejlesztésével kapcsolatos előző pályázatunk még nem zárult le, a belső dolgokhoz nem nyúlhatnánk. Az energetikai fejlesztéshez hamarosan megjelenik egy TOP-os pályázat. Az óvodára már voltak ilyen pályázatok, általában forráshiány miatt lettek elutasítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábban leadott projektötletekből direktben csak a Városkapu projektet igazolták vissza.  Itt az a kérdés, hogy kik adnak be jó pályázatot és milyen lobbi erő van mögöttük.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy elhangzott, hogy 3 céget kérnénk fel a tanulmányterv elkészítésére. Kérdezi, hogy kik ezek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy akikkel eddig kapcsolatban voltunk. 5-600 eFt-ért készítik el a tanulmánytervet.  Ha a pályázati döntés megtörténik, akkor lesznek a korábban megbeszélt tételek beárazva.  Az előzetes tanulmány visszakerül a testület elé. Javasolja a megfelelő lobbi erővel rendelkező pályázatíró kiválasztását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a TOP 1.3.1. programhoz a közlekedésbiztonság növelése kapcsolható-e. Helyi gazdaságfejlesztésen belül a felső bazársor területén a piac kialakítható-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően 4-5 számjegyű belterületi utak felújításáról van szó.  Nagyon jó lenne, ha a Római utat teljes hosszában meg tudnánk újítani, de előtte a csatornát meg kell csináltatni. Bár kisebb szakaszokat a projekt keretében is újra lehetne aszfaltoztatni.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a program támogatásának intenzitása csak 35 %. Meggondolandó, hogy a fennmaradó részt a testület saját erőből biztosítja-e.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem ebben a projektben, hanem a Zöld Város keretében kellene ezt megpróbálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 1.4.1. programba az utcabútorok, játékok beleférnek-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Az óvodánál a terasz és kerítés javítása, a szigetelés, a kerékpártároló és a parkolók is megvalósulhatnának. A konyhai eszközök, a tűzhely és az egész óvoda felújítása beleférne.

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a bölcsődét a kazánházi részen található 3 raktár összenyitásával lehetne kialakítani. Az udvaron is külön elkerített rész kialakítása szükséges. Komoly tervezést igényel, a megvalósítást követően 5 évig fenn kell tartani a bölcsődét. Mini bölcsőde – 5 -12 fős – kialakításában gondolkodunk. Személyi vonzata is van. Külön intézménynek számít, 2 dolgozó és 1 vezető alkalmazása szükséges. Az előzetes igények felméréséhez a felmérő lapokat ki fogja küldeni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az óvoda, bölcsőde témában a februári soros ülésen vagy rendkívüli ülés keretében kerüljön sor a döntésre saját pályázati gárda közreműködésével.  A Zöld Város tekintetében a testületi ülés döntsön a közreműködő partner személyéről.  A kerékpáros témában a Megyei Önkormányzat projekt menedzser szervezete legyen megbízva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

27/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, azt az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja:

 1. az óvoda és bölcsőde témájában a februári soros ülésen vagy rendkívüli ülés keretében kerüljön sor a döntésre a saját pályázati team közreműködésével.
 2. a „Zöld Város” programcsomag tekintetében a testületi ülésen döntsön a képviselő-testület a közreműködő partner személyéről.
 3. a kerékpáros témában – amennyiben a testület azzal egyetért – a Megyei Önkormányzat Projekt Menedzser Szervezete legyen megbízva.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fórumokon elhangzottak alapján átdolgozásra került az anyag.  A kérésnek megfelelően a Kulturális Intézmény tevékenységét is szétbontották. A civil szervezetek benyújtották a kérelmeiket. A jelenlegi tervezet 2 esetben nem tartalmazza az eredetileg kért összeget. A Sportegyesület részére 1.7 millióval szemben 1.450 eFt-tal, a Badacsonytomaj Közalapítvány esetében 2 millió forint helyett 1 millió forinttal számol.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a köztartozás mentességről igazolást kértünk a civil szervezetektől, melyek egy része még nem érkezett be. Így a következő ülésen kerül sor az egyedi döntésekre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy Kalmár György Badacsony újság színesebbé tételéről szóló kérelme szerepel-e a tervezetben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy számla alapján fizetünk a vállalkozónak. A kérelem az előterjesztés elkészülte után érkezett.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft-nél pluszban alkalmazott 5 ember költsége hogyan szerepel. A VN. Kft. ügyvezetője szerint náluk nincs beállítva ez az összeg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a mostani anyagban benne van, de az ügyvezető külön pluszban szeretné.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületi ülésig ezt pontosítani.

 

Kun István bizottsági tag szerint a Kft. üzleti tervében 5 millió forint önkormányzati megrendelés van. Nem kér ezen túlmenően még 5 millió forintot.

 

Krisztin N. László polgármester ezt is kéri tisztázni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a BVKI részére a rendezvényekhez 20 millió forint támogatás szerepel a korábbi 24 millió helyett.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy így a Kulturális Intézmény költségvetésének főösszege 47.034 eFt-ra módosul.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az egészségház meszelése miatt a felhalmozásokhoz plusz 500 eFt-ot be kell állítani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat karbantartási kiadásainál szerepel az összeg, a költségvetés része.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az óvodai gázkazán cseréje tervezve van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről a pályázat dönt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Föld utca csatornázása szerepel-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a póthagyatéki eljárás még nem zajlott le, de az idén meg kell csinálni.  Ismerteti, hogy a balatonfüredi építéshatóság tájékoztatása szerint a múlt héten megtörtént a HÉSZ javításokkal kapcsolatos tárgyalás, de még nem hatályos a módosítás. Az építéshatóság a mostani jogszabályok szerint járt el, ezért a kérelmet elutasította.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha megkapja a dokumentumokat, akkor tudja rendeleti szintre előkészíteni a javításokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítési tervekkel mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan megegyezés született a tervezővel, hogy a későbbi nyertes fizeti ki az 1 millió forintot. Pillanatnyilag nincs nyertes, így nincs, aki kifizesse.  Javasolja átgondolni, hogy bele akar-e vágni a testület a beruházásba.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a beruházás alul van tervezve, mert különben nem érhető el az 50 %-os megtakarítás.

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonyi Kempingnél a járdaépítés és közműellátás közül javasolja elsőként a járda kialakítását. Ezt saját cégünk is meg tudja csinálni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a napelemes közvilágítási eszközök közül egy oszlop elhelyezése 1,2 – 1,5 millió forintba kerül. 15-20 oszlopra van szükség. A Víg Bacchus Étteremnél 2 oszlopot érdemes lenne megcsinálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja valamilyen módon a közvilágítást betervezni Badacsonyörsön.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a költségvetésben most 20 milliós mínusz van. Egyesek szerint erre lesz pályázati lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsony újság és TV-vel kapcsolatos kérelemmel hogyan számol a tervezet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a többség azt javasolta, hogy a digitalizálás kezdődjön el. Néhányan javasolták a színes újságot, a könyv kiadásával kapcsolatosan nem jött reakció.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy Kalmár László hagyatékából több dolog eltűnt, a könyv kiadásához nincsenek meg a szükséges dokumentumok.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a művelődési ház esetében a változtatást átszámolta. A jelenlegi változatban 21 milliós pénzmaradvány igénybevétel van, az eredetileg tervezett 22,5 millióval szemben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Három fenyő alatti 4 ezer m2-es területet meghirdetné, több évvel ezelőtti 50 milliós értékbecslés van rá.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a Móricz Zs. utcában is van egy 8 ezer m2-es terület, melyből három építési telek kialakítható. Badacsonyörsön az Orgona utca Székely dűlőnél lévő szakaszán szintén van egy önkormányzati terület, mely után érdeklődő is volt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy készítettek egy újabb ingatlan vagyon kimutatást. Badacsonytördemicen is van három ingatlana az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonyban a Bíróékkal egyeztetni kell a Városkapu projekt kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre marad a Bíróék épülete, csökkentett m2-rel. Valóban egyeztetni kell a testület döntését követően, nem ez a végleges tervünk.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy a Víg Bacchus alatt illetve a Dallas mellett is vannak önkormányzati területek. Kérdezi, hogy ezekkel milyen terveink vannak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hosszú távú bérletbe vannak kiadva, fel sem merült eddig az eladásuk.  Évente nagyon alacsony bérleti díj folyik be a területek után. Az előző testület megvizsgálta a hosszú távú bérleti szerződéseket, mert a díjat illetően eltérések voltak. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célunk a szőlőterületek növelése. A területek eladása esetén a szőlőt megszüntetnék. Az a kérdés, hogy mi a város érdeke.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy sok önkormányzati mezőgazdasági művelésű területet nem tudunk hasznosítani, nincs rá jelentkező. Az aljnövényzet elburjánzott, fák nőnek a területeken.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Tátika üzletház az önkormányzat nevére került, mielőbb birtokba kellene venni. Oda is lehetne bevételt tervezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat ügyvédjétől e témában kapott válaszlevelet a képviselők részére meg fogja küldeni.

 

 

Kun István bizottsági tag 15.00 órakor távozott a bizottság üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 3 fő

 

 

Horváth Márta osztályvezető szerint a település turisztikai jellege miatt ki lehet jelölni földterületeket ideiglenes parkolónak. Erre alkalmas lehet a Három fenyő alatti terület is, amúgy is megállnak ott az autók.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy erre június közepétől augusztus végéig lenne igény.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megvizsgálni az ingatlanértékesítések lehetőségét.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a költségvetési egyenleg nulla. A beruházásokból hiányzik 21.083 eFt, ha a felhalmozás és a működés arányát nézzük. Egyelőre ezt az összeget a pénzmaradvány igénybevételeként betettük.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a költségvetés elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

28/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítésekkel:

 1. pontosítani szükséges a VN. Kft-nél továbbfoglalkozatott 5 fő költségeinek biztosítását.
 2. a VN. Kft. üzleti tervében szerepel 5 millió forint önkormányzati megrendelés. Ennek körülményeit tisztázni kell.
 3. BVKI költségvetésében a rendezvényekhez tervezett 24 millió forint helyett 20 millió forint elfogadását javasolja a kiadási előirányzatok között.
 4. az egészségház egészségügyi festését szükségesnek ítéli, ehhez javasol 500 eFt-ot a karbantartási kiadásoknál szerepeltetni,
 5. a Föld utca csatornázását – 50 %-os önkormányzati hozzájárulás mellett – javasolja beépíteni a kiadási előirányzatoknál,
 6. Badacsonyban a Kempingnél a járdaépítés költségeinek tervezését javasolja megvizsgálni a felhalmozási kiadásoknál,
 7. a Víg Bacchus vendéglőnél 2 db napelemes közvilágítási oszlop elhelyezésének vizsgálatát javasolja,
 8. a Három fenyő alatti 4 ezer m2-es terület értékesítését javasolja, illetve ideiglenes parkolónak történő kijelölése bevételnövelés céljából,
 9. a Móricz Zsigmond utcában 3 építési terület kialakítását javasolja megvizsgálni (telekmegosztással), majd a terület értékesítését,

10.  Badacsonyörs Orgona utcában a Székely dűlő mellett lévő önkormányzati telek értékesítését javasolja,

11.  az önkormányzat vagyonában szereplő hasznosítható ingatlanok kimutatását javasolja,

12.  a Badacsonyban bérbe adott szőlőterületek bérleti díjának, hasznosításának felülvizsgálatát javasolja.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosítani kellene. Többen állandóan segélyt kérnek, sok pénzt elvisznek az önkormányzattól annak ellenére, hogy nem biztos, hogy a létfenntartásukhoz valóban szükségük van rá.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nincs leszabályozva, hogy 1 fő mennyi segélyt kaphat évente.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az éven belül igényelhető segély felső határa a korábbi rendeletben szabályozva volt, azonban azt hatályon kívül helyeztették, mert jogsértő volt.  Meg lehetne próbálni a segély összegét visszafogottabban kezelni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy természetbeni juttatásra van-e lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a támogatásként kapott 31 m3 tűzifa nagy részének nagy az átmérője, nem lehet elhasogatni. Jobbnak látná egy bizonyos összeg, pld. 1 millió forint beállítását a költségvetésbe e célra.

 

Krisztin N. László polgármester szerint így nem kellene a jelentős adminisztrációt elvégezni. Viszont nagy segítséget jelent a kiosztott szociális tűzifa.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a szociális tűzifát állami erdőből kell vásárolni az önkormányzatoknak, mi a Bakony Erdőhöz tartozunk.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha él is az önkormányzat az állami támogatással, képezzen egy saját alapot szociális tűzifára 1 millió forinttal, így ezeket a vitákat le lehet zárni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

29/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

30/2016. (I.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 15.35 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!