2015. 02. 23. soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 3/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. február 23-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  ( 4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Rakics Anna                  VN. Kft. képviseletében

Berecz Nikolett              igazgató

Mórocz István                PEB elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban a nyílt ülésre vonatkozóan 17 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy kinek van módosító javaslata. Megállapítja, hogy módosító javaslat nincs. Kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

40/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.02.23-án megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a 2015.02.23-i soros ülés napirendjét 17 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Benczik Zsolt járási hiv. vezető

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének visszaköltözésre irányuló kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Javaslat a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Javaslat a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 30/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Viziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Bírósági ülnökök választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Batári Boglárka tartozás kamatának elengedési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Benczik Zsolt járási hiv. vezető

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a járási hivatalvezető úr a bizottság illetve a testület ülésén nem tud jelen lenni. Megköszöni, ha a megállapodás ilyen módon kerül elfogadásra. A kolléga minden hétfőn 1 órát tart ügyfélfogadást a Ranolder teremben. Megkereshető minden olyan hatósági ügyben, mely a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. A lakossággal és az önkormányzattal jó együttműködést alakított ki. A megállapodásnak március 1-től a megváltozó szociális ellátások miatt is nagyobb szerepe lesz.

 

Laposa Bence bizottsági tag 9.05 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 5 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

41/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ A „Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására” megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2./ Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.

3./ Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a megállapodás megküldéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének visszaköltözésre irányuló kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy képviselői megbeszélésen a Kulturális Intézmény visszaköltöztetését célul tűzték ki, de határozatot nem hoztak e témában.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy az irodán, melybe visszaköltöznek, nincs ablak. A szellőztetés megoldásán el kell gondolkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az igazgató asszony az előzetes egyeztetésen elfogadhatónak találta az irodahelyiséget, ennek ellenére egyetért azzal, hogy az alpolgármester a műszaki osztály bevonásával vizsgálja meg a szellőztetés lehetőségeit.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének visszaköltözésre irányuló kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetőjének kérelmét elfogadva támogassa az intézmény székhelyének módosítását – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – épületébe történő visszaköltöztetését.
 2. Kéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a műszaki osztály bevonásával vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a kulturális iroda helyiség szellőzési lehetőségét milyen módon lehet megoldani, mert jelenleg a fény csak üvegtéglán keresztül jut be a helyiségbe.
 3. Kérje fel Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
 4. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályának vezetőjét, hogy a költségmegosztás vonatkozásában a megállapodást az intézménnyel készítse elő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a Társulási Tanács az Óvoda költségvetését 53 millió forint összeggel elfogadta, ez az eredeti tervezethez képest 3 %-os csökkentést jelent. A rendelet tervezetbe kéri belefoglalni az alábbi tételt: Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítve, készségeik és képességeik fejlesztése és a tehetséggondozás érdekében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és Tatay Sándor Általános Iskola tanulóinak térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú PEUGEOT EXPERT típusú KKU 946 forgalmi rendszámú gépjármű használatát tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából. Az eljárás rendjéről és a gépjármű igénybevételéről, használatáról a polgármester és jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján kerül sor. Elnézést kér, amiért kimaradt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy tudomása szerint a Badacsony kemping felé első körben a közvilágítás kiépítéséről volt szó, majd később a járda kialakításáról. Kérdezi, hogy tudunk-e összegszerű költséget mondani a közvilágítás kiépítésére.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, a tavalyi adatok alapján becsülték meg, abból méterre levetítve.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy arról volt szó, hogy a Led-es világítás korszerűsítése során ez a szakasz is kiépítésre kerül. Sajnos ez meghiúsult, ezért át kell gondolni, hogy mit csinálunk. A mintegy 10 millió forint becsült összeget reálisnak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy közvilágítás és járdaépítésre módosuljon a megnevezés, év közben a testület meg fogja találni a beruházások megvalósítására a lehetőséget.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a Kert utca és a Fő utca összeköttetésében a járda megújítását, mert jelen állapotában balesetveszélyt jelenthet. Kb. 60 m2-ről lenne szó, melyhez sávalapot kell csinálni. A munka költsége 6-700 eFt + ÁFA, kéri a költségvetésbe betervezni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett szakasz melletti lakókkal egyeztetni kell, a műszaki osztály tisztázza a tulajdonviszonyokat.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsony strand fejlesztésére beállított 23.600 eFt-os összeg mit takar.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki osztály javasolta, hogy a 30 milliós fejlesztési keret kerüljön elkülönítésre ezen a soron. A kiviteli tervek elkészülte után lesz látható, hogy mennyi lesz pontosan az önkormányzatra eső rész.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tervezési munkáról van szó. Megjegyzi, hogy a beállított összegnek nincs konkrét tartalma, év közben is módosítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha a viziközmű vagyon átadása megvalósul, pld. a Helbeck utca finanszírozása átkerül-e az önkormányzattól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem, de erről majd a napirend keretében fog tájékoztatást adni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy a kulturális centrum tervei a volt önkormányzati ingatlanra vonatkoznak-e. A városkapu tervek pontosan mit takarnak. A badacsonyi ABC parkoló felújítása valóban ennyibe kerül-e. Hány darab autóbuszmegálló létesítéséről van szó. A gyalogátkelő elkészül-e az idén.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kulturális centrum tervei a volt hivatalépületre vonatkoznak. A városkapu projekt tervezésére ez az összeg került beállításra. A badacsonyi parkolóra árajánlatokat kértek, ez volt a legolcsóbb. 6 db autóbusz megállóról van szó. A gyalogátkelőre az engedélyt megkaptuk, el fog készülni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha még egyszer előfordul, hogy egy tervnek lejár az engedélye úgy, hogy nem veszi észre az, akinek a feladatkörébe tartozik, fegyelmi eljárást fog kezdeményezni ellene. Most konkrétan a VN. Kft-nél történt ilyen eset.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a pályázaton nyert színpadról érdeklődik. Javasolja szakemberrel megvizsgáltatni, hogy fedett tetővel ki lehet-e egészíteni, mert így kültéri rendezvényhez alkalmatlan.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a maximálisan megpályázható összeg 15 millió forint volt, ebből 3 dolgot kellett megvalósítani. Csak a színpadi rész fért bele ezen összegbe. A testület úgy nyilatkozott, hogy a későbbiekben szerez hozzá tetőt. Javasolja, hogy a Leader pályázatok keretében kerüljön sor a tető beszerzésére, ha lesz rá mód.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a kulturális igazgatót, hogy ennek előkészítéséről gondoskodjon. A Borhét rendezvénnyel kapcsolatosan javasolja olyan megoldás keresését, hogy a közterület bérletből befolyó összeg emelkedjen, közelítve az 5 millió forinthoz. Ennek most csak mintegy fele folyik be. Úgy érzi, hogy az önkormányzat nem találja meg a megfelelő bérlőket.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a két dolog nem köthető össze. Sokáig a Kulturális Intézmény rendezte meg a Borhetet, 10-12 millió forint önkormányzati hozzájárulással, mely a válság bekövetkeztekor csökkent 5 millió forintra. Ezután született meg az ötlet a támogatás és a közterület bérletből befolyó összeg összekapcsolására. A Borhét a város legnagyobb rendezvénye, turisztikai szempontból komoly vonzerőt jelent, melynek hatása minden szolgáltatónál lecsapódik. 5 millió forintért cserébe a település 10-12 milliós rendezvényt kap. A résztvevők jelentős bérleti díjat fizetnek, a Turisztikai Egyesület saját forrásokkal járul hozzá a rendezvényhez, illetve külső támogatók is vannak. Fontos, hogy a meglévő egységeknek generáljunk fogyasztásnövekedést, ebbe az irányba kell gondolkodni. Azt senki nem támogatja, hogy zsibvásár legyen Badacsonyban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a rendezvényt olyan népművészeti vásárral javasolja összekötni, mely beleillik a környezetbe.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület a Kulturális Intézmény bevonásával sokat hozzá tud tenni a rendezvényhez, közös gondolkodásra van szükség. Színvonalas kiállításokat kell hozni a településre. A Káptalantóti piacot szervezőkkel, ott művészi termékeket árusítókkal is fel lehetne venni a kapcsolatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a kulturális igazgatót, hogy a programokon fellépőkkel egyeztessen arról, hogy éjszaka már ne legyenek hangos koncertek. Többen jelezték, hogy az idősebb korosztály nem talált nekik tetsző programot.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy jövőre olyan zenei programokat próbálnak összeállítani, mely jobban illik a borozáshoz. Finomabb, halkabb irányt szeretnének venni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy Lesz Ferenc volt kulturális igazgatónál van egy korábbi névsor a Badacsonyban közterületet bérlőkről. Javasolja megkeresni őket. Javasolja a helypénz csökkentését is, tudomása szerint sokaknak nem volt annyi bevételük, mint amennyit bérleti díjként kifizettek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület nem akar konkurenciát teremteni a helyi kereskedőknek.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy az Egry Múzeumnál bizonyos munkákat el kell végezni, melyeket a költségvetésbe tervezni kell. Az oldalfalak nedvesek, így nem kapjuk meg a képeket. A falat véleménye szerint vízzáróval, majd hőszigetelő nikecellel kell ellátni, utána dryvit vakolattal bevonni, mely jelentős költség. A bevételek növelése szükséges, a Múzeum közel 7 millió forint kiadást jelent az önkormányzatnak évente.

 

Kun István bizottsági tag szerint ezzel a módszerrel a falak belülről penészedni fognak.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nem biztos, hogy ez jó megoldás, de nem tud jobbat.

 

Nagy Miklós bizottsági tag felajánlja, hogy telefonon megkeresi a tervezőt, tanácsát kérve.  Megjegyzi, hogy azon kell elgondolkodni, hogy az önkormányzat meg akarja-e tartani a Múzeumot. A Turisztikai Egyesület nevében elmondja, hogy felveszik a kapcsolatot a Nemzeti Parkkal, a Baharttal a jegyértékesítés növelése érdekében. A környező látványosságok bevonásával jobb megvilágításba hozható a Múzeum. Egyik ismerőse szívesen működtetne ott egy kávézót. Azért kell tárgyalásokat folytatni minden irányba, hogy a Múzeum működtetése ne legyen veszteséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy az un. „angol házzal” kellene valamit csinálni, az állaga folyamatosan romlik. Az épületben sok a hiányosság, nincs készen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy eladni nem lehet, a hasznosítására ötleteket kér.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy nézzék meg az épületet. Vannak egyéb kezdeményezések is a településen, a vállalkozóval fel kellene venni a kapcsolatot.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy 5-6 idősek otthonát működtető szervezetnek kellene levelet írni, hogy ha fejleszteni szeretnének, ehhez biztosítanánk az épületet.

 

Kun István bizottsági tag egyetért a felvetéssel, tudomása szerint sok olyan ápolásra szoruló idős ember van, aki nem kap helyet sehol.

 

Mórocz István PEB elnök köszönti a jelenlévőket. A beadványával kapcsolatosan kérdezi, hogy a testület 2015. évre vonatkozóan a polgárőrséget milyen mértékben kívánja támogatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület kérelme a következő testületi ülés napirendje lesz, miután több civil egyesület is nyújtott be kérelmet. A civil szervezetek az elkülönített összeg terhére kaphatnak támogatást. A polgárőrség részére 2015. évre 350 eFt került tervezésre.

 

Mórocz István PEB elnök megköszöni a testületnek illetve a korábbi testületeknek is a támogatást, mely nélkül nem tudnának létezni. 2006-ban vásároltak egy terepjárót, melyet önkormányzati segítséggel sikerült kifizetni. Ekkortól az egyesület önfenntartóvá vált, de sajnos nem tudják megfelelően ellátni a tagságot, pld. egyenruháik 15 évesek. Az ünnepségekre – hasonlóan pld. Nemesgulács polgárőreihez – szeretnének megfelelően felöltözni. A technikai eszközeik is elhasználódtak, 6 db rádiójukat kedvező áron fel tudják újíttatni. Az év első három hónapjában nincs bevételük, viszont a téli időszakban feladataik kiemelt jelentőséggel bírnak. A bevételek tekintetében a tavalyi szintet szeretnék elérni, ezért is ismételten megköszöni a támogatást minden polgárőr nevében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a polgárőrség olyan közfeladatot is ellát, mely a település biztonságát szolgálja, ezért támogatásukkal egyetért. Egy civil szervezet alapvetően azért jön létre, mert tagjai úgy érzik, hogy egy adott feladat mentén tudnak működni. Több civil szervezet olyan rendezvényeket akar szervezni, melyhez nincs meg a forrása. A költségvetésben a támogatásra 500 eFt áll rendelkezésre. Felhívja a civil szervezetek vezetőinek figyelmét arra, hogy nem a több százezer forintos rendezvények megszervezése a feladatuk. A település életét színesítő rendezvények szervezése a Kulturális Intézményhez tartozik. Kérdezi, hogy van-e lehetősége az Egyesület tagságának arra, hogy a levelek postázásába besegítsen, a korábbi időszaknak megfelelően, amikor 60-80 eFt-os megtakarítást lehetett elérni ezzel.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy járőrözéseik során az egész települést bejárják. Ha felkérést kapnak, a leveleket kihordják. Személyesen felajánlotta a műszaki osztályon tavaly, hogy ha az önkormányzatnak szüksége van a terepjárójukra, - mert a másik jármű le van kötve - bármikor rendelkezésre bocsátja. A műszaki osztály közterület felügyelője polgárőr, törvényesen vezetheti a gépkocsit.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az Országos és Megyei Polgárőrök Egyesülete, a nagyobb intézmények és vállalkozások, magánszemélyek milyen mértékben támogatják az egyesületet.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy 2006-2013. között működés terén önmagát tartotta fenn az egyesület. Tavaly az OPSZ-től és a Megyétől fél milliós támogatást kaptak. A Tompa KFt. 100 eFt, a Varga Kft. 50 eFt, a Hegyközség 100 eFt-tal támogatta őket. Az OPSZ egyösszegű adófizetési támogatást ad az autóra, illetve a személyi jövedelemadó 1 %-ából 100 eFt feletti összeget kaptak. Ezen felül magánszemélyek is támogatták az Egyesületet. Az idén az OPSZ-től kisebb támogatásra számítanak, mert a korábbi pályázat véget ért. Balatonöszödi konferencián kiemelkedő nyári szolgálat teljesítéséért az Egyesület egyik tagja pénzjutalmat kapott. Ott hangzott el, hogy tervezik formaruházattal való ellátásukat, de ez nem biztos, hogy megvalósul.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az egyesület elnökét, hogy a testületi ülésre készítsen egy tájékoztatást a bevételekről és kiadásokról.

 

Mórocz István PEB elnök megjegyzi, hogy a számok csalókák, kéri az általa elmondottak figyelembevételét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzottak beépítésével a költségvetés elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését fogadja el az alábbi javaslatok beépítésével:

 

 1. kezdeményezi, hogy a rendelet normaszövege kerüljön kiegészítésre a „Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítve, készségeik és képességeik fejlesztése és a tehetséggondozás érdekében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és Tatay Sándor Általános Iskola tanulóinak térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú PEUGEOT EXPERT típusú KKU 946 forgalmi rendszámú gépjármű használatát tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából. Az eljárás rendjéről és a gépjármű igénybevételéről, használatáról a polgármester és jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján kerül sor.” szakasszal.
 2. a rendelettervezet 8. mellékletébe kerüljön 600 ezer Ft + Áfa összeggel a Fő utca és Kert utca járdaépítésére felújítási előirányzat tervezése
 3. a felhalmozási kiadások között szerepeltetett „Badacsony Kemping felé járdalétesítés” 7.874 ezer Ft + Áfa összeggel betervezett kiadás módosuljon „Badacsony Kemping felé járdalétesítés és közvilágítás” megnevezésre.
 4. javasolja a „Beruházások” előirányzat összeg módosítását 600.000 Ft + Áfa összeggel módosítani, melyhez igazodóan a kiadási előirányzatok módosuljanak.
 5. az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét és bevételi főösszegét 637.450 ezer Ft összeggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett rendelettervezet elfogadása mellett.
 6. javasolja továbbá

a)  szakemberek bevonásával megvizsgáltatni, hogy a pályázati forrásból beszerzésre kerülő színpadhoz van-e lehetőség fedett tető kialakítására. Amennyiben műszakilag megoldható, javasolja pályázati források felkutatását a tető beszerzéséhez.

b)  az Egry Múzeumban a falnedvesedés megszüntetésére intézkedések megtételét, valamint a  veszteséges működtetés megszűntetése érdekében a BAHART-tal, Nemzeti Parkkal és egyéb vállalkozásokkal tárgyalások kezdeményezését.

c)     idősotthonokat működtető szervezetek megkeresését, az un. Angol-ház hasznosításának e célból történő vizsgálatát.

d)  a testületi ülésre a PEB bevételeiről illetve kiadásairól történő tájékoztató anyag kiosztását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a stabilitási törvény szerint kötelező feladatról van szó a költségvetés elfogadását megelőzően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzési terv bármikor módosítható. Jelen információk alapján ezeket a munkákat tudták beépíteni.

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a honlap frissítése eléggé lassú. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
 2. kérje fel a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy tudomása szerint úgy állapodtak meg, hogy a bizottsági ülések hétfő délután 13.00 órakor, a testületi ülés szerda reggel 8.00 órakor kezdődik.  A tervezetben a bizottsági ülés kezdete hétfő 8.00 óra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem így történt. Amikor a jegyző asszony felvetette a módosítást, akkor e-mail-ben kérte ki a testület véleményét. Az volt a kérésed, hogy 14.00 óra legyen a kezdés időpontja, ezt az adott ülésre vonatkoztatva értelmeztük. Később hangzott el, hogy lehet-e 8.00 órakor a kezdés. További egyeztetés után történt a javaslat tétel a 9.00 órára vonatkozóan. Az üléseket a hivatalnak elő is kell készíteni. Ha egy héten lesz a két ülés, akkor az egyéb feladatokra több idő marad.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a 9.00 órai kezdést jónak tartja, a hivatal szempontjából is, ezért javasolja elfogadásra.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy hétfő délután 13.00 órai kezdést szeretne a bizottsági ülés vonatkozásában, számára nem jó, ha egy héten két délelőttje is foglalt. A jövőben az ülések anyagát email-ben és papíralapon is kéri, mert most nem kapta meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy a tagok többségének a délelőtti kezdés felel meg jobban. Kéri jobban odafigyelni arra, hogy a jövőben minden képviselő kapja meg az anyagot. Kérdezi, hogy a Társulás megszűntetésében lehet-e továbblépni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács 53 millió forinttal elfogadta az óvoda költségvetését. A múltkor a költségvetés 5 %-os csökkentését kérték. A nem kötelező feladatokat – úszásoktatás, néptánc, stb. – a testület továbbra is kéri a költségvetésben szerepeltetni. A Társulási Tanács a technikai személyzet 20 %-os bérfejlesztését nem támogatta. A partner települések részéről kevés gyerek jár ide, de érdemes lenne megtartani a Társulást, mert ellenkező esetben biztos, hogy nem ide fogják irányítani a gyerekeket. Így is ezt érzi, különösen Salföld részéről. Ők Révfülöp irányába kisbuszt működtetnek. Sikerült elérni, hogy idehozzák azt a kisgyereket, aki ide akar jelentkezni. Javasolja ebben az évben a Társulást fenntartani, mely 6 hónappal a forduló előtt szűntethető meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az óvodai SZM elnököt a jövőben meghívni a megbeszélésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvodai és iskolai SZM elnökkel rendszeresen, minden hónapban beszélgetnek. Kérték, hogy az önként vállalt feladatokat támogassuk. Ha a konyhai kisegítő nyugdíjba megy, nem biztos, hogy az álláshelyet be kell tölteni.  Másutt is a dadák látják el ezt a feladatot.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy egy ember a buszos gyerekeket kíséri. A szülők jelezték, hogy délután nem tudja vállalni, mert másodállása van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy pedagógiai asszisztens 8 órában van foglalkoztatva, neki kell a gyerekeket kísérni. Utána fog nézni, mert nem helyes, ha valóban nem látja el a feladatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására vonatozó rendelettervezetet azzal, hogy a módosító rendelettervezet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés kerüljön:

„12.§           A R. 54.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A bizottság létszáma 5 fő. Elnökből és 4 tagból áll, akik közül az elnök és 4 tag települési képviselő. A bizottság üléseit minden hónap utolsó hetének hétfői napján 09.00 órai kezdettel tartja.”

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy március 1-től jelentős mértékben változnak a szociális ellátások, sok ellátás átkerül a Járási Hivatalhoz. Március 2-án visszük át az anyagokat, a szükséges felülvizsgálatok megtörténtek, az átadásra az anyagok készen vannak.  A jelenlegi szociális rendelet szigorúbb szabályokat állapít meg, azért 3,7 millió forint szociális támogatást kaptunk normatíva szintjén 2015. évre, mellyel el kell számolni a segélyezettnek. Minden esetben számlával kell igazolni, hogy mire költötte a támogatást. A helyi jogszabály lehetőséget ad a települési támogatáson belül ún. lakásfenntartási támogatásra, születési és temetési támogatásra, gyógyszerköltséghez való hozzájárulásra. Ha a támogatott nem tud számlával igazolt költséget prezentálni, akkor visszafizetési kötelezettség lép érvénybe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy babalátogatáson mikor volt a Polgármester úr.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy január óta a járvány miatt nem, de mielőbb pótolni fogják.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a támogatottak között többen vannak, akiknek célszerű lenne bevásárolni a pénzbeli támogatás helyett, mert nem alapvető élelmiszerekre költik a kapott összeget. Megoldás lehet részükre az ebéd befizetése is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre van precedens. A polgármester átruházott hatáskörében dönthet úgy, hogy természetbeni ellátást biztosít. A szociális ügyintéző az ilyen esetekre odafigyel, számla ellenében a támogatott részére a támogatottal együtt bevásárol. Ezt a rendelet 4. § (3) bekezdése szabályozza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet tervezetet fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

8./ Napirendi pont

Javaslat a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvezető úrral egyeztetett. Elhangzott, hogy a felnőtt napijegy mindkét strand esetében 700 Ft legyen. Az ügyvezető arról tájékoztatta, hogy maradjon az eredetileg hatályban lévő rendelet, ha a két táblázat nem kapja meg a testület bizalmát. Eddig a badacsonytomaji gyerekek mentesültek a regisztrációs díj fizetése alól. Az ügyvezető azt javasolta, hogy a badacsonytomaji gyerekek és a Tatay Sándor általános iskolába járó gyerekek is 750 Ft regisztrációs díj megfizetése mellett vehessék igénybe a strandok szolgáltatásait.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsony kártya heti ingyenessége mit takar.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy ilyen valójában nincs. A szállásadó adhat egy kártyát a vendégnek, mely a Tourinform Irodában váltható ki. A strandra így ingyenesen mehet a vendég, de megállapodás értelmében a belépő ára az Irodával elszámolásra kerül. Valójában a vendég a belépődíj 80 %-át kifizeti, 20 % kedvezményt kap. Tavaly az így befolyt összeg 8-10 ezer forint volt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy nagyon minimális igény van erre a lehetőségre. Javasolja, hogy a nagycsaládos belépővel maximum két felnőtt és 3 gyerek mehessen be a strandra.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a családi belépő árát nem emelték, ellentétben a többi belépő típussal. Ha három gyerek mehet be a családi belépővel, az már szinte olyan, mintha féláron menne a család. Négy éves kor alatt nem kell belépőt fizetni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja megszavazni ezt a kedvezményt, ennek lehet egy üzenete az idelátogatók felé.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kft. ügyvezetője további módosító javaslatokat tett. Az előterjesztés első táblázata lenne érvényes a két strandra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ennek megfelelően a felnőtt heti jegy 3000,- Ft, a gyerek és nyugdíjas heti jegy 2.000 Ft lenne. Javasolja, hogy minden badacsonytomaji és a Tatay Sándor Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező gyerek a 750 Ft regisztrációs díj befizetésével a strandokra bemehessen.  Kéri, hogy aki a javaslatokkal egyetért kézfelemélessel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

48/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezetet az alábbi módosítással fogadja el: a családi napijegy 1700 Ft legyen mindkét strand esetében, két felnőtt és max. 3 gyermek esetén.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki kiegészítésekkel együtt a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/A/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezet 1. mellékletében szereplő strandi belépők árai kerüljenek egységesen megállapításra (badacsonyi és badacsonytomaji strandon) az 1. táblázat szerinti adatokkal és azzal, hogy a heti jegy ára mindkét strandon: felnőtt 3.000,- Ft, gyerek és nyugdíjas 2.000 Ft legyen, azaz

 1. 1. melléklet

Strandi belépők a 2553 hrsz-ú (badacsonyi) strandon és a 2551/6 és 2551/9 hrsz-ú (badacsonytomaji) strandon

(az árak az áfa-t tartalmazzák)

 

A

B

C

D

E

1.

Az árak Ft-ban értendők!

Felnőtt

Gyerek

(4-18 év)

Nyugdíjas

2.

Napi jegy

700.-

450.-

450.-

3.

Délutáni jegy (16.00 órától)

400.-

250.-

250.-

4.

Badacsony kártyával a napijegy

490.-

310.-

310.-

5.

Badacsony kártyás/heti

ingyenes

ingyenes

ingyenes

6.

Családi napi

(2 felnőtt+3 gyerek)

1.700.-

 

7.

Heti jegy

3.000.-

2.000.-

2.000.-

8.

Idény jegy

20.000.-

10.000.-

10.000.-

9.

Csoportos belépő (15 fő felett)

490.-

310.-

310.-

10.

Állandó lakos kártya regisztráció (strand+parkoló kártya)

3.500.-

0

11.

Állandó lakos kártya regisztráció

(strand kártya)

1.500.-

750.-

12.

Üdülő kedvezménykártya éves regisztrációs díja

200.-

13.

Napi kabinjegy

650.-

14.

Heti kabinjegy

4000.-

Gyermekjegy 4-18 év között váltható.

Az önkormányzati rendelet normaszövege kerüljön módosításra azzal, hogy a rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl a Tatay Sándor Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező, nem badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező 14 év alatti tanuló is látogathatja a Városüzemeltető Nonprofit Kft. által üzemeltetett strandokat a rendelet 1. mellékletében meghatározott regisztrációs díj megfizetésével. A tanuló a strandbelépési jogosultságot igazolni köteles. Az igazolásnak a módjára a rendelet 7.§ (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.  A tanulói jogviszonyról az oktatási intézmény igazgatója is köteles igazolást kiállítani az üzemeltető felé legkésőbb minden év június 15-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Javaslat a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 30/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a tervezet logikus és korrekt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a 3. oldalon a szövegben 1400 Ft /nap a személygépkocsi esetén az óradíj mértéke. Ez nem jól szerepel.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a rendelet szövegét nem érinti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 30/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 30/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Laposa Bence bizottsági tag 10.39 órakor távozott a teremből.

Szavazatásra jogosult tagok száma: 4 fő

11./ Napirendi pont

Viziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi képviselő-testület a vagyon átadásáról döntött, majdnem egy milliárdos vagyonról van szó, mely a földben van, nem kézzelfogható. Újabb megkeresés érkezett, ezek szerint több önkormányzat nem fogadta el annak idején az első megkeresést. A DRV. kérte az önkormányzatok nyilatkozatát. Elvileg Badacsonytomajnak nem kell nyilatkozni, de úgy gondolta, hogy az új testület kapja meg a lehetőséget, hogy ha szükségesnek látja, módosítsa a korábbi véleményt.

 

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.44 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazatásra jogosult tagok száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balatoni Szövetség elnökével, Balassa Balázzsal konzultált, véleményük azonos. A viziközművek jelentős része állami pályázatok igénybevételével és lakossági önerő befizetésével készült. A csatorna beruházás IV. üteméhez a lakosság 200 eFt/porta összeget fizetett be példuál. Az emberek számon tartják, hogy a vagyonban valamilyen szinten részük van, akkor is, ha a Vizitársulat megszűnt és a törvény szerint a vagyon átkerült az önkormányzathoz. Van példa arra, hogy a lakók emiatt perelték az önkormányzatot. Megjegyzi, hogy a Zelczer Péter féle pert másodfokon is megnyerte az önkormányzat. Mivel a lakosság ilyen érzékenyen reagált, felmerül, hogy megteheti-e az önkormányzat, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül átadja a vagyont az államnak. Megfontolandónak tartja az átadást, annak ellenére, hogy mellette szóló érv, hogy megszabadulna a kötelezettségektől. Véleménye szerint meg kell adni az esélyt arra, hogy ez a testület közösen elgondolkodjon, ezért levélben kérte a DRV. türelmét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint sürgetni kellene a folyamatot a badacsonyörsi vizitársulat miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az nem viziközmű, ez okozza a problémát. Sem szakmailag, sem jogilag nem felel meg semmilyen feltételnek, ezért szóba sem kerülhet az átvétele. Az előterjesztésben az önkormányzati tulajdonban lévő viziközművekről van szó.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a DRV. siófoki vezérigazgatója kijelentette, hogy azért kerül sokba a szolgáltatás, mert az önkormányzat tulajdonában vannak a vezetékek és nem hajlandók ráfordítást tenni. Ezért lenne jó, ha állami tulajdonban lennének. Az önrész fejében kérni kell a vízvezeték rendszerek cseréjét, felújítását, mint ahogy pld. a József Attila utca egy részében is történik.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy a lakossági önrész ellenében kérjünk fejlesztést. A József Attila utcában még a felső szakasszal van gond. Úgy gondolja, hogy nem teljesen korrekt a vezérigazgató. A számlában szereplő hálózatfejlesztési tétel folyamatos alapot képez a rendszer karbantartására. A testület határozatban döntött a 700 milliós vagyon átadásáról az állam részére. Jogszabály szerint az állam köteles átvenni, de úgy gondolta, hogy ez a testület ismét tárgyalja át.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az átvételhez kinek fűződik üzleti érdeke, vagy ez másodlagos kérdés.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a DRV-nek teljesen mindegy, hogy az államnak vagy az önkormányzatnak üzemelteti a rendszert. A településen jelenleg vegyes tulajdonú viziközmű rendszer van, az üzemeltetési költségeket a tulajdonrészünk arányában kell fizetni a DRV. felé. Az ellátási kötelezettségtől az önkormányzat megszabadulna, a kötelezett az állam lenne átadás esetén. Ez azt jelenti, hogy az állam kötelezettsége lenne az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat megépítése a hiányzó belterületi részeken.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint fontos lenne tárgyalási pozícióba kerülni, és az önkormányzat számára fontos dolgokról megállapodni. Úgy gondolja, hogy kisebb lenne az önkormányzat felelőssége, ha átadná. A lakosság által befizetett összegek visszakövetelését illúziónak tartja. Úgy kell nézni, hogy a jövőbeni fenntartási költségek fényében az átadás kiszámíthatóbb és biztosabb dolog lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy így a csatorna beruházás V. ütemébe az önkormányzatnak nem lesz beleszólása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre ez nem létező projekt, de az önkormányzat - ha van mód rá - pályázhat, így megvalósíthatja a beruházást, majd átadja az államnak.

 

Kun István bizottsági tag szerint a DRV. nem tud különbséget tenni az állami illetve önkormányzati tulajdonban lévő rendszerek között a szolgáltatás díját illetően. Kérdezi, hogy ha átadjuk a közművet az államnak, akkor az ellátási kötelezettség átkerül-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az örsi ivóvízrendszer kialakításával kapcsolatosan le kell szögezni, hogy ha korlátozza a DRV. a vízfogyasztást, az önkormányzat kötelezettsége a belterületi lakosok részére az egészséges ivóvíz biztosítása. A külterületi ingatlanok esetében nincs ilyen ellátási kötelezettség. A Magyar Állam vonatkozásában is ugyanígy lesz. Külterületen jelenleg 1-2 család, belterületen 3-4 család érintett.

Kun István bizottsági tag nem javasolja az átadást, az önkormányzat nem nyerne vele semmit.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint nem kell most dönteni, de hosszú távon az átadás mellett foglalna állást. Időre van szükség, tárgyalni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több település együttműködése várható a Balatoni Szövetség koordinálásában, a korábbi testület által hozott határozat elemei mentén lehet haladni. Elmondja, hogy a IV. ütem csatornázása lezajlott. A lakosok portánként 220 eFt-ot fizettek, ingyenes átadás esetén előfordulhat, hogy újabb perbe fut bele az önkormányzat. Megkérdezhetik, hogy milyen alapon adjuk át az ő pénzüket az államnak, van aki még a mai napig is fizeti a lakástakarék pénztáron keresztül a hozzájárulást. Nem tudja, mi a helyes út.

 

Kun István bizottsági tag javasolja felhatalmazni a polgármester a tárgyalások lefolytatására.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint országos kérdésről van szó, több száz településen ugyanez a jogi helyzet. Az önkormányzatot nem érheti kár, maximum kommunikációs szinten lehet probléma.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Balatoni Szövetséggel kezdeményezzünk ebben a témában álláspont egyeztetést, úgy foglalva állást, ahogy az önkormányzatok többsége.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében ilyen esetekben az önkormányzatnak a vagyont ingyenesen kell átruházni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy újítsa fel az átvevő a vezetéket, a Balatoni Szövetség ezt kérje. Hiszen kétszer annyit fizetünk a szolgáltatásért, mint pld. a szombathelyi lakosok.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki a polgármester úr által tett javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Viziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy a Viziközművek állami tulajdonba vételével kapcsolatosan a Balatoni Szövetségnél kezdeményezzen egyeztetést. A Képviselő-testület álláspontját az önkormányzatok többségével egyezően alakítsa ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy döntés előtt természetesen visszahozza a témát a testület elé.

12./ Napirendi pont

Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a törvényességi felhívásban foglaltakat. Kérdezi, hogy mennyire sürgős a döntés.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a választási törvény szerint az április 12-i időközi országgyűlési választás miatt nem lehet utcát, közterületet átnevezni. Javasolja a Kormányhivatalnál kérelmezni a határidő hosszabbítást. Ha a testület meghozza a döntését, a közszolgáltatókat, a Földhivatalt, Okmányirodát és egyéb érdekelt szerveket mi fogjuk az utca átnevezéséről értesíteni. Ez a lakosság részére többletköltséget nem jelent, a lakcímkártya ingyenes.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a facebook-on keresztül javaslatokat gyűjteni. Személy szerint nem akar javaslatot tenni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a levél kiküldésével, megadva 3 utcanév javaslatot, melyből lehet választani. A lakosság részére nem jelent pluszkiadást, viszont a cégek esetében súlyos költséget jelenthet az utca átnevezése. Kéri a kimenő levélbe a törvényességi felhívást beletenni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag Udvardi Erzsébetet javasolja, illetve további két olyan embert, akiknek helyi kötődése van.

 

Forintos Ervin kéri, hogy aki támogatja a javaslatok begyűjtését a testületi ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/405/2015. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat fogadja el, és a Badacsonytomaji Úttörő utca közterület elnevezésének módosítását rendelje el a jogszabályi előírások betartása mellett, illetve javasolja a felhívásban szereplő határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtását.

A bizottság javasolja az utcanevek vonatkozásában a testületi ülésre a javaslatok megtételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Bírósági ülnökök választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a lakosságot tájékoztatni fogjuk a lehetőségről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bírósági ülnökök választása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy annak érdekében, hogy a bírósági ülnök jelölés lehetőségeiről az érdekeltek tudomást szerezzenek, kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy

 1. 1. a helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot a jelölés lehetőségéről,
 2. a településen működő civil szervezeteket pedig közvetlenül, lehetőleg írásban hívja fel a jelölésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke a biztonságtechnikai kamerarendszerrel kapcsolatosan kérdezi a bizottság véleményét.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja. A pályázati referens e-mail-ben tájékoztatta a testületet arról, hogy a múlt héten két pályázatot nyújtottunk be, szelíd térségfejlesztés címen. Egyiket a VN. Kft. adta be, a mezőgazdasági irányvonalával kapcsolatos dolgokat tartalmazta, 8 millió forint értékben. A másik a Badacsonyörs Salföld közötti útra vonatkozott. Váli Péter jelezte, hogy megírnák a pályázatok, és annak segítségével ki lehetne váltani valamennyit az oda szánt pénzből. Erre az önkormányzat adta be a pályázatot. Kevés pályázat érkezett a kiírásokra, ezért meg van az esélyünk arra, hogy nyerünk. A pályázaton való részvételnek vannak feltételei, pld. 5 napos képzésen kell részt venni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a pályázatokról szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Batári Boglárka tartozás kamatának elengedési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a jelenlegi tőketartozás 589.398 Ft az előterjesztés szerint, a kamat elengedését kéri a kérelmező. Kérdezi a bizottság véleményét.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a kamat elengedését, miután a tőketartozás befizetése megtörténik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi ülésre a kamat pontos összegét kiszámoltatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi osztályvezetőt és az egyik pénzügyes kolléganőt megműtötték. Megköszöni a jegyző asszonynak, hogy a költségvetést munkaidején túl, hétvégéken összeállította, szerencsének tartja, hogy ért hozzá. A pénzügyi osztályon változtatásokat tervezünk a munkamorál tekintetében is. Az osztályon nagy gondok vannak, ezért a testület megértését kéri.

 

Wolf Viktória jegyző nem javasolja a tőketartozás elengedését, mert olyan jellegű precedenst teremtene, mely nem vállalható fel.  Javasolja, hogy a kamat elengedéséről akkor döntsön a testület, ha pontos adatokat tud.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy kérelmező üzemelteti a badacsonyi ABC-t, nem hiszi el, hogy nem tudja kifizetni a tartozását.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az a legkorrektebb, ha a testület elfogadja a kérelemben megajánlott  695.676 Ft kifizetését.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a kérelemben szereplő kérést támogassa a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a polgármester javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Batári Boglárka tartozás kamatának elengedési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Batári Boglárka kérelmében foglaltakat - miután megismerte a kamat összegének mértékét - fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Laposa Bence elmondja, hogy az idegenforgalmi fejlesztési támogatásra benyújtható pályázat rossz precedenst teremtett a településen, sok hátránya van. Ha szeretne valaki felajánlást tenni, akkor egy konkrét közösségi célra, pld. egy tér rendbetételére tegye ezt meg. Javasolja, hogy ilyen formában mindenképpen szűnjön meg a lehetőség. A testületnek nem szabad ilyen dolgokba belemenni, mert ellenőrizhetetlen és olyan érzések alakulnak ki a lakosság egy részében, amit nem lehet felvállalni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a vonatkozó rendelet felülvizsgálatát a márciusi ülésen.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy Fazekas József jelezte felé, hogy pályázata nem lett elfogadva. A járdát letérkövezte, ez a beruházás lett elutasítva. Kérdezi, hogy miért.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Pénzügyi osztály a vonatkozó szabályok szerint előminősítette a pályázatokat, pár darabot úgy ítélt meg, hogy nem felel meg a kiírásnak. A testület elfogadta az osztályvezető véleményét, a hiba az előminősítés során történhetett. Javasolja határozatba foglalni, hogy a hivatal vizsgálja felül az előminősítés során elutasított kérelmeket, annak ellenére, hogy a pályázat már lejárt. A fejlesztést sokan a döntés után csinálták meg, a testület úgy döntött, hogy a pénzt utaljuk ki, az ellenőrzésekre utólag kerüljön sor.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ő kíváncsi lenne, hogy jövőre hogyan alakul az IFA befizetés, lesz-e hatása a visszafizetésnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban volt egy hasonló pályázati lehetőség, melynek nem volt semmi hozadéka. Tapasztalatból mondja, hogy most sem lesz.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Menü Kft. rendezte-e a tartozásait. A könyvvizsgálati ellenőrzés szerint a beszállítók részére több mint egy millió forinttal tartozik, az adóhatóság felé szintén milliós összeggel. Kéri ezt tisztázni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy sikerült-e előrelépni a Menü Kft. ügyében. A VN. Kft.-hez kerül át vagy megszűnteti a testület. Mi az intézkedés várható átfutási ideje. Kérdezi, hogy a képviselők hozzáférhetnek-e az adóslistához.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testületi ülésre felkészül ebben a témában.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a márciusi ülésre tervezik ezt kidolgozni, a fennálló tartozásairól is a márciusi ülésre kérhetünk számot. Hozott a testület egy olyan döntést, hogy az önkormányzat gazdasági társaságai negyedévente számoljanak be. A költségvetési rendelet elfogadása után a tartozásról a polgármester úron keresztül köteles beszámolni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a Nyár és Tavasz utca lakói, illetve a többi kérelmező elfogadta-e a közműépítéshez az 50 %-os önkormányzati támogatást.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Nyár utcai lakók nem fogadták el. A többi esetben a tervezés folyamatban van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy dönteni kell két fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott béréhez történő hozzájárulásról. Erről kér bővebb tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egyelőre még nem ismert a közmunkaprogramok indulása. Nem tudjuk, hogy a Kulturális intézménynél tudjuk-e foglalkoztatni a tervezett személyeket. Bíró Gábort korábban kérte, hogy szerezzen rendszergazdai képesítést, ez fontos lenne. Egyelőre nem talált ilyen tanfolyamot. Ha a testület egyetért vele, akkor tovább foglalkoztatjuk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Bányász strandra kiírt pályázattal mi a helyzet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy megjelent, áprilisban jár le a határidő.

 

Laposa Bence bizottsági tag szavazást kér az IFA pályázatok felülvizsgálata tárgyában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a negatív elbírálást kapott anyagok felülvizsgálatának kezdeményezésével, illetve a Badacsony kártyával összefüggő rendelet módosításával, illetve a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

A bizottság kezdeményezi

-     az idegenforgalmi adó visszaigénylésére benyújtott, és negatív elbírálásban részesített pályázatok felülvizsgálatát

-     „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól” szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utóbbi időben nagyon megnövekedett a segély kérelmek száma, mely pénzügyileg lassan vállalhatatlan lesz, mert a költségvetésben a korábbiaknak megfelelő összeget terveztük be. Szerencsésnek tartja, hogy a szociális segélyeket illetően változások lesznek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a jövőben a súlykorlátozást szigorúbban vegye a hivatal. Kérelmező egy összeget lehet, hogy befizet, de az út későbbi felújítása jóval többe kerül.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a rendeletet kell módosítani oly módon, hogy nem adhatnak ki behajtási engedélyt.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint, ha valaki garanciát vállal az út javítására, kapjon lehetőséget a behajtásra.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a rendelet most is tartalmazza a helyreállítási kötelezettséget, illetve a megállapodásba is belefoglalják.

 

Kun István bizottsági tag szerint senkire nem lehet utólag rábizonyítani, hogy ő okozta a kárt.

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a márciusi ülésre a vonatkozó rendelet módosítása kerüljön a Képviselő-testület elé.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót fogadja el.

Javasolja, hogy a márciusi testületi ülésre a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről (súlykorlátozásról) szóló rendelet módosítása kerüljön előterjesztésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                    Nagy Miklós

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!