2015. 02. 02. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 

Szám: 2/2015

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. február 2-án 14,00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Forintos Ervin                elnök

Kun István                     bizottsági tag

Laposa Bence                bizottsági tag

Nagy Lajos                    bizottsági tag

Nagy Miklós                  bizottsági tag                                  (5 fő)

 

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László            polgármester

Orbán Péter                     alpolgármester

Wolf Viktória                   jegyző

Horváth Márta                  műszaki osztályvezető

Bolla József                    VN Kft. ügyvezető

Nagy László                    BVÖKI mb. intézményvezető

Hoffer Péter                     informatikus

Nagy Lászlóné                  óvodavezető

Farkas Éva                       óvodapedagógus

Kovács Katalin                  jegyzőkönyvvezető                           (10 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Katalint javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

4/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Katalin jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 33 nyilvános napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

5/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

- Napirendi pontok elfogadásáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015. február 2-án megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 1. Badacsonytördemic Néptáncegyüttes támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Csaba László néptánc-pedagógus

 1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth András tű.alezredes

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb.intézményvezető BVKI

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat a a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szúnyoggyérítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Informatikai felmérésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vass Marcell VISOFT Kft., Hoffer Péter informatikus

 1. Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető, Nagy László mb.intézményvezető BVKI, Bolla József VN Kft. ügyvezető

 1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:           Forintos Ervin elnök

1./ Napirendi pont

Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, mikor lesz a településen lomtalanítás?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, ebben a kérdésben az NHSZ Tapolca Kft az illetékes. A településen évi egy alkalommal kerül sor lomtalanításra.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki  az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

6/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységről készített beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Észak-Balatoni Társág Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat Társulás 2014. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytördemic Néptáncegyüttes támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Szabó Csaba László néptánc-pedagógus

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök megkérdezi, szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéshez?

 

Nagy Lajos bizottsági tag tájékoztatásul elmondja, a pénteki újságban szerepel, hogy a néptáncegyüttes nagyobb összeget nyert egy pályázaton.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja a kért támogatási összeg megadását azzal, hogy a vásárolt karaktercipők maradjanak az iskola tulajdonában.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

7/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytördemic Néptáncegyüttes támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

 • átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonytördemici Néptáncegyüttes részére 100.000 Ft, azaz Százezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére azzal a feltétellel, hogy a megvásárolt karaktercipők a Tatay Sándor Általános Iskola tulajdonába kerülnek.
 • felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 • felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Forintos Ervin PÜB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

3./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Horváth András tű.alezredes

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester 25.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást javasol.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kit takar?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, a tapolcai alezredes urat takarja. A támogatást célzottan a tapolcai kirendeltség kapja.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki a 25.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

8/2015. (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

 • átruházott hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére 25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére a tapolcai katasztrófavédelmi megbízott alaptevékenysége feladatainak ellátáshoz.
 • felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 • felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Forintos Ervin PÜB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök hiányolja az alapítvány éves beszámolóját. Kérdezi, jelenleg mekkora összeg van az alapítvány számláján?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, 467.817 Ft a számlaegyenlegük. Az alapítvány minden év január 31. napjáig köteles elszámolni az előző évben kapott támogatásokról. A szerdai testületi ülésig megnézi, hogy a beszámoló leadásra került-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 500.000 Ft támogatás biztosítását javasolja

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, mi az alapítvány tevékenysége?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, többségében iskolásoknak, illetve szociális rászorultság alapján nyújtanak támogatást azoknak, akik feléjük kérelemmel élnek.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja, hogy az alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolását követően biztosítson a testület támogatást. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2015. (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási kérelme Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben a Közalapítvány 2014. évi támogatásának elszámolását követően és szakmai beszámolójának ismeretében javasol támogatást biztosítani a 2015. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

5./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott Krisztin N. Lászlóné igazgató

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi , van-e engedély az előtetőre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, homlokzati változtatásnál bizonyos m2-ig és bizonyos méterig előre-hátra építési engedély nem kell.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e erre valamilyen műszaki dokumentáció, hogy ez az előtető miből készül, milyen anyag- és munkabér költségei vannak?

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, fa szerkezettel és polikarbonát tetővel készülne.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri a műszaki osztályt, hogy a testületi ülésig készüljön a műszaki tartalom vonatkozásában árazatlan költségvetés.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a munka kivitelezésére árajánlatok bekérést, továbbá javasolja, hogy a beruházás az idei nyári táboroztatásból befolyt bevétel terhére kerüljön kifizetésre.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2015. (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) részéről 2015. évben az épületben található tanári és igazgatói iroda közé, a beázások megakadályozása végett egy féltető készíttetésére, illetve a teraszról lefolyó cső cseréjére beérkezett kérelmét megtárgyalta és javasol a képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának bevonásával a műszaki tartalom vonatkozásában készüljön árazatlan költségvetési kiírás a kivitelezésre és három árajánlat bekérését követően döntsön a testület a munka megrendeléséről.
 2. az 1. pontban körülírt árajánlat elfogadását követően a kivitelezés költségét a 2015. évi nyári táboroztatásból befolyt bevételek terhére biztosítsa a testület.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

6./ Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, tudomása szerint már az óvodásoknak is lehetőségük lesz részt venni a judo oktatáson. Kérdezi, hogy az óvoda is fizet bérleti díjat a judo szőnyegért?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, az óvoda nem fizet sem az oktatásért, sem a szőnyeg bérleti díjáért. A szülőknek kell 1.000 Ft-ot fizetni alkalmanként a foglalkoztatásért az iskolába.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri megvizsgálni, mennyibe kerül egy judo szőnyeg, és javasolja annak megvásárlását. Elmondja, hogy a kosárlabda edzést heti 2x1 óráról felemelték heti 2x2 órára. Szerette volna megkérdezni az iskolaigazgatót, hogy milyen ezeknek a szakköröknek a látogatottsága, ki tartja a szakköröket, és milyen képesítéssel rendelkezik?

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az intézményvezető asszony a testületi ülésen részt vesz, és ott válaszol a feltett kérdésekre.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a spanyol szakkör miért ebben az anyagban szerepel?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a tavalyi évben a sakk szakkört „cserélték be” a spanyol szakkörre.

 

Orbán Péter alpolgármester véleménye szerint célszerű lenne tájékoztatást kapni a szakkörök látogatottságára vonatkozóan.

 

Nagy Lajos bizottsági tag tájékoztatja a bizottsági tagokat, ma kapta feladatként ezen szakkörök ellenőrzését, melynek eredményéről tájékoztatást kell adnia polgármester úrnak.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy az intézményvezető asszony a testületi ülésre hozza be a szakkörök jelenléti íveit.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, a sportkoncepció keretében az elmúlt évben támogatást nyert az óvodai néptánc és úszásoktatás. Kéri, hogy ezt a támogatást az idei évben is biztosítsa a bizottság, illetve a testület. Elmondja továbbá az óvodában a dolgozók körében kidolgozták az egészséges munkakörnyezet kialakítását. Ennek keretében jógafoglalkozásokat szerveztek a dolgozók részére, melynek támogatásához szintén szeretné kérni a bizottságot, illetve a testületet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, az óvoda költségvetése a Társulási Tanács kompetenciájába tartozik. A költségvetésbe finanszírozási kiadások körében a Társulásnak átadott pénzeszköz tervezésre került.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök az előterjesztéssel kapcsolatban javasolja bekérni az igazgató tájékoztatását a szakkörökön részt vevő gyermekek létszámáról. Javasolja továbbá megvizsgálni van-e lehetőség judo szőnyeg beszerzésére, valamint az előterjesztés címében szerepeltetni az iskolai szakkörök megnevezést. Kéri aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. javasolja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. féléves költségvetés elfogadását megelőzően az igazgató tájékoztatását bekérni a szakkörön részt vevő gyermekek létszámáról,
 2. javasolja továbbá megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az önkormányzatnak van-e lehetősége - a szakkörön is használható - judo szőnyeg beszerzésére, és ha van, annak költsége milyen kiadást jelentene,
 3. javasolja az előterjesztés címének megváltoztatását "Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez és iskolai szakkörök biztosításához kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése" címre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

7./ Napirendi pont

Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

12/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégiáját 2015-2020. évekre a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és köszönetet mond a stratégia megalkotásában résztvevőknek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, a Tájház udvar megújulása miből lesz finanszírozva? Önkormányzati, pályázati vagy befektetői tőkéből?

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, a Tájház udvar és a Halászkert parkoló felújítása a Megyei Területfejlesztési Koncepcióban szerepel. Ebből az összegből csak a térburkolás lenne megoldva, második ütembe kerülne sor az üzletek építésére, melynek függvénye az üzlettulajdonosokkal való megegyezést. Tájékoztatásul elmondja, hogy az üzlettulajdonosok rossz néven vették,hogy kisajátítás gondolatával állt eléjük az önkormányzat.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, nem kisajátítást mondtak, vételi ajánlatot tettek értékbecslői szakvélemény alapján. Kérték a tulajdonosokat, hogy reagáljanak erre a vételi ajánlatra. Három tulajdonos pozitívan reagált, egy tulajdonos március végéig ígérte, hogy a vételi ajánlatra érdemben válaszol. Ebben az egy esetben merült fel, hogy amennyiben nemleges a válasza, akkor milyen irányban lép tovább az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, felhívták az üzlettulajdonosok, akik sérelmezték, hogy nem értesítették őket az értékbecslés időpontjáról. Úgy gondolja, ez ügyben egyeztetnie kellett volna az értékbecslőnek a tulajdonosokkal. Véleménye szerint elgondolkodtató, hogy az önkormányzat a Tájház udvar felújítása miatt megvásárolja a jelenlegi üzleteket, lebontja azokat, majd befektetőkkel új üzleteket építtet, akik bérbe adják az üzleteket.

 

Kun István bizottsági tag úgy tudja, hogy az üzleteket a jelenlegi üzlettulajdonosok fogják megépíteni. Az önkormányzat csak a két tetőtéri lakás építését finanszírozná.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, az elsődleges elképzelés az, hogy az önkormányzat építi fel az üzleteket és értékesíti is azokat. A fejlesztés elsődleges célja a tér megújítása és egy olyan közösségi tér létrehozása, amely sokkal vonzóbb a jelenlegihez képest.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök abban az esetben tudja támogatni ezt a projektet, ha azt önkormányzat viszi végig.

Tájékoztatja a bizottság tagjait, a BAHART-nak vannak olyan tervei, hogy a közeljövőben a badacsonyi mólón, a jegypénztár mögötti területen egy bemutató központot szeretnének építeni. Ez a balatoni halászatnak és hajózásnak egy interaktív bemutató terme lenne. Véleménye szerint fel kellene vennie az önkormányzatnak a kapcsolatot a  BAHART illetékes embereivel az ügyben, hogy ezt a bemutató termet közösen hozzák létre, kibővítve a szőlészeti, borászati, bányászati körrel.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja további épület építését a mólónál.

 

Kun István bizottsági tag véleménye szerint a halétterem helyén, vagy a Tátika aljában lenne célszerű kialakítani az említett bemutató központot.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök több hozzászólás és javaslat nem révén, javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni. Kéri aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági Programját az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 9.számú melléklete)

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottsági elnök nem ért egyet azzal, hogy különbséget tesz a Kft a badacsonytomaji és a badacsonyi strandon a belépők árában. Nem tartja célszerűnek, hogy a MÁV-tól bérelt parkolóban - ami egyben a badacsonyi strand parkolója - 700 Ft a napijegy, míg a többi parkolóban 1.400 Ft. Úgy véli, fennáll annak a lehetősége, hogy a parkolót igénybevevők többsége nem a strandra megy, hanem egyéb más programot szervez magának Badacsonyba.

 

Bolla József ügyvezető válaszában elmondja, a korábbi években az volt a tapasztalat, hogy ha rossz idő volt, ez a parkoló teljesen megtelt, senki nem volt aki jegyet szedjen, és parkoló automata sincs kihelyezve. Emiatt bevételkiesése volt a cégnek. Ezen probléma megoldásaként szeretnének ebbe a parkolóba egy automatát kihelyezni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy minden parkolóban egységesen 1.400 Ft legyen a napijegy, és a strandparkolóban váltott jeggyel két ember mehessen be ingyen a strandra.

 

Orbán Péter alpolgármester a parkoló automata vásárlását igen magas összegnek tartja. Kérdezi, hogy nem gazdaságosabb-e két ember alkalmazása a jegyszedésre?

 

Bolla József ügyvezető számításaik szerint másfél év alatt térül meg az automata ára. Korábbi években volt alkalmazott a jegyszedésre. Véleménye szerint ez a módszer elég sok visszaélésre ad okot, ezért a parkoló automata kihelyezését sokkal célszerűbbnek és megbízhatóbbnak tartja.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a parkolókba kihelyezendő kamerák csak az automatákat figyelnék, vagy az egész parkolót?

 

Rakics Anna válaszában elmondja, csak az automatákat figyelnék a kamerák, az egész parkolóhoz több kamerák megvásárlására lenne szükség.

 

Kun István bizottsági tag javasolja megfontolni a parkolókban kerékpártárolók kihelyezését, mely helyek napi jegyárusítását diákmunka keretében látnád megoldottnak.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja a strandi belépődíj csökkentését. Elmondja, a parkolások rendjében elég nagy változások állnak be. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy az ellenőrzés díjaiban, a becsült költségekbe is beáll-e valamiféle változás, tekintettel arra, hogy rövidebb időszakról van szó, mint a tavalyi évben? A strandi büfék kérdésében már korábban is kérte, hogy legyen egy egyeztetés az arculat kialakításában.

 

Bolla József ügyvezető a parkolók ellenőrzési idejével kapcsolatban elmondja, az előző testület határozta meg az időintervallumokat, melyek véleménye szerint gyakorlatiatlanok voltak. A változásra azért van szükség, mert az elő- és utószezonban kihasználatlanok a parkolók, főszezonban pedig este 9 óra után már nincs érkező vendég. Ezáltal a ledolgozott órák száma is csökkenne.

A strandokkal kapcsolatban elmondja, polgármester úr kérte, hogy nagyon visszafogottan gondolkodjanak a strandok kapcsán, mert valószínű, hogy a Balaton parti települések pályázati pénzhez jutnak, melyből megoldható lesz a strandfejlesztés. Emiatt csak minimális beruházásokat terveznek a strandokon.

A strandi büfék bérleti jogának megszerzésére kiírták a pályázatokat. Tájékoztatásul elmondja, a vendéglátósok igénye az lenne, hogy még több asztal és padot tudjanak kihelyezni.

Kérdezi, hogy a badacsonyörsi állomás épületével mi a szándéka a testületnek? Közel százezer forint a bérleti díja, és semmi lehetőséget és hasznot nem lát ebben az épületben. Javasolja a bérleti jogviszony felülvizsgálatát.

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

14/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. strand- és parkoló üzemeltetésére tett javaslatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője által készített strand- és parkoló üzemeltetésre vonatkozó tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi azzal a módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, hogy a badacsonytomaji strandon is 700 Ft legyen a felnőtt napijegy, továbbá a strandparkoló napijegye 1.400 Ft legyen, mely egyben 2 db felnőtt strandbelépő is,
 2. javasolja az 1. pontban foglaltakon túlmenően az előterjesztésben szereplő további díjak elfogadását,
 3. javasolja felkérni a jegyzőt a szükséges önkormányzati rendeletek módosításának előkészítésére, a polgármestert a rendeletek előterjesztésére,
 4. javasolja továbbá a badacsonyörsi vasútállomás épületének bérleti jogviszonyát is megvizsgálni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök az előterjesztésben szereplő ügyvezető döntési jogkörének 3 millió forintos összeghatárát nem tudja támogatni. Javasolja helyette 500.000 Ft összeghatár elfogadását. Kéri a bizottsági tagokat, mondják el véleményeiket, javaslataikat.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, amennyiben az 500.000 Ft-ot szavazza meg a bizottság, illetve a testület, akkor az a fölötti költségek biztosításához testületi ülés összehívása szükséges?

 

Forintos Ervin bizottsági elnök válaszában elmondja, abban az esetben a képviselő-testület jóváhagyó döntése szükséges.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, mire fordíthatja ezt az összeget az ügyvezető?

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, ez az összeg szabadon felhasználható, nincs meghatározva, hogy mire fordítja az ügyvezető.

 

Bolla József bizottsági elnök ezzel az összeghatárral azt szeretné megelőzni, hogy a testületnek ne kelljen minden kifizetésnél összeülni és dönteni. Természetesen minden kifizetésről tájékoztatási és beszámolási kötelezettsége lenne.

 

Forintos Ervin kérdezi jegyző asszonyt, olyan megosztás bekerülhet-e az SZMSZ-be az ügyvezető döntési jogkörébe meghatározott összeg, hogy egyik része lenne a közüzemi és rezsiköltségek, a másik része pedig fejlesztési költségek?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, nem látja ennek az akadályát. Javasolja az SZMSZ átfogó módosításának beterjesztését a következő testületi ülésekre.

Kun István bizottsági tag véleménye szerint bizalmat kell szavazni az ügyvezető igazgatónak, javasolj a döntési jogkörét a kért 3 millió forint összeghatárban megállapítani.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri a bizottsági tagokat, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja támogatásra  a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének SZMSZ módosítására vonatkozó kérelmét, mely szerint a készpénzfelvételre-pénztárfeltöltésre vonatkozó maximális mérték összege módosuljon 3.000.000 forintra.

Határidő:        azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja a Badacsonytomaj VN Kft januári bérek és egyéb sürgősen fizetendő költségek fedezésére 5 millió forint biztosítását. Javasolja tovább a Badacsonytomaj VN Kft részére 6 millió Ft visszatérítendő támogatás biztosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás 2015. augusztus 31. napjáig kerüljön visszafizetésre. Kéri a bizottsági tagokat, aki a javaslatokkal egyetért kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

16/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj VN Kft. részére 11.000.000 Ft támogatás biztosítását, melyből 6.000.000 Ft összeget 2015. augusztus 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettséggel, 5.000.000 Ft összeget elszámolási és beszámolási kötelezettséggel javasol biztosítani a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével.

 

Határidő:        azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e az ügyvezetőnek szóbeli kiegészítése?

 

Bolla József ügyvezető elmondja az Üzleti Terv első változatát a képviselő-testület a decemberi ülésén elfogadta. Legfontosabb igényként merült fel a település képének javítása.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja a strandokon egységes hulladékgyűjtő kosarak kihelyezését, valamint étkezési helyek kialakítását.

 

Kun István bizottsági tag a József Attila úton is javasolja hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezését.

 

Laposa Bence bizottsági tag külön fejezetként javasolja kezelni a hegyre felvezető út rehabilitációját. Véleménye szerint ezt a tavasszal el kell kezdeni, melyhez vállalkozói támogatás biztosítását is meg tudják oldani. Szükségesnek tartja a Kisfaludy úton lévő vízelvezető árok lefedését, hulladékgyűjtő edények kihelyezését. Az út melletti kerítések rendbetételének felújítását is javasolja megvizsgálni.

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért és támogatja az elhangzott javaslatot. A Kisfaludy úton lévő támfalak helyreállítása előtt mindenképpen javasolja megvizsgálni a tulajdonosi viszonyokat, mert véleménye szerint azok magántulajdonban vannak.

Kérdezi az intézményvezetőt, hogy a közvilágítás, közintézmények karbantartása fejezet mit takar?

 

Bolla József ügyvezető válaszában elmondja három intézményük van, az önkormányzati hivatal, az óvoda és a kulturális intézmény. Mindhárom épületben gázfűtés van, és nincs olyan alkalmazottjuk, aki a kazánok karbantartására vonatkozó képesítéssel rendelkezne. A tervezett 500.000 Ft két ember beiskolázási költségeit tartalmazza a gázfűtés kezelő tanfolyamra.

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az elhangzott javaslatokkal, kiegészítésekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

17/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. - 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. - 2015. évi Üzleti Tervét az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:
  1. Szabó-Fekete Mónika mérnök által elkészített javaslatok kerüljenek be az Üzleti Tervbe,
  2. történjen meg a Kisfaludy úton lévő vízelvezető árok lefedése, hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése, az út melletti kerítések rendbetételének vizsgálata és lehetséges felújítása,
  3. strandokon egységes hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése, valamint étkezési helyek (padok, asztalok) kialakítása,
  4. József Attila úton hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése.

2.  javasolja továbbá felkérni Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottsági elnök 16,30 órakor szüntetet rendel el, majd az ülést 16,35 órakor folytatja A jelenlévő képviselők száma 5 fő..

 

12./Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

Hozzászólások:

Nagy Miklós bizottsági tag az előterjesztésben szereplő programok összerendezését jónak és elfogadhatónak tartja. Véleménye szerint az ún "mulatós" fellépők és zenekarok rendezvényekre történő meghívását át kell gondolni, úgy véli színvonalasabb műsorok kellenének.

 

Orbán Péter alpolgármester támogatja a színvonalas fellépők és műsorok meghívását a rendezvényekre, de figyelembe kell venni a lakosok és a vendégek igényeit is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szintén támogatja az előterjesztett anyag elfogadását. Javasolja belépőjegy vásárlását Művelődési Házban megrendező előadásokra.

 

Nagy László megbízott intézményvezető elmondja, úgy is szerepeltette az előterjesztésbe, hogy ezek az előadások bevételes rendezvények. A belépőjegyek árát egységesre tervezték, nem tettek különbséget diák-, nyugdíjas-és egyéb jegyek között.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

18/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2015. évre tervezett főbb turisztikai és kulturális programjairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a 2015. évre tervezett főbb turisztikai és kulturális programjairól készített tájékoztatóját tudomásul veszi és a 2015. évre tervezett rendezvénytervet és az ahhoz kapcsolódó nettó költségeket - az előterjesztés szerinti  összegben - 2015. évi költségvetésében javasolja biztosítani az intézmény működési kiadásainak terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

BVKI intézményvezető

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e az anyaghoz szóbeli kiegészítés?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése a holnapi együttes ülés napirendi pontja. A költségvetésbe tervezésre kerültek a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások. A személyi juttatásoknál 20%-os illetménykiegészítés került tervezésre 2015. év vonatkozásában. Felhalmozásra pénzeszköz nem került tervezésre, illetve az informatikai fejlesztést sem építették be a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe, tekintettel arra, hogy az árajánlatok a költségvetés elkészítését követően érkeztek be. Elmondja továbbá, hogy a 2015. évi költségvetésben számolni kell egy közel plusz 6,5 - 7 millió Ft-os kiadással, mely a leköszönő jegyző végkielégítése és annak járulékai, illetve az önkormányzatnál foglalkoztatott Mt. hatálya alá tartozók bére és járulékai.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e a bizottsági tagok részéről valakinek hozzászólása, kérdése?

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ezt a 20%-os illetménykiegészítést mindenki egységesen kapja? Nem lehet differenciálni, hogy akinek kevesebb a bére, többet kap, akinek több az pedig kevesebbet?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, két lehetősége van a munkáltatónak. Az egyik lehetőség, hogy adott költségvetési évben a testület jóváhagyásával középfokú végzettségűeknek maximum 20%, felsőfokú végzettségűeknek szintén maximum 20%-al téríti el az alapilletmény vonatkozásában a béreket. A másik lehetőség a teljesítményértékelés alapján történő béreltérítés.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az előterjesztés első határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

19/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyni az alábbiak szerint:

a)      Kiadási főösszege                                          104.442 ezer Ft, melyből

aa)   Működési kiadások                                              104.442 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                              65.381 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:          17.911 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                              21.150 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                       0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                             0 Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                           0 Ft

 

b)      Bevételi főösszege                                                     104.442 ezer Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                       20.080 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                     18.610 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:            0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                    0 Ft
 4. működési bevételek:                                      1.470 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                             0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:             0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                      84.362 ezer Ft.

 

II.         költségvetési engedélyezett létszámkeret: 24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

III.       Javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

14/ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, 2013. március 01. napjától került bevezetésre a szerdai délután 5 órai ügyfélfogadás. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy ügyfél ebben az időszakban nagyon ritkán érkezik. Ezért javasolják a szerdai 16 óráig tartó ügyfélfogadás visszaállítását, illetve ehhez igazodva a pénteki munkarend fél 1-ről fél 2-re módosulását.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi van-e a bizottsági tagok részéről kiegészítés, hozzászólása.

Amennyiben nincs, kéri aki az előterjesztés 1. számú határozati javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

20/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 32.§ (1) bekezdését és 33.§-át az alábbiak szerint javasolja módosítani:

„32.§   (1) A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

a)hétfő, kedd, csütörtökön 730-1600 óráig, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is  (időtartama: 30 perc)

b) szerdán 0730 – 16.00 óráig

c) pénteken 730-1330 óráig tart.

33.§     A Hivatal és kirendeltsége ügyfélfogadási rendje:

a) Hétfő:       12,30 – 16,00 óráig

b) Kedd:        -

c) Szerda:     13,00 – 16,00 óráig

d) Csütörtök: -

e) Péntek:     8,00 – 12,00 óráig”

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi van-e a bizottsági tagok részéről kiegészítés, hozzászólása.

Amennyiben nincs, kéri aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

21/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti formában és tartalommal történő megalkotását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

 

16./ Napirendi pont

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

22/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti formában történő megalkotását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

17./ Napirendi pont

Szúnyoggyérítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, mennyire kötelessége a testületnek már most januárban dönteni ennek az összegnek a kifizetéséről?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, a kifizetés május körül lesz esedékes, de tekintettel arra, hogy most van a költségvetés tervezésének ideje, ezért került a testület elé beterjesztésre.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó 1.372.000 Ft összeg tervezését javasolj, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

23/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a Balatoni Szövetség (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2015. január 8. napján kelt levelét (ikt.sz.: 5/35-7/2015.) megtárgyalta és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások terhére a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó 1.372.000 Ft összeg tervezését javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

18./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi van-e szóbeli kiegészítés, a bizottsági tagok részéről hozzászólás, javaslat?

Amennyiben nincs, javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Kéri aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

24/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A közszolgálati tisztviselők 2015. évi cafeteria juttatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosítását.
 2. Krisztin N. László főállású polgármester és Orbán Péter foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármester részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosítását.
 3. az 1. és 2. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:           Forintos Ervin elnök

Wolf Viktória jegyző
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

19./ Napirendi pont

Informatikai felmérésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vass Marcell Visoft Kft

Hoffer Péter informatikus

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök amennyiben van, kéri a szóbeli kiegészítést, illetve a bizottsági tagok hozzászólásait, javaslatait.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, a Visoft Kft részéről a képviselő elnézést kér, de sem a bizottsági, sem a testületi ülésen nem tud részt venni. Egy elég terjedelmes informatikai fejlesztési anyagot készített a Kft, melyre vonatkozóan árajánlatokat kértek be. Az utolsó költségvetési ajánlat pénteken délután érkezett meg.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, volt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy kinek milyen gépigénye van? Mi indokolja azt, hogy különböző típusú gépek beszerzésére tettek árajánlatot, miért nem lehet az egységesítésre törekedni?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, a gépek vonatkozásában készült felmérés arra vonatkozóan, hogy az egyes gépeken milyen szoftverállomány fut, milyen programcsomagot kell, hogy elbírjanak az egyes számítógépek. Véleménye szerint az anyagban szereplő 8 db monitor cseréje indokolatlan. Egy monitor cseréjét javasolja, melyet már a decemberi ülésen is a testület elé terjesztett. Célszerűnek tartaná 3 db laptop, 8 db gép, 1 db monitor, valamint szükség szerint az operációs rendszerek, programcsomagok cseréjét.

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli nagyon sok olyan elem van a költségvetésben, ami azt fogja eredményezni, hogy több tízmillió forintos kiadásokat vállal a testület. Úgy tette fel magának a kérdést, hogy vagy az illetménykiegészítést támogatja, vagy az informatikai fejlesztést. Úgy döntött, hogy támogatja az illetménykiegészítést, és ezért az informatikai fejlesztést csak szakaszosan.

 

Hoffer Péter informatikus maximálisan támogatja polgármester úr javaslatát az informatikai fejlesztéssel kapcsolatban. Véleménye szerint célszerűbb olcsóbb, de megfelelő tudású gépek beszerzése, valamint figyelemmel kell lenni arra is, hogy meghibásodásuk esetén hol lehet beszerezni hozzá az alkatrészeket. Időközben utána érdeklődött, hogy a jelenleg használt víruskereső szoftver kis- és középvállalkozási szinten, illetve otthoni használatra ingyenes. Így az erre adott közel 300 ezer forintos árajánlattal nem is kell számolni.

 

Laposa Bence bizottsági tag véleménye szerint egy keretösszegről kell dönteni, amelyben az informatikai fejlesztés megoldható. Egyetlen dologhoz ragaszkodik, ez pedig a jogtiszta szoftverek alkalmazása.

 

Nagy Miklós bizottsági tag minimum 2 millió, maximum pedig 3 millió Ft-ot javasolj keretösszegnek meghatározni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a szerdai testületi ülésre az informatikus kollégával kiszámolják, mekkora keretösszeg szükséges a legszükségesebb informatikai fejlesztésekre.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

25/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Informatikai felmérésről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

 1. 1. a Visoft Kft -1113 Budapest, Daróczi út 33. - által készített "Informatikai Felmérés, Megoldási Javaslat Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és Intézményei részére" megnevezésű dokumentációt az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és az abban foglalt javaslatokat azzal javasolja elfogadásra, hogy kerüljön az önkormányzat 2015. évi költségvetésében egy keretösszeg meghatározásra a fejlesztések megvalósításához,
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt és Hoffer Péter informatikust, hogy a testületi ülésre a legszükségesebb informatikai fejlesztésekre készítsenek árkalkulációt, különös tekintettel a jogtiszta szoftverek beszerzésére és ennek elfogadása esetén javasolja a testület által elfogadott összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

20./ Napirendi pont

Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás tartalmazza, hogy az informatikusnak hány eszköz karbantartását kell elvégeznie. A jelenlegi szerződéséhez képest 20%-os emelést javasol az előterjesztő.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki az előterjesztés határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

26/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2013. január 1. napján Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hoffer Péter egyéni vállalkozó (8265 Hegymagas, Szigligeti utca 4.) között létrejött „Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés” módosítását javasolja a határozat melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza annak aláírására Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

21./ Napirendi pont

Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, havi részletekben összerakhatja a képviselő-testület arra az esetre a pénzt, ha a következő választáson indul és nem nyer. A jelenlegi jogszabályok alapján akkor neki végkielégítés jár, mely ebből a megtakarításból finanszírozható. Amennyiben nyer, úgy abban az esetben a megtakarítás szabadon felhasználható.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy a biztosítást a Groupama Garancia biztosítóval kerüljön megkötésre, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

27/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a polgármester részére 2019. évben esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából javasolja biztosítási szerződés megkötését a Groupama Garancia Biztosítóval az alábbiak szerint:

 • szerződő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 • biztosított: Krisztin N. László polgármester
 • elérési kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 • biztosítási tartam: 57 hó
 • szerződés lejárta: 2019.
 • fizetendő havidíj: 12.791 Ft/hó
 • szerződéskötési díjelőleg: 25.582 Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

Nagy László mb.intézményvezető BVKI

Bolla József VN Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz? Amennyiben nincs, kérdezi, nem kell-e az idén foglalkozni a Bányász strand közműfejlesztésével?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a Bányász strand bérbeadásával külön napirend foglalkozik. Nem javasolja a strand közműfejlesztésének költségvetésbe történő beépítését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi az óvodavezetőt, hogy a költségvetésükbe szerepel-e a karbantartás összege?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, beépítette az óvoda karbantartási munkáinak összegét a költségvetésükbe. Itt tervezte a nyári festési munkák költségeit 200 ezer forint + ÁFA összegben, valamint a napi 2 órai karbantartási segítséget pedig 1.500 Ft + ÁFA összegben. Kiegészítésként szeretné elmondani, hogy az óvodában dolgozó technikai személyzet nagyon alacsony bérbesorolással rendelkezik, valamint a cafetéria juttatás sem jogszerű az óvoda esetében. Kéri a bizottság támogatását abban, hogy 5 fő részére 20%-os bérkiegészítést tervezhessen.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, hogy az önkormányzati jogi képviseletére tervezett összeggel, mely 2.684.000 Ft + ÁFA, kíván-e a bizottság foglalkozni?

 

Laposa Bence képviselő helybeli jogi képviselő megbízását javasolja az önkormányzat jogi ügyeinek intézésére. Elmondja, hogy a jelenlegi ügyvéd úrral nincs semmi problémája, de mind az önkormányzat, mind a testület munkáját megkönnyíteni, ha környékbeli ügyvéd látná el a jogi képviseletet.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a folyamatban lévő ügyeket vigye tovább a jelenlegi jogi képviselő, melyekre kössön a testület egyedi szerződéseket. A további jog képviseletre pedig keressenek egy környékbeli ügyvédet.

 

Kun István bizottsági tag nem tartja jónak egyes ügyekre egyedi szerződés kötését, tekintettel arra, hogy az átalánydíjas megbízási szerződés ára kedvezőbb.

 

Nagy Miklós bizottsági tag úgy véli nem az ügyvédi költséggel van a gond. Ő is célszerűbbnek tartaná környékbeli jogi képviselő megbízását.

 

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy a Rózsakő Fesztivál támogatása kérésre került tervezésre a költségvetésbe?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, nem kérésre került bele a költségvetésbe, hanem azért, mert eddig minden évben rendkívüli ülés összehívására került sor a rendezvény támogatása miatt. Ezért került most tervezésre, de ha a bizottság, illetve a testület nem kívánja támogatni a rendezvényt, akkor ez a tétel kikerül a kiadási oldalról.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szeretne tájékoztatást kérni polgármester úrtól a testvérvárosi kapcsolatok, pályázatokkal kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, 160 embert próbálnak kulturáltan fogadni és koordinálni. Több helyen is elmondta, úgy szeretnének partnereket bevonni, hogy minél több helyi ember jusson ebből pénzhez. Gondol itt a szálláshely kiadókra, vendéglátósokra, civil szervezetekre.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szeretne tájékoztatást kapni a Badacsonyörsi Vízitársulással kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a DRV szerződést kötött a Badacsonyörsi Vízitársulás szervezettel, mely szervezet nem létezik. Ettől függetlenül az érintett lakóközösség rendelkezik egyfajta vezetékrendszerrel, amelyre a DRV egy pontos vizet szolgáltat. Mára már egy 8 millió Ft-os tartozás halmozódott fel a lakók részéről. Sajnos azt nem tudják elérni, hogy az állam átvegye, mert nem felel meg az előírásoknak. A DRV-vel történt egyeztetés során azt javasolták, hogy vegye át az önkormányzat ezt a rendszert, melyre közel 10 millió Ft + ÁFA összeget kellene költeni, hogy esély legyen az átvételre. A fogadó órája végén volt nála Visi János, aki felajánlotta, hogy az üggyel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat szívesen ellátja.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a múzeumok üzemeltetésére évi 6 millió forintot fordít az önkormányzat. A beázások javításának a költségeit is finanszírozni kellett, úgy véli ez elég nagy kiadás az önkormányzat számára.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, 2007-ben a Megyei Közgyűlés, mint tulajdonos, be akarta zárni a múzeumokat. Akkor az önkormányzat vállalt a múzeumok üzemeltetését.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a múzeumok menedszelését. Felül kell vizsgálni a belépődíjakat, szolgáltatást kell vinni a múzeumokba. Javasolja időszaki kiállítások megrendezését.

 

Nagy László megbízott intézményvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a márciusban induló új közmunkaprogram keretében már lehetőség lesz közmunkások alkalmazására a múzeumokban. Ez a lehetőség költségcsökkentést jelenthet.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

28/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése I. fordulóra előterjesztett táblákat előzetesen javasolja jóváhagyásra és javasolja felkérni a jegyzőt a rendelettervezet előkészítésre,
 2. 2. javasolja felkérni a polgármestert, hogy a rendelettervezetet a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

 

Határidő: azonnal

Felelős:           Forintos Ervin elnök

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

23./ Napirendi pont

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a következő testületi ülésre elkészíteni az új költségvetési tervezet ismeretében.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

29/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek,hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet ismeretében és a rendelet megalkotása előtt fogadja el.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Forintos Ervin elnök

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 24. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati kiírásra öt pályázat érkezett, melyekből a közművelődési szakértő kettő pályázatot ajánl megvitatásra. Mindkét pályázat megfelel a szakmai feltételeknek, mindketten helybeliek. A bizottsági ülésre mindkét pályázó eljött, tisztelettel köszönti őket.

Elmondja, külön-külön hallgatja meg őket a bizottság. Először Berecz Nikolett pályázót hallgatják meg. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a pályázatával kapcsolatban.

 

Berecz Nikolett elmondja, további szóbeli kiegészítése nincs a pályázatával kapcsolatban. Amennyiben a bizottság részéről kérdés merül fel, úgy arra szívesen válaszol.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a közművelődési szakértő által leírtakkal. Véleménye szerint fiatal vezetőbe kell gondolkodnia a testületnek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag véleménye szerint is mindenképpen helyi pályázót kell támogatni. Szakmailag nagy kihívás lesz Berecz Nikolett számára az intézményvezető állás, de az ő megválasztását támogatja.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért az előtte felszólaló bizottsági tagokkal. Elvárása az új vezetőtől, hogy a CÉH turisztikai egyesület és az intézmény helyzete rendeződjön, sokkal közelebb kell, hogy kerüljön egymáshoz a két szervezet. Kölcsönösen használják egymás infrastruktúráját, működjenek együtt.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e még kérdés a bizottság részéről a pályázó felé? Amennyiben nincs, megköszöni Berecz Nikolettnek az ülésen való részvételt.

Köszönti Nagy László mb. intézményvezetőt az ülésen. Kérdezi van-e szóbeli kiegészítése a pályázatával kapcsolatban?

 

Nagy László megbízott intézményvezető véleménye szerint mindenképpen változtatni kell az intézmény struktúráján és megjelenésén. Jobban kell a lakosság felé nyitni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi a bizottsági tagokat, kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a vezető filozófiája nagyon az érzelmekre hagyatkozik.

 

Nagy László megbízott intézményvezető elmondja, sokan vannak együtt. és véleménye szerint az intézmény csak úgy tud jól működni és teljesíteni, ha az ott dolgozók szívesen mennek dolgozni, szívesen végzik a feladataikat.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szeretné megköszöni a megbízott intézményvezető eddigi munkáját.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja, hogy a képviselő-testület a beérkezett pályázatok közül a pályázati kiírásnak megfelelő és a közművelődési szakértő által javasolt két személyek közül válassza meg az intézményvezetőt titkos szavazással. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

 

30/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI intézményvezető pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok közül a pályázati kiírásnak megfelelő és a közművelődési szakértő által javasolt két személy közül (titkos szavazással) válassza meg az intézményvezetőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

 

25./ Napirendi pont

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 25. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök véleménye szerint a szerződésbe rögzíteni kellene, hogy a leendő bérlő milyen biztosítékot nyújt arra, hogy az első három évben megvalósítja az 50 millió Ft értékű beruházást. felújítást, fejlesztést.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a pályázat kiírását az előterjesztésben leírtak szerint. Amennyiben nem lesz érvényes pályázat, úgy a testület tovább gondolhatja a strand hasznosítását.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, aki az előterjesztés első határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

31/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász strand hasznosítására vonatkozó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012 (V.24.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva és a jogszabályokban rögzített előírások figyelembe vételével pályázat kiírását az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8261 Badacsonytomaj, hrsz: 2552 (Bányász strand)

b) forgalmi értékének megjelölése: 13.970.220 Ft (könyv szerinti nettó érték)

c) a hasznosítás módja: bérbeadás

c) a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 3.000.000 Ft/év bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: szerződéstervezet alapján javasolja meghatározni (közös megegyezés esetén 5 évvel meghosszabbítható).

A pályázati letét (bánatpénz) összegére a képviselő-testület tesz javaslatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Laposa Bence bizottsági tag, valamint Nagy Miklós bizottsági tag 18,50 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

26./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 26. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

32/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Krisztin N. László polgármester 2014. évi szabadságának igénybevételéről és 2015. évi szabadságának megállapításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek Krisztin N. László polgármester

 • 2014. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 9 munkanapban megállapítani, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 5 munkanap.
 • 2015. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban megállapítani. A 2014. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 44 munkanapban.
 • 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyni.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

 

 

27./ Napirendi pont

Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 27. számú melléklete)

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, javasolja az előterjesztés javaslatának elfogadását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

33/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjk mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

28/ Napirendi pont

Javaslat a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 28. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Kérdés, hozzászólás nincs.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

34/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

 

 

29./ Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004 (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 29. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja a 28/2004 (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását.  Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

35/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004 (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004 (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

 

30./ Napirendi pont

Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 30. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azzal a szándékkal került a napirend a testület elé, hogy változassa meg a korábbi testületek döntését, és az elutasítás helyett támogassa ezt a folyamatot. Nem látják minden szegmensét, hogy mivel fog ez járni, de egyes tapasztalataik alapján semmi negatívummal.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztatásul elmondja, az előterjesztés is tartalmazza, hogy a jelenleg hatályos jogszabály értelmében nem keletkezhet több kötöttség.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja tapasztalatszerzés céljából meglátogatni a tokaji borvidéket, hiszen hasonló adottságokkal rendelkezik mint a badacsonyi borvidék.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a lakosság széleskörű tájékoztatását e témában.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a történjen meg a lakosság széleskörű tájékoztatása e tárgykörben. Kéri aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

36/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj a Világörökségi Várományosi Helyszínek Jegyzékében, "Balaton-felvidéki kultúrtáj" megnevezéssel, várományosi helyszín részeként történő szerepléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja

 1. támogatni, hogy Badacsonytomaj település a Világörökségi Várományosi Helyszínek Jegyzékében "Beleton-felvidéki kultúrtáj" megnevezéssel, várományosi helyszín részeként szerepeljen.
 2. Továbbá a lakosság széleskörű tájékoztatását e tárgykörben .

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

31./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 31. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja, hogy készüljön tájékoztató anyag a magánszemélyeket, civil szervezeteket, vállalkozásokat érintő pályázatokról, mely a honlapra is kerüljön fel. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a pályázatokról szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

37/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra azzal, hogy készüljön - folyamatosan - tájékoztató anyag a magánszemélyeket, civil szervezeteket, vállalkozásokat érintő pályázatok vonatkozásában a honlapra történő felkerüléssel, frissítéssel.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

 

 

32./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 33. számú melléklete)

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadását. Kéri aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

38/2015 (II.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottsági elnök megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a  munkáját. Több napirendi pont nem lévén a bizottság nyílt ülését 19,15 órakor bezárja.

 

K. m. f.

 

Forintos Ervin                                                                               Nagy Lajos

bizottsági elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!