2013. 02. 06. soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 6/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. február 6-án 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott  soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin               bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit     bizottsági kültag

Horváth Ferenc             bizottsági kültag                          (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Horváth Márta               osztályvezető

Nagy Lászlóné                óvodavezető

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Lukács Antalné              Menü Bt. ügyvezető

Döbrönte Gábor             Club 67 Bt. képviseletében

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Fodor József                  BVKI igazgató

Kalmár György               szerkesztő

Tótné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető                      (13 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

60/2013.(II.06.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági elnökhelyettest javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

61/2013.(II.06.) PüB határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottsági ülés a meghívó szerinti 29 napirendi pont 2 napirendi ponttal egészülne ki:

Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a Pipitér Óvoda épületének energetikai korszerűsítése,

Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre.

Javasolja, hogy a meghívóban 24. napirendi pontként szereplő Menü Bt. üzleti tervet és a 25. napirendi pontként szereplő Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat című napirendeket 1. napirendi pontként és egyben tárgyalja meg a bizottság.

Javasolja továbbá, hogy meghívóban 10. napirendi pontként szereplő Tájékoztató a peres ügyek állásáról című előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság.

Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a napirendre vonatkozó módosító indítvánnyal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

62/2013.(I.I.06.) PüB határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványt elfogadja, az alábbiak szerint:

- A meghívóban szereplő 24. és 25. napirendi pontokat egyben, az 1. napirendként tárgyalja a bizottság.

- A meghívóban 10. napirendi pontként szereplő előterjesztést 2. napirendként tárgyalja a bizottság.

- A meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbiak szerint kiegészülnek:

29. napirendi pont: Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a Pipitér Óvoda épületének energetikai korszerűsítése,

30. napirendi pont: Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

63/2013.(II.06.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. február 06. napján megtartott nyílt, soros ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Lukács Antalné ügyvezető

Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Köztisztviselők cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj város 2013. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Club 67 Bt. Badacsony – ingatlan vételére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolás tervezetéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős:     Pásztor László ügyvezető

 

 1. Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29.     Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a Pipitér Óvoda épületének

energetikai korszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30.     Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer

telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről, Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1-2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester: Azt kéri a bizottságtól, hogy globálisan vizsgálják a dolgot. Két dolgot kellene célul kitűzni, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a szervezet működését, illetve meg kell határozni, hogy milyen módon akarják az étkezési tételeknél meglévő rést kipótolni a jövőben. Dr. Gáli Mihály ügyvéd anyagát áttekintve úgy látja, hogy ez a működési forma megfelel az igényeinknek, a hatékonyabbá tételre várja a bizottság javaslatait.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: dr. Gáli Mihály ügyvédet kérdezi, hogy a Menü Bt. jelenlegi társasági formája ebben a tulajdonosi szerkezetben teljes mértékben megfelel-e az Önkormányzat érdekeinek, illetve annak, hogy ezt a kötelező feladatot a lehető leggazdaságosabban működtessék? Milyen gazdasági felelősség van nyereség és veszteség esetén kültag és beltag vonatkozásában? Mi lenne a legalkalmasabb mód a változtatásra, mivel a Testületnek kicsi a ráhatása a Bt. ügyeire? Az elmúlt 4 évről készült beszámolóból látszik, hogy az Önkormányzat évről évre nagyobb pénzösszeggel járult hozzá a működéshez, a Bt. vesztesége ennek ellenére is nőtt. Mi a mozgástér a cég átalakításával kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag 8,16 órakor megérkezik a bizottság ülésére.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: A kérdések egy részének megválaszolására nem érzi magát kompetensnek, mert azok gazdasági, pénzügyi jellegűek és a Bt. működését nem ismeri. A társasági jogra vonatkozó kérdésekre tud választ adni. A Bt. egy személyi egyesülés jellegű gazdasági társaság. Ebből következik, hogy nagyon lényegesek a cégnek a belső jogviszonyai. El kell különíteni a Bt-nek a belső és a külső jogviszonyaira vonatkozó felelősségi kérdéseit. Folly Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a hatályos törvény a cégek működésének gazdaságossága vonatkozásában azt a fő szabályt állítja fel, hogy a cég veszteségét vagy nyereségét a tagok között a vagyoni betétjük arányában kell szétosztani. Jelen esetben, az általa ismert társasági szerződés és a Bt. tulajdonosi szerkezete szerint az Önkormányzat a többségi tulajdonos, a beltag magánszemélynek csak egy csekély névértékű törzsbetétje van. Nem szabad összekeverni a helytállást a külső jogviszonyokban keletkező felelősséggel. Ha a cégnek tartozása keletkezik egy 3. jogi személy felé, arra az a szabály vonatkozik, hogy a társasági vagyonnal nem fedezett tartozásokért a beltag látatlanul fel, míg a kültag pedig csak a vagyoni betétje értékével.

A Bt. működésével kapcsolatos döntéshozatal során egyik tagot sem lehet kizárni. A társasági törvény szerint bizonyos kérdések eldöntését szótöbbséges határozathozatallal, bizonyos kérdések eldöntését ¾-es, bizonyos kérdések eldöntését egyhangú nyilatkozat alapján kell meghozni. A Bt. vonatkozásában a stratégiai kérdések azok, amelyeket a társasági törvény egyhangú döntéshozatalhoz köt. Tehát érdemi döntések meghozatalából a beltag nem hagyható ki, mindig van legalább 1 szavazata.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e az elhangzottakkal kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Az elmondottak alapján, a belső jogviszonyból fakadóan az Önkormányzat nem tud közvetlenül hatni a Bt. gazdálkodására, csak a nyersanyag norma tekintetében. Kérdés, hogy fenn tudják-e tartani, hogy évente 9-11 m. Ft-tal járul a Bt. működéséhez hozzá? Nem lenne értelme átgondolni, hogy a Bt-t milyen társasági formában lehetne működtetni?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: A Bt-ket klasszikusan nem erre találták ki, hanem családi gazdálkodásra. A társasági forma magában hordozta, hogy ha egyszer a kültag és a beltag érdeke nem egyezik, akkor nincs az Önkormányzat kezében a döntés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 8,22 órakor megérkezik a bizottsági ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester: Ügyvéd úr anyagában látszik, hogy több a működési költség, ha közalkalmazottakkal látják el a feladatot, mert nagyobb bér teher jelentkezik. Utalás van arra is, hogy más településeken szakfeladatként működő rendszert is át szeretnék alakítani mássá. Ha tisztán piaci szereplő tudna lenni, akkor az étkezési díjat e szerint tudná értékesíteni. Az Önkormányzat belekeveredik a dologba akkor is, ha más formában látják el a feladatot. Kérdezi Jegyző urat, hogy jogszabályi kötelezettség-e, hogy a szülővel a normát fizettetik meg, a többit pedig az Önkormányzat téríti meg, vagy önként vállalt dolog? Arról kell beszélni, hogy lehet a Bt. gazdálkodását hatékonyabbá tenni. Lehet arról vitatkozni, hogy máshol pár forinttal olcsóbban működik egy konyha. Amennyiben a feladatellátás szakfeladatként történne, akkor is ki kell pótolnia az Önkormányzatnak a különbözetet. Azokat a vizsgálatokat támogatja, hogy milyen módon lehetne hatékonyabbá tenni a működést. Folly Péter bizottsági tag, amikor arról beszélt, hogy az Önkormányzat évről évre több pénzt tesz ebbe, arra gondolhatott, hogy az árak emelkedtek, mert az Önkormányzat ebbe bele nem fizetett. Ugyanakkor ki sem vett, mert amikor eredménye keletkezett, akkor azt az összeget visszaforgatták eszközökre. Emlékeztet arra, hogy korábban a VN. Kft-nél volt egy olyan pillanat, mivel évek óta nem szerzett be eszközöket, ezáltal a jegyzett tőke a törzstőke alá esett volna, ha nem lépnek időben, s a következménye felszámolás lett volna. Ezt is problémának látja, hogy nem történik olyan ütemben eszközbeszerzés, hogy az amortizációs dolgokat kompenzálni tudnák.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: El kell választani egymástól a Menü Bt. működését és a gyermekétkeztetést. Ez utóbbi kötelező önkormányzati feladat maradt 2013.01.01-től. Jogszabály mondja ki, hogy az étkezési térítési díjból a nyersanyag normát és annak áfa vonzatát köteles a szülő megfizetni, az étkezési díj másik része a rezsi költség, melyet az Önkormányzatnak kell megfizetnie. Az Önkormányzat azért kap erre a feladatra állami támogatást, mert a törvény több olyan esetet fogalmaz meg, amikor a gyermekek étkeztetése ingyenes, vagy kedvezményes, így próbálják segíteni a feladatfinanszírozást. Készült egy kimutatás, hogy mennyivel járult hozzá az Önkormányzat az elmúlt években a gyermekétkeztetéshez. Sajnos több az olyan gyermek, aki kedvezményesen, vagy ingyenesen étkezik. Nőttek az élelmiszer árak és a rezsi költség is emelkedett. A rés csökkentésének lehetőségeit a Könyvvizsgáló úr leírta. Ha az Önkormányzat költségét szeretnék csökkenteni arra két javaslatot tesz:

1.)    Az élelmiszer árak emelkednek. Tavaly sem volt norma emelés, biztos, hogy indokolttá tesz bizonyos %-os normaemelést.

2.)    A Bt-nek felül kell vizsgálnia azt, hogy hol tud költséget csökkenteni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Egyetért az elmondottakkal, de úgy érzi, hogy másról beszélnek. Polgármester úr és Jegyző úr is elmondta, hogy ezek az anomáliák miből keletkeztek. A probléma az, hogy a tulajdonosi szerkezetből fakadóan a belső működésért a betét arányában felelősséget vállalnak. Ugyan akkor a cég működésére minimális ráhatásuk van, egyedül a térítési díjakon keresztül tudnak hatni a cég működésére. Véleménye szerint ez tarthatatlan. Az Önkormányzatnak nincs ráhatása arra, hogy hány fővel, milyen struktúrában dolgozzon a cég, vegyen-e nagyobb értékű eszközt vagy sem. Ha az Önkormányzat vállalja a felelősséget 95 %-ban, akkor képtelenség, hogy az ügyvezető dönt, az Önkormányzat pedig fizet.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője: Véleménye szerint ő csak arról dönthet, amit a Képviselő-testület is elfogad.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Úgy gondolja, hogy ez nem egészen így van.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Menü Bt. működését és a gyermekétkeztetést az kapcsolja össze, hogy az utóbbi kötelező önkormányzati feladat. Viszont a törvény nem mondja ki, hogy a kötelező feladatot milyen módon kell ellátni. Az előterjesztésben 4 lehetőség szerepel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ha abból indulnak ki, hogy a Menü Bt-t az Önkormányzat nem akarja megszüntetni és a feladatot a továbbiakban is velük akarja ellátni, abban az esetben a jelenlegi működésnek lényeges változását kellene elérni. Különösen azért, mert az elmúlt év végén 1,7 m. Ft-tal kisegítették a Bt.-t a tartozása miatt. Tagi kölcsönt nyújtott az Önkormányzat, erre vonatkozóan dokumentum nincsen. Pénzt lehetett volna juttatni társasági szerződés módosítással és akkor a betéti állományát növelte volna az Önkormányzat. A könyvelési problémát rendezni kellene, kölcsön megállapodást kellene kötni, és a visszafizetésére egy határidőt rögzíteni kellene. Innentől kezdve a Bt. működésébe az Önkormányzatnak beleszólása van, amennyiben a Bt. beltagja ezt a kölcsönt nem tudja visszafizetni, akkor kényszerpályán fog mozogni, mert az Önkormányzat fogja meghatározni, hogy a jövőben a Bt.-t hogyan fogja működtetni. Javaslata, hogy a Bt. konstrukció a jövőben ne működjön, legyen átalakítva Kft-vé, vagy a VN. Kft-be olvadjon be, mert jelen pillanatban az Önkormányzat nem igazán tud a működésébe beleszólni. Szükségesnek tartaná még egy szervezeti és működési szabályzat megalkotását a Bt. működése szempontjából. Ha olyan döntés lesz, hogy megmarad a Bt., akkor a társasági szerződés olyan módosítására lenne szükség, hogy a kültag szavazat arányában tudjon lényeges kérdésekben döntést hozni, ne minden tag 1-1 szavazattal dönthessen a kérdésben.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője: Úgy gondolja, hogy nem az ő hibája, hogy emelkedett az Önkormányzat befizetése, mert 2010-től ugyan azzal a nyersanyag normával dolgoznak. 324 Ft. a napközisek normája, ebből az összegből kell háromszori étkeztetést biztosítania. Arról sem ő tehet, hogy ekkora a kedvezményesen, vagy ingyenesen étkező gyerekek száma. A nyersanyag norma emelésére vonatkozóan többször küldött be anyagot. A rezsi költséggel kapcsolatban elmondja, ha nem a nagyfogyasztói díjjal kellett volna fizetnie, akkor nem lett volna vesztesége. Javaslata a költségek csökkentése érdekében, hogy a lefőzött adagok után kelljen rezsiköltséget fizetnie. Kérdése, hogy kinek kell rezsi költséget fizetnie? Elmondja, hogy vettek le a bérekből is. Amennyiben a szemétszállítás kikerül, azzal 160.000 Ft.-ot tudnának spórolni. A költségek csökkentése érdekében a nyersanyagoknak saját maga jár utána, figyeli az akciókat. Ezek mellett előírás, hogy 30 km-es körzeten belül kell beszereznie a nyersanyagokat. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy pályázatot nyújtott be a nemesgulácsi konyha működtetésére, de nem nyert.

Javaslata, hogy 5 % normaemelést kérnének, a rezsi költségből pedig levennének 5 %-ot. Ez alapján készítene egy új anyagot. Úgy gondolja, hogy amíg nem tartanak taggyűlést, addig nem tudnak döntést hozni. Szeretnék tudni a dolgozók, hogy mire számíthatnak. Elmondja, hogy annak idején azért lett betéti társaság létrehozva, mert így nem közalkalmazottak a konyhai dolgozók. A könyvelője kéri, hogy az 1,7 m. Ft-ról készüljön szerződés.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: 2010-től kezdve a 6,2 m. Ft. veszteséget a vagyoni betétek alapján kellene reorganizálni.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezető: Elmondja, hogy befizetési kötelezettség nincs már, annak idején a nyereséget ráköltötték a konyhára.

 

Krisztin N. László polgármester: Ha az elmúlt évben befogadta volna a Testület a normaemelési kérelmeket, akkor nem lenne ez a veszteség. Úgy gondolja, hogy megbíznak egy ügyvezetőt, akkor ne akarjanak 100.000 Ft-os számlákat látni, mert megbíznak benne. Úgy gondolja, hogy ilyen típusú cégeknél nem jogos, hogy a tulajdonos napi szinten beleszóljon az ügyekbe. Polgármesterként úgy tud leülni Lukács Antalnéval tárgyalni, ha tudja a Képviselő-testület szándékait.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: 2011-ben 2,1 m. Ft. volt a Bt. vesztesége, akkor nem kellett volna rögtön jelezni a problémát Polgármester úrnak, mert most nem kellene ezzel foglalkozni?

 

Krisztin N. László polgármester: Az Önkormányzat költségvetési rendelete az intézményvezetőkre és cégvezetőkre is kötelezettséget ró, hogy jelezzék az ilyen típusú helyzetet.

 

Lukács Antalné ügyvezető: Felhívja a figyelmet arra is, hogy a fizetési határidőket senki nem veszi figyelembe, pedig a könyvvizsgáló is jelezte a problémát. Elmondja, hogy a Kistérség a január havi étkeztetésre még egy fillért nem fizetett.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Úgy gondolja, ha a napi üzletmenetbe az Önkormányzat belekapcsolódna, akkor pl. Polgármester úr tudna ebben is intézkedni.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezető: Tájékoztat arról, hogy újból végeznek ebédszállítást Salföldre, ez miatt márciustól 5 %-os normaemelést fogadtak el a Kistérségnél.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, honnan tudná a Képviselő-testület, hogy veszteség van éves szinten, ha a költségvetési tervezet nyereséget hoz? Ha mínuszos lenne a tervezet, az indokolná a nyersanyag norma emelését.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezető: Amennyiben az iskolában nem lesz mód a nyári táboroztatásra, akkor nyáron csak az óvodás gyermekek étkeztetésével tud számolni.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az elkészült vagyonkezelési szerződés szerint addig, amíg az mérőórák átírásra nem kerülnek a K.I.K. nevére, addig az Önkormányzat felé kell a rezsit fizetnie a Bt.-nek.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy állnak a mérőórák leválasztásával?

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető: Megakadtak a terveztetésnél, mert nem érkeztek be a felkérésekre árajánlatok. Megpróbálnak a kivitelezői oldalról tervezőt keresni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztat arról, hogy az 1,7 m. Ft-os összeg kifizetéséről engedményezési szerződés készült.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezető: Az engedményezési szerződésen nem szerepel jogcím.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy a holnapi napon rendezni fogják a tagi kölcsönszerződést.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A költségek csökkentése érdekében a mérőórák leválasztása eredményesebb lenne, mint ha az adagszám után fizetne a Bt.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy gyorsítsa meg a mérőórák leválasztásának ügyét. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más határozati javaslatuk? Megállapítja, hogy további határozati javaslat nincs. Horváth Ferenc által tett javaslatokat teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

1.) A Menü Bt. működésén változtassanak, alakítsák át Kft-vé, vagy olvasszák bele a VN. Kft-be.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

64/2013.(II.06.) PüB határozat

- Menü Bt. üzleti tervéről, Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat -

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elutasítja a Menü Bt. működési formájának megváltoztatására vonatkozó javaslatot.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:

2.) Amennyiben marad a Bt. társasági forma, akkor kerüljön megváltoztatásra a Társasági Szerződés, valamint készüljön a Bt. működésére vonatkozóan Szervezeti és Működési Szabályzat, hogy a kültag szavazat arányában tudjon lényeges kérdésekben döntést hozni, ne minden tag 1-1 szavazattal dönthessen az egyes kérdésekben.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

65/2013.(II.06.) PüB határozat

- Menü Bt. üzleti tervéről, Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testület felé, hogy kerüljön megváltoztatásra a Társasági Szerződés, valamint készüljön a Bt. működésére vonatkozóan Szervezeti és Működési Szabályzat, hogy a kültag szavazat arányában tudjon lényeges kérdésekben döntést hozni, ne minden tag 1-1 szavazattal dönthessen az egyes kérdésekben.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:

3.) Az 1,7 m. Ft-os kölcsönről készüljön tagi kölcsönszerződés.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

66/2013.(II.06.) PüB határozat

- Menü Bt. üzleti tervéről, Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az 1,7 m. Ft. kölcsönről készüljön tagi kölcsönszerződés.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő üzleti tervet elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

67/2013.(II.06.) PüB határozat

- Menü Bt. üzleti tervéről, Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Menü Bt. 2013. évi üzleti tervét.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök 9,11 órakor kimegy a bizottsági ülésről. Az ülés vezetését Folly Péter bizottsági elnökhelyettesnek adja át.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

2./ Napirendi pont

Tájékoztató peres ügyek állásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Az írásos beszámolóját megküldte, ha kérdés van a bizottsági tagok részéről, rendelkezésre áll.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az ÉV. Kft. perben dr. Orbán György ügyvéd képviseli az Önkormányzatot, tegnapi napon elküldte az arra vonatkozó anyagot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A Nagy házaspár ügyéről kér tájékoztatást, mert anyagi veszteség éri az érintett embereket. Mikorra várható az ügy befejezése?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: A probléma jelentős kárt okoz azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik idegenforgalmi célból szeretnék hasznosítani az ingatlanukat. Ismerteti az ügy előzményeit és a jelenlegi helyzetet. Megfontolandó lehet az út lezárása miatt károkat elszenvedő ingatlantulajdonosnak egy per társaság alakítása.

 

Orbán Péter elnök 9,14 órakor visszaérkezik a bizottsági ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Forintos Ervin bizottsági tag: Az e miatt keletkező idegenforgalmi adó kiesését az Önkormányzatnak is fel kellene mérni, hogy ezzel szembesüljön a Nagy házaspár.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Figyelmeztet arra, hogy amíg nincs jogerősen megállapított tényállás, addig ez idő előtti per lenne.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdése, hogy az ún. SCD ügyben van-e előrelépés?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Válaszában elmondja, hogy ő végrehajtotta a Testült határozatát, mely szerint álljanak el a beruházási szerződésektől. Elkészítette és megküldte az elállási nyilatkozatot, melyet átvettek, ezzel hatályosult az elállás.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az ún. 6 ha. terület használati jogával kapcsolatos bejegyzés törölték-e a tulajdoni lapról.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Tájékoztat arról, hogy nem történt meg a törlés, mivel május hónap elején le fog járni amúgy is, akkor fog törlésre kerülni.

 

Orbán Péter elnök:  Felmerül a kérdés, ha pert indítanánk, annak fejében nem lehetne-e megszerezni a Badacsonyi Kempinget?

 

Krisztin N. László polgármester: Ügyvéd úr többször jelezte, hogy ez olyan ügy, amihez különböző szakértőket kellene bevonni. Úgy gondolja, hogy amíg a Képviselő-testület ennek a költségvetési fedezetét nem biztosítja, addig nehéz lenne az erre vonatkozó megbízási szerződést aláírni. A Testületnek döntenie kellene a tekintetben, hogyan lépjenek tovább.

 

Orbán Péter elnök:  Javaslata, hogy a Képviselő-testület építse be a költségvetésébe ennek az anyagi vonzatát, hogy előre tudjanak lépni az ügyben.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Társulás felé levélben bejelentettük kárigényünket. Válaszlevelükben arról adnak tájékoztatást, hogy júliusban jár le a szerződésük a céggel a részvény adásvételre vonatkozóan a kötelezettségvállalás tekintetében, ezt követően lép életbe az ő kötbér igényük. Véleménye szerint olyan határozat kellene, melyben a Képviselő-testület felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet erre vonatkozó ajánlat benyújtására a költségvetés elkészítéséhez.

Megkérdezi, hogy a Támasz ügyben megtörtént az érintett önkormányzatok felszólítása a peresítés előtt?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Függetlenül attól, hogy nem készült el az SCD ügyben az ügyvédi feladatokra vonatkozó megbízás, felkért 2 szakértői céget, hogy nyilatkozzanak, hogyan látják ezt a kérdést. Nem csak jogi, hanem közgazdasági, ingatlanjogi kérdéseket vet ez fel. Az a probléma, hogy mindkét cég arról tájékoztatták, hogy nem tudnak ebben a dologban segíteni.

A Támasz ügyben a testületi határozat alapján az érintett önkormányzatoknak tértivevényes levélben megírta a fizetési felszólítást. Egyik érintett önkormányzat sem kíván annak eleget tenni, mert nem tartják jogosnak. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy érvényesíteni kívánja ezt a jelentős összegű igényét, akkor neki tud állni ennek a feladatnak.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a két cég milyen összegért, milyen módon vállalta volna a szakértői feladatot az SCD ügyben?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Nem jutottak el eddig a megbeszélés során, szakmai véleményt kért tőlük és ők úgy ítélték meg, hogy nagyon közvetett a kapcsolat az SCD és a bekövetkezett kár között.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd tudna-e abban segíteni, hogy milyen összeget tervezzen a Képviselő-testület, ha tovább akar lépni az ügyben?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd: Véleménye szerint milliós nagyságrendről lenne szó, de mivel nem az ő szakterülete nem kíván erre vonatkozóan a bizottsági ülésen nyilatkozni. Ígéretet tesz, hogy testületi ülésre megpróbál segítséget nyújtani e vonatkozásban.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottsági tagok részéről dr. Gáli Mihály ügyvédhez? Megállapítja, hogy nincs kérdés. Kéri szavazzanak arról, hogy a Támasz ügyben indítsanak-e az érintett önkormányzatok ellen kártérítési pert.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ez az az ügy, amelyben nem állapítottak meg személyi felelősséget?

 

Orbán Péter elnök:  Válaszában elmondja, hogy igen.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti a társulás szerződés 7. § (3) pontját, illetve az ügy előzményeit. A Társulási Szerződés tartalmazza, hogy milyen módon kell finanszírozni a rendszer működését.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy indítsanak a társönkormányzatok ellen a Támasz ügyben pert, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2013.(II.06.) PüB határozat

- Tájékoztató peres ügyek állásáról (Támasz ügy)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TÁMASZ ügyben Badacsonytomaj Város Önkormányzata felé keletkezett jelentős összegű anyagi kár miatt indítson pert az érintett társönkormányzatok ellen.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy dr. Gáli Mihály ügyvédtől kérjenek árajánlatot az SCD ügy vonatkozásában, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2013.(II.06.) PüB határozat

- Tájékoztató peres ügyek állásáról (SCD ügy)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az SCD ügy vonatkozásában a teljes jogi képviseletre kérjen árajánlatot Dr. Gáli Mihály ügyvédtől.
 2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése című előterjesztést.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza/

 

Hozzászólások:

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti az előterjesztés indokát, elmondja, hogy az anyagban szerepel a rendelet módosítás költségvetési kihatása.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Véleménye szerint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmény nem biztos, hogy célszerű.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy ezen kedvezményforma minden vállalkozóra egyformán  érvényes kell hogy legyen amennyiben a képviselő – testület úgy döntene, hogy élni kíván vele.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A polgári védelmi kedvezménnyel kapcsolatban elmondja, hogy ez a feladat állampolgári kötelesség. Nem tartja elfogadhatónak az 5000 Ft. kedvezményt erre vonatkozóan, javasolja, hogy ez a kedvezmény ne legyen.

Javasolja, hogy 0-tól 2.000.000 Ft-ig kapjanak adókedvezményt a vállalkozók, 0 % legyen az adó mértéke. Véleménye szerint ez 2-300.000 Ft-os kiesést jelentene a költségvetésben.

 

Orbán Péter elnök:  Emlékeztet arra, hogy a polgári védelmi kedvezményre vonatkozóan a Képviselő-testület már hozott határozatot.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A 274/2012. (XI.28.) számú határozatról van szó. Elmondja, hogy Horváth Ferenc bizottsági kültagnak lehetősége van, hogy javaslatot tegyen arra, hogy ne fogadja el a rendeletet a Képviselő-testület.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc azon javaslatával, hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztott személy ne legyen 5.000 Ft./év erejéig mentesíthető a helyi adó megfizetése alól, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

71/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat  (Polgári védelmi adókedvezmény) -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elutasítja Horváth Ferenc kültag indítványát, miszerint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításában a polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek részére ne szerepeljen 5.000 Ft/év összegű adókedvezmény nyújtását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc azon javaslatával, hogy 0-tól 2.000.000 Ft-ig az iparűzési adó mértéke 0 % legyen, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat (iparűzési adó) -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Horváth Ferenc kültag indítványát elfogadja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 0-tól 2.000.000 Ft-ig az iparűzési adó mértéke 0 % legyen

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

5./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti az előző rendelethez képest az előterjesztésben szereplő változásokat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Véleménye szerint a jövőben az Önkormányzatnak kell értékesítenie a közterületeket. Az anyag mellékletét képező kérelem aláíróinak is lehetősége van, hogy ezekből béreljenek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy a 19. § egészüljön ki azzal, hogy a közterületek felbontása esetén forgalom technikai tervet kell készíteni. Véleménye szerint az anyagban szereplő táblázatot egyszerűsíteni kellene, nem kellene szerepeltetni külön, hogy légvár, hinta, stb. Nem tartja jónak, hogy a térítési díjaknál Ft./m2/szezon, Ft./m2/nap szerepel.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az összehasonlító táblázatban Balatonfüred esetében meg vannak határozva szezonban és a szezonon kívüli árak, az alkalmai árusításra pedig Ft./m2/nap az irányadó.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Horváth Ferenc véleményével ellentétben a táblázatban szereplő szövegezés maradjon meg.

Orbán Péter elnök: Horváth Ferenc módosító indítványát teszi fel szavazásra, mely szerint:

1.)    a közterületek kiadására vonatkozóan készüljön a Balatonfüredihez hasonló felépítésű táblázat.

2.)    Közterület felbontása esetén forgalomtechnikai tervet kell készíteni.

Aki a javaslatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (módosító indítvány)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Horváth Ferenc kültag indítványát elfogadja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint fogadja el:

1. A közterületek kiadására vonatkozóan készüljön a Balatonfüredihez hasonló felépítésű táblázat.

2.  Közterület felbontása esetén forgalomtechnikai tervet kell készíteni.

 

3. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

6./ Napirendi pont

Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Javasolja, hogy az érintett lakosság bevonása történjen meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályai során.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Folly Péter módosító indítványát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek Folly Péter módosító indítványát elfogadva az alábbi kiegészítéssel:

„az érintett lakosság bevonása történjen meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályai során”

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

7./ Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

8./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2013.(II.06.) PüB határozat

-Javaslat Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Tamás Lászlóné osztályvezetőt kérdezi, hogy mindent tartalmaz-e a költségvetés a bevételi és a kiadási oldalon?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy vezetői értekezlet keretében születtek döntések, mely szerint pozitív irányba történt elmozdulás. A bizottsági tagok előtt lévő anyagban ez még nem szerepel. Időközben megküldték az állami támogatásokról szóló részletes kimutatást. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban elmondja, hogy 27 m. Ft-tal az átvett pénzeszközök között szerepel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Tehát a bevételi oldalon 27 m. Ft. nem szerepel az előterjesztés szerinti táblázatban. Kérdése, hogy a Céh Turisztikai Egyesület az elszámolását benyújtotta-e?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy még nem nyújtották be a Céh Egyesület részéről a 2012. évi elszámolást.

 

Orbán Péter elnök: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban kér tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A költségvetés I. olvasatában csak egy keret összeget határoztak meg erre a célra. (települési sportfeladatok, Polgárőr Egyesület támogatása, Badacsonytomajért Közalapítvány támogatása)

 

Orbán Péter elnök:  Javasolja, hogy minden civil szervezet külön-külön kapjon támogatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A költségvetés I. fordulóját követően a költségvetés bevételi és kiadási oldala áttekintésre került. A normatíváról megkapott részletes tájékoztatóban szerepel, hogy kulturális normatívára 2.686.000 Ft-ot kap az Önkormányzat. Beépítésre került az átvett pénzeszközök közé a 26.317.000 Ft-os állami támogatás. Pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat a létszámcsökkentés miatt, ez a bevételi oldalon 1.276.000 Ft-tal került beépítésre. Az intézmények is áttekintették költségvetésüket, csökkentéseket hajtottak végre. Az óvoda dologi kiadásait csökkentette, illetve kivette a pedagógiai asszisztens 4 havi bérét és járulékait kivette, továbbá a védő- és munkaruhára tervezett összeget 117.000 Ft-ra csökkentette le. A Kulturális Intézmény a dologi kiadásoknál 1 m. Ft-os csökkentést eszközölt. Átszámításra kerültek a képviselői tiszteletdíjak. Mivel az alpolgármester nem januártól lett megválasztva, így 1,5 havi tiszteletdíja átcsoportosításra került a köztisztviselők továbbképzéséhez. Kiemelték a tiszteletdíjakból dr. Magó Ágnes tiszteletdíját, mely a Szent Imre Rk. Plébánia részére került támogatásként felajánlásra. Módosításra került a VN. Kft. támogatása  a ténylegesen kifizetett összegre: Közvilágítás 4.322.000 Ft., hóeltakarítás, útfenntartási feladatok 100.000 Ft.

Időközben a Kistérség benyújtotta az anyagát. A tervezetben 500.000 Ft. volt tagdíjként szerepeltetve pontos ismeretek nélkül. Ez annyiban módosul, hogy a Társulás 354.000 Ft-ot, a létszámcsökkentéses többletköltségeihez 365.000 Ft-ot, az irodaépület fenntartásához 160.000 Ft-ot, valamint a házi segítségnyújtás és szociális feladatok ellátásához 589.000 Ft-ot kér az Önkormányzatunktól. Ezek az összegek kerültek beépítésre a tervezetben.

Az óvoda hőszigetelési feladatai 3 m. Ft. önrész a tartalékba került.

Káptalantóti úti szennyvízcsatorna 2006. évi terveinek korszerűsítése és vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz a felhalmozáshoz 826.000 Ft. került beépítésre.

Összességében a kiküldésre került költségvetési tervezet hiányt már nem tartalmazott, ezen plusz tételek beépítésével 30 m. Ft. többletet tartalmaz a még ki nem küldött változat.

 

Krisztin N. László polgármester: Legfontosabb a módosító tételek közül az idegenforgalmi adóval kapcsolatos visszatérítés, mely jelentős összeg és komoly, költségvetést befolyásoló tényező. A Polgármesteri Hivatalnál a Káptalantóti gyerekek szállításának az összege megtévesztő, hogy 2012. 06.30-al szerepel. Itt az egész éves összeg szerepel, van egy 1,5 m. Ft-os szám ami többlet egyenlőre.

Néhány tételnél véleménye szerint átgondolásra van szükség, többlet igény mutatkozik. Nem rendezett a sportpálya fenntartási dolga. Tájékoztatja a bizottságot, hogy volt egy egyeztetés azokkal a személyekkel, akik az elmúlt időszakban jelezték, hogy szükségesnek tartanák a helyi labdarúgó élet újraindítását. Számítanak arra, hogy az Önkormányzat, illetve a VN. Kft. segíteni fog abban, hogy a pályafenntartás megvalósuljon.

A reprezentáció és az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos költségek tekintetében átgondolást kér.

A VN. Kft-vel kapcsolatban az alaptervezet 5 m. Ft-os támogatással számol, de időközben egy összeget támogatásként átadtunk. Javasolja, hogy úgy tervezzék a cég jövőjét, hogy ez az összeg vagy visszajöjjön, vagy támogatásba épüljön be. Továbbra sincs rendezve a közvilágítás témaköre. Javasolja, hogy ezt vegyék ki a cég feladatai közül, tegyék be az önkormányzathoz. Ennek a kompenzációját teremtsék meg, vagy úgy, hogy ugyan ilyen mértékű bérleti díjat fizessen a cég a strandok, parkolók használatáért, vagy úgy, hogy a cég kezében lévő üzlet és területbérletek kerüljenek vissza az Önkormányzathoz.

Javaslatként felveti, hogy a Céh Egyesület felé fizetendő jelentős összeg, illetve annak tudatában, hogy egyetlen önkormányzat sem támogatta a szerződés módosítást a költségek igazságosabb elosztása érdekében, hogyha a strandokat és parkolókat üzemeltető szervezet valamilyen formában visszaforgatna a turizmusra..

A Káptalantóti úti szennyvízcsatornázás terveinek megújítása azért lenne fontos, mert az ott működő vállalkozások megkeresték az Önkormányzatot. Fejleszteni szeretnének, munkahelyeket létesítenének, de a szennyvízcsatornázás hiánya miatt nem kapnak építési engedélyt. Az ígérte, hogy a Képviselő-testület elé viszi a kérdést annyiban, hogy aktualizálnák a terveket. A vállalkozók vállalták, hogy saját költségvetésből, saját munkával kiépítik a szennyvízcsatornát.

 

Orbán Péter elnök:  A Céh Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos együttes ülésen kiderült, hogy 800.000 Ft. többlet támogatást kap az Egyesület Szigliget településtől. Véleménye szerint Badacsonytomajnak ezzel az összeggel kevesebbet kellene adnia.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Van egy élő szerződés az Önkormányzatnak az Egyesülettel, melyben az szerepel, hogy december 31-ig elszámolnak. Ez nem történt meg. Véleménye szerint az Önkormányzat vagy felmondja ezt a szerződést és kéri a 2012-ben kifizetett támogatási összeget. Kéri, hogy amennyiben ezt a szerződésbeli kötelezettségét nem teljesíti az Egyesület, úgy a következő soros ülésén a Képviselő-testület a szerződés felmondásáról tárgyaljon, mivel ennek jogi vonzatai is vannak. Az érintett települések azért nem támogatják az Egyesület működését, mert nem látják a tevékenységét, mivel járul hozzá a turizmus fejlesztéséhez.

 

Orbán Péter elnök:  Tehát Horváth Ferenc javaslata az, hogy amennyiben nem számol el az Egyesület a 2012. évi támogatással az Önkormányzat mondja fel a vele kötött szerződést és követelje vissza az előző évi támogatás összegét.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Az Egyesület szponzori támogatásainak felhasználásáról szeretne tájékoztatást kapni. A Sportegyesület pályafenntartáshoz kap most segítséget 1,7 m. Ft. értékben. Nem tartja megfelelőnek a center pálya jelenlegi állapotát. Szeretné, ha az 1,7 m. Ft-ról készülne egy kimutatás, hogy mi tartozik bele. Döntsön a testület, hogy ilyen szinten kívánják-e a jövőben a pályafenntartást működtetni, vagy más irány legyen. A közvilágítással kapcsolatban elmondják, hogy határozzák meg azt is, hogy a 25 m. Ft-ot miből kívánja a VN. Kft. működéséből a Képviselő-testület bepótolni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Céh Egyesülettel kapcsolatban ismerteti a megállapodás 5. pontját az elszámolásra vonatkozóan. Az Áht. kimondja hogy pénzeszközt csak úgy lehet folyósítani, ha arról elszámolnak. A törvény meghatározza az egyes szankciókat, amennyiben nem tudnak megfelelően elszámolni.

 

Orbán Péter elnök:  Tehát erről nem kell szavazni, mert törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Mivel egy javaslatról van szó, lehet róla szavazni. A szerződés végén szerepel, hogy ha bármelyik fél a kötelezettségét megszegi a szerződést fel lehet mondani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy az ügynöki díj ne kerüljön szerepeltetésre még a tartalékban sem. Ha pert indít a bank, akkor sem kell ebben az évben ezzel számolni. A felhalmozási kiadásokra így nagyobb összeg lenne biztosítható.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Céh Egyesülettel kapcsolatban elmondja, hogy független szervezet, nem köteles elszámolni a szponzori pénzekről. Tájékoztatás lehet kérni.

 

Krisztin N. László polgármester: Egyetért azzal, hogy az ügynöki díjat ne fizessék ki, mert nincs mögötte teljesítés. Ezt több mindennel tudjuk bizonyítani. Azt a veszélyt nem látja, hogy ráutaló magatartást jelentene a költségvetésben, ha az elkülönített tartalékban szerepel. Így akár felhalmozások hátterét is biztosíthatja.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslatát továbbra is fenntartja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Emlékeztet arra, hogy Horváth Ferenc javaslata alapján, az iparűzési adó miatt módosítani kell a bevételeket.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Keresztury háznak emlékezete szerint februárban le fog járni a szerződése, lesz új bérlője?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy a tavaly született testületi határozat alapján a mai napig megkeresés nem érkezett sem a Nemzetek Háza, sem a CFU részéről. A szerződés 2013-ban augusztusában fog lejárni.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Javasolja, hogy a Sportegyesület működésére 1 m. Ft-ot tervezzenek a költségvetésben. Javasolja, hogy minden civil szervezet kapjon támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a legaktívabb civil szervezetek támogatását tudná támogatni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: A civil szervezetek támogatási kérelmének tartalmaznia kell, hogy milyen célra kívánják a támogatást felhasználni, a megvalósításról el kell számolni.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e további javaslat? Megállapítja, hogy további javaslat nincs. Az elhangzott javaslatokat teszi fel szavazásra.

 

1.) Kéri, hogy aki egyetért a Sportegyesület 1 m. Ft-tal történő támogatásával, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

77/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. a Képviselő-testületnek nem javasolja a 2013. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Sportegyesület támogatására 1 millió Ft előirányzatok közötti tervezését.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök:

2.) Kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, mely szerint a Raiffeisen Bank ügynöki díja kerüljön ki a költségvetési tartalékból, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy, a 2013. évi költségvetésében ne szerepeltesse a Raiffeisen Bank ügynöki díját.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:

3.) Kéri, hogy aki Forintos Ervin javaslatával azon javaslatával egyetért, hogy a Képviselő-testület kérjen tájékoztatást a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettől a szponzori támogatások felhasználásáról, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

79/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettől kérjen be tájékoztatót a szponzori támogatások felhasználásáról.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:

4.) Kéri, hogy aki Forintos Ervin javaslatával egyetért, hogy a VN. Kft. készítsen az 1,7 m. Ft.-os sportpálya karbantartásról kimutatást, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

80/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft-től kérjen be tájékoztatás az 1,7 millió Ft-os sportpálya karbantartásról.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:

5.) Kéri, hogy aki egyetért Krisztin N. László polgármester  javaslatával, hogy a közvilágítás kerüljön át az Önkormányzat költségvetésébe oly módon, hogy meg kell határozni a VN. Kft. milyen módon tudja ezt kompenzálni:

- ugyan ilyen mértékű bérleti díjat fizessen a cég a strandok, parkolók használatáért, vagy

- a cég kezében lévő üzlet és területbérletek kerüljenek vissza az Önkormányzathoz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

81/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítás úgy kerüljön át az Önkormányzat költségvetésébe, hogy meg kell határozni a VN. Kft. milyen módon tudja ezen összeget az önkormányzat felé kompenzálni.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:

6.) Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kerüljön felmondásra a szerződés, amennyiben nem számol el a 2012. évi támogatásról, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

82/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kerüljön felmondásra a szerződés, amennyiben nem számol el a 2012. évi támogatásról.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:

7.) Kéri, aki egyetért javaslatával, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi támogatását csökkentsék 800.000 Ft-tal, mivel Szigliget Község Önkormányzata részéről ekkora összegű  többlet támogatást kap, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

83/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetésében a támogatás összegét 800.000 Ft-tal csökkentse.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester: A reprezentáció és az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos költségek tekintetében átgondolást kért. A Képviselő-testületi ülésre ki fogja gyűjtetni, hogy ezekre milyen összegeket költöttek 2012-ben. Javasolja, hogy erről most ne szavazzon a bizottság.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. olvasatát az elhangzott javaslatokkal el tudja fogadni, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló -

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. olvasatát az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a) A 2013. évi költségvetésében ne szerepeltesse a Raiffeisen Bank ügynöki díját

b) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettől kérjen be tájékoztatót a szponzori támogatások felhasználásáról.

c) A VN. Kft-től kérjen be tájékoztatás az 1,7 millió Ft-os sportpálya karbantartásról.

d)          A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetésében a támogatás összegét 800.000 Ft-tal csökkentse.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

10./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy a BFH Európa Kft. részéről van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Bozzay Balázs BFH Európa Kft. ügyvezető: Az anyagot sok helyen ismertették, több egyeztetést folytattak le. A beérkezett észrevételeket feldolgozták, a rendezési terv készítőjével is egyeztettek. Az anyag mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. A felmerült kérdésekre javaslatokra nyitottak.

 

Krisztin N. László polgármester: Az anyag szerint lehetséges, hogy szükséges lesz integrált városfejlesztési stratégia elkészítése.

 

Bozzay Balázs BFH Európa Kft. ügyvezető: Az egyeztetések alapján készült egy célstruktúra, hogy milyen irányba érdemes elindulni. Folyamatban van a rendezési terv elkészítése is, sok kérdés ebben kezelésre kerül. A felmerülő projekt javaslatok esetében egy koncepcionális igényt kell figyelembe venni. A mostani pályázati kiírások is kérik az integrált városfejlesztési stratégiát. A mostani módosítás az IVS-t jogszabályi szintre emeli. Nem csak a városfejlesztési projektnek lehet a kereteit kidolgozni, hanem az ennek kapcsán felmerült javaslatokat is. (Alsó-bazársor, komp, stb.) Előkészítő projektfejlesztési szinten ezekre ki lehetne térni. Ez alapján a pályázat előkészítő feltétele el is tudna készülni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, hogy az anyagban szereplő Jessica és Local programok mi alapján fellelhetők:

 

Bozzay Balázs BFH Európa Kft. ügyvezető: Válaszában elmondja, hogy az eddigi városfejlesztéseknél nem valódi funkció fejlesztések zajlottak. Felkészülve a jövőre szerepelteték a Jessica programot. Nehezen vizsgálható egy városközpont gazdaságélénkítő hatása. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségei vannak egy ilyen Jessica típusú fejlesztésnek. A Local programra azért gondolták, mert ebben a városban az emberek megélhetését a természeti értékek, a hegy, a bor, a Balaton jelenti.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, mi az oka, hogy Badacsonyörs vízparthoz jutása 2016-2020. időszakra van jelölve?

 

Bozzay Balázs BFH Európa Kft. ügyvezető: Válaszában elmondja, hogy Azért tették ezt a javaslatot, mert addig nem lehet lépni, amíg a befektetői környezet nem tisztul le.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Javasolja, hogy a településfejlesztési koncepcióra vonatkozó javaslatot fogadja el a bizottság. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

85/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepcióját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök 10,56 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 11,05 órakor folytatódik.

11./ Napirendi pont

Óvodás gyerekek kísérete

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban? Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, nincs. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a bizottság. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

86/2013.(II.06.) PüB határozat

- Óvodás gyerekek kísérete-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek az Óvodás gyermekek kísérete tárgyában készített előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

12./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafetéria juttatásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, nincs. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a bizottság. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2013.(II.06.) PüB határozat

- Köztisztviselők cafetéria juttatásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. a köztisztviselők cafeteria juttatását 200.000,- Ft/év/fő összegben javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kérdése, hogy a Polgármester az egyetértési jogról lemondana-e, mivel a hivatal vezetője úgyis a Jegyző. Az egyetértési jog esetenként egyfajta feladat racionalizálást és hatékonyságot megnehezít.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Elmondja, hogy ezt törvény írja elő?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A törvény úgy írja elő, hogy ez ugyan úgy a Polgármester úr jogosultsága, mint az alpolgármesteri jelölés.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város 2013. évi közbeszerzési terve

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja, hogy Badacsonytomaj Város 2013. évi Közbeszerzési Tervét előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint fogadja el a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2013.(II.06.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város 2013. évi közbeszerzési terve -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város 2013. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint fogadja el.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

15./ Napirendi pont

Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A régi Polgármesteri Hivatal épületének van-e értékbecslése, mert ha nincs, akkor arról dönteni kellene.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Hirdetik az épület eladását?

 

Horváth Márta osztályvezető: Hat hónapnál nem régebbi értékbecslés nincs az épületről. Amennyiben a testület az eladását javasolja, akkor mindenképpen kell értékbecslést készíttetni. Elmondja, hogy az épület 2012-ben egy alkalommal került meghirdetésre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mivel az épület állaga romlik, dönteni kellene, hogy milyen célra lehetne hasznosítani.

 

Krisztin N. László polgármester: Úgy gondolja, hogy amíg magunk sem tudjuk, hogy mit akarunk, addig üresjáratok lesznek.

 

Orbán Péter elnök:  Javaslata, hogy alakítsanak ki az épületben üzlethelyiségeket.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Véleménye szerint a műszaki osztály készítsen egy gazdaságossági számítást, hogy felújítás esetén mennyi lenne a megtérülési idő. Úgy gondolja, hogy pályázati lehetőségeket is figyelembe kellene venni.

 

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, ahhoz, hogy a műszaki osztály készítsen egy anyagot, ahhoz is meg kellene határozni, hogy mi a cél, továbbá számolni kell a tervek elkészítésének költségével is.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Fel kellene mérni, hogy pl. egy panzió kialakítása mennyi költséget jelentene. Kérdés, hogy vállalkozóknak kellene-e oda adni, vagy az Önkormányzatnak kellene ezzel foglalkozni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: A Fő utcai részt kereskedőknek, az alsó részt kereskedelmi szálláshelyeknek, vagy lakásnak lehetne kialakítani.

 

Krisztin N. László polgármester: Tájékoztat arról, hogy az ingatlanról a parkoló rész telekalakítási eljárással leválasztásra került, mert arra szükséges van az Önkormányzatnak.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdése, hogy a Coop Kereskedelmi lánccal nem lehetne-e tárgyalni, hogy nem akarják-e hasznosítani az épületet.

 

Orbán Péter elnök:  Tudomása szerint hirdetik a jelenlegi bolt üzemeltetését is. Kéri a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, mely szerint a régi Polgármesteri Hivatal épülete szálláshely, lakások, vagy üzlethelyiség formájában kerüljön hasznosításra, illetve az épület értékesítése folyamatos legyen.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a régi Polgármesteri Hivatal épülete szálláshely, lakások, vagy üzlethelyiség formájában kerüljön hasznosításra, illetve az épület értékesítése folyamatosan legyen hirdetve.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Forintos Ervin bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a jelen gazdasági környezetben nem fognak találni befektetőt.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdése, hogy a Kert utcai garázzsal kapcsolatban mi a vélemény?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Mivel a garázst a hivatali gépjármű tárolására használják, ezt ne hasznosítsák.

 

Orbán Péter elnök:  A Fő u. 23. szám alatti volt tűzoltósági iroda épületére vonatkozóan van-e javaslat a bizottsági tagok részéről?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Javasolja az egész épület együttesben történő gondolkodást, mivel a VN. Kft.-nek ott van a telephelye.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja az épület elidegenítését.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

91/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fő u. 23. szám alatti volt tűzoltósági épület elidegenítését.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki a Fő u. 23. szám alatti épület hasznosításával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

92/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek a Fő u. 23. szám alatti volt tűzoltósági épület hasznosítását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Véleménye szerint a település honlapján javaslatokat lehetne bekérni az egyes épületek hasznosítására.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjainak véleményét a Fő u. 25. szám alatti ingatlan eladásával kapcsolatban. Kéri, hogy aki az elidegenítésével egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

93/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fő u. 25. szám alatti ingatlan (VN. Kft. műhely épületei) elidegenítését.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjainak véleményét a Fő u. 25. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatban. Kéri, hogy aki a hasznosításával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

94/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fő u. 25. szám alatti ingatlan (VN. Kft. műhely épületei) hasznosítását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Véleménye szerint nincs értelme így végig menni az anyagon. Azt kellene eldönteni, hogy melyik ingatlannal kapcsolatban akarnak döntést hozni.

 

Krisztin N. László polgármester: Ő már hosszabb ideje mondogatja, csak nem hallják meg, hogy két lehetőség van a kibontakozásra. A pályázati tevékenység és a vagyongazdálkodás. Az anyag közel 600 vagyontárgyat említ. Úgy gondolja, hogy akármilyen nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, e két terület kiemelt prioritást kell, hogy kapjon, ha szükséges, szakemberek bevonásával. Egy szakmáról van szó, amit a bizottság maga akar megoldani. Véleménye szerint meg kell erősíteni a pályázati munkát, a Képviselő-testület által elfogadott 15,5 személy átgondolást igényel. Erről a későbbiekben ki fogja fejteni a véleményét.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Bevételt teremtő ingatlanok felújítása lenne a cél. A kérdés, hogy melyek lennének azok az ingatlanok, amelyeket prioritásként kellene kezelni és mögé forrást tenni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint az előterjesztés mellékletében szereplő lista jelenti ezt az anyagot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A gond az, hogy ezeknek az épületeknek az állagmegóvására nem költenek, ha értékesítenének egy ingatlant annak az árából felújíthatnának egy másik épületet.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke:  Úgy gondolja, hogy sok ingatlan értéke nulla, a telek az értékes. Véleménye szerint a VN. Kft. telephelyén lehetne egy kulturális központot létesíteni. Az ingatlanpiacon eladni most nem érdemes. Figyelni kell a pályázatokat, melyhez szakember kell.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait döntsenek arról, hogy a napirenddel kapcsolatban egyenként tárgyaljanak-e az egyes épületekről. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

95/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a vagyongazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló mellékletét képező, az önkormányzat tulajdonában lévő hasznosítható ingatlanok, építményekről szóló anyag ingatlanonkénti véleményezését.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, kézfeltartással jelezze  aki ezzel egyetért Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javaslatával, mely szerint a település honlapján kérjenek be javaslatokat az egyes épületek hasznosítására vonatkozóan.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

96/2013.(II.06.) PüB határozat

- Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek a vagyongazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló mellékletét képező, az önkormányzat tulajdonában lévő hasznosítható ingatlanok, építményekről szóló anyag véleményeztetését a település honlapján.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

16./ Napirendi pont

Egry Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Emlékezete szerint született már ebben a témában döntés.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy csak formális szavazás volt az előző ülésen erről a témáról.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Jelenleg egy megállapodás köt bennünket a vagyonkezelés vonatkozásában, azonban a Veszprém Megyei Önkormányzat már nem a vagyon kezelője. Első lépésben kezdeményezni kell a megállapodás módosítását, erre vonatkozik az I. sz. határozati javaslat. Formálisan döntött a Képviselő-testület az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésről, azonban a jelenleg hatályos Ötv. alapján meg kell határozni, hogy milyen célra, erre vonatkozik a II. sz. határozati javaslat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy költség vonzata van-e ennek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az I. határozati javaslat elfogadása esetén ugyan azok a kötelezettségek maradnak. A II. határozati javaslat elfogadása esetén, a vagyonba kerülés miatt,  jelentési és fenntartási kötelezettség jelentkezik.

 

Krisztin N. László polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a jelenlegi üzemeltetéssel kapcsolatos költségek a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye költségvetésében szerepelnek, ezért nem került külön feltüntetésre.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki az I. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2013.(II.06.) PüB határozat

- Egry Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a 2007. április hónapban kötött használati jog alapítása tárgyában létrejött megállapodás módosítását a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú természetben 8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti, múzeum és udvar megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő személyében történő változás okán.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki a II. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

98/2013.(II.06.) PüB határozat

- Egry Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatási feladatai körében meglévő kötelező és a településfejlesztési, településrendezési, továbbá az kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladat megvalósítása érdekében a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú jelenleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő ingatlan kerüljön a helyi önkormányzat tulajdonába, térítés nélküli vagyonátadással.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

17./ Napirendi pont

Club 67 Badacsony – ingatlan vételére ajánlat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18.  melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Köszönti a napirend kapcsán a Club 67 Bt. képviseletében megjelent Döbrönte Gábort, aki átadja a meghatalmazását. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés részéről?

 

Döbrönte Gábor Club 67 Bt. képviseletében: Elmondja, hogy sem a vételi szándékkal, sem az értékbecsléssel nincs problémájuk. Kiosztja a Club 67 Bt. ügyvezetőjének, Horváth Ottónak a Képviselő-testülethez írt levelét, mely tartalmazza, hogy a jövedelemtermelő képességre számított összeget vitatják, mivel azt az előterjesztés mindössze 1 évben határozza meg, szemben a szakmai gyakorlattal, ahol 15-20 éves megtérülésekkel számolnak. Javasolja, hogy a bizottság gondolja át, hány évet tekintene szakmailag megalapozottnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Elmondja, azért hozták meg a felépítmény vételére vonatkozó határozatot, mert Horváth Ottó úr elmondása szerint a jövedelemtermelő képessége annyira leesett a nyár folyamán, hogy nem tudta a földhasználati díjat megtéríteni. Ha nem éri meg, akkor ne működtesse az üzletet.

 

Döbrönte Gábor Club 67 Bt. képviseletében: A megállapított földbérleti díj rendkívül kedvezőtlen számukra, összehasonlítva az Önkormányzat jelenlegi rendeletével, 50 %-kal többet fizetnek az épület alatti területért, az évenkénti infláció miatt.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy van-e bírósági gyakorlat, hogy az elmaradt hasznot mennyi időre szokás megállapítani?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nincs erről ismerete. A bíróság figyelembe veszi az életben lévő szerződést, valamint, hogy az épület a település rendezési tervben hogyan szerepel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A jelenlegi árakat nézve irreálisnak tartja a levélben megjelölt árat.

 

Döbröntei Gábor Club 67 Bt. képviseletében: A levélben szereplő ár hozzávetőleges adat, benne van 4 m. Ft. lehetőség. Úgy gondolja, hogy ez inkább közgazdasági kérdés, mint jogi, hogy egy adott ingatlan jövedelemtermelő képességét hány évre kell figyelembe venni. Ha a bizottság 5, 8 vagy 10 évet tart reálisnak, akkor ezt az összeget kell hozzáadni, de az 1 év kevés. Úgy gondolta, hogy ha a bizottság ezt átgondolja úgy viszi tovább a Képviselő-testület felé.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy 1.520.000 Ft-ot ajánljanak meg az ingatlanért, amit az értékbecslő megállapított.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Amennyiben nem marad az érvényben lévő szerződés, ugyan ezt az összeget javasolja.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Figyelembe kell venni a jövedelemtermelő képességet. Érdemes lenne ebben kompromisszumot tanúsítani, javasolja, hogy 3 m. Ft-ot ajánljanak az ingatlanért.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Megállapítja, hogy további javaslat nincs. Kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

99/2013.(II.06.) PüB határozat

- Club 67 Badacsony – ingatlan vételére ajánlat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hergovits János igazságügyi szakértő által készített értékbecslés alapján, (1.520.000 Ft.) a Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ingatlanon álló, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) tulajdonában lévő 38 m2 nagyságú üzlethelyiségre vonatkozóan vételi szándékát fejezze ki.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Folly Péter bizottsági elnök-helyettes módosító indítványával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

100/2013.(II.06.) PüB határozat

- Club 67 Badacsony – ingatlan vételére ajánlat (módosító indítvány)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Folly Péter módosító indítványa alapján  a Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ingatlanon álló, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) tulajdonában lévő 38 m2 nagyságú üzlethelyiségért 3.000.000 Ft-ot vételárként ajánljon fel.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Döbrönte Gábor Club 67 Bt. képviseletében: Felhívja a bizottság figyelmét arra, ha bezárják az üzletet, akkor az Önkormányzat a 600.000 Ft./év bérleti díjtól is elesik.

 

Orbán Péter elnök:  Javasolja, hogy a Club 67 Bt. nyújtson be szerződés módosítási kérelmet a földterület után fizetendő bérleti díj mértékével kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester: Emlékeztet arra, hogy az üzlethelyiség azért van ilyen állapotban, mert az előző években a bérlő által tett minden kezdeményezést elhárított a Testület.

 

 

18/ Napirendi pont

Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Horváth Márta osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés mellékletét képezi a kérelemhez kapcsolódó látványterv.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, módosító indítvány? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, módosító indítvány nincs. Kéri, hogy aki a 2. sz. határozati javaslattal ért egyet, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

101/2013.(II.06.) PüB határozat

- Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

 1. Rieger Zoltán Badacsonyban a Bázis Büfé előtti virágágyás területéből 10 m2 bérbeadására irányuló kérelmének elutasítását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

19. Napirendi pont

Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester: Megérkezett a Kistérségtől, hogy mennyibe kerülne Önkormányzatunknak, ha része akarnánk lenni a belső ellenőrzés tekintetében is a Társulásnak, 930.000 Ft-ot várnának.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A táblázatban szereplő ajánlatokat figyelembe véve, a Tömpe és Társa ajánlatát javasolja elfogadásra, mely egy középút az ajánlatok összegét tekintve.

 

Krisztin N. László polgármester: A második legolcsóbb ajánlatot javasolja a bizottságnak elfogadásra, mely 300.000 Ft-tal olcsóbb mint az előző javaslatban szereplő. (Hungarotender Kft.)

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával ért egyet, mely szerint a Tömpe és Társa Bt.-t bízzák meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

102/2013.(II.06.) PüB határozat

-        Belső ellenőri feladatok ellátásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőri feladatok ellátására a Tömpe és Társa Bt. megbízását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Krisztin N. László polgármester javaslatával ért egyet, mely szerint a Hungarotender Kft-t bízzák meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

103/2013.(II.06.) PüB határozat

- Belső ellenőri feladatok ellátásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőri feladatok ellátására a Hungarotender Kft.-t megbízását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Kövessiné Müller Katalint javasolja megbízni a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2013.(II.06.) PüB határozat

- Belső ellenőri feladatok ellátásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,                       Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőri feladatok ellátására Kövessiné Müller Katalint megbízását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki a Signator Kft-t javasolja a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére megbízni, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2013.(II.06.) PüB határozat

- Belső ellenőri feladatok ellátásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,                       Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőri feladatok ellátására a Signator Kft. megbízását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki a Lánczi Kft.-t javasolja a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízni , kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2013.(II.06.) PüB határozat

- Belső ellenőri feladatok ellátásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,                       Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőri feladatok ellátására a Lánczy Kft. megbízását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki a Vizeli Zoltánnét javasolja a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízni , kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

107/2013.(II.06.) PüB határozat

- Belső ellenőri feladatok ellátásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,                       Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőri feladatok ellátására Vizeli Zoltánné megbízását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Megállapítja, hogy a bizottság nem tudott javaslatot tenni a Képviselő-testület felé a belső ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatban.

 

 

20./ Napirendi pont

Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A Székely Könyvvizsgáló Kft.-t javasolja a feladattal megbízni.

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az I. és III. számú határozati javaslatot javasolja megtárgyalni.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester: Véleménye szerint szükséges lenne könyvvizsgáló, annak ellenére, hogy Aljegyző Asszonnyal és Folly Péterrel a pénzügyi vonal erősödött. Ez egy olyan szakma, amely nem baj, ha rátekint a rendszerre, biztonságot adna.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Székely Könyvvizsgáló Kft-t bízzák meg a 2012. évi zárszámadás elkészítésével, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

108/2013.(II.06.) PüB határozat

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadása könyvvizsgálatának elvégzésére a Székely Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg árajánlata szerinti 250.000,- Ft + Áfa összegben.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Székely Könyvvizsgáló Kft. ajánlata szerint folyamatos könyvvizsgálat esetén a 2012. évi zárszámadás könyvvizsgálatáért nem kér külön összeget, az esetben a havi díj azt is tartalmazza.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, hogy az előterjesztésben szereplő III. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, 2013-tól ne foglalkoztassanak könyvvizsgálót, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2013.(II.06.) PüB határozat

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő III. számú határozati javaslat elfogadását.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Székely Könyvvizsgáló Kft-t egész évben foglalkoztassák, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

110/2013.(II.06.) PüB határozat

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálatát 2013. március 1-jétől kezdődően elrendelje el.

2. A folyamatos könyvvizsgálatra a Székely Könyvvizsgáló Kft. bízza meg.

 

3. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Amennyiben a testület elfogadja a könyvvizsgálatra vonatkozó javaslatot véleménye szerint a megbízás tekintetében egy idő intervallumot is meg kellene határozni. Javaslata 3 év.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e más javaslatuk.

 

Krisztin N. László polgármester: Javasolja, hogy maradjanak az 1 éves megbízásnál, a 2013. évi zárszámadás elkészítéséig, mert nem tudják, hogyan fog alakulni az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

111/2013.(II.06.) PüB határozat

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálatával 3 évre bízza meg a nyertes pályázót.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Krisztin N. László polgármester javaslatával egyetért, mely szerint 1 évre szóljon a megbízás, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  2 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

112/2013.(II.06.) PüB határozat

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálatával 1 évre bízza meg a nyertes pályázót.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök 12,28 órakor elhagyja az üléstermet, az ülés vezetését átadja Folly Péter bizottsági elnök-helyettesnek.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

21./ Napirendi pont

Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Kalmár György zárt ülés tartását kérné, üzleti érdekeire hivatkozva. Erről a bizottságnak kell döntenie.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kéri, hogy aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  1 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2013.(II.06.) PüB határozat

- Újság és TV. szerződések felülvizsgálatáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem tart zárt ülést az Újság és TV szerződések felülvizsgálata napirend tárgyban.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Az anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy még egy plusz ajánlatot szerzett be a Zánka TV-től, ismerteti az ajánlatukban foglaltakat. Az újsággal kapcsolatban gondolják végig, hogy milyen lehetőségek vannak. Javaslata, hogy egy szerkesztő bizottságot hozzanak létre, amely véleményt nyilváníthat az anyagok bekerülésével kapcsolatban. Próbálják depolitizálni az újságot. Megoldható lenne az is, hogy az újságcikkek összegyűjtését a könyvtáros végezné és a nyomdai munkákra kérnének be 3 árajánlatot. Véleménye szerint éves szinten 2 m. megtakarítás lenne ezzel elérhető. Tisztában van azzal, hogy ez minőségi romlást jelentene, de a kábel TV-s elérhetőség sokak számára korlátozott, az internet pedig bárki számára elérhető.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Úgy gondolja, hogy ha a tavalyi kemény évet a TV és az újság túlélte, az idei évben jobban lenne lehetőség a megmaradásukra.

 

Fodor József BVKI igazgató: Véleménye szerint az újságszerkesztés tekintetében presztízsveszteséggel járna az átalakítás. A jelenlegi helyzetben egy kézben van az újság és a Tv. szerkesztése, kiforrottan, precízen megy minden.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Úgy gondolja,hogy nem a Képviselő-testület dolga, hogy ki vegyen részt a szerkesztőbizottságban, mert politikai indulatokat fog generálni. A jelenleginél jobb verziót nem tud elképzelni.

 

Kalmár György vállalkozó: Elmondja, hogy egy másik lapnál van szerkesztőbizottság, de ott a szerkesztők maguk írják a cikkeket is. A szerkesztőbizottság vonatkozásában elképzelhetőnek tartaná egy etikai kódex megalkotását. Ha szerkesztő bizottságot akarnak, akkor nem tudja tartani az árat, mert teljesen lelassítaná a folyamatot. Amennyiben létrejönne a szerződés a TV. és újságra vonatkozóan, akkor ez 9,6 %-kal csökkentené mindegyik esetben az árat. A honlapon digitális tárhely létrehozásával kapcsolatban elmondja, hogy korábban is volt erről szó, de mivel csak 2 Gb. a tárhely, ezért nem valósult meg. Az anyagot ő is át tudja adni, ha tudják azt kezelni.

 

Orbán Péter elnök 12,46  órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdése, hogy hány embernek van kábel TV-s és hánynak internet elérhetősége.

 

Krisztin N. László polgármester: A településen a nyugdíjasok jelentik a lakosság 1/3-át, ők nem rendelkeznek internet elérhetőséggel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdése, hogy a szerkesztő bizottságra vonatkozóan van előírás?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Véleménye szerint testületi hatáskörbe tartozik.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezt a kérdést törvény szabályozza. Az egyik megoldás, hogy egy személyt bíznak meg a szerkesztés, kiadás minden problémájával együtt, de lehet egy szerkesztőbizottságot is azzal, hogy nem lehetnek olyan személyek a tagjai, akik politikai tevékenységet is folytatnak. Emlékeztet arra, hogy jelen pillanatban Kalmár Györgynek nincs szerződése az Önkormányzattal.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kéri, szavazzon arról a bizottság, hogy jelen formájában Kalmár György ajánlatát elfogadják-e az általa tett kiegészítéssel, mely szerint a 9,6 %-os inflációt elengedi, ha együtt kerül megrendelésre a TV és az újság. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

114/2013.(II.06.) PüB határozat

- Újság és TV. szerződések felülvizsgálatáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek Kalmár György azon ajánlatának elfogadását, mely szerint a 9,6 %-os inflációt elengedi, ha együtt kerül megrendelésre a TV és az újság szerkesztése.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Forintos Ervin bizottsági tag: Kalmár Györgyöt megkérdezi, hogy ajánlatában benne van-e a közmeghallgatás.

 

Kalmár György vállalkozó: Válaszában elmondja, hogy igen. Ami a tavalyi szerződésében benne volt, az szerepel jelen ajánlatában is.

 

Krisztin N. László polgármester: Elindult egy furcsa folyamat, melyet nehezen tud elfogadni. Könyvvizsgáló, belső ellenőr, újság ügyében egyedi képviselői javaslatokra történnek mindenféle lépések. Ebben az ügyben még nem, de a másik kettőben már javaslat is született, amelyek eltérnek az eddigi gyakorlattól, mert az új Képviselő-testület nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy tiszta pályázat legyen mindenben. Ezért pályázatokat írt ki mindenhol, ahol csak lehetett. Most ennek a gyakorlatnak a megváltoztatását érzi, amelytől szeretné megóvni a Képviselő-társait, mert mindenféle gondolatok születhetnek, amikor képviselő javaslatot tesz cégekre. A legnagyobb kritika ezzel kapcsolatban hangzott el a korábbi évek tevékenységére vonatkozóan. Ha következetesek akarnak lenni, akkor mondhatja a bizottság, hogy látva más árakat meg akarja pályáztatni ezt a tevékenységet, zárt borítékban beérkeznek a pályázatok, melyeket elbírálnak. Ebben a formában számára nehezen elfogadható.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Javasolja, hogy addig, amíg nincs döntés, a feladatra vonatkozóan akkor is kell szerződésnek lennie.

 

Krisztin N. László polgármester: Megrendelte a januári ülés közvetítését Kalmár Györgytől. Egy képviselő javaslata volt, hogy ne közvetítsék azt az ülést, mivel Kalmár György szerződése lejárt. Ezt nem akarta bevállalni, ezért ajánlatot kért be. Az ajánlat 50.000 Ft. volt, melyet Jegyző úrral és Aljegyző asszonnyal hosszasan kielemezve, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szabályait alkalmazva megrendelte.

Szeretné, ha a bizottság javaslatot tesz, hogy a februári testületi ülés közvetítése milyen formában történjen, illetve döntés szükséges a februári Badacsony újsággal kapcsolatban is.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Javasolja, hogy a februári időszakra bízzák meg Kalmár Györgyöt azzal, hogy végezze a feladatot, alkalmi megbízás alapján.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Alkalmi megbízás esetén az összeg nem annyi.

 

Kalmár György vállalkozó: Ha havonta lenne megbízás, akkor a 2013. évi áron vállalná a feladatot.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ez alapján bruttó 28.000 Ft-tal jelent magasabb költséget.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Határozati javaslatokat fogalmaz meg. Aki egyetért azzal, hogy a végleges döntés megszületéséig, február hónapra bízzák meg Kalmár Györgyöt alkalmi megbízás keretében, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

115/2013.(II.06.) PüB határozat

- Újság és TV. szerződések felülvizsgálatáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek az újság és TV szerződések ügyében a végleges döntés megszületéséig, február hónapra Kalmár György alkalmi megbízását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy összesen 2.314 e. Ft. összeggel bízzák meg Kalmár Györgyöt az eddig végzett tevékenység folytatására, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  3 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

116/2013.(II.06.) PüB határozat

- Újság és TV. szerződések felülvizsgálatáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a Badacsony TV. és Badacsony Újság szerkesztői és kiadói feladataival a 2013. évre vonatkozóan bízza meg Kalmár Györgyöt.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök 13,06 órakor Folly Péter bizottsági elnök-helyettestől vissza veszi az ülés vezetését.

22./ Napirendi pont

Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolás tervezetéről tájékoztatás

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

117/2013.(II.06.) PüB határozat

- Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolás tervezetéről tájékoztatás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolásról szóló tájékoztató előterjesztést fogadja el.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

23./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját, feladatait fontosnak tartja.

Orbán Péter elnök:  Véleménye szerint egy jelképes összeget, 50.000 Ft. támogatást javasoljon a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Javaslata nulla forint támogatás.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: 100.000 Ft. támogatást javasol.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  2 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

118/2013.(II.06.) PüB határozat

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslata alapján 100.000 Ft támogatást biztosítson a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki javaslatára 50.000 Ft. támogatás biztosításával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  1 igen szavazattal,  4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

119/2013.(II.06.) PüB határozat

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Péter bizottsági elnök javaslata alapján 50.000 Ft támogatást biztosítson a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Forintos Ervin bizottsági tag javaslatával egyetért, mely szerint a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot nulla forint támogatásban részesítsék, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2013.(II.06.) PüB határozat

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás biztosítását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Wolf Viktória aljegyző elhagyja az üléstermet.

24./ Napirendi pont

A VN. Kft. 2013. évi üzleti tervéről, karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető: Az új üzleti tervük szöveges részében leírták elképzeléseiket. Az önkormányzati rendelet és az átszervezés miatt módosítani kell az SZMSZ-t. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy olyan magas összegű a hóeltakarítás összege, amire nem számoltak. Feszítettnek érzi az üzleti tervet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A GPS berendezések beszerzése kapcsán kérdezi, hogy valaki gyanúsított-e az ügyben.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető:  Válaszában elmondja, hogy az ésszerű fuvarszervezés miatt terveznek ezzel, továbbá üzemanyag spórolás lehet a használat eredménye.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdése, hogy a napkollektorok beszerzéséhez miből biztosítanak fedezetet.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető:  Válaszában elmondja, hogy a napkollektor egy egysége 60.000 Ft. körüli áron már elérhető, 1-1 zuhanyozóhoz lenne szükséges.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdése, hogy a strandokon miért nincs kiépítve egy rendszer, hogy ne kelljen állandóan homokot szállítani. Miért szükséges a tehergépkocsiknál évente kétszer gumicsere?

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető:  Az évi kétszeri gumicsere a téli és nyári gumik cseréjét jelenti. A lidós részről a Balaton elmossa a homokot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Véleménye szerint célszerűbb lenne felnit vásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a Kft. az a szervezet, amely bevétel termelő is lehetne. Úgy gondolja, több idő kellene az üzleti terv áttekintéséhez.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdezi Pásztor László VN. Kft. ügyvezetőt, hogy mit ért azalatt, hogy 2013-ban a mozgásterük beszűkülni látszik?

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető:  Minden egyre drágább, a gépekhez nagy az üzemanyag felhasználás, sok alkatrészt és anyagot használnak az egyes feladatok elvégzéséhez, ha munkadíjat nem is számláznak ki. Az ésszerűség határain belül kell dolgozniuk, hogy a munka minősége kárára ne menjen.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A közvilágítás ha kikerül a Kft-től az Önkormányzathoz, akkor 25 m. Ft. fizetési kötelezettség keletkezik, a Kft-nél ez az összeg felszabadul és nem jár egy fillér támogatás sem.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető:  Kérdezi, hogy érkezett-e állásfoglalás a közvilágítással kapcsolatban felmerült kérdésre. Elmondja, hogy nettó 18.800.000 Ft-ot kalkuláltak a közvilágításra, de az E.ON akkor is kér karbantartási díjat, ha nem az ő szakembere végzi a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy nem érkezett még válasz, nem tudjuk, hogy mi az állam véleménye erre vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint meg kell várni az állásfoglalást ebben a kérdésben a költségvetés miatt.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az üzleti tervvel kapcsolatban felhívja a figyelmet az új Ötv. 109. § (7) bekezdésére, az abban foglaltakat is meg kell jeleníteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdése, hogy a strandi üzletek bérleti díját nem lehetne-e előbb beszedni, hogy a Kft. helyzetén a szezon elején könnyítsenek.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Tájékoztat arról, hogy a Kft. folyószámla hitelét a Képviselő-testület megszavazta. A strandi üzleteknél a szerződések szerint, a szezon elején, április 30-ig kell egyösszegben a bérleti díjat megfizetni.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdése, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyre mekkora összeg lett tervezve. Nem lehetne-e abból a civil szervezetek támogatására fordítani?

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető:  Válaszában elmondja, hogy 500.000 Ft-ot terveztek a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetésére. Több probléma is van, (pl. gond van a csatornával), amit meg kellene oldaniuk.

 

Orbán Péter elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért az I. sz. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

121/2013.(II.06.) PüB határozat

- A VN. Kft. 2013. évi üzleti tervéről, karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Karbantartási ütemtervét.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:. Kéri, hogy aki egyetért az II. sz. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

122/2013.(II.06.) PüB határozat

- A VN. Kft. 2013. évi üzleti tervéről, karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti tervét.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:. Kéri, hogy aki egyetért az III. sz. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

123/2013.(II.06.) PüB határozat

- A VN. Kft. 2013. évi üzleti tervéről, karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. SZMSZ módosítását.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

25./ Napirendi pont

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti a Kistérség által levélben megküldött költségeket.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Döntöttek már e témában. Javasolja, hogy a határozati javaslatból a „c” és „e” pontok kerüljenek ki a belső ellenőrzés és pedagógiai szakszolgálat tárgyban.

 

Krisztin N. László polgármester: Emlékeztet arra, hogy annak idején szándékot fejeztünk ki a kistérségi társulási feladatok vonatkozásában, de döntést várnak tőlünk. Nehogy az a meglepetés érjen bennünket, hogy áprilisban kapunk egy számlát azzal, hogy addig megkaptuk részükről az ellátást.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A szándéknyilatkozat idején még nem ismertük a költségvetési számokat. A számok ismeretében készült el az előterjesztés.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdése, ha ezeket a tételek kikerülnek, akkor kevesebb összeget kell fizetni a Kistérségnek?

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy logikailag igen, kevesebbet kellene fizetni. Tájékoztat arról, hogy 2013. június 30-ig viszik a Kistérség a társulás ügyeit. Az utolsó döntésében azt mondta a testület, hogy ebben gesztorként nem kíván részt venni. Nagy a nyomás a kistelepülések részéről, mivel Tapolca ezt nem viheti tovább, hogy valaki vegye át a társulás gesztori szerepét. Kérdés, hogy van-e abban álláspontváltozás, hogy Badacsonytomaj ebben ne vegyen részt?

 

Orbán Péter elnök: Jó lenne ez Badacsonytomajnak, annak a függvényében, hogy Badacsonytomajhoz egyetlen település sem akart csatlakozni?

 

Krisztin N. László polgármester: Sejtjük, hogy ennek mi az oka. A helyzet annyiban változott, hogy az inkasszó jog bekerült, mint kötelező elem az ilyen típusú megállapodásokba.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Ötv. 87. és 95. §-ai alapján minden önkormányzati társulási szerződést, ami 2013.01.01. előtt keletkezett felül kell vizsgálni június 30-ig. Törvény írja elő a társulási szerződésben foglaltak szabályozását.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Kistérségi Társulásban tulajdonosok vagyunk tárgyi eszközökben, épületben. Meg kellene fontolni, hogy ezeket eladásra felkínáljuk a kistérségi települések számára.

 

Krisztin N. László polgármester: Mivel a Kistérséget is konszolidálta az állam a közös 20 m. Ft-os hitel is eltűnt. Fel kell vezetni az Önkormányzat könyveibe a ránk eső 1/33-ad tulajdonrészt.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy van-e más határozati javaslat a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy nincs más határozati javaslat. Polgármester úr részéről hangzott el, hogy vizsgálják meg, hogy Badacsonytomaj gesztorként vegyen részt vegyen-e a kistérségi feladatok ellátásában. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2013.(II.06.) PüB határozat

- Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnését követően Badacsonytomaj lássa el a társulással kapcsolatos gesztori feladatokat.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kérdése, hogy mekkora összegű csökkenést jelent, ha a 2 szolgáltatást nem vesszük igénybe?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy a belső ellenőrzés esetében 936.000 Ft. összegről van szó. A pedagógiai szakszolgálatnál nincs adat.

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a belső ellenőrzés és a pedagógiai szakszolgálat ellátását Badacsonytomaj ne kérje, ezzel a 2 tétellel csökkenjen a Kistérség felé fizetendő összeg, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2013.(II.06.) PüB határozat

- Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés határozati javaslatában szereplő c) belső ellenőrzés és e) pedagógiai szakszolgálat pontok kerüljenek ki a kistérségi feladatellátásból, ezekkel a tételekkel csökkenjen a Kistérség felé fizetendő összeg.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a kistérségi tulajdonrész felajánlásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2013.(II.06.) PüB határozat

- Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét ajánlja fel megvételre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

26. Napirendi pont

Polgármester szabadságáról

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Tekintve, hogy nincs alpolgármester és a Polgármester úr már kért 5 nap szabadságot idén, ezzel kapcsolatban nincsenek-e aggályai? Polgármester úr a helyi polgári védelem vezetője. Ha szabadságon van, ki helyettesíti?

 

Krisztin N. László polgármester: Magának szabott ebben szabályokat, mely szerint nem hagyhatja el és nem is hagyta el ezalatt a pár nap alatt a települést. Telefonon bármikor elérhető, természetesen tisztában van azzal, hogy nem jó ez a helyzet.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kérdése, hogy ez jogszerű-e így, mert ez azt jelenti, hogy 0-24 óráig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy folyamatosan fenn áll ez a helyzet, ha van alpolgármester, akkor is. Orbán Péter az a képviselő, aki bejelentett módon aláírási joggal rendelkezik, ő engedélyezi a szabadságait, addig, amíg nincs döntés ebben a kérdésben.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, hogy az elmúlt évi 10 nap szabadság miért lett áthozva 2013-ra, Polgármester úr miért nem volt szabadságon. A szabályok azt mondják, hogy a szabadságot az adott évben ki kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy akkor nem lett volna konszolidálva az Önkormányzat. Ha lenne alpolgármester, akkor felmerülhetne ez a kérdés, de a szabályokban benne van az is, hogy a munkáltató megszakíthatja a szabadságot. Ezeket a szituációkat úgy fogta fel, hogy itt kell lennie.

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki el tudja fogadni Krisztin N. László polgármester szabadság tervét az előterjesztés szerinti tartalommal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2013.(II.06.) PüB határozat

- Polgármester szabadságáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester szabadságát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

27./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2013.(II.06.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

28./ Napirendi pont

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2013.(II.06.) PüB határozat

- Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

29./ Napirendi pont

Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a Pipitér Óvoda épületének

energetikai korszerűsítése

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30.  számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Az auditor írásba adta, hogy 150.000 Ft-ért készítené el az anyagot, a sikerdíj 450.000 Ft., mely összeg a pályázatban elszámolható.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Polgármester úr egyeztetett a Képviselőkkel ezügyben. Jól értette-e, hogy a pályázat terhére lesz a sikerdíj elszámolva?

Horváth Márta osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy igen, a pályázat terhére lesz elszámolva.

 

Orbán Péter elnök:  Gerencsér Tamás pályázati referenst kérdezi, hogy arról kell-e dönteni, hogy az Önkormányzat részt vegyen-e a pályázaton.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Válaszában elmondja, hogy testületi döntés szükséges a pályázat beadásához. Két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben, az egyik a napelemes változatra vonatkozik.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjai szavazzanak, hogy a II. sz. határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek-e.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati lehetőség keretében a Pipitér Óvoda épületének

energetikai korszerűsítése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat Pipitér Óvoda épületének energetikai korszerűsítés című pályázat benyújtását.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait szavazzanak, hogy a I. sz. határozati javaslat elfogadásával egyetértenek-e.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

131/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B pályázati lehetőség keretében a Pipitér Óvoda épületének

energetikai korszerűsítése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázat Pipitér Óvoda épületének energetikai korszerűsítés (napelemes változat) című pályázat benyújtását.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

30./ Napirendi pont

Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer  telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre.

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 31.  számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Mivel eredménytelen lett a közbeszerzési eljárás, ezért a nagy projekt el lett vetve. A Városházára fel lehetne telepíteni 6 KW napelemet, ennek 8-900.000 Ft. önrésze lenne. Az egészségházra lehetne még 10 KW napelemet telepíteni, annak 1.500.000 Ft. lenne az önrésze. Tájékoztat arról, hogy a 2 pályázat együttes beadásához közbeszerzési eljárás lenne szükséges.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e javaslatuk a pályázattal kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Az egészségházas változatot javasolja megpályázni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, mely szerint az Egészségházra vonatkozóan nyújtsák be a pályázatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

132/2013.(II.06.) PüB határozat

- Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer  telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek a KEOP-2012-4.10.0/A jelű, Az Egészségház épületére napelemes rendszer telepítése pályázat benyújtását.

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyílt ülést 13.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                       Folly Péter

elnök                                                          elnök-helyettes

jegyzőkönyvhitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!