2013. 01. 31. rendkívüli PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 5/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. január 31-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott  rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                               (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

Wolf Viktória                  aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Tótné Sáfár Zsuzsanna     jegyzőkönyvvezető

(4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

53/2013.(I.31.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

54/2013.(I.31.) PüB határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottsági ülés a meghívó szerint 2 napirendi pontból fog állni, mivel a meghívó szerinti 3. napirendi pontot a Közbeszerzési Bizottság már tárgyalta.

Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a napirendre vonatkozó módosító indítvánnyal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

55/2013.(I.31.) PüB határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványt elfogadja, mely szerint a meghívó 3. napirendi pontjáról leveszi a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzatának fenntartásában működő épületeken” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése” című előterjesztést.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

56/2013.(I.31.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 31. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Javaslat ÖNHIKI elszámoláshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. 2. Bankszámlaszerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Javaslat ÖNHIKI elszámoláshoz

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e Tamás Lászlóné osztályvezető részéről a napirenddel kapcsolatban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az ÖNHIKI elszámoláshoz kifizetéseink utolsó napja 2013. 01.31-e lehet. A közvilágítás kötelező önkormányzati feladat. Önkormányzatunknál ez a feladat a VN. Kft. kezelésében van, így célirányos támogatási szerződéssel a 2012. december, illetve a 2013. január havi számla is elszámolható. A támogatói szerződést a Képviselő-testületnek el kell fogadnia, hogy a közvilágítási díjtétel is bekerülhessen az elszámolásba. A december havi összeg ismert: 2.122.334 Ft. Január hónapban, a VN. Kft. tájékoztatása szerint 2.200.000 Ft. Mivel az összeget át kell utalni, erre egy keret összeget kell meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ugyan úgy, mint december hónapban, az utolsó órákban vagyunk a döntéssel. A mai nap az utolsó lehetőség, hogy számlát fogadjunk be és egyenlítsünk ki. Olyan számlát, amit ha kötelező feladat végrehajtására fordítunk, az ÖNHIKI keretében el tudunk számolni.

Felhívja a Bizottság figyelmét, hogy amennyiben a közvilágítás fizetésével kapcsolatban olyan módosítás történik a jövőben, hogy a Kft. teszi meg, akkor az ő finanszírozásukban helyre kell ezt tenni. Amennyiben az Önkormányzat válik a fizető féllé, akkor a decemberi összeget kell majd átgondolni.

Javaslat, hogy a Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján ezt a közvilágítási költséget, támogatás céljából, címzetten, a mai napon utalja az Önkormányzat.

Kéri, hogy a bizottságot a Költségvetési és Adóosztály vezetője tájékoztassa, hol tartunk az ÖNHIKI elszámolással. A február 14-i ülésen erről természetesen előterjesztés készül, hogy mi képezte az elszámolás alapját.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Megközelítőleg 19 m. Ft.-nál tartanak, ha a közvilágítási számlákat is bele tudják számolni, a 22.400.000  Ft-os támogatásból. A részletes elszámolási értesítő csak később fog megérkezni. Az elszámolási határidő 2013. 06.30. lesz, így egyenlőre a 01.31-ig befogadott és kifizetett számlák tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester: Pontosítja az elmondottakat, ez az az összeg, amit el szeretnének számolni és a jelenlegi tudásunk szerint el lehet. Tehát van egy 3,4 m. Ft.-os összeg, amire nem találtak megoldást. Várja az erre vonatkozó javaslatokat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy nem lehetne-e ebből az összegből irodaszert vásárolni. Van-e limitálva az erre fordítható összeg határa?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A működéshez szükséges mennyiséget vásároltak tisztítószerből, irodaszerből, informatikai eszközbeszerzés is történt. Elutalásra került a sportpálya vízdíj tartozása is, mivel az önkormányzat tulajdonos és kötelező feladatról van szó.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kérdése, hogy nem megoldható, hogy a VN. Kft-nek ezen keresztül támogatást nyújtsanak?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Válaszában elmondja, hogy nem, mivel nem működési költségről van szó.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Körbejárták a lehetőségeket, csak a közvilágítás jöhet szóba, mint kötelező feladat.

 

Krisztin N. László polgármester: A konszolidáció keretében amit lehetett rendeztek.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A helyzetet nehezítette, hogy ami a konszolidációba belefért december elején, azt nem lehet az ÖNHIKI-ben elszámolni. Az igénylés benyújtásakor meglévő számlák nagy része kifizetésre került a konszolidációval. Az első utalás, amit az ÖNHIKI megérkezését követően el lehet számolni, az december 28-i. Véleménye szerint valami oka lehet, hogy az elszámolási határidő 06.30.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy vissza kell-e visszafizetni január 31-ig azt az összeget, amit nem sikerül elkölteni?

 

Krisztin N. László polgármester: 01.31-ig amit elkölt az önkormányzat és el tudnak számolni, arról fizikailag 06.30-ig kell elszámolni. Ha 3,4 m. Ft.-ot nem tud elkölteni, akkor azt vissza kell fizetni, hacsak nem módosítanak a 01.31-i határidőn és tolják ki február 28-ig.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A január havi, szerződés szerinti kifizetéseket igyekeztek teljesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a januári testületi ülés közvetítésének számlája megérkezett-e?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az arra vonatkozó szerződés december 31-el lejárt.

 

Wolf Viktória aljegyző: Elmondja, hogy egyedi megrendelés alapján el lehetne azt számolni.

 

Orbán Péter elnök:  Az eredeti határozati javaslaton kívül van-e más javaslat a bizottsági tagok részéről?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Módosító indítványt tesz, javasolja további 300.000 Ft. erejéig irodaszer és eszköz beszerzését a hivatal 2013. évi működési kiadásainak terhére.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki Folly Péter módosító indítványát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

57/2013.(I.31.) PüB határozat

- Javaslat ÖNHIKI  elszámoláshoz, (módosító indítvány) -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. elfogadásra javasolja Folly Péter képviselő bizottsági tag módosító indítványát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének további 300.000 Ft irodaszer és eszköz beszerzés beszerzését a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásainak terhére.
  2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Az üzemanyag vásárlás nem lenne elszámolható?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy mivel kártyával tankolnak, menetlevél szerint, nem jelentene megoldást.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Tájékoztat arról, hogy az előterjesztésben szereplő 4.200.000 Ft.-ot pontosítani kellene 4.322.000 Ft-ra.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki elfogadja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat  4.322.000 Ft-tal kerüljön elfogadásra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2013.(I.31.) PüB határozat

- Javaslat ÖNHIKI  elszámoláshoz -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé elfogadásra Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 4.322.000 Ft összegű támogatást biztosítását a város közvilágítási költségeinek rendezése céljából azzal, hogy a gazdasági társaság az összeg elszámolásával a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé 2013. február 28. napjáig tartozik.
  2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ha jelen esetben a VN. Kft. nem külön jogi személy lenne, hanem a műszaki osztály végezné az üzemeltetést, akkor ÖNHIKI támogatást tudnának elszámolni működési költségként?

 

Wolf Viktória aljegyző: Kötelező önkormányzati feladatokra, pl. közüzemi tartozás, szállítók felé működési kiadásokhoz kapcsolódó tartozás, ezekre el lehet számolni a MÁK levele szerint a megfelelő prioritások figyelembe vétele mellett.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Érdemes ez alapján átgondolni a helyzetet.

2./ Napirendi pont

- Bankszámla szerződés módosítása -

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester: A tranzakciós illetéket, amit a Kormány kivetett a bankokra az összes bank áthárítja a szerződő partnerekre. Úgy gondolta, hogy mivel ez szerződés módosítás, ezt látnia kell a Képviselő-testületnek, függetlenül attól, hogy nem nagyon van más választása. Kiírhatnának egy pályázatot, de információnk szerint minden bank megteszi ugyanezt. Az alapösszegek pedig az OTP-nél voltak a legjobbak, ezért döntött a Testület az OTP mellett annak idején.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Más határozati javaslat? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2013.(I.31.) PüB határozat

- Bankszámla szerződés módosítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. a 11748052-15427504 Badacsonytomaj Város Önkormányzata elnevezésű pénzforgalmi számlára és a 11748052-15733940 Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal elnevezésű pénzforgalmi számlára vonatkozó bankszámlaszerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé.
  2. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyílt ülést 14.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                Vargáné Szőke Judit

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!